Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Zorunlu ve Seçmeli Ders İçerikleri

Zorunlu ve Seçmeli Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

I. YARIYIL

PSYC 101 Psikolojiye Giriş I (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders psikoloji içerisindeki temel alanlara genel bir giriş sunarak psikolojinin insan davranışlarını ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalı olarak anlaşılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Ders sırasında psikoloji biliminin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunun öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanır.
 
BIO 101 Genel Biyoloji (3+0) 3 kredi, 4 AKTS
Dersin amacı öğrencilerin temel biyoloji konularını anlamalarını sağlamak ve yaşam bilimlerine duydukları ilgiyi güçlendirecek temel sorular oluşturmaktır. Yaşamın kimyası, biyolojik moleküller, hücre teorisi ve yapısı, genetik yapılar, sinir ve hormon sistemleri, hayvan davranışları, evrim ve biyolojik farklılıklar incelenir ve öğrenciler hayatın esasları, biyoloji ve genetik hakkında temel bilgiler kazanır.
 
MATH 101 Yüksek Matematik I (3 +0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu dersin amacı yüksek matematiğin temel konularını öğretmek ve sonraki yıllarda alınacak teknik dersler için sağlam bir matematik altyapısı hazırlamaktır.
                 
PSYC 103 Psikoloji için İstatistik I (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders psikoloji alanında yaygın bir şekilde kullanılan betimleyici ve çıkarımsal istatistik konularına odaklanmaktadır. Derste verilerin analizi ve verilerin tablo ve grafiklerle gösterilmesi, frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçümleri, normal dağılım ve standart puanlar gibi konular kapsanacaktır.
 
ENG 101 İngilizce I (1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS
Öğrenciler sürdürülebilir gelişme kavramının ekonomik, sosyal ve çevre ile ilgili boyutlarını inceler. Bu ders sürdürülebilirlik konusunu esas olarak iş dünyasıyla olan ilişkisi açısından ele alır. Örneğin, kurumsal sosyal sorumluluk ve iş ahlakı gibi konular ön plandadır. Öğrenciler sürdürülebilir gelişme konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada yapılan çalısmaların kuramsal ilkelerini ve aynı zamanda uygulama alanlarını birlikte irdeler.
 
TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I (1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste Türkçenin özellikleri ele alınacak ve Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecektir. Düzyazı, hikaye ve şiir gibi farklı yazınsal türler okunacak, eleştirel bir gözle incelenecek ve tartışılacaktır. Anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde durulacak ve metinlerin tarihsel ve kültürel arkaplanı incelenecektir.

II. YARIYIL

PSYC 102 Psikolojiye Giriş II (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, öğrenme ve bilinç süreçleri, davranışın biyolojik temelleri, içinde faaliyet gösterdiğimiz sosyal bağlam ve insan gelişimi gibi PSYC 101 dersinin kapsamadığı konuları incelemeyi hedefler.
 
SOC 104 Sosyolojiye Giriş (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders sosyolojinin temel kavramlarını ve teorik yaklaşımlarını kapsamaktadır. Sosyal organizasyon ve sosyal katmanlar, toplumsal güç ve sosyal değişim, sapma ve sosyal kontrol, sosyal değişme, ırk ve etnisite, organizasyonlar konularına değinilecektir.
 
PSYC 104 Psikoloji için İstatistik II (2+2) 3 kredi, 6 AKTS
Korelasyon, varyans analizine giriş, z-skor ile hipotez test etme, ki-kare, t-test ve regresyon konularına giriş yapmak hedeflenmektedir. Bu derste öğrenciler uygulamalarla temel istatistik yöntemlerini daha iyi öğrenme fırsatına sahip olacaklardır.
Ön Koşul: PSYC 103
 
PHIL 102 Felsefeye Giriş (3+0) 3 kredi, 4 AKTS
Bu ders, bilgi, zihin, kendilik, ahlak, sosyal ve politik varoluş, teknoloji gibi konulardaki felsefi görüş ve tartışmalara giriş niteliğindedir. Plato, Kant, Descartes, Hobbes, Hume, Mill, Habermas ve Wittgenstein gibi felsefecilerin felsefi bakış açıları ve dünya görüşleri tartışılacaktır. 
 
