Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mimarlık Doktora Programı

Mimarlık Doktora Programı

Başvuru: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/fen-bilimleri-enstitusu/basvuru-ve-kabul 

Başvuru Tarihleri:  17 Nisan 2023 –  23 Haziran 2023

Başvuru Paneli için tıklayınız.

Mimarlık Doktora Programı bilgi için 

Hakkında      PhD in Architecture Katalog 2022-23

Mimarlık Doktora Programı Türkiye’nin ve benzer ülkelerin ekonomik, toplumsal, teknolojik ve kültürel gelişiminde, yerel ve ulusal kalkınmasında giderek daha fazla ve kapsamlı roller üstlenen mimarlık alanındaki tasarım, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini, küresel ve yerel unsurları birlikte bir sistem ve toplumsal pratik ve araştırma alanı olarak ele almaktadır. Disiplinlerarası çalışmaların gerektirdiği kuramsal donanıma sahip, eleştirel ve çok boyutlu düşünebilen, yenilikçi, farklılaşmış ürün ve hizmetlerin gerektirdiği toplumsal ve kültürel dinamikleri kavrayabilen, mimarlığı düşünsel ve teknolojik bağlantılarıyla eleştirel olarak da yorumlayarak mevcut alandaki bilgiye katkıda bulunacak uzman ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Mimarlık Doktora Programının açılma amacı, akademik ve profesyonel alanda araştırma ve çalışmalar yapabilecek akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir. Nitelikli araştırmaların yapılabilmesi için gerekli olan koşulları; alanında yetkin akademisyenlerin varlığı, yeterli altyapı olanaklarının bulunması ve araştırma-geliştirme ortamı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altyapısı ile sağlanmaktadır.

MİMARLIK DOKTORA Programı Vizyonu

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı vizyonu, uluslararası düzeyde kuramsal, deneysel, bilimsel ve mesleki araştırmalar gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda mimarlık konularını çok yönlü irdeleyebilmek; mimarlık problemleri için araştırmaya dayalı çözümler üretebilmek; kentsel ve mimari tasarım; mimarlık tarihi, kuram ve eleştiri; çevresel psikoloji, kentsel ve mimari koruma; yapı ve yapım teknolojisi, sürdürülebilirlik alanlarında ve ara kesitlerinde disiplinlerarası araştırmalar önermek ve yürütmek; bu alanlardaki yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri kullanabilecek araştırmacılar yetiştirmek esastır.

MİMARLIK DOKTORA Programı Misyonu

Vizyon kapsamında tanımlanan bakış açısıyla, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık Doktora Programının temel hedefi, araştırma yoluyla karmaşık tasarım problemlerinin çözümlerine yönelik yeni yöntemler geliştirilmesi ve çalışmaların denenerek uygulanmasıdır. Programı tamamlayan öğrencilerin niteliksel ve niceliksel araştırmalar yoluyla eleştirel düşünce becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcı biçimde problem çözümlerine yönelik özgün yöntemler ortaya koyabilmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda, mimarlık alanında derinlemesine araştırma yaparak, yeni bilgi üretmek esastır. Bilginin paylaşımı için nitelikli yayınların yapılması ve buluş niteliği taşıyan çalışmaların patent yoluyla koruma altına alınması önem taşımaktadır. Yaygın etki kapsamında, doktora programı kapsamında üretilen bilginin mimarlık pratiği ve endüstri kapsamında kullanması ile ticarileşme olanakları mümkündür.

MİMARLIK DOKTORA Programı Hedef Kitlesi ve Program Kazanımları

Mimarlık Doktora Programı, mimarlık ve ilgili disiplinlerden gelen araştırmacı adaylarını, programın vizyonu ve amaçları doğrultusunda beklenen araştırma bilgi ve becerileri edinebilmeleri ve gerçekleştirdikleri çalışmaların alana, sektörlere ve ülkenin ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde ortaya koyabilmeleri için bir araya getirmek gayesindedir. Programın amaçları doğrultusunda, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama alanlarındaki ilgili yüksek lisans programlarından mezun veya bu alanlarda sektörel ve/veya akademik deneyime sahip, tasarım, teknoloji, kuram, tarih, koruma konularında disiplinlerarası çalışma yapmayı ve bunları ilgili çıktıları uluslararası akademik mecralarda paylaşmayı amaçlayan adaylar programın hedef kitlesidir.

