Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri

Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri

CS 510 Otomat Kuramı ve Biçimsel Diller

Bu derste otomata kuramı, Turing makinası, düzenli ifadeler, düzenli diller, bağlam-bağımsız dilbilgisi, biçimsel diller ve özellikleri, soyut sistemler ve bilgisayar bilimi için oluşturdukları matematiksel temel, karar verilebilirlik ve karar verilemezlik işlenecektir.
 
CS 511 Robot Programlamasına Giriş

Ders öğrencilere robotik bilimine giriş yaptıracak ve onlara robotları akıllı görevler yaptırmak üzere programlama yetisini kazandıracaktır.
 
CS 521 Zeki Kullanıcı Arayüzleri

Bu ders yapay zeka, makine öğrenmesi, bilgisayarla görme ve desen tanıma kullanan akıllı kullanıcı arayüzlerinin tasarım ve gerçeklemesi ile ilgili kavramları inceler. Dersin amacı akıllı arayüz geliştirmede kullanılan üç temel özellik olarak geliştirme süreçlerinin, destekleyici araç ve teknolojilerin, ve ilgili algoritmaların kavranmasıdır. Ders bu konuda yayınlanmış temel ve yakın-zamanlı makalelerin okunması ve tartışılması üzerine yapılandırılacaktır.
 
CS 522 Bilgisayar Grafiği

Bu dersin konuları, geometrik transformlar ve kamera izdüşümleri, grafik üretme bandı, ışıklandırma ve tonlama, doku verme, parametrik çizgi ve yüzeyler, animasyon ve ışın takibine giriş, ve OpenGL ile programlama konularını içermektedir.
 
CS 523 Bilgisayarla Görme

Bu dersin konuları, kameralar ve izdüşümler, öznitelik tespiti ve eşleştirmesi, stereo görme ve çoklu görüntü geometrisi, hareket ve derinlik kestirimi, hareketten yapı ve nesne takibi konularını içermektedir.
 
CS 524 Bilgisayar Sistem Güvenliği

Bilgisayar güvenliği teknikleri, şifreleme, kriptoloji, kimlik doğrulama ve yetki denetimi protokolleri, pratik ağ güvenliği, TCP/IP güvenliği, SSL güvenli iletişim yöntemi, SQL saldırıları, saldırı algılama yöntemleri, bilgisayar virüsleri.
 
CS 525 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Yüksek lisans seviyesinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanındaki temelleri kapsayan ve aynı zamanda araştırma odaklı olan bir derstir. Ders kapsamında işlenecek konular arasında, etkileşim, kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik, ergonomi ve ilgili terimler ve bunların detaylı açıklamaları bulunmaktadır. İnsan duyu ve motor kapasitesi, navigasyon, görev analizi, kullanıcı arayüzü değerlendirmei, kullanıcı arayüzü tasarım ilkeleri, erişilebilir tasarım, kullanıcı merkezli döngüsel tasarım, kullanıcı deneyleri, mobil ve cihaz arayüzleri, geleceğin arayüzleri, görünmez bilişim işlenecek diğer konular arasında sayılmaktadır. Öğrenciler ödev ve projeler yapacaklardır. Bu dersi başarı ile bitirmiş olan öğrencilerin geliştirme projelerinde takım lideri olma şansı yüksek olacaktır.
 
CS 526 Oyun Tasarım ve Geliştirme

Bu ders, oyun mekanikleri, oyun teknolojileri, oyunlarda hikaye anlatımı, oyun motorları, oyun fiziği, oyun estetiği, ounlar için 3B modelleme ve animasyon, ve oyunlar için yazılım geliştirme konularını içermektedir.
 
CS 533 İleri Algoritmalar

Ders öğrencilere yeni problemler için akıllı algorithma geliştirme yetisini kazandıracak ve öğretilen ileri ve özel algorithmalar sayesinde de öğrencilerin ufku genişletilecektir.
 
CS 534 İleri Nesne Yönelimli Programlama

Dersin konuları nesne-yönelimli programlama dili kavramlarını, tasarım şablonlarını ve mimari şablonları içerir. UML ve soysallar konularına da giriş yapılacaktır.
 
CS 547 Bilgisayar Ağları

Bilgisayarlar arası ve bilgisayarlarla diğer bilişim cihazları arasında bilgi iletişiminin esasları. Bilgisayar ağlarına genel bakış. ISO-OSI katmanlı model çerçevesi. Internet uygulamalarının temelleri. TCP/IP protokol suiti. Ağlarda tıkanma ve önlenmesi. Güvenilir ve efektif bilgi transferi. Bilgi akışının yönlendirilmesi. Protokol tasarımı ve analizi. Data link katmanı. Lokal ağlar. Ağlarda performans kestirimi. Ağ programlama egzersizleri.
 
CS 548 Bilgisayar Ağları ve Ağ Programlaması

Dersin amacı öğrenciye İnternet protokollerini anlamasını sağlayacak teorik ve pratik bilgiyi vererek bu protokolleri kendi uygulamalarında kullanmasını sağlamak.
 
CS 550 Dağıtık Sistemler ve Bulut Bilişim

Bu derste öğrenciler dağıtık sistemlerin ve bulut bilişimin ileri prensiplerini farklı mimarileri, işler-arası haberleşmeyi, sanallaştımayı, isimlendirmeyi, dağıtık senkronizasyon ve konsensusu, çoklama ve tutarlılığı, arıza toleransını, ve güvenlik konularını öğreneceklerdir. Öğrenciler yüksek-ölçekli altyapı ve platform hizmetleri tasarlamak ve gerçeklemek için gerekli pratik yetenekler elde edeceklerdir. İşlenen konu ve bulut hizmetlerine Amazon web servisleri, Microsoft Azure, Apache Hadoop, JavaScript ve Google App engine bulut hizmeti de dahildir.
 
