Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri

IE 501 Doğrusal Programlama ve Uzantıları

Bu dersin amacı öğrencilerin doğrusal optimizasyon ve bunun diğer optimizasyon alanlarınındaki kullanımları için sağlam bir teorik altyapı oluşturmalarıdır.  Ders Doğrusal Programlama ile modelleme ve Simplex Algoritma’sını içeren ve daha önce edinilmiş temel bilgiler üzerine inşa edilir.  Öğrencilerin, Simplex Algoritması ve genel olarak doğrusal optimizasyon alanının matematiksel altyapısını derinlemesine öğrenmeleri amaçlanmıştır.  Kapsanan konular arasında optimalite koşulları, dualite teorisi, ve büyük ölçekli optimizasyon yöntemleri yer almaktadır.  Öğrenciler ayrıca kendi seçtikleri bir proje üzerinde çalışarak, en gelişmiş optimizasyon yazılımlarından biri olan CPLEX yazılımını kullanmayı da öğrenirler.

IE 504 Sezgisel Yöntemler

Mühendislik uygulamalarında karşılan çok sayıda optimizasyon problemi klasik yöntemlerle çözülemeyecek kadar zor ve karmaşıktır.  Bir başka deyişle, bu problemler için makul sürelerde kesin çözümler elde etmek mümkün değildir ve bu yüzden yaklaşık çözüm yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu derste, öğrencilerin zor optimizasyon problemlerine makul sürelerde iyi fakat kesin olmayabilen çözümler üretmekte kullanılan çeşitli sezgisel yöntemler konusunda bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Ders kapsamında çeşitli klasik ve modern sezgisel yöntemlerin genel özellikleri ve limitleri hakkında bilgi verilecek, bu yöntemlerin tasarımı ve uygulanmaları için kullanılan teknikler tanıtılacak ve farklı sezgisel yöntemlerin farklı problemler üzerindeki uygulamaları sunulacaktır.

IE 521 Yöneylem Araştırması ve Uygulamaları

Bu derste öğrencilere, işletmelerde daha iyi kararlar alınmasına yardım etmek üzere, yöneylem araştırması alanında geliştirilmiş çeşitli matematiksel modelleme ve uygulama teknikleri sunulmaktadır.  Belirsizlik içermeyen karar problemlerine odaklanılmaktadır.  Modelleme değişik ortamlarda ortaya çıkabilecek farklı örnek problemler üzerinden anlatılmaktadır.  Amaç bu modellerin nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması ve karar süreçlerinin modellenmesinde başarıyla kullanılan sayısal yöntemlerin öğrenilmesidir.  Öğrencilerin, Excel ortamında yeralan Solver optimizasyon yazılımını ustaca kullanmalarını ve bu beceriyi karmaşık problemlerin çözümünde ortaya koymalarını sağlayacak bir yaklaşım izlenmektedir.

IE 522 Yöneylem Araştırması Matematiği

Dersin amacı, öğrencilere yöneylem araştırmasının matematiksel  derinliğini göstermektir. Derste işlenecek konular arasında, ıspat yöntemleri, konveks analizi, küme ve fonksiyonlar, metrik uzaylar, ve doğrusal cebir temelleri bulunmaktadır.  Öğrencilere,  mühendislik, işletme bilimi, ve iktisat alanında kullanılan birçok temel matematiksel kavram da anlatılacaktır.

IE 532 Rassal Modelleme

Bu ders rassal modellemeye giristir. Şartlı olasılık, Markov zincirleri ve kuyruk teorisi konularını içermektedir. Doktora seviyesi olan bu ders için olasılık konusu ile ilgili bilgi birikimi gerekli bir önşarttır. Ders, teorik seviyeden ziyade, yöneylem araştırması ve yönetim bilimlerinde karşılaşılan problemleri rassal açıdan modelleyip analiz edebilmek ve rassal düşünmeyi geliştirmek üzerine odaklanmaktadır.

IE 560 Lojistik

Dersin amacı, öğrencilere modern lojistik sistemlerindeki endüstri mühendisliği problemlerini ve bu problemlerin modellenmesi, analiz edilmesi ve çözülmesi için gerekli sayısal yöntemleri tanıtmaktır. Derste işlenecek konular arasında tesis yer seçimi planlaması, uzun ve kısa mesafeli taşıma planlama ve depolama yönetimi bulunmaktadır.

IE 562 Oyun Teorisi

Oyun teorisi,  sadece ekonomik piyasa katılımcılarının etkileşimlerini anlamak için değil, bunun sonucu gözlenen sosyal fenomeni anlamak için de geliştirilmiş matematiksel bir araçtır. Dersin amacı, öğrencilere katılımcıların stratejik etkileşimlerini araştırmak için kullanılan analitik yöntemleri göstermektir. Derste islenecek konular arasında, fayda kavramı, normal formda oyunlar, baskınlık, Nash dengesi, saf ve karışık stratejiler, kapsamlı formda oyunlar, tekrarlanan oyunlar, asimetrik/eksik bilgili oyunlar bulunmaktadır.  Öğrencilere, derste öğretilen temel kavramların, kuralların ve yaklaşımların mühendislik, işletme, ekonomi alanındaki uygulamaları da vaka olayları yardımıyla anlatılacaktır.

