Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Seçmeli Ders İçerikleri

Seçmeli Ders İçerikleri

PSYC 300  Staj   (Pass/Fail)
Bu derste öğrencilerin çeşitli işyerlerinde aktif olarak çalışarak akademik bilgileri ile iş hayatının gerçeklerini uyumlu hale getirmeleri amaçlanır. Bunun için, klinik psikoloji uygulamalarının yanısıra, örgütsel psikoloji, sağlık, eğitim, gelişim gibi alanlarda faaliyet gösteren işyerlerine stajyer olarak yerleştirilirler.Staj yapacakları kurumları ve staj danışmanlarını bulmak öğrencilerin sorumluluğundadır.
 
PSYC 310 Yaratıcılık (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders yaratıcılığı dört temel bakış açısından incelemeyi amaçlamaktadır: yaratıcılık kriterini karşılayan ürün; yaratıcı bir ürün tasavvur etmeye yol açacak süreç; böyle bir süreçle meşgul olabilecek kapasitede birey; ve yaratıcılık için sosyal bağlam oluşturacak insanlar. Öğrenciler yaratıcılıkla ilgili tanımlardan başlayarak biyolojik, psikolojik ve sosyal bakış açılarını kapsayan yaratıcılık psikolojisindeki temel araştırma ve kuramlarla ilgili bilgiler kazanacaklardır.
 
PSYC 300 Bilişsel Gelişim (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki zihinsel gelişim, dil, bellek, algı ve sosyal biliş konularının gelişimsel özellikleri, ve Piaget ve Gibson gibi bilgi isleme süreci psikologları ve diğerlerinin bellek ve dil konularındaki kuramsal açıklamaları incelenecektir. Özellikle çocukların belleklerinde nesneleri temsil etme becerilerinin bilişsel fonksiyonları üzerindeki rolü kuramsal yönden incelenecektir.
 
PSYC 300 Kültürlerarası Psikoloji  (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders sırasında kültürler arasında ortaya çıkan ve/veya kültürel faktörlerden etkilenen insan davranışı ve deneyimini inceleyen kuramlar ve araştırmalar ele alınır. Ders kapsamında kültür ile ilgili temel kuramlar, kültürün düzeyleri ve boyutları, kültürleşme, örgütlerde kültür ve kültürün biliş, cinsiyet, dil/iletişim ve sosyal davranış ile ilişkisi gibi konular incelenecektir.
 
PSYC 300 Önyargı Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders sırasında gruplara ve bireylere yönelik önyargı, önyargının gelişimi ve sürdürülmesi, ve önyargıları azaltma yöntemlerine ilişkin mevcut literatür incelenecektir. Derste önyargı kuramları, önyargı oluşumunun tarihsel kökenleri, kalıpyargılar, yükleme kuramı ve önyargı konuları kapsanacaktır.
 
PSYC 300 İnsan Belleği   (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders kapsamında bilginin edinimi, saklanması ve geri getirilmesi süreçlerini konu alan kuramlar ve araştırmalar incelenir. Başlıca konular arasında işler bellek (kısa süreli bellek), bilgiyi kodlama ve geri getirme süreçleri, örtülü bellek (uzun süreli bellek) ve çoklu bellek sistemleri, bellekte yeniden yapılandırma süreçleri, görgü tanığı belleği, bellekteki gelişimsel değişiklikler, bellek ve bellek bozukluklarının nöropsikolojik ilişkileri, kaynak bellek ve duygusal bellek yer alır. 
 
PSYC 400 Psikofizyoloji Laboratuvarı (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste öğrenciler psikofizyoloji literatürü ile ilgili bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda psikofizyolojik ölçme ve psikofizyolojik veri analizine giriş yapacakları araştırmalara katılacaklardır.
 
PSYC 400 Kişilik ve Sosyal Gelişim (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders kişilik ve sosyal gelişim konusunda giriş düzeyinde güncel kuram ve araştırma bulgularını kapsar. Kültür bağlamında sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi incelenir. Konular kişilik ve sosyal gelişim ile ilgili klasik ve güncel kuramlar ve görüşleri, erken duygusal ve sosyal gelişim, sosyal biliş ve kendilik gelişimi, başarma, cinsiyet rol gelişimi ve cinsiyet farklılıkları, saldırganlık ve antisosyal davranışlar, olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişimi ile kültür bağlamında sosyalleşmeyi içerir.
 