ENG 102 İngilizce II (1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS
Öğrenciler günümüz dünyasında karşılaştığımız karmaşık toplumsal ve çevresel problemleri daha iyi anlayabilmek ve bu problemler karşısında çözüm üretecek girişimlerde nasıl bulunabileceğini görmek amacıyla sosyal girişimcilik alanındaki temel kavram ve terimleri inceler. Ayrıca hem Türkiye’den hem de dünyadan sosyal girişimcilik ile ilgili vaka inceleme çalışmaları yapılır.
Ön Koşul: ENG 101
 
TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II (1+2) 2 kredi, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin yazılı olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste, “Neden edebiyat okuruz?” sorusuna cevap aramak üzere Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecek ve edebiyata farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste farklı yazınsal türlerden seçilen kurmaca yapıtlar okunacak ve bu yapıtlar üzerine eleştirel değerlendirme yazıları yazılacaktır. Ders boyunca anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde de durulacaktır.

III. YARIYIL

PSYC 201 Bilişsel Psikoloji (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste bilişsel süreçler, bilgi işleme modeli, bilgi işleme yapı ve süreçleri, örüntü tanıma, dikkat, bellek, geri getirme ve kodlama, karar verme ve problem çözme, öğrenme, dil ve kavramlar gibi başlıklarda incelenir; alandaki kuram ve deneysel çalışmalar tartışılır.
 
PSYC 203 Gelişim Psikolojisi I (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders yaşam boyunca insan davranışının gelişimsel bir yaklaşımla incelenmesini içerir. Ders giriş düzeyinde gelişim psikolojisinde kullanılan kavramlar, klasik kuramlar, yöntemler ve doğum öncesi gelişim ile çocukluktaki fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişim konularındaki güncel kuram ve araştırmaları kapsar.
 
PSYC 205 Sosyal Psikoloji I (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Sosyal psikolojinin araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişilerarası çekicilik gibi ana konuları incelenir ve literatür kapsamında tartışılır.
 
PSYC 207 Araştırma Yöntemleri I (2+2) 3 kredi, 6 AKTS
Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır. Uygun araştırma sorularının geliştirilmesi, yöntemlerin seçilmesi, veri analizi ve sonuçların yorumlanması değinilecek konular arasındadır.
 
SEC 201 Sektörlere Giriş I (1 + 0) 1 kredi, 2 AKTS
SEC 201 öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profili açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Finansal, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Sosyal ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.
 
HIST 201 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I (2 + 0) 2 kredi, 4 AKTS
Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ilk bölümünde, Osmanlı İmparatorluğunun neden sona erdiği, devlet ve toplum arasındaki ilişki bağlamında Türkiye Cumhuriyetine ne miras bıraktığı; Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğine bakılacaktır.

IV. YARIYIL

PSYC 202 Öğrenme ve Bellek (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste öğrenme ve bellek alanındaki temel konular kuramsal ve deneysel çalışmalar çerçevesinde tartışılır. Ders hem temel çağrışımlara, hem de karmaşık yetkinliklere ve bellek süreçlerine odaklanır.
 
PSYC 204  Gelişim Psikolojisi II (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste ergenlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta fiziksel, bilişsel, sosyoduygusal gelişim ve yetişkinlikte kendilik ve toplum konularındaki güncel kuram ve araştırmalar incelenir.
 
PSYC 206 Sosyal Psikoloji II (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders,  politik psikoloji, yüklemeler, grup süreçleri, cinsiyete özgü davranışlar, yardım etme davranışı, grup üretkenliği, sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler gibi ana konuların incelenmesini hedefler.
 
PSYC 208 Araştırma Yöntemleri II (2+2) 3 kredi, 6 AKTS
Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı olarak psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin uygulaması yapılır. Uygun araştırma sorularının geliştirilmesi, yöntemlerin seçilmesi, veri analizi ve sonuçların yorumlanması ve rapor edilmesi deneyiminin kazandırılması hedeflenir. 
Ön koşul: PSYC 207
 
SEC 202 Sektörlere Giriş II (1 + 0) 1 kredi, 2 AKTS
SEC 202 öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profile açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Perakende, Sağlık, Turizm ve Gayrimenkul, Üretim ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.
Ön koşul: SEC 201
 
HIST 202       Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I (2 + 0) 2 kredi, 4 AKTS
Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ikinci bölümünde, iki kutuplu dünyada siyasal rejimin demokrasiye geçiş süreci; 1960-1980 arsında uygulanan ithal ikameci sanayileşme; bu stratejinin sona erdiği 1980lerde uygulamaya geçen “açık ekonomi” politikaları ve bu politikaların toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları; Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve bu sürecin devlet ve toplum arasındaki ilişkiye olan etkilerine değinilecektir.
Ön koşul: HIST 201

V. YARIYIL

PSYC 301 Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Dersin amacı kişilik gelişimi ve bireysel farklılıkları literaturdeki teoriler çerçevesinde değerlendirmektir. Ders kişilik kuramlarının psikolojiye ve ozellikle klinik psikolojiye katkılarına odaklanacaktır.
 
