Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkımızda

Hakkımızda

Birimin Amacı:

Özyeğin Üniversitesindeki öğretim programlarının, ürün veya hizmetlerinin geçerli mevzuata uygun olarak her türlü kalite unsurunu tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için tüm planlı ve sistematik işlemleri yürütmek; ve ulusal/ uluslararası akreditasyon belgeleri ile bu süreçleri tescil etmek üzere Rektörlüğe bağlı Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koordinatörlüğü kurulmuştur. Akreditasyon, Kalite Güvencesi ve Bologna Süreci ile ilgili birimde yapılan çalışmaların tümü ‘Eğitimde Kalite Güvence Çalışmaları’ olarak değerlendirilmekte ve isimlendirilmektir. Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Birimi, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan yarı-akademik bir birimdir.

Birimin Görevleri:

Bologna Süreci ve Akreditasyon için Programların ve Kazanımların Onaylanması, İzlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi

 1. Fakülteler/Yüksekokullar ve Enstitülerle, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu eğitim programı hazırlanması, şeffaf ve net olarak hedeflenmiş program ve öğrenme çıktılarının geliştirilmesi, program değerlendirme ölçütlerine göre programların sürekli iyileştirmesi ve yayınlanması için işbirliği yapar.
 2. Planlanan öğrenme çıktılarının ve diğer program hedeflerinin öğrencilerin başarısını ölçecek şekilde tasarlanmış olması ve notlandırmada şeffaf ve yayınlanmış kriterlerin yürütülmesi için sistem kurgular.
 3. Programların, dış katılımcıları da kapsayan panellerle, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi için organizasyonlar yapar.
 4. İşverenlerden, iş piyasası temsilcileri ve diğer ilgili kuruluşlardan düzenli olarak mezunlara yönelik geri bildirim alınmasını sağlar.

Kalite Güvence Sisteminin Organizasyonu

 1. Kalite ve standartlarla ilgili Özyeğin Üniversitesinin stratejisi doğrultusunda eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, uygulama ve hizmet, idari ve destek süreçlerinde kalite güvence sisteminin organizasyonundan sorumludur.
 2. Kalite yönetim sisteminin kurulması için politika ve prosedürleri hazırlamakla ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
 3. Stratejik planda belirtilen performans göstergeleri ile iyileştirme alanlarının izlenmesi, ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek temel görevidir.
 4. Akademik ve idari birimlerinin, personelin ve öğrencilerin kalite yönetimi farkındalığını artırmak ve kalite güvencesi süreçlerine katılımlarını teşvik için bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemek ana faaliyetlerinden biridir.

Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Koordinasyonu (EUA, EFQM, Yükseköğretim Kalite Kurulu)

 1. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması için birimlere/bölümlere yardımcı olur.
 2. Kurumsal değerlendirme programlarına başvuru süreci için dış paydaşlarla iletişimi yürütür.
 3. Değerlendirme ekibinin kurum ziyaretlerini organize eder. Değerlendirme raporunu hazırlar.

Akreditasyon: Programların Değerlendirilmesi (MÜDEK, AACSB, AABI, İLDEK,TURAK vb)

 1. Ulusal veya uluslararası yetkili bir akreditasyon kurumuna başvuruyu yapar.
 2. Programın akreditasyonu için Kurumla ilgili bilgileri toplar, öz değerlendirme raporunun hazırlanmasında Bölüme/Fakülteye/Yüksekokula ve Enstitüye yardımcı olur.
 3. Program ziyaretleri ve inceleme programını organize eder.
 4. Süreli akreditasyon belgesini alma işlemlerini yürütür, izler.