Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Özyeğin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Anabilim Dalı: Kent ve Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

 

BAŞVURU İÇİN Başvuru Paneli

 

 

Kent ve Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 

Bilgi için  orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr

              :hulya.turgut@ozyegin.edu.trguliz.ozorhon@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul Koşulları 

1. Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile başvurulur.

Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının, tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.

2. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: TC vatandaşı adaylar için aşağıdaki sınav sonuç belgelerinin herhangi birini sağlamak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü eğitimine giriş sınavından muaftır.
 

Sınav

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans P.

Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans P.

Geçerlilik Süresi

 
 

GMAT

-

-

 

 

GRE – Eski Sistemde

En az 610

-

5 Yıl

 

GRE – Yeni Sistemden

En az 149

-

5 Yıl

 

ALES

En az 55 (sayısal puan türünde)

-

3 Yıl

 

3. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Kent ve Mimarlık Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları

(başvuru tarihinden itibaren)

TOEFL-IBT

En az 66

2 yıl

KPDS / ÜDS / YDS*

En az 55

3 yıl

ÖzÜ İngilizce Yeterlik Sınavı**

En az 50

2 yıl

*2013 yılında sınava girecek adaylardan YDS belgesi sunmaları istenecektir.
** Özü İngilizce Yeterlilik Sınavı sadece yüksek lisans başvurularında kabul edilmektedir.
*** Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, ilgili enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans P.

Kent ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans P.

 
 

Mezuniyet Not Ortalaması

En az 2,3 / 4 lisans not ortalaması

En az 2,3 / 4 lisans not ortalaması

 

Mezun Olduğu Bölümler

Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlaması programlarından birinden lisans mezunu olmak

Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, programlarından birinden lisans mezunu olmak.

 

 
Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

1.        Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
2.        Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
3.        Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
4.        Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (ALES, GRE) herhangi biri.
5.        İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri.
6.        Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir.
7.        Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
8.        Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
9.        Ek Belgeler: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo.


Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurt Dışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. 

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği " ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

 

Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Program ardışık 4yarıyıldan oluşur.Mezuniyet için üç adet zorunlu ders, dört adet seçmeli ders, bir seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTSkredi ile mezun olunacaktır.  Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla (en fazla %50 olmak üzere) diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.

 

DERS PLANI

1.Dönem

2.Dönem

KMI 501 Araştırma Yöntemleri 

7,5 ECTS

KMI 503 İleri tasarım Araştırma LAB II 

 

7,5 ECTS

KMI 502 İleri Tasarım Araştırmaları LAB  I 

7,5 ECTS

KMI 594 Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması I   

7,5 ECTS

Seçmeli Ders

7,5 ECTS

Seçmeli Ders

7,5 ECTS

Seçmeli Ders

7,5 ECTS

Seçmeli Ders

7,5 ECTS

 

 

Toplam 

30 ECTS

Toplam

30 ECTS

Çalıştaylar / Kısa süreli atölyeler

Çalıştaylar / Kısa süreli atölyeler

Dönem sergisi 1 ( LAB 1 ile ilişkili)

Dönem sergisi 2 ( LAB 2  ile ilişkili)

 

 

 

3.Dönem

4.Dönem

KMI 590 Seminer*

7,5 ECTS

KMI 596 Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması III

30 ECTS

KMI 595 Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması II

15 ECTS

 

 

KMI 599 Uzmanlık alan dersi 

7,5 ECTS

 

 

Toplam 

30 ECTS

Toplam

30 ECTS

Çalıştaylar / Kısa süreli atölyeler

Dönem sergisi 3

Yılsonu makale seçkisi**

 

                                               

TOPLAM: 120 ECTS

 

* Yüksek lisans sürecinde üretilen çalışmaların, makale formatında sunulacağı bir yılsonu semineridir

 

 

SEÇMELİ DERS LİSTESİ

Güz dönemi

Bahar Dönemi 

KMI 521

Kent ve Mimarlık Üzerine Söylemler

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 522

Çevresel Psikoloji /Mimarlıkta psikoloji

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 523

Disiplinlerarası Kent ve Mimarlık Tartışmaları

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 524

Yerden / Yerelden  Öğrenmek                          

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 525

Mimarlık Kavramları     

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 526

Mimarlık ve Kimlik

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 527

Istanbul

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 528

Bir palimpsest kent olarak istanbul’u okumak  

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 529

Metropolis: Ütopya ve distopya                     

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 530

Mekansal Tasarım   

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 531

Kent ve konut : Istanbul  

3-0

(7,5 ECTS)

MKI 532

Mimarlıkta Kullanıcı Odaklı Programlama ve Değerlendirme                           

3-0

(7,5 ECTS)

 

Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Program ardışık 3yarıyıldan oluşur.Mezuniyet için altı adet zorunlu ders, dört adet seçmeli dersin alınması gerekmektedir. Toplam 90 AKTSkredi ile mezun olunacaktır.  Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.

