Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

OzU Senatosu’nda kabul edilmiş olan Kalite Komisyonu Yönergesi ile belirlenen Kalite Komisyonu Üyeleri:

KOMİSYON BAŞKANI: Prof. Dr. Esra Gençtürk (Rektör)

KOMİSYON ÜYELERİ:

  • Prof. Dr. Tanju Erdem (Komisyon Başkan Yardımcısı; Akademik İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
  • Güray Erkol (Öğrenci Gelişimi ve Deneyiminden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
  • Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
  • Prof. Dr. Yener Ünver (Alman Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
  • Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı)
  • Öğr. Gör. Teoman Alemdar (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü) Öğr. Gör. Nergis Akbay (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü) 
  • Öğr. Gör. Yasemin Kilit Aklar (Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koordinatörü)
  • Tolga Önder (Genel Sekreter)
  • Öğrenci Temsilcisi

 

23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince Özyeğin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun, Özyeğin Üniversitesi Kalite Komisyonu olarak faaliyetlerine devam etmesine 21.08.2015 tarihinde 2015-8 Senatosu’nda karar verilmiştir.

Kalite Komisyonu Usül ve Esasları

Kalite Komisyonu Toplantıları

Kalite Komisyonu Toplantısı (27 Ekim 2015)

1. 23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince Özyeğin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyeleri, Özyeğin Üniversitesi Kalite Komisyonu olarak faaliyetlerine devam edeceğine dair bilgilendirilmiştir.
2. Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği detaylı olarak incelenmesi ve aksiyon planı çıkartılmasına karar verilmiştir.
3. Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Biriminden Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği temel alınarak Özyeğin Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarını taslak olarak hazırlanması istenmiştir.

Kalite Komisyonu Toplantısı (26 Ocak 2016)

1. 22 Aralık 2015 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu Bilgi Notu üyelerle paylaşılmıştır.
2. Komisyon Kalite Komisyon Çalışma Usul ve Esaslarını incelemiş, oy birliği ile senatoya sunulmasına karar vermiştir.
3. Kalite Politikasının çerçevesi çizilmiş, ana başlıklar oluşturulmuş, Akreditasyon ve Kalite Güvence Biriminden taslak metin hazırlaması istenmiştir.

Kalite Komisyonu Toplantısı (26 Nisan 2016)

1. Kalite Güvencesi Çerçevesi metni üzerinde detaylı olarak tartışılmıştır. Bir sonraki toplantıda netleştirilmesine karar verilmiştir.
2. 13 Nisan 2016 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen ‘Kurumsal Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı’’nın içeriği üyelere aktarılmıştır.
3. Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması için iş bölümü yapılmıştır.

Kalite Komisyonu Toplantısı (21 Haziran 2016)

1. Hazırlanan Kurumsal İç Değerlendirme raporu hakkında görüşler bildirilmiş, düzeltmeler yapılmış Rektörlüğe sunulmasına karar verilmiştir.

Kalite Komisyonu Toplantısı (25 Ekim 2016)

1. 2016-2017’de yapılacak çalışmaları planlamak üzere toplanılmıştır.
2. Akademik Birimlerden Mirmarlık ve Tasarım fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi akreditasyon planları çerçevesinde iç değerlendirme çalışmaları için seçilmiştir.

Kalite Komisyonu Toplantısı (5 Aralık 2016)

1. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 30 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Kurumsal Dış Değerlendirme Ziyareti Bilgilendirme toplantısının içeriği tartışılmıştır.
2. Ziyaret hazırlıkları hususunda iş bölümü ve iş planı yapılmıştır.

Kalite Komisyonu Toplantısı ( 15 Aralık 2016)

1. Dış Değerlendirme Ziyaret Planı son haline getirilmiştir.
2. Çeşitli birimler ile yapılacak bilgilendirme toplantıları planlanmıştır.

Kalite Komisyonu Toplantısı (20 Aralık 2016)

1. Dış Değerlendirme Ziyareti ile ilgili organizasyonun üstünden geçilmiştir.
2. Yapılmaya başlanan bilgilendirme toplantıları üzerinden geçilmiştir.

Kalite Komisyonu Toplantısı ( 3 Ocak 2017)

1. Bilgilendirme toplantıları sonucu edilen deneyimler ışığında Değerlendirme Takımı'na yapılacak sunum irdelenmiştir.
2. Değerlendirme ziyareti hazırlıklarının ( mekanlar, sunulacak dökümanlar gibi) üzerinden geçilmiştir.

KDD Bilgilendirme Toplantıları

Kalite Komisyonu- Dekanlar Kurulu Bilgilendirme Toplantısı (6 Aralık 2016)
Kalite Komisyonu- Hukuk Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı (19 Aralık 2016)
Kalite Komisyonu – Akademik ve İdari Personel Bilgilendirme Toplantısı (23 Aralık 2016)
Kalite Komisyonu-Öğrenci Dekanlığı Bilgilendirme Toplantısı (26 Aralık 2016)
Kalite Komisyonu-Bilimsel Araştırma Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (28 Aralık 2016)
Kalite Komisyonu-İdari Birimler Bilgilendirme Toplantısı (29 Aralık 2016)
Kalite Komisyonu- Sosyal Bilimler Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı (30 Aralık 2016)
Kalite Komisyonu-Mühendislik Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı (5 Ocak 2017)
Kalite Komisyonu-Öğrenci ve Mezunları Bilgilendirme Toplantısı ( 6 Ocak 2017)

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME SUNUMU

Kalite Komisyonu Toplantısı (21 Şubat 2017)