PSYC 303 Çocuk Psikopatolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders kapsamında çocukluk döneminde görülen bozuklukların ortaya çıkma ve devam etme mekanizmalarında rol oynayan çoklu faktörler, çeşitli kuramsal yaklaşımların çocuk psikopatolojisine bakış açıları, çocukluk döneminde görülen bozuklukların tanısal, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve çocukluk dönemi bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilecek yaklaşımlar ele alınacaktır.
 
PSYC 305 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste endüstri/örgüt psikolojisinin kuramları, yöntemleri ve uygulamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır. İş analizi, eleman seçimi, performans değerlendirmesi, personel eğitimi, iş motivasyonu, iş doyumu, stres ve liderlik gibi temel konular ele alınır.
 

VI. YARIYIL

PSYC 302 Biyopsikoloji (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Derste davranışın norobiyolojik, evrimsel ve hormonal süreçlerle şekillendirilişi incelenecektir. Dersin içeriğindeki belli başlı konular şöyle sıralanabilir: sinir sistemi fizyolojisi, duygu, motivasyon, öğrenme, bellek, uyku, psikopatoloji ve kişilerarası farklar. Son dönemdeki psikofizyoloji ve hormon çalışmaları da derste yer alacaktır.
 
PSYC 304 Yetişkin Psikopatolojisi  (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Derste tanımlayıcı psikopatoloji, psikolojik bozuklukların yaygınlığı, süreçleri ve temel tedavi yaklaşımları ele alınacaktır. Dersin en önemli hedefi psikolojik bozuklukların doğasını, risk faktörlerini ve nedenlerini anlamaktır. Ek olarak, derste psikopatoloji literatüründeki temel kavramlar, teoriler (davranışçı, bilişsel, kişilerarası, psikodinamik vb.) ve araştırmalara (sosyo-kültürel, genetik ve biyolojik vb.) yer verilecektir.
 
PSYC 306   Psikolojide Ölçme Teknikleri        (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste güvenirlik, geçerlik ve madde analizi de dahil olmak üzere, psikoloji alanında kullanılan ölçme ve değerlendirme teknikleri incelenecektir. Ders spesifik olarak ölçmenin tarihçesi, çeşitleri ve ölçme hataları, madde analizi, güvenirlik, geçerlik kuramı ve geçerlik türleri (yapı, yordayıcı, bağdaştırıcı ve ayırdedici geçerlik), madde yapısı ve test geliştirme konularını kapsamaktadır. 

VII. YARIYIL

PSYC 401  Klinik ve Sağlık Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Derste klinik ve sağlık psikologlarının güncel rolleri, araştırma ve uygulamaları incelenecektir. Klinik ve sağlık psikologlarının kişilerarası, ailevi ve gruplardaki sorun çözme metodları vurgulanacaktır. Buna ek olarak derste, sağlık alanındaki biyopsikososyal model, sağlık sorunlarının önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konuları kapsanacaktır.

VIII. YARIYIL

PSYC 402 Psikolojide Etik Konular (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste psikolojinin araştırma ve uygulamadaki etik sorunları incelenir. Öğrencilere, psikolojinin araştırma, eğitim, ölçme ve profesyonel hizmetler gibi önemli faaliyetlerine yönelik etik duyarlılık kazandırmayı amaçlar.  

 