IE 563 Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi müşterilere doğru zamanda, doğru miktarda ürünü ulaştırmak için tedarikçiler, fabrikalar, ambarlar, ve satış noktalarının verimli bir şekilde entegrasyonunu hedefler. Bu ders tedarik zinciri yönetimi için stratejiler oluşturmak, uygulamak, ve bunun sürdürülebilir kalmasını sağlamak için gereken bilgi ve metodları içerir. Tedarik zinciri yönetimi için kavramsal çerçeveleri ve analitik araçları geliştirmek dersin odak noktasıdır. Tedarik zinciri konularında problem tanımı, eleştirel analiz, ve çözüm ve öneri üretim yeteneklerini oluşturmak için vaka analizleri yoğun olarak kullanılacaktır.

IE 568 Üretim Operasyonları Yönetimi

Üretim ortamları herhangi bir teorik temeli olmadan anlamaşılması ve kontrolü zor olan karmaşık sistemleri içinde barındırmaktadır. Bu ders, üretim ve stok kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı için bu temeli sağlamayı amaçlamaktadır. Vurgu çeşitli farklı üretim ortamları için iş stratejileri ve operasyonel politikaların geliştirilmesi için gereken modellerin oluşturulması ve analizi olacaktır. Bu dersin kapsadığı konular arasında deterministik ve stokastik envanter modelleri, parti büyüklüğü problemi ve onun uzantıları, MRP, JIT ve CONWIP, toplam planlama modelleri ve üretim planlaması yer almaktadır.

IE 571 Ulaştırma Planlama ve Optimizasyonu

Bu dersin amacı, ulaşım ağları tasarımı ve bu ağların etkin ve verimli işletilmesinde kullanılacak ilkeleri ve modelleme tekniklerini incelemektir. Ders, etkin lojistik sistemi planlaması ve tasarımı için temel ve gelişmiş kavramları ve metodları içermektedir. Dersin sonunda öğrenciler gerçek ulaşım sistemlerini anlama ve iyileştirme için kullanılan ana modellere aşina olurlar. Öğrencilere bu modellerin taşıma sistemlerinde karşılaşılan stratejik, taktiksel ve operasyonel problemlere uygulandığı genel karar süreci sunulur. Teorik bilgi farklı endüstri uygulamaları üzerine projelerle desteklenir.

IE 572 Yönetimde Kestirim

Operasyon planlama ve kontrol sistemleri ve talep yönetiminde kestirim; veri yığınlaması ve piramit kestirim yöntemleri; kestirim doğruluğu değerlendirme yöntemleri; kalitatif, kantitatif, kalitatif-bazlı kantitatif ve kantitatif-bazlı kalitatif kestirim yöntemleri; zaman serilerinde trend, mevsimsellik, zaman serisi kestirim; veri toplama, model tespiti, ve kestirim oluşturma masrafları ve “en iyi” kestirim modelinin seçimi; model seçiminde uç değerlerin, yapısal değişikliklerin ve kestirim hataları değerlendirme metodu seçimlerinin etkisi;; alternatif kestirimleri birleştirmenin faydaları;; güncel bir şirket talep ve arz zinciri yönetimi vaka çalışması.
 
IE 573 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

Bu ders teknoloji ve inovasyonun stratejik yönetimini tartışacaktır. Amacımız çoğunlukla rakiplerden daha iyi ürün ve hizmetler sunmayla tanımlanan sürdürülebilir teknolojik rekabet avantajına ulaşmak için gerekli yönetimsel yetenekleri, metodolojileri ve eleştirel düşünme yetisini geliştirmektir. Derste üzerinde durulacak başlıca konular inovasyonun kaynak ve modelleri, giriş zamanı, inovasyon stratejisi: stratejik yönelimleri değerlendirmek ve tanımlamak, işbirliği stratejileri, inovasyonun korunması, inovasyon için takımların oluşturulması, yeni ürün geliştirme süreçleri v.b.
 
IE 581 Veri Madenciliği

Bu dersin amacı öğrencileri temel veri madenciliği teknikleri ile ilgili bilgilerle donatmaktır. Bu tekniklerin arasında kümeleme, sepet analizi, sıra analizi gibi betimsel yöntemlerin yanısıra, karar ağaçları, lojistik regresyon gibi tahmin yöntemleri yer almaktadır. Teorik dersler uygulama çalışmaları ile desteklenecek ve bir veri madenciliği paket programının kullanımı ile ilgili temel beceriler de kazandırılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler gerçek hayat problemlerinin hangilerine veri madenciliği yöntemlerini uygulayabileceklerini bilecekler ve bazı temel yöntemleri problem çözme amaçlı olarak kullanabilir durumda olacaklardır.

