Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Makina Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri

Makina Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri

ME 511 Robot Programlamasına Giriş

Ders öğrencilere robotik bilimine giriş yaptıracak ve onlara robotları akıllı görevler yaptırmak üzere programlama yetisini kazandıracaktır.

ME 512 Sonlu Elemanlar Analizi ve Mühendislik Uygulamaları

Bu dersin amacı, mühendislik problemlerinin analizi için sonlu elemanlar metodunu kullanma temellerini genel bir yaklaşımla öğretmektir. Sonlu elemanlar metodunun temel matematiksel teorisi, sayısal algoritmalar ve bilgisayar uygulamaları ile birlikte incelenmektedir. Bu ders, öncelikle mühendislik problemlerinin sayısal çözümü konusunda sonlu elemanlar yöntemini kullanma yönünde becerisini geliştirmek isteyen yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir. Ders kapsamında, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin uygun matematik model seçimi, elamanlara ayırma teknikleri ve uygun eleman seçimi kriterleri göz önüne alınarak sonlu eleman çözümleri konuları işlenecektir. Son olarak, öğrenciler sayısal çözüm kalitesini değerlendirme ve uygun çözüm değişkenlerinin seçimi ile çözümün kalitesini geliştirme konularını öğreneceklerdir.
Yukarıda anlatılan ders konuları, uygun bir şekilde belirlenen teorik ve bilgisayar ödevleri ile tamamlanacaktır.
 
ME 517 Mekatroniğe Giriş

Mekatroniğe giriş dersidir. Ders makina, elektrik, ve kontrol sistemleri mühendisliğini birleştirerek mekatronik sistemlerin tasarımını öğretir. Simülasyon ve sensörler bileşenli denetim sistemleri, denetçiler ve tahrik elemanları, yaygın kullanılan algılayıcılara sahip sistemlerinin tasarımı işlenen konular arasındadır. Laboratuvarlar mikrodenetleyiciler, örnekleme, sayısal mantık, enkoderler, güç yükselteçleri ve motor kontrol gibi konuları kapsayacaktır. Laboratuvarlarda öğrenciler simülasyon araçlarını kullanacak ve gerçek zamanlı kontrol sistemlerini programlayacaklardır.

ME 518 Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Dersin ana amacı mühendislik öğrencilerini temel hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yöntemlerini öğretmek ve böylece onların akışkanlar mekaniği problemlerini modern bir CFD program paketi ile çözüp analiz edebilme yetisini kazandırmak. Bu amaca ulaşmak için, ders aşağıdaki temel parçaları içerir:
  • CFD yöntemlerinin güncel uygulamaları,
  • CFD’nin matematiksel temelleri,
  • Akışkanlar dinamiği problemlerini çözmede kullanılacak hesaplama stratejileri,
Mühendislik problemlerinin STAR-CCM+  CFD program paketi kullanılarak çözülmesi.

ME 522 İleri Alışkanlar Mekaniği

Dersin ana amacı öğrencileri akışkanlar mekaniği problemlerini sistematik olarak incelemek ve çözmek için gerekli olan teorik, deneysel ve sayısal yöntemlerin fiziksel ve matematiksel altyapısını öğretmektir. İkincil amaç ise, bu yöntemleri kullanarak, sınır tabakası kavramını, türbülanslı akışları, çok fazlı akışları ve mikro akışkanlar mekaniğini anlamak ve uygulamalarını öğretmektir. Bu amaçlara ulaşmak için, ders aşağıdaki temel parçaları içerir:
  • Akışkanlar dinamiği problemlerini çözmede kullanılacak Teorik, deneysel ve sayısal yöntemlerin temelleri
  • Görüngü bilimsel akış analizi
  • Teknoloji açısından önemli olan basitleştirilmiş problemlerin sayısal çözümleri
Sınır tabakası akışları, türbülanslı akışları, çok fazlı akışları ve mikro akışkanlar mekaniğini konularını temelleri ve uygulamaları


ME 525 İleri Isı Transferi

Yüksek lisans seviyesinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanındaki temelleri kapsayan ve aynı zamanda araştırma odaklı olan bir derstir. Ders kapsamında işlenecek konular arasında, etkileşim, kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik, ergonomi ve ilgili terimler ve bunların detaylı açıklamaları bulunmaktadır. İnsan duyu ve motor kapasitesi, navigasyon, görev analizi, kullanıcı arayüzü değerlendirmei, kullanıcı arayüzü tasarım ilkeleri, erişilebilir tasarım, kullanıcı merkezli döngüsel tasarım, kullanıcı deneyleri, mobil ve cihaz arayüzleri, geleceğin arayüzleri, görünmez bilişim işlenecek diğer konular arasında sayılmaktadır. Öğrenciler ödev ve projeler yapacaklardır. Bu dersi başarı ile bitirmiş olan öğrencilerin geliştirme projelerinde takım lideri olma şansı yüksek olacaktır.

ME 526 Elektronik Komponentlerde Isı Transferi

Bu derste electroniklerde ısı transferi ogretilecektir. Elektronik paketleme teknikleri, Isı iletim, tasınım, radyasyon ısı transfernin elektroniklerdeki yeri çalışılacaktır. Ogrenciler kısada olsa numerik metodlarla tanısacaklar ve bu derst ogrendiklerini donem odevi ve odevlerde kullanacaklardır.

ME 530 Tasarım için Malzeme Seçimi

Bu derste farklı birçok malzemenin özellikleri ve uygulamaları işlenecektir. Mühendislik malzemelerinin fiziksel ve mekanik özellikleri en uygun seçim için, seçim tablo ve grafiklerinin kullanılmasıyla vurgulanacaktır. Dayanım, süneklik, tokluk ve kırılma davranışı gibi mekanik özellikler detaylı incelenecektir.