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

PSY 300  Staj   (Pass/Fail), 2 AKTS
Bu derste öğrencilerin çeşitli işyerlerinde aktif olarak çalışarak akademik bilgileri ile iş hayatının gerçeklerini uyumlu hale getirmeleri amaçlanır. Bunun için, klinik psikoloji uygulamalarının yanısıra, örgütsel psikoloji, sağlık, eğitim, gelişim gibi alanlarda faaliyet gösteren işyerlerine stajyer olarak yerleştirilirler.Staj yapacakları kurumları ve staj danışmanlarını bulmak öğrencilerin sorumluluğundadır.
PSY 300 Önyargı Psikolojisi   (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders sırasında gruplara ve bireylere yönelik önyargı, önyargının gelişimi ve sürdürülmesi, ve önyargıları azaltma yöntemlerine ilişkin mevcut literatür incelenecektir. Derste önyargı kuramları, önyargı oluşumunun tarihsel kökenleri, kalıpyargılar, yükleme kuramı ve önyargı konuları kapsanacaktır.
PSY 310 Yaratıcılık (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders yaratıcılığı dört temel bakış açısından incelemeyi amaçlamaktadır: yaratıcılık kriterini karşılayan ürün; yaratıcı bir ürün tasavvur etmeye yol açacak süreç; böyle bir süreçle meşgul olabilecek kapasitede birey; ve yaratıcılık için sosyal bağlam oluşturacak insanlar. Öğrenciler yaratıcılıkla ilgili tanımlardan başlayarak biyolojik, psikolojik ve sosyal bakış açılarını kapsayan yaratıcılık psikolojisindeki temel araştırma ve kuramlarla ilgili bilgiler kazanacaklardır.
PSY 311 Politik Psikoloji  (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders politik psikoloji teorilerine dair bilgi ve becerileri, gerek teori gerekse pratik boyutunda edindirebilmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler literatürdeki araştırmaları okurken, teori ve metotlar hakkında da bilgi edinecek ve politik psikolojinin gerçek dünya üzerindeki fonksiyonlarını öğrenebileceklerdir. Liderlik, grup davranışları, oylama, milliyetçilik, ve savaşa dahil olmak gibi siyasi davranışların psikolojik kökenleri üzerinde durulacaktır. 
 
PSY 312-316 Grup İlişkileri (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders grup süreçlerine dair bilgi ve becerileri, gerek teori gerekse pratik boyutunda edindirebilmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler çığır açan araştırmaları okurken, teori ve metotlar hakkında da bilgi edinecek ve tüm bunların gerçek dünya üzerindeki etkilerini öğrenebileceklerdir. Grupların psikolojik kökenleri, grupları oluşturan unsurlar, grup içi ve gruplar arası davranış dinamikleri bu ders kapsamında yer alan konular arasındadır.  
 