IE 583 Mühendislikte İnsan Faktörleri

Bu ders insan faktörleri ve ergonomi konularına bir giriş yapmakta,  ekipman, ürünler ve işyeri ile insan etkileşimi çalışmalarına odaklanmaktadır. Öğrenciler daha verimli, etkili ve güvenli işyeri sistemleri tasarlamak için bu bilgileri kullanarak amacı ile, insanların bilişsel, algısal ve fiziksel yetenekleri hakkında bilgi edinir.
İnsan yetenekleri ile ilgili işlenecek konular şunları içerir: vücut fonksiyon ilkeleri, kas fizyolojisi, metabolizma, enerji harcaması, doku toleransları, insan bilgi işleme, görme, işitme, algılama, dikkat, zihinsel iş yükü değerlendirmesi, hafıza ve karar verme. İnsanlar için sistemlerinin tasarımı ile ilgili konular şunlardır: gösterge ilkeleri  kontrol uyumluluğu, iş istasyonu düzeni, aydınlatma, gürültü, ve psikolojik çalışma ortamı ilkeleri. İnsan faktörleri mühendisliği uygulamaları destekleyen değerlendirme ve tasarım yaklaşımları ile ilgili konular şunlardır: iş analizi, biyomekanik, zihinsel iş yükü değerlendirmesi, stres değerlendirme, kullanılabilirlik çalışması ve ürün geliştirme ve üretim sistem tasarımı süreçlerine ergonominin dahil edilmesi.

IE 584 Uygulamalı Veri Madenciliği

Bu ders büyük boyutlarda veriden anlamlı bilgi edinmeyi amaçlayan veri madenciliği ile ilgili kavram ve teknikleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında ele alınacak konular veri hazırlama, öznitelik seçme, kümeleme metodları, karar ağaçları ve karar kuralları, kümeleme metodları ve veri madenciliği uygulamaları ve özel yazılımlarıdır.

IE 585 Sayısal Karar Verme Yöntemleri

Bu ders işletme biliminin temel prensip ve teknikleri üzerine odaklanmıştır. Öğrenciler çizelge ile modelleyerek bazı önemli analitik metodları karar verme aşamasında kullanmayı ve bu metodlarla ilgili varsayım ve kısıtları öğrenecektir.  Ders kapsamında olan konular arasında modelleme, optimizasyon, regresyon analizi, karar analizi, çoklu kriterle karar verme, simülasyon, talep tahmini, envanter modelleri, ağ modelleri ve proje yönetimi yer almaktadır.

IE 586 Finansal Analiz ve Mühendislik Ekonomisi

Bu dersin amacı öğrencilere özellikle parasal yatırımlarla ilgili konularda finansal analiz yapabilmeleri için gerekli teknikleri vermektir. Enflasyon, faiz ve paranın zaman değeri gibi önemli ekonomik kavramlar üzerinde durulacaktır. Anlatımlarda gerçek hayat problemlerine yer verilecektir. Dersin sonunda öğrenciler gerçek hayatın farklı noktalarında karşılarına çıkabilecek mühendislik analizi gerektiren problemleri belirleyebilecek, bunlara en Uygun modelleri geliştirebilecek ve hem kağıt üzerinde hem de Excel üzerinde çözüm bulabilecek durumda olacaklardır.

IE 599 Teknik Yazim Ve Sunum

Öğrenciler farklı teknik rapor yazım biçimlerini inceleyip uygulayarak, uzmanlaştıkları mühendislik alanındaki teknik bilgi ve terimleri en anlaşılır şekilde değişik gruplara (konunun uzmanları, kendi meslektaşları, ve halkın geneli) yazılı ve sözlü ortamda ifade edebilme çalışması yaparlar.

IE 670 M.Sc Term Project

Ciddi boyutta bilimsel uygulama projesi

IE 680 Seminer

Bilimsel seminerlere katılım

IE M.Sc Yüksek lisans Tezi

Yüksek Lisans tez çalışması
 
IE 990 Doktora Tezi

Doktora tez çalışması

IE 901/902/903 Temel Araştırma I / II / III

Bu dersin konuları açık bir araştırma probleminin detaylı tanımlanması ve değerlendirilmesi, konuyla ilgili kapsamlı bir literatür taramasının yapılması, yeni bir teknikle bahsedilen probleme bir çözüm önerisinin ortaya çıkarılması ve deneysel, teorik ya da simülasyon platformunun önerilen çözümün performansının incelenmesi için tanımlanmasından oluşur.