Mimarlık Doktora Programı, üniversite bünyesinde mevcut araştırma ve geliştirme laboratuvar olanakları, interdisipliner ve bütünsel eğitimiyle kapsayıcı bir diyalog alanı sunmakta, araştırma fırsatlarını açığa çıkartmaktadır. Farklı altyapı ve disiplinlerinden gelen araştırmacılara önerdiği besleyici diyalog alanı ile üst seviyede ve uluslararası nitelikte özgün bilginin üretilmesini mümkün kılmaktadır. Özgün bilgi üretimi ve kapsayıcı ve besleyici diyolog alanı ülkemizin ve diğer ülkelerin hızla ilerlemesine katkı sağlayan bir ortam sunmaktadır.

Bu nitelikleriyle Mimarlık Doktora Programı, Özyeğin Üniversitesi’nin (ÖzÜ) dünya standartlarındaki girişimcilik ve yenilikçilik vizyonundan kuvvet alarak, günümüz teknolojilerini kullanarak, sosyal teoriler ışığında geliştirilen araştırmacı eğitim yaklaşımı ile Türkiye ve dünyadaki pek çok mimarlık doktora programından ayrışmaktadır.

Program, yaratıcı bir sosyal pratik olan tasarım ve mimarlığı teknolojik, toplumsal, politik ve ekonomik unsurlarla etkileşim içinde olan kültürel bazlı bir inovasyon tetikleyicisi ve aktörü olarak ele almanın yanı sıra, tasarım ve teknolojiyi içinde bulunduğumuz maddi kültürün yapıcı unsurlarından birisi olarak kabul etmektedir. Dünya standartlarında verilen eğitimle, öğrenciler, hem ulusal hem de uluslararası nitelikte bilimsel araştırmalarda ve geliştirme projelerinde görev alabilecek yetkinliğe sahip olacaklardır. Eğitim dilinin İngilizce olduğu Mimarlık Doktora Programı içeriği uluslararası standartlarda oluşturulmuştur. Program kapsamında yürütülen araştırmaların Tübitak gibi ulusal kuruluşlar ile Avrupa Birliği ve farklı uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmelerinin sağlanması, araştırmaların niteliklerini arttıracağı gibi, öğrenciler uluslararası araştırmalarla farklı kültürlerden çalışma arkadaşlarıyla etkileşim yoluyla öğrenecek ve uluslararası bakış açısı kazanacaklardır. Mimarlık alanındaki disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek, derinleştirebilmek ve yeni/ karmaşık fikirleri analiz/sentez etmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilmek bilgi bağlamında programın esas amaçlarındandır.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı öğrencisinin, doktora çalışmasında uzmanlaşmak istediği konu hakkında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirme yetkinliği ile araştırma yöntemlerini kullanmada üst düzey beceriler kazanırken özgün ve yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme perspektiflerini edinmesi hedeflenmektedir.

Mimarlık Doktora Programı, adaylarının, alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme yetkinliğini elde etmesini sağlar. Mimarlık Doktora programı mezunları, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme yetkinliğini edinir. Bununla birlikte, çalıştığı mimarlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme, çalıştığı alanla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme becerisi kazanır.

Mimarlık Doktora Konu Alanları 
1.     Mimari Tasarım Araştırması
2.     Mimarlıkta Tarih, Teori ve Eleştiri
3.     Koruma ve Kültürel Miras
4.     Mimari Tasarım Eğitimi
5.     Mimarlık, Kültür ve Davranış
6.     Tipolojik Çalışmalar
7.     Konut Çalışmaları
8.     Yapı Bilimi, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları
9.     Proje ve Yapım Yönetimi
10.  Hesaplamalı Tasarım ve Bilgi Teknolojileri
11.  İç Mekan Tasarımı
12.  Kentsel ve Mekansal Morfoloji
13.  Kent ve Mimarlık
14.  Çevresel (Doğal, Kültürel, Sosyal) Sürdürülebilirlik
15.  Dijital Üretim ve Medya Çalışmaları
 
Mimarlık Doktora Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer almaktadır ve Mimarlık Doktora Tezi çalışması ile Doktor ünvanı veren bir programdır. Mezuniyet için yüksek lisans derecesi ile başlayanların iki adet zorunlu ders, altı adet seçmeli ders, doktora yeterlilik çalışması ve doktora tezini tamamlanması gerekmektedir. Toplam 240 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.