PSY 313 Motivasyon ve Öz-düzenleme    (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, insan hayatının, eğitim, öğrenme ve başarı gibi pek çok alanı ile ilgisi açısından motivasyon kuramlarını ve motivasyon üzerine araştırmaları incelemeyi hedefler. Bu derste, bireysel (örn., ihtiyaçlar, bilişsel süreçler ve duygular) ve sosyal faktörlerin (örn., aile, okul, ve kültür) motivasyonel süreçlerle nasıl ilişkili olduğu ele alınacaktır.
PSY 314 İnsan Belleği (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders kapsamında bilginin edinimi, saklanması ve geri getirilmesi süreçlerini konu alan kuramlar ve araştırmalar incelenir. Başlıca konular arasında işler bellek (kısa süreli bellek), bilgiyi kodlama ve geri getirme süreçleri, örtülü bellek (uzun süreli bellek) ve çoklu bellek sistemleri, bellekte yeniden yapılandırma süreçleri, görgü tanığı belleği, bellekteki gelişimsel değişiklikler, bellek ve bellek bozukluklarının nöropsikolojik ilişkileri, kaynak bellek ve duygusal bellek yer alır.
PSY 315 Bağlanma ve İlişkiler (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders bağlanma teorisi, yaşam süresince (bebeklikten başlayarak) şekillenen bağlanma stilleri ve araştırmalar incelenecektir. Bağlanma teorisinin gelişimi, ebeveyn-çocuk ilişkisinin psikolojik sağlıkla ve hayatın diğer alanlarına etkisi, yakın ilişkilerde bağlanma ve bağlanma literatüründeki ölçme ve değerlendirme ders kapsamında yer alan konular arasındadır.
PSY 317 Karmaşık Biliş (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, karmaşık bilişsel süreçler üzerine yoğunlaşacaktır. Bilgi kazanımı ve temsili, dil ve düşünme, tümdengelimsel ve tümevarımsal akıl yürütme, karar verme, çıkarım yapma ve problem çözme gibi bilişsel süreçler üzerine yapılmış empirik araştırmaları ve kuramları işlenecektir. Derste grup olarak karmaşık bilişsel süreçler üzerine deneyler tasarlanacak ve yürütülecektir. 
PSY 319  Eğitim Psikolojisine Giriş  (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, eğitim ortamlarında öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve insanların nasıl geliştiklerini ve öğrendiklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin öncelikli amacı, öğrenme, gelişim, motivasyon gibi kavramlarla ilgili çeşitli teorilerle tanışmak ve okul ortamında çalışacak öğretmen, danışman gibi bileşenlerin farkındalıklarını artırmaktır.
PSY 321 Psikolojide Niteliksel Yöntemler     (3+0) 3 kredi, 6 AKTS 
Niteliksel yöntemler incelenen fenomene ilişkin bireylerin algılarını, onların yaşam öyküleri, diğer insanlarla ilişkileri, ideolojileri, inançları gibi çeşitli bağlamlar açısından anlaşılması amacını güder. Bu ders, niteliksel araştırma yöntemlerinin tasarım ve uygulama aşamaları, araştırma soruları, veri toplama ve analiz teknikleri ve niteliksel bulguların yorumlanması konularından oluşmaktadır.
PSY 322 Bilişsel Gelişim (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste çeşitli zihinsel becerilerin nasıl geliştiğine dair kuramsal yaklaşımlar ve bu konuların araştırılması için kullanılan yöntemler incelenecektir. Derste bebeklikten ergenliğe kadar meydana gelen zihinsel gelişim, özellikle erken çocukluk dönemine odaklanarak incelenecektir. Bu derste bellek, dil, akıl yürütme, yönetici işlevler, oyun ve hayal gücü ve atipik bilişsel gelişim gibi konulara yönelik güncel kuram ve ve araştırmalar ele alınacaktır. 
PSY 324 Duyum ve Algı (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste insan beyninin algılama yetileri incelenirken, özellikle görme ve işitme duyuları üzerinde durulur. Ayrıca algılama yetilerini incelemek için kullanılan yöntemler, algılama kapasitesi ve sınırları, algılamanın nöral (sinirsel) temellerine ilişkin mevcut bilgiler, algılamayı etkileyebilecek çeşitli deneyimler ve beyinde meydana gelen çeşitli hasarlar da derste tartışılan başlıca konular arasında yer alır.