 

DERS PLANI

1.Dönem

2.Dönem

KMI 551 Lab 1 / Stüdyo

 

15 ECTS

KMI 552 Lab 2 / Stüdyo 

 

15 ECTS

KMI 553 Mekan 1

7,5 ECTS

KMI 554 Mekan 2

7,5 ECTS

Seçmeli Ders 1 

7,5 ECTS

Seçmeli Ders 2

7,5 ECTS

 

 

 

 

Çalıştaylar / Kısa süreli atölyeler

-

Çalıştaylar / Kısa süreli atölyeler

-

Dönem sergisi / Kitap bölümü 1 

Lab 1 ile ilişkili

-

Dönem sergisi / Kitap bölümü 2 

Lab 2 ile ilişkili

-

Toplam 

30 ECTS

Toplam

30 ECTS

3.Dönem

 

KMI 555 Lab 3 / Stüdyo 

 

7,5  ECTS

 

KMI 557 Mekan 3

7,5 ECTS

 

Seçmeli Ders 3

7,5 ECTS

 

Seçmeli Ders 4

7,5 ECTS

 

Çalıştaylar / Kısa süreli atölyeler

-

 

Dönem sergisi / Kitap bölümü 3

Lab 3 ile ilgili 

-

 

Toplam 

30 ECTS

 

Program Toplam

90ECTS

 

 

STÜDYOLAR 

Stüdyo 5 saatlik stüdyo programı ve bu programı besleyen seminer dizisini kapsayacak biçimde organize edilir. 

 

SEMİNER DİZİSİ 

Stüdyo konusu ile paralel programlanır. Konu ile ilgili deneyimleri olan profesyonellerin  dönem boyunca uygulamalarını paylaştıkları bir dizidir.

 

MEKAN DERSLERİ SERİSİ (1,2,3) 

Her dönem LAB ın içerik ve amacını çeşitli yönlerden destekleyen birkaç haftalık dilimler halinde programlanan Stüdyo içerikleri ile ilişkili dersler serisidir. Mekan Dersleri içinde üç ana bölüm yer alır.  

 

ÇALIŞTAYLAR

Stüdyo konusu ile paralel programlanır. Dönem içinde iki veya daha fazla sayıda kısa süreli çalışmalar yapılır. Çalıştaylara davetli araştırmacı veya mimarların yürütücü olarak katılımı teşvik edilir

 

 

    SEÇMELİ DERS LİSTESİ

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

KMI 561

Mimari Görselleştirme

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 562

Kentsel Eko Sistemler ve Kentsel Peyzaj                          

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 563

Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 564

Enerji Etkin Yapı Kabuğu Tasarımı ve Doğal Aydınlatma               

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 565

Doğal Sistemler ile Tasarım Hesaplaması

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 566

Kullanım Sonrası Değerlendirme, Kullanıcı Davranışı ve Bina Enerji Tüketimi İlişkisi

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 567

Metropol  için Tasarım Kavramları 1:  Kent, Teknoloji  ve  Toplum

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 568

Bina Enerji Performans Değerlendirmesi

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 569

İstanbul 20.yy Konut Mimarisi               

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 570

Yeşil Binalar ve Sürdürülebilirlik  

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 571

Modernite ve Türk Mimarlığı  

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 572

Yaklaşık Sıfır Enerji Bina Tasarımı ve Yenilenmesi   

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 573

Proje ve Yapım Yönetimi                                   

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 574

Binaların Enerji ve Global Maliyeti: Maliyet Optimum Binalar   

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 575

Kentler ve Binaların Enerji Verimliliği                   

3-0

(7,5 ECTS)

 

 

3-0

(7,5 ECTS)

KMI 577

Metropol  için Tasarım Kavramları 2:  Kent, Teknoloji  ve  Toplum

3-0

(7,5 ECTS)

 

 

3-0

(7,5 ECTS)

 

 

 

Özyeğin Üniversiesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Anabilim Dalı: Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

BAŞVURU İÇİN /imgken/AKADEMIK-PROGRAMLAR/Fen-Bilimleri-Enstitusu/Basvuru
Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Bilgi İçin orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul Koşulları 

1. Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur.

Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının, doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomalarının tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.

2. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: TC vatandaşı adaylar için aşağıdaki sınav sonuç belgelerinin herhangi birini sağlamak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü eğitimine giriş sınavından muaftır.
 

Sınav Fen Bilimleri Enstitüsü    
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Geçerlilik Süresi  
 
GMAT - -    
GRE – Eski Sistemde En az 610 - 5 Yıl  
GRE – Yeni Sistemden En az 149 - 5 Yıl  
ALES En az 55 (sayısal puan türünde) - 3 Yıl  

3. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.
 

  Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans  (başvuru tarihinden itibaren)
TOEFL-IBT En az 66 2 yıl
KPDS / ÜDS / YDS* En az 55 3 yıl
ÖzÜ İngilizce Yeterlik Sınavı** En az 50 2 yıl

*2013 yılında sınava girecek adaylardan YDS belgesi sunmaları istenecektir.
** Özü İngilizce Yeterlilik Sınavı sadece yüksek lisans başvurularında kabul edilmektedir.
*** Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, ilgili enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

  Fen Bilimleri Enstitüsü  
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans * Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans *  
 
Mezuniyet Not Ortalaması En az 2,3 / 4 lisans not ortalaması En az 2,3 / 4 lisans not ortalaması  
Mezun Olduğu Bölümler Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlaması, Endüstri Ürünleri Tasarımı programlarından birinden lisans mezunu olmak Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, programlarından birinden lisans mezunu olmak**  

 
Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

1.        Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
2.        Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
3.        Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
4.        Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (ALES, GRE) herhangi biri.
5.        İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri.
6.        Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir.
7.        Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
8.        Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
9.        Ek Belgeler: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo .
Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurt Dışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversite’ye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği " ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için üç adet zorunlu ders, dört adet seçmeli ders, bir seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS kredi ile mezun olunacaktır.Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.

 MSc Architecture (Thesis) 
1.       Term 2. Term
ARCH 501   RESEARCH METHODS   3-0  -  (7,5 ECTS) ARCH 502   PROJECT   3-0  - (7,5 ECTS)
ARCH 503   THEORY OF ARCHITECTURE  3-0  - (7,5 ECTS) ARCH 590  SEMINAR  3-0  - (7,5 ECTS)
ELECTIVE 1    3-0  - (7,5 ECTS) ARCH 594  MASTER THESIS STUDY I  IN ARCHITECTURE  (7,5 ECTS)
ELECTIVE 2    3-0  - (7,5 ECTS) ELECTIVE 3   3-0  - (7,5 ECTS)
1. TERM TOTAL : 30 ECTS 2. TERM TOTAL 30 ECTS
3.       Term 4.       Term
ARCH 595   MASTER THESIS STUDY II  IN ARCHITECTURE  (22,5 ECTS) ARCH 596   MASTER DEGREE THESIS IN ARCHITECTURE  (30 ECTS)
ELECTIVE 4   3-0 (7,5 ECTS)  
3. TERM TOTAL:  30 ECTS 4. TERM TOTAL: 30 ECTS
MSc IN ARCHITECTURE (THESIS) TOTAL : 120 ECTS  

 

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için dört adet zorunlu ders, altı adet seçmeli dersin alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 90 AKTS kredi ile mezun olunacaktır.Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.

 MSc Architecture (Non-Thesis) 
1.       Term 2. Term
ARCH 501   RESEARCH METHODS   3-0  -  (7,5 ECTS) ARCH 552   ARCHITECTURAL DESIGN 2   6-0  - (7,5 ECTS)
ARCH 551   ARCHITECTURAL DESIGN 1  6-0  - (7,5 ECTS) ARCH 518  PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  3-0  - (7,5 ECTS)
ELECTIVE 1    3-0  - (7,5 ECTS) ELECTIVE 3   3-0  - (7,5 ECTS)
ELECTIVE 2    3-0  - (7,5 ECTS) ELECTIVE 4   3-0  - (7,5 ECTS)
1. TERM TOTAL : 30 ECTS 2. TERM TOTAL 30 ECTS
3.       Term  
ELECTIVE 5   3-0 (7,5 ECTS)  
ELECTIVE 6   3-0 (7,5 ECTS)  
ARCH 597   TERM PROJECT IN ARCHITECTURE  (15 ECTS)  
3. TERM TOTAL:  30 ECTS  
MSc IN ARCHITECTURE (NON - THESIS) TOTAL : 90 ECTS