Mezuniyet için lisans derecesi ile başlayanların iki adet zorunlu ders, ondört adet seçmeli ders, doktora yeterlilik çalışması ve doktora tezini tamamlanması gerekmektedir. Toplam 300 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır. Program kabul komisyonunun belirlediği ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan burslar verilmektedir.

Başvuru: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/fen-bilimleri-enstitusu/basvuru-ve-kabul 

Başvuru Tarihleri:  17 Nisan 2023 –  23 Haziran 2023

Başvuru Paneli için tıklayınız.

Mimarlık Doktora Programı bilgi için orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr

Başvuru Koşulları

 1. Mezuniyet Derecesi: Mimarlık Doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur.

  Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

  Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının, doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomalarının tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.

 2. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: TC vatandaşı adaylar için aşağıdaki sınav sonuç belgelerinin herhangi birini sağlamak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü eğitimine giriş sınavından muaftır.

  SınavFen Bilimleri Enstitüsü
   Mimarlık Doktora

  Geçerlilik Süresi
  (Kayıt tarihinden itibaren)

  Yüksek Lisans Derecesi ileLisans Derecesi ileDoktora Derecesi ile
  GMAT500590-5 Yıl
  GRE – Eski SistemdeEn az 675 (quantitative)En az 720 (quantitative)-5 Yıl
  GRE – Yeni SistemdenEn az 153 (quantitative)En az 156 (quantitative)-5 Yıl
  ALESEn az 70 (sayısal puan türünde)En az 80 (sayısal puan türünde)-5 Yıl
  Mimarlık lisansüstü programlarında yabancı uyruklu öğrenciler Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan muaftır. Ancak öğrencilerin varsa bu belgelerini sunmaları kendilerine avantaj sağlar.
  Doktora, Tıpta ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adayların başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların başvurularında 55 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 3. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir.

  İngilizce SınavıFen Bilimleri Enstitüsü
   Mimarlık DoktoraGeçerlilik Süresi
  Yüksek Lisans Derecesi ileLisans Derecesi ileDoktora Derecesi ile
  TOEFL-IBT**En az 66En az 66En az 662 Yıl
  KPDS / ÜDSEn az 55En az 55En az 555 Yıl
  YÖKDİL / e-YDS / YDSEn az 55En az 55En az 555 Yıl

  ** ÜAK’ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6/3.d maddesi uyarınca sınav “Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitesine ait binalarda yapıyor olması” şartı aranır.

 4. Ek Koşullar
  ProgramFen Bilimleri Enstitüsü
  Mimarlık Doktora*
  Yüksek Lisans Derecesi ileLisans Derecesi ileDoktora Derecesi ile
  Mezuniyet Not Ortalaması-En az 3/4 lisans not ortalaması-
  Mezun Olduğu Bölümler--Herhangi bir alandan

  *Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların ayrıca yapılacak sözlü görüşmede başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
 2. Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
 3. Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 4. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (ALES, GRE) herhangi biri. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış olması gerekmektedir.
 5. İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış olması gerekmektedir.
 6. Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.
 7. Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
 8. Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
 9. Ek Belgeler: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo.

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurt Dışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversite’ye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği " ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Mimarlık Doktora Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı

Mezuniyet için yüksek lisans derecesi ile başlayanların iki adet zorunlu ders, altı adet seçmeli ders, doktora yeterlilik çalışması ve doktora tezini tamamlanması gerekmektedir. Toplam 240 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır. Mezuniyet için lisans derecesi ile başlayanların iki adet zorunlu ders, ondört adet seçmeli ders, doktora yeterlilik çalışması ve doktora tezini tamamlanması gerekmektedir. Toplam 300 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.