PSY 329 Deneysel Psikolojide Programlama (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, temel bilgisayar bileşenlerinin (örn. ekran, klavye, ses çıkışı vs.) yönetimsel kontrolünü elde etmek üzere, Matlab üzerine kurulu olan Psychtoolbox çerçevesindeki bilgisayımsal gereçlerden faydalanmanın çeşitli yöntemlerini içermektedir. Bu derste öğrenciler insan katılımcılardan yüksek hassasiyetle veri toplanmasını mümkün kılacak komut dosyaları oluşturma konusunda tecrübe kazanırlar.
PSY 400 Sosyal Biliş (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders kapsamında sosyal biliş, sosyal bellek, sosyal yordama, izlenim oluşturma, yükleme, yükleme yanlılıkları, bilgi işleme ve yanlılıkları, önyargı ve ayrımcılığın oluşumu, grup içi ve gruplar arası ilişkilerin bilişsel temelleri incelenir.   
PSY 400 Psikofizyoloji Laboratuvarı        (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste öğrenciler psikofizyoloji literatürü ile ilgili bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda psikofizyolojik ölçme ve psikofizyolojik veri analizine giriş yapacakları araştırmalara katılacaklardır. 
PSY 400 İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, psikoloji alanındaki karmaşık araştırma projelerinin geliştirilmesi, analizi ve yorumlanması konuları üzerinde durur. Ders spesifik olarak basit ve çok yönlü linear regresyon, çok yönlü varyans ve kovaryans analizleri ve logistik regresyon analizi konularını kapsamaktadır. 
PSYC400 Personel Seçimi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste örgütlerde personel seçimiyle ilgili konular derinlemesine incelenecektir. Derste spesifik olarak, performans kuramı ve yönetimi, bireysel farklılıkların ölçümü, test geçerliği, test yanlılığı ve hakkaniyeti, iş analizi, işe alma süreçleri, personel seçme kararları ve yönetici seçimi, işgücü planlama, eğitimi ve geliştirme, personel seçiminde uluslararası konular ve insan kaynakları yönetiminde etik gibi konular işlenecektir.
PSY 400 Örgütsel Davranış Psikoloji (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste, davranışla ilgili kuramların örgüt ortamlarındaki uygulamaları incelenir. Çalışanların motivasyonu ve iş doyumundaki bireysel farklılıklar, grup gelişimi, takım oluşturma, örgütsel liderlik ve kültür gibi konular kapsanmaktadır. 
PSY 400 Gelişim Psikolojisi Okumaları ve Araştırma (3+0) kredi, 6 AKTS
Bu ders, gelişim psikolojisinde belli bir konu üzerinde odaklanarak, bu konunun teorik, yöntemsel ve uygulama açısından detaylı olarak incelenip tartışılmasını hedefler. Belirlenen içeriğe göre, öğrenciler araştırma projelerine katılma olanağı da bulabilirler.
PSY 400 Yetişkin Gelişimi ve Yaşlanma              (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders yaşın ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkan fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal yaşa bağlı normatif değişimi incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde bilgi işlemleme ve bellek süreçleri, zeka, kişilik ve ahlak gelişimi üzerine temel teoriler ve sorunlar incelenecek, yaşlı insanların bakımı ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili sosyal politika konuları ele alınacaktır. 
PSY 400 Bağımsız Çalışma (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders 3. ve 4. sınıf Psikoloji Bölümü öğrencilerine araştırma projesi planlanması ve yürütülmesinde bilgi ve uygulama deneyimi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Dersin ana amacı öğrencilere araştırma sürecinin değişik evrelerinde (örneğin, literatür taraması, araştırma projesi yazımı, araştırma deseni oluşturulması, veri toplanması, veri analizi, sonuçların sunumu) deneyim kazandırmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilere derslerde öğrendikleri psikoloji, araştırma yöntemleri ve istatistik konularındaki bilgilerini uygulama imkanı sunulacaktır. 