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Geribildirim raporu incelendi ve değerlendirildi.  Önerilen iyileştirmeler ile ilgili takvim ön çalışması yapıldı.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (21 Nisan 2017)

Kurumsal Değerlendirme ile paralel olarak idari ve akademik birimlerden gelen raporlar değerlendirildi.  Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi’nin hazırladığı 2016 Kurumsal İç Değerlendirme raporu taslağı incelendi.  Geri bildirimlerin yazılı olarak verilmesine karar verildi.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (20 Haziran 2017) 

Yaz döneminde kalite konusunda odaklanılması planlanan konular tartışıldı.  Stratejik Plan komisyonlarında Kalite Komisyonunun aktif rol alması gerekliliği görüşüldü.  Eğitim Öğretim alanında yapılması planlanan iyileştirmelerin  “Dönüştürücü Eğitim Deneyimi” stratejik plan çalışma grubu ile ortak çalışılmasına karar verildi.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (19 Eylül 2017) 

Stratejik Plan çalışmaları değerlendirildi.  Kalite Çerçevesi kapsamında yapılan birim değerlendirmeleri incelendi.  Akademik birim değerlendirmelerinin akreditasyon çalışması içinde olan fakülteler ile paralel yürütülmesine karar verildi. Bu nedenle 2017-2018 akademik yılında İşletme Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin değerlendirilmesi uygun görüldü.  Ayrıca akademik yıl boyunca Sürekli İyileştirme Çerçevesi’nin fakültelere uyumlu hale getirilmesi için fakülte ve bölümler ile birebir düzenli toplantı yapılması uygun görüldü.  Bu toplantıların kurumda kalite kültürünün birey ve kurumlara yaygınlaştırılmasına sağlayacağı katkının altı çizildi. Bu toplantılarda program çıktıları ölçümü ile ilgili yapılması planlanan “Öğrenme Güvencesi” projesinin de tüm fakülteler ile beraber şekillendirilmesine karar verildi. Ayrıca Stratejik Planlama’nın yürütülmesi için oluşturulmaya başlanan entegre bilgi yönetim sistemine kalite süreçlerinin de katılması gerekliliğine dikkat çekildi ve bu durumun yönetim paylaşılmasına karar verildi. Üniversite bazında eğiticilerin eğitimine katkıda bulunmak amacı ile Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi’nin eğitimler yapmasına karar verildi.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (16 Ocak 2018)

İşletme Fakültesi tarafından yapılan program çıktılarının derslerden bağımsız olarak ve doğrudan değerlendirilmesi çalışmaları incelendi.  Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanju Erdem bu ölçümlerin online olarak yapılması için hazırlanan yazılımın pilot uygulamasını komisyon ile paylaştı. 

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (10 Nisan 2018) 

Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi fakülteler ile yapılan toplantıların sonunda elde edilen farklılaştırılmış sürekli iyileştirme çerçevelerini komisyon üyeleri ile rapor halinde paylaştı. Ayrıca Öğrenme Güvencesi’nin tüm üniversitede uygulanması için kademeli bir takvim sundu. Bu doğrultuda Mayıs 2018 itibari ile Mühendislik Fakültesine ek olarak tüm İşletme Fakültesi programlarının program çıktılarını doğrudan ölçmeye başlamasına karar verildi.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (24 Nisan 2018) 

Kurumsal Değerlendirme ile paralel olarak idari ve akademik birimlerden gelen raporlar değerlendirildi.  Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi’nin hazırladığı 2017 Kurumsal İç Değerlendirme raporu taslağı incelendi.  Geri bildirimlerin yazılı olarak verilmesine karar verildi.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (22 Mayıs 2018) 

AACSB Konferansı'na Katılan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpay Filiztekin ve Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi Koordinatörü Yasemin Kilit Aklar'ın izlenimleri dinlendi.  Üniversite geneline yayılabilecek uygulamalar tartışıldı.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (19 Haziran 2018) 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu'nda 2018-2019 Akademik Yılı içerisinde yapılması planlandığı belirtilen iyileştirmelerin listesi incelendi. Aksiyon planı ve takvim oluşturuldu.  İş planı üzerinde tartışıldı.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (24 Temmuz 2018) 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin AABI ( The Aviation Accreditation Board International) akreditasyonu hazırlıkları değerlendirildi.  Ders içeriklerinde yapılması planlanan değişiklikler incelendi.  Program çıktılarının değerlendirilmesi ile ilgili planlar sunuldu.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (13 Ağustos) 

Yök Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine üniversitemiz adına dahil olacak Öğrenci Değerlendirici  için önerilen isimler değerlendirildi. Üniversitemiz adına bir öğrenci bu sürece dahil olmak üzere, bir öğrenci de MÜDEK için belirlendi. Kurumsal İç Değerlendirme Raporu'nda 2018-2019 Akademik Yılı içerisinde yapılması planlandığı belirtilen iyileştirmelerin listesi ve aksiyon planı gözden geçirildi.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (4 Eylül 2018) 

Planlama ve Analiz Ofisi'nin hazırladığı Mezuniyet Aşamasındaki öğrenci anketi sonuçları verileri incelendi. Program çıktılarına ulaşma ile ilgili anket sonuçları program bazında değerlendirildi.

 

Kalite Komisyonu Toplantısı (2 Ekim 2018) 

 Program Outcomes Assessment (Program Çıktıları Değerlendirme) alanında farklı fakültelerin 2018-2019 Akademik yılı planları incelendi, değerlendirildi.