ME 531 Malzeme ve Endüstriyel Tasarım

Ders içeriği endüstriyel dizayn ve üretim şartlarını sağlamak ve çeşitli aksaklıklara karşı önlem almak üzere gerekli özellikleri taşıyan, spesifik dizayn ve fonksiyonel özelliklere sahip malzemelerin seçilmesine odaklanacaktır.  Dersin bütünleyici bir parçası mühendislik tasarımlarının dizaynı sırasında malzeme seçimi için pratik esasları, teorik ve bilimsel temelleri tanıtmaktır.

ME 532 Malzemelerin Mekanik Davranışı

Bu dersin amacı, malzemelerde yapı-işleme-davranış bağlarını genel bir perspektif içinde sunmaktır. Bu bağlamda, malzemelerde elastik, visko-elastik ve plastik rejimdeki deformasyon sırasında meydana gelen hasar mekanizmaları işlenecektir. Öğrencilere güçlendirme mekanizmaları, kırılma, çarpma, yorulma, sürünme ve akma sınırı gibi temel prensiplerden bahsedilecektir.

ME 537 İleri Polimer İşleme

Ders polymer ve polimerik kompozitlerin temel proseslerinin sistemlerin reolojik yapıları göze alınarak incelenmesini içerir.  Endüstriyel proseslerle polimerlerin sentezlenmesi, polymerlerin lineer ve lineer olmayan viskoelastik davranışları, moleküler ve mikro yapı özellilerine göre detaylandırılır.  Amorf ve yarı-kristal yapıdaki polimerlerin ve polimerik kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri, hazırlanma ve mikro doku temel alınarak açıklanır.

ME 554 Yarıiletkenler Teknolojisi ve Prosesi

Ders içeriği silikon mikroçip üretimi teknolojilerini tanıtmak yanında bu teknolojilerin uygulanmasını sağlayan bilimsel temellerı de açıklar.  Dersin bütünleyici bir parçası mikroelektronik teknolojisi ve üretiminin teorik ve bilimsel yapısını pratik mühendislik esasları ve entegrasyon gereksinimlerine uygun olarak tanıtmaktır.

ME 560 Dinamik ve Titreşim

Doğrusal, eğrisel ve bağıl hareket yapan maddesel noktaların kınematiği. Kuvvet-kütle-ivme, iş-enerji ve impuls-momentum ile maddesel noktaların kinetiği. Mutlak ve bağıl hareketler için katı cisimlerin kinematiği. Kuvvet-kütle-ivme, iş-enerji ve impuls-momentum ile maddesel katı cisimlerin kinetiği.
Ayrık ve sürekli sistemler için: hareket denklemlerinin Newton ve enerji metodları ile türetimi, özdeğer problemi, madal analizile serbest ve zorlanmış titreşimler. Sürekli sistemler için yaklaşık metodlar.

ME 566 Binalarda Bağlaşık Enerji Uygulamaları

Bu derste binalar için gerekli değişik enerji kullanım şekilleri işlenecektir. Hem konutlarda hem de endüstriyel binalarda enerji tasarrufu için yapılabilecek çalışmalar anlatılacaktır. Enerji tasarrufu ve enerjiyi akıllı kullanmak için gerekli yenilikçi kavramlar anlatılacak, değişik yenilenebilir enerji kavramlarının binalara entegresi irdelenecektir. Dersin amacı tüm bu kavramların binalarda bağlaşık olarak uygulanarak optimum bina enerji performansı yakalamaktır. Bunu ölçmek için değişik kavramlar, ilk yatırım ve operasyon masraflarının yatırım geri-dönüşüne katkısı anlatılacaktır.
 
ME 571 Enerji Verimli Aydınlatma Sistemleri

Bu derste, lighting sistemlerinin temelleri, electrinkler, opti,ki dizayn konseptleri, malzemeler, ve aydınaltma orenkleri çalışılacaktır. Ögrenciler dersin sonunda bşr SSL temelli aydınlatma sistemi tasarlayacaklardır.

ME 591 Makina Mühendisliğinde Seçme Konular I

Ders içeriği dönemden döneme öğrencinin ilgi alanı ve fakülte üyesinin özelleşme konularına göre değişebilir.

ME 592 Makina Mühendisliğinde Seçme Konular II

Ders içeriği dönemden döneme öğrencinin ilgi alanı ve fakülte üyesinin özelleşme konularına göre değişebilir.

ME 593 Makina Mühendisliğinde Seçme Konular III

Ders içeriği dönemden döneme öğrencinin ilgi alanı ve fakülte üyesinin özelleşme konularına göre değişebilir. Güz 2012 dönemi konusu “Biyomalzemeler ve Biyo-arayüzler” olarak belirlenmiştir.

ME 596 Makina Mühendisliğinde Seçme Konular VI

Ders içeriği dönemden döneme öğrencinin ilgi alanı ve fakülte üyesinin özelleşme
konularına göre değişebilir. Bahar 2014 dönemi konusu “Biyomalzemeler ve Biyoarayüzler”
olarak belirlenmiştir.

ME 670 Yüksek Lisans Dönem Projesi

Ciddi boyutta bilimsel uygulama projesi

ME 680 Seminer

Bilimsel seminerlere katılım

ME 690 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek lisans tez çalışması
 
ME 901/902/903 Temel Araştırma I / II / III

Bu dersin konuları açık bir araştırma probleminin detaylı tanımlanması ve değerlendirilmesi, konuyla ilgili kapsamli bir lteratür taramasının yapılması, yeni bir teknikle bahsedilen probleme bir çözüm önerisinin ortaya çıkarılması ve deneysel, teorik ya da simülasyon platformunun önerilen çözümün performansının incelenmesi için tanımlanmasından oluşur.