 

PSY 403 Sağlık Psikolojisi   (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu dersin ana amacı sağlık psikolojisini bir bu alanda çalışabilecek uzmanlar gibi anlamaktır. Ders sağlık psikolojisindeki stres teorileri, sağlık-risk davranışları ve sağlık-koruyucu davranışlar, madde kullanımının altında yatan temel mekanizmalar gibi temel unsurlara odaklanacaktır. Buna ek olarak, sağlık psikolojisinde yer alan sağlık davranışı, stresin etkisi gibi temel unsurlar ve uygulamalar incelenecek ve müdahaleler hakkında bilgi edinilecektir. 
PSY 404 Klinik Değerlendirme ve Görüşme Tekniklerine Giriş (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Derste ayırt edici tanıyı dikkate alarak klinik değerlendirme metotları, psikolojik yardım alanında çalışanların kullanabilecekleri görüşme teknikleri sunulacaktır. Öğrenciler klinik değerlendirme ve görüşmelerde kullanacakları becerileri (klinik gözlem, kontrat, yansıtma vb.) kazanacaklardır. Derste uygulamalar videoya kaydedilip değerlendirilecektir.
PSY 405 Kamu Sağlığı ve Egzersiz Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, öğrencileri kamu sağlığı ve egzersiz psikolojisi alanıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, alandaki önemli ve klasikleşmiş araştırmalar ve yeni gelişmeler ışığında egzersiz psikolojinin temel kavramları ile tanıştırılacaktır ve kamu sağlığı ile ilişkilendirilecektir. Bu ders, kamu sağlığı ve egzersiz davranışları ile ilgili psikolojik kuram ve araştırmaları inceler. Ayrica, öğrencilere kamu sağlığı alanında da konular tanıtılacaktır
PSY 407 Travma Psikoloji  (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu giriş dersi, potansiyel travmatik yaşam olaylarına maruz kalmanın bireyler, aileler ve toplum üzerindeki etkisini biyopsikososyal ve politik açıdan inceler. Bu ders, psikolojik travma ve türleri (çocukluk çağı travmaları, doğal ya da insan eliyle olan afetler, savaş, aile içi şiddet ve cinsel saldırı gibi), travmatik stres belirtileri ve tepkileri, adaptif ve adaptif olmayan başa çıkma yolları ve psikolojik dayanıklılık, risk ve koruyucu faktörlerin yanı sıra iyileşme süreçleri konularının detaylı incelemesini kapsamaktadır. 
PSY 408 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste çocukları yakından ilgilendiren uygulama ve yasalarda gelişim psikolojisi araştırma verilerinin ne kadar kritik rol oynadığı incelenir. Derste kapsanan konular huzur evlerindeki programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, düşük gelirli aile ortamında yaşayan çocukların zihinsel ve sosyal gelişimleri, anaokulları ve kreşlerdeki uygulamalardır. Öğrencilerin araştırma ve uygulamaların birbirini nasıl etkilediğini anlamak için aktif olarak gelişim psikolojisi alanındaki araştırma ve uygulama çalışmalarına katılımı gerekir.
PSY 411 Psikoloji Tarihi ve Felsefesi   (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders psikolojinin tarihi ve felsefi temellerini inceleyecektir. 18. ve 19. yüzyıllarda felsefe ve fizyoloji alanlarındaki gelişmeleri ve bunların psikolojinin ayrı bir bilim alanı olarak ortaya çıkmasını nasıl sağladığını işleyerek başlayacağız. Bu dönemlerdeki değişik felsefi akımların, fizyolojik araştırmalarla beraber, psikolojinin ayrı bir ampirik disiplin olarak temellerini oluşturacak fikirleri nasıl oluşturduğu ayrıntılı şekilde incelenecektir. Bundan sonra, erken 20. yüzyılda birbiriyle rekabet içinde olan ana psikoloji akımlarının (örn. yapısalcılık, davranışçılık, işlevselcilik, Gestalt) temel özelliklerini işleyeceğiz. Sonuçta, bu akımların arasındaki tartışmaların günümüz psikoloji bilimini nasıl şekillendirdiği, ve hala şekillendirmeye nasıl devam ettiğini, derinlemesine analiz edecek ve tartışacağız.
PSY 412 Bilişsel Psikolojide Seçmeli Konular (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste öğrenciler bedenlenmiş bilişim alanındaki en yeni araştırmalarla karşılaşacaklardır. Genel olarak bedenlenmiş bilişim ve özelde de plastik el yanılsaması konusundaki son yayınlanan makaleler okunup tartışılır. Öğrenciler bir araştırmanın kurgulanması, data toplanması ve bulguların analizinde aktif şekilde yer alırlar. 
PSY 413 Adli Psikoloji (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, psikologların taraf bilirkişiliği veya adli danışmanlık alanındaki rolleri dâhil olmak üzere sanıkların, mağdurların, çocukların ve ruhsal rahatsızlıkları olan bireylerin haklarını da dikkate alarak, insan davranışlarına ilişkin toplumsal, bilimsel deliller ışığında hukuk sisteminin temel varsayımlarını ve prosedürlerini inceler.
PSY 414 Spor Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste spor psikolojisinin teorik ve pratik alanlardaki araştırma ve uygulamaları ele alınmaktadır. Spor psikolojisi alanında geçmişten günümüze zihinsel dayanıklılık, motivasyon, güven, stres ve heyecan gibi faktörlerin performans ve sağlık üzerindeki etkilerini kapsayan araştırmalar incelenecektir. Spor ve egzersiz ile ilgili psikolojik teknikleri kullanarak kulüp, sporcu ve egzersiz ile uğraşan diğer bireylerin potansiyellerine ulaşmalarının yöntemleri tartışılmaktadır.
PSY 415  Kültürlerarası Psikolojisi  (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders sırasında kültürler arasında ortaya çıkan ve/veya kültürel faktörlerden etkilenen insan davranışı ve deneyimini inceleyen kuramlar ve araştırmalar ele alınır. Ders kapsamında kültür ile ilgili temel kuramlar, kültürün düzeyleri ve boyutları, kültürleşme, örgütlerde kültür ve kültürün biliş, cinsiyet, dil/iletişim ve sosyal davranış ile ilişkisi gibi konular incelenecektir.
PSY 416 Sosyal ve Kişilik Gelişimi   (3+0) 3 kredi, 6 AKTS 