Yüksek Lisans Diploması ile Doktora Programına Başlayan Adaylar için Ders Planı

Yüksek Lisans Derecesiyle
Birinci Yıl
Birinci Yarıyıl/Güzİkinci Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
ARCH 601*Araştırma ve Etik7,5 Seçmeli Ders 47,5
 Seçmeli Ders 17,5 Seçmeli Ders 57,5
 Seçmeli Ders 27,5 Seçmeli Ders 67,5
 Seçmeli Ders 37,5ARCH 690Araştırma Semineri7,5
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
İkinci Yıl
Üçüncü Yarıyıl/GüzDördüncü Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
ARCH 900*Doktora Yeterlilik Çalışması30ARCH 901*Doktora Tez Önerisi30
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
Üçüncü Yıl
Beşinci Yarıyıl/GüzAltıncı Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
ARCH 902*Doktora Tez Çalışması I30ARCH 903*Doktora Tez Çalışması II30
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
Dördüncü Yıl
Yedinci Yarıyıl/GüzSekizinci Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
ARCH 904*Doktora Tez Çalışması III30ARCH 905*Doktora Tez Savunması30
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
Kredi Toplamı: 240

Lisans Diploması ile Doktora Programına Başlayan Adaylar için Ders Planı

Lisans Derecesiyle
Birinci Yıl
Birinci Yarıyıl/Güzİkinci Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
ARCH 601*Araştırma ve Etik7,5 Seçmeli Ders 47,5
 Seçmeli Ders 17,5 Seçmeli Ders 57,5
 Seçmeli Ders 27,5 Seçmeli Ders 67,5
 Seçmeli Ders 37,5ARCH 690Araştırma Semineri7,5
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
İkinci Yıl
Üçüncü Yarıyıl/GüzDördüncü Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
 Seçmeli Ders 77,5 Seçmeli Ders 117,5
 Seçmeli Ders 87,5 Seçmeli Ders 127,5
 Seçmeli Ders 97,5 Seçmeli Ders 137,5
 Seçmeli Ders 107,5 Seçmeli Ders 147,5
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
Üçüncü Yıl
Beşinci Yarıyıl/GüzAltıncı Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
ARCH 900*Doktora Yeterlilik Çalışması30ARCH 901*Doktora Tez Önerisi30
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
Dördüncü Yıl
Yedinci Yarıyıl/GüzSekizinci Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
ARCH 902*Doktora Tez Çalışması I30ARCH 903*Doktora Tez Çalışması II30
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
Beşinci Yıl
Dokuzuncu Yarıyıl/GüzOnuncu Yarıyıl/Bahar
Ders KoduDers AdıAKTSDers KoduDers AdıAKTS
ARCH 904*Doktora Tez Çalışması III30ARCH 905*Doktora Tez Savunması30
Dönem Toplam AKTS30Dönem Toplam AKTS30
Kredi Toplamı: 300

Mimarlık Doktora Programı Mezuniyet Yükümlülükleri

Mimarlık Doktora Programı Dersleri

Zorunlu Dersler

 • ARCH 601 Araştırma ve Etik
 • ARCH 690 Araştırma Semineri
 • ARCH 900 / Doktora Yeterlilik Çalışması
 • ARCH 901 Doktora Tez Önerisi
 • ARCH 902 / Doktora Tez Çalışması I
 • ARCH 903 / Doktora Tez Çalışması II
 • ARCH 904 / Doktora Tez Çalışması III
 • ARCH 905 / Doktora Tez Savunması

Seçmeli Dersler

 • ARCH 610 Kentsel Biçim Üzerine Araştırma
 • ARCH 611 Kentsel Biçim Üzerine İleri Araştırma
 • ARCH 612 Mimari Tasarım ve Davranış
 • ARCH 613 Kentsel Yeşil Altyapı
 • ARCH 614 İnşaat Firmalarında Organizasyonel Davranış
 • ARCH 615 Bina Kullanıcı Etkileşimi ve Enerji Verimliliği
 • ARCH 616 Hesaplamalı Tasarım Modelleri ve Başarım
 • ARCH 617 Evin Anlamları: İnsan, Yer ve Mekan
 • ARCH 618 İklim Değişimi ve Binaların Enerji Tüketimi

Akademik Kadro