CS 554 Yapay Sinir Ağlari ve Otomatik Öğrenmeye Giriş

Ders öğrencilere mühendislik disiplinlerinde karşılaşılabilecek problemler için otomatik öğrenme ve yapay sinir ağlarını kullanabilme yetisini kazandıracaktır.
 
CS 560 Bilgi Geri Getirim ve Web Arama Sistemleri

Bu ders yüksek lisans seviyesinde verilen Bilgi Geri Getirim Sistemlerine giriş seviyesinde bir derstir. Derslerde moden bilgi geri getirim sistemleri üzerine odaklanılacaktır. Projeler ve ödevlerde öğrenciler metinleri kelimelerine ayırmak için, web’ten web search engine’ler gibi web sayfa yüklemek için, web sayfalarının linklerini analiz etmek için, web arama sistemlerinde kullanılan modüller için ve belge sınıflandırması yapmak için programlar yazacaklardır.
 
CS 561 Semantik Web Mühendisliği

Semantik Web, enformasyon ve servislerin anlamlarının açıkça tanımlandığı yeni nesil Web’dir. Akıllı yazılımların ve insanların Web içeriğini anlamalarını, ayrıca farklı sistemlerin birlikte işlerliğini mümkün kılmaktadır. Bu dersin amacı, Semantik Web’in temel ve pratik yönleriyle ilgili teknolojilere giriş yapmaktır. İşlenecek temel konular; Tanım Mantıkları, W3C bilgi ifade standartları (RDF/RDF-S, OWL, RDFa, vs.), SPARQL ile semantik sorgu cevaplama olarak sıralanabilir.
 
CS 575 Yazılım Test ve Analizi

Bu ders test ve analiz tekniklerini uygulayarak yazılım ürün kalitesini artırma üzerine odaklanmıştır. Ders kapsamında olan konular arasında test stratejileri ve teknikleri, test etkinliğini ölçmeye yönelik yöntemler, programlardaki hataların yerlerini tespit etmek için kullanılan analiz teknikleri, test otomasyonu ve araçlar, ve test süreci yer almaktadır.
 
CS  576 Çevik Yazılım Geliştirme

Bu ders Çevik Yazılım Geliştirme metodolojisini tanıtmaktadır. Ders kapsamında ilk olarak yazılım geliştirme süreçleri, yazılım kalitesine ilişkin kavramlar, çevik metodların ortaya çıkışı ve bu metodların ayırt edici özellikleri özetlenecektir. Çevik metodların genel prensipleri, temel değerleri ve uygulamaları tanıtılacak, bu metodların ne zaman, hangi durumlarda ve nasıl başarılı oldukları üzerine tartışılacaktır. Güncel çevik yöntemler gözden geçirilecek ve XP, Scrum, Lean yazılım geliştirme gibi popüler yöntemler detaylı olarak incelenecektir. Tanıtılan metodlar, teknikler ve araçlar kısa egzersizler ve küçük çaplı endüstriyel projeler kapsamında uygulanacaktır. Ek olarak yazılım metrikleri, örüntüler, test güdümlü yazılım geliştirme gibi çevik metodlar tarafından kullanılan kavram, teknik ve yöntemlere de yer verilecektir.
 
CS 577 Android Uygulama Geliştirme

Bu derste öğrenciler programlama ortamlarını Android uygulama geliştirimi için hazırlamayı öğrenirler. Uygulamaların yaşam döngülerine ve etkinlik modellerine aşinalık kazanırlar. Bu pratiğe yönelik derste öğrenciler kullanıcı arayüzü bileşenlerini ve yerleşimlerini, veri saklama yollarını, içerik sağlayıcıların kullanımını, MVC şablonunu, güvenlik kaygılarını ve web servislerini öğrenirler. Öğrenciler derste kendi uygulamalarını proje olarak geliştirirler.
 
CS 590 Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I

Bu derste öğrenciler bulut bilişim konusundaki Pratik bilgilerini ilerletir, büyük veri ve NoSQL sistemlerini başarım karşılaştırmalarını yaparlar.
 
CS 591 Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular II

Bu dersi alan öğrenciler gerçek-zamanlı veya çevrimiçi veri işleme konusundaki teorik ve pratik bilgilere sahip olurlar. Konular arasında veri akış ve olay modelleme, olay işleme dilleri, merkezi ve dağıtık olay işleme motorlarının mimarisi, sıralı olay tespiti, ilişkisel kural madenciliği ve digger veri madencilik modellerinin veri akışları üzerine uygulanması bulunmaktadır.
 
CS 670 Yüksek Lisans Dönem Projesi

Ciddi boyutta bilimsel uygulama projesi.

CS 680 Seminer

Bilimsel seminerlere katılım.

CS 690 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans tez çalışması.
 
CS 901/902/903 Temel Araştırma I / II / III

Bu dersin konuları açık bir araştırma probleminin detaylı tanımlanması ve değerlendirilmesi, konuyla ilgili kapsamlı bir literatür taramasının yapılması, yeni bir teknikle bahsedilen probleme bir çözüm önerisinin ortaya çıkarılması ve deneysel, teorik ya da simülasyon platformunun önerilen çözümün performansının incelenmesi için tanımlanmasından oluşur.