Bu ders kişilik ve sosyal gelişim konusunda giriş düzeyinde güncel kuram ve araştırma bulgularını kapsar. Kültür bağlamında sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi incelenir. Konular kişilik ve sosyal gelişim ile ilgili klasik ve güncel kuramlar ve görüşleri, erken duygusal ve sosyal gelişim, sosyal biliş ve kendilik gelişimi, başarma, cinsiyet rol gelişimi ve cinsiyet farklılıkları, saldırganlık ve antisosyal davranışlar, olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişimi ile kültür bağlamında sosyalleşmeyi içerir.
PSY 417 Benlik ve Kimlik (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu dersin amacı benlik ve kimliğin psikolojik kökenlerine dair bir anlayış edinebilmektir. Öğrenciler kendilik kavramının tarihi, bunun bireysel veya kolektif kimliğe evrilmesi ve kimliklerin ilişkileri etkileme şekiller hakkında okumalar yaparak bilgi sahibi olacaklardır. 
PSY 417 Ergenlik ve Yetişkinliğe Geçiş (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders olumlu genç gelişimi perspektifinden ergenlik ve yetişkinliğe geçiş dönemlerine odaklanmaktadır. Derste ergenlik ve yetişkinliğe geçiş dönemlerine yönelik güncel kuram ve yaklaşımlar ve görgül araştırmaların yanısıra sağlıklı gelişimi destekleyici müdahale çalışmaları da incelenir. 
PSY 420 Endüstri/Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste endüstri/örgüt psikolojisindeki yeni konular ve akımların incelenmesi amaçlanmaktadır. Yeni örgüt yapıları, yeni ölçme yöntemleri, liderlik, örgütsel vatandaşlık, örgütsel iletişim ve olumlu örgütsel psikoloji gibi konulardaki güncel yaklaşımlar incelenir.
PSY 421 İnsan Cinselliği (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste, öğrencileri, yaşam boyu insan cinselliği konuları ile tanıştırmayı amaçlanmaktadır. Bu ders, öğrencilere aile ilişkileriyle ilgili olarak insan cinselliğine dair temel bilgiler sağlar. Ders hem ileride ailelere eğitim verecek öğrencilere hem de birey, eş ve ebeveyn olarak öğrencilerin kendilerine faydalı olacak şekilde planlanmıştır. 
PSY 422 Aile Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu dersin ana amacı, aile yaşantısının psikolojik çözümlemelerini öğrencilere tanıtmaktır.  Bu derste, aile dinamikleri ve şekilleri ile alakalı çeşitli teori çerçeveleri paylaşılır. Aile işleyişi ve aile içi ilişkilerin nasıl organize edildiği çoklu-jenerasyonel ve gelişimsel çerçeveden anlatılır. 
PSY 423 Yaratıcı Sanatlar Terapisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere Yaratici Sanat Terapilerinin felsefi ve teorik temellerini ve klinikteki uygulama alanlarini tanıtmaktır. YST çeşitli sanat dallarini sözel olmayan ya da sembolik iletişimin taşıyıcısı olarak, kişisel ya da sosyal terapötik amaçları gerçekleştirmek için, sınırları ve rolleri iyi belirlenmiş uzman sanat terapisti tarafindan bireyin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan kanıta dayalı terapi biçimidir. 
PSY 425 Örgütsel Psikolojide Eğitim ve Gelişim (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, öğrencilerin organizasyonlarda etkin eğitim ve değişimi teşvik etmeyi amaçlayan değerlendirme ve müdahaleleri yapmak üzere araç oluşturmalarına yardımcı olur. Bu ders öğrencilere, organizasyonlarda eğitim ve gelişme programlarını araştırmak, tasarlamak, planlamak ve değerlendirmek için gerekli temel teorik bilgi ve becerileri sunar.
PSY 426 Sosyal Psikoloji'de Seçme Konular (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, Sosyal Psikoloji’de önemli konuların teorik ve metodolojik açıdan değerlendiren eleştirel bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders, Sosyal Psikoloji’ye gelişmiş bir yaklaşım oluşturmak için tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler klasik ve çağdaş Sosyal Psikoloji’ye farklı kuramsal ve metodolojik perspektiflere eleştirel bir şekilde yaklaşırlar.
PSY 4228 Bilişnç ve Biliş (3+0) kredi, 6 AKTS
Bu derste, öğrencilerin bilinç ve biliş arasındaki ilişkiye dair teori ve araştırmalar ile multi disiplinler bir şekilde tanıştırılması amaçlanmaktadır.  Bu derste öğrenciler bilince dair erken dönem, modern dönem, ve güncel dönem fikirlerle, bilinç ile çeşitli zihinsel yetiler arasındaki ilişkinin incelemesinde kullanılan yöntemlerle ve bilinci nöral korelatları ile karşılaşır. Bu yaklaşım bilince dair teoriler ve görgül çalışmalar arasında bir denge kurar. 
PSY 430 İlişkiler ve Aileler         (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, öğrencilere evlilik ilişkisi, romantik ilişkiler ve aile ilişkileri ile kişilerin iyilik halleri arasındaki bağlantıya odaklanan araştırma literatürünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu ders, ilişki araştırmalarına dayanan bireysel, çift ve aile işlevselliği konularını içermektedir. Romantik ilişkiler, evlilik ilişkisinde işlevsellik, cinsellik, ebeveynlik, boşanma, eşcinsel ilişkiler, aile faktörleri gibi konuların yanısıra çift terapisi, aile terapisi ve ebeveyn eğitimleri gibi uygulamaların etkinliği tartışılır
PSY 432 Tutum ve İkna (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
 
PSY 490 Araştırma Projesi II       (2+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, öğrencilere evlilik ilişkisi, romantik ilişkiler ve aile ilişkileri ile kişilerin iyilik halleri arasındaki bağlantıya odaklanan araştırma literatürünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu ders, ilişki araştırmalarına dayanan bireysel, çift ve aile işlevselliği konularını içermektedir. Romantik ilişkiler, evlilik ilişkisinde işlevsellik, cinsellik, ebeveynlik, boşanma, eşcinsel ilişkiler, aile faktörleri gibi konuların yanısıra çift terapisi, aile terapisi ve ebeveyn eğitimleri gibi uygulamaların etkinliği tartışılır