Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

KV Aydınlatma Metni (Çalışan)

KV Aydınlatma Metni (Çalışan)

1.Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özyeğin Üniversitesi (Üniversite) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Tanımlar, Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kimlik: Ad Soyad, sicil numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, uyruk, medeni durum, vatandaşlık bilgisi, yabancı uyruklular için Pasaport Numarası, kimlik numarası, kimlik kartı fotokopisi, Sosyal Güvenlik numarası,

İletişim: Telefon Numarası, E-posta Adresi, ikametgâh adresi, acil durumda irtibata geçilecek kişi adı soyadı ve iletişim bilgisi

Özlük: Askerlik Durumunu Gösterir Belge, İşe Giriş Bildirgesi, İşten Ayrılış Bildirgesi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, SGK Meslek Kodu, eski çalışılan kurumdan/kurumlardan Kümülatif Vergi Matrahı Yazısı, Sabıka Kaydı, Nüfus Kayıt Örneği varsa Vergi İndirim Yazısı, öğrenim ve eğitim Belgeleri, Aile Durum Bildirimi, Pozisyon/Unvan

Mesleki Deneyim: Akademik ve idari özgeçmiş, yabancı dil bilgisini gösterir belgeler, mesleki deneyim ve tecrübeyi gösterir belgeler

İşlem Güvenliği: IP Adresi, MAC Adresi, nakledilen veya saklanan veri içeriği olmaksızın İnternet Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı adı, parola (şifreli olarak), log kayıtları

Finans: Banka Bilgileri, Maaş, Bordro

Görsel ve İşitsel Kayıt: Fotoğraf, CCTV Kayıtları

Hukuki İşlem: Maaş Haczi, Üniversiteyle ilgili veya iş ilişkisini ilgilendiren Dava Bilgileri

Sağlık: Sağlık Raporu, Engellilik Bilgisi, Kan Grubu,

Toplanan ve/veya kaydedilen kişisel verileriniz,

 • Siz veya İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Üniversitemizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
  • Üniversite öğrencilerinin/çalışanlarının akademik ve idari süreçler hakkında bilgilendirilmesi, üniversitenin iç iletişim kanalı olan MyÖzÜ platformundan kurumsal e posta adresine üniversiteye ilişkin duyuruların/günlük bilgilendirilmelerin yapılması,
  • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve özelleştirmelerde bulunmak,
  • Üniversite’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Üniversite tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Üniversite ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Üniversite içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması
  • Üniversite öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, kamu sağlığı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer hukuka uygun bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması veya Mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygunluğun sağlanması,
  • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
  • Resmi kurum ve yetkili kuruluşların hukuka uygun taleplerinin yerine getirilebilmesi, mevzuattan kaynaklı bilgi verebilmesi, hukuki uyum sürecinin sağlanabilmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak:
  • Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  • Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumlarla yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; Üniversite tarafından iş ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Yükseköğretim mevzuatı ve Üniversitenin kanunlara ve hukuka uygun iç/alt düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş sözleşmesinin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Üniversite İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Üniversite’nin İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde; aşağıda belirtilen operasyonlarının yürütülmesi
  • Açık pozisyonlara uygun personel temini
  • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli idari veya hukuki tedbirlerin alınması
  • Üniversitemiz ile imzaladığınız İş Sözleşmesinin ifa edilebilmesi, İşveren – Personel iş hukuku ilişkisinin yürütülmesi
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ile mesek ve yayın etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
  • İzin onayınız, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, işten çıkış veya bordro işlemlerinizin yapılması
  • Maaş ödemelerinizin yapılması
  • Özlük dosyanızın oluşturulması
  • SGK bildirimlerinin yapılması
  • Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması
  • İş kazasının yasal bildirimlerinin veya İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Açık rızanızın bulunması şartıyla hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Üniversite yerleşkesinde sağlık önlemlerinin alınması

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan ve/veya kaydedilen kişisel verileriniz; Üniversite nezdindeki öğretim ve eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, tarafınıza ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı sağlanması, tarafınıza yan haklar, ek imkanlar, hediyeler ve ücretsiz gönderimler sağlanması, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, Sivil Savunma Sistemi, Milli Savunma Bakanlığı ve İŞKUR gibi kamu hizmeti sağlayan resmi kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, yurt dışında bulunan bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçilere, özel sağlık ve hayat sigortası yapan kuruluşlara, İş yeri hekimi, sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular (iş başvuruları dahil), sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, internet logları, Üniversitemiz nezdinde kullandığınız elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle veri toplama veya kayıtla yetkili ilgili birime ulaştırılan belgeler, fiziksel güvenliği sağlayan kamera sistemleri, danışmanlık şirketleri, Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Kanunda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Üniversite talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz iş günü içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta ücret alınmayacaktır.

Bu kapsamda kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ve aktarım nedeni ile içeriğini bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız mevcuttur.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,Türkçe ve yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, aşağıdaki kanallardan biriyle ve gerekli belgeleri ekleyerek yapabilirsiniz.

Başvuru formuna, web sayfamızdan erişebilirsiniz.

Başvurularınızı;
Posta yöntemiyle, Üniversitemizin ‘Nişantepe Mahallesi, Alemdağ/Çekmeköy 34794 İstanbul’ adresine,
Kurumsal e-postanız ile, privacy@ozyegin.edu.tr e-posta adresine,
KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ise ozyeginuniversitesi@hs1.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Üniversitenin, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzun uygun şekilde cevaplanabilmesi için;

Başvuru Formunu doldururken,

 • Adınızın, soyadınızın, Özyeğin Üniversitesi sicil numaranızın ve başvuru yazılı ise imzanızın bulunmasına,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın bulunmasına,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin bulunmasına,
 • Varsa başvurunuzun cevabınızın bildiriminde kullanılması için elektronik posta adresi veya telefon ya da faks numaranızın bulunmasına,

Talep konunuzun, bulunması yasal olarak zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin aslı, fotokopisi veya onaylı fotokopisinin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.