PSYC 400 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste çocukları yakından ilgilendiren uygulama ve yasalarda gelişim psikolojisi araştırma verilerinin ne kadar kritik rol oynadığı incelenir. Derste kapsanan konular huzur evlerindeki programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, düşük gelirli aile ortamında yaşayan çocukların zihinsel ve sosyal gelişimleri, anaokulları ve kreşlerdeki uygulamalardır. Öğrencilerin araştırma ve uygulamaların birbirini nasıl etkilediğini anlamak için aktif olarak gelişim psikolojisi alanındaki araştırma ve uygulama çalışmalarına katılımı gerekir.
 
PSYC 400
 Psikoloji Tarihi  
(3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste başlangıcından günümüze kadar psikolojinin bir bilim olarak gelişimi ayrıntılı olarak anlatılır. Çeşitli psikoloji akımları ve bunların öncüleri, öncülerin biyografileri ve akımların genel özellikleri gözden geçirilir. Determinizm ve indirgemecilik,  pozitivizm, materyalizm, psikofizyoloji, deneyselcilik, yapısalcılık, işlevselcilik, Gestalt akımı, davranışçılık ve öğrenme, uygulamalı psikoloji, psikoanaliz, hümanistik psikoloji, yapay zeka ve çağdaş akımlar incelenen başlıca konulardır.
 
PSYC 400 Klinik Değerlendirme ve Görüşme Tekniklerine Giriş    (2+2) 3 kredi, 6 AKTS
 
Derste ayırt edici tanıyı dikkate alarak klinik değerlendirme metodları, psikolojik yardım alanında calışanların kullanabilecekleri görüşme teknikleri sunulacaktır. Öğrenciler klinik değerlendirme ve görüşmelerde kullanacakları becerileri (klinik gözlem, kontrat, yansıtma vb.) kazanacaklardır. Derste uygulamalar videoya kaydedilip değerlendirilecektir.
 
PSYC 400 Sosyal Biliş (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders kapsamında sosyal biliş, sosyal bellek, sosyal yordama, izlenim oluşturma, yükleme, yükleme yanlılıkları, bilgi işleme ve yanlılıkları, önyargı ve ayrımcılığın oluşumu, grup içi ve gruplar arası ilişkilerin bilişsel temelleri incelenir. 
 
PSYC 400 Duyum ve Algı (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste insan beyninin algılama yetileri incelenirken, özellikle görme ve işitme duyuları üzerinde durulur. Ayrıca algılama yetilerini incelemek için kullanılan yöntemler, algılama kapasitesi ve sınırları, algılamanın nöral (sinirsel) temellerine ilişkin mevcut bilgiler, algılamayı etkileyebilecek çeşitli deneyimler ve beyinde meydana gelen çeşitli hasarlar da derste tartışılan başlıca konular arasında yer alır.
 
PSYC 400 İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri (2+2) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, psikoloji alanındaki karmaşık araştırma projelerinin geliştirilmesi, analizi ve yorumlanması konuları üzerinde durur. Ders spesifik olarak basit ve çok yönlü linear regresyon, çok yönlü varyans ve kovaryans analizleri ve logistik regresyon analizi konularını kapsamaktadır.
 
PSYC 400 Personel Seçimi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste örgütlerde personel seçimiyle ilgili konular derinlemesine incelenecektir. Derste spesifik olarak, performans kuramı ve yönetimi, bireysel farklılıkların ölçümü, test geçerliği, test yanlılığı ve hakkaniyeti, iş analizi, işe alma süreçleri, personel seçme kararları ve yönetici seçimi, işgücü planlama, eğitimi ve geliştirme, personel seçiminde uluslararası konular ve insan kaynakları yönetiminde etik gibi konular işlenecektir.   
 
PSYC 400 Örgütsel Davranış Psikolojisi      (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste, davranışla ilgili kuramların örgüt ortamlarındaki uygulamaları incelenir. Çalışanların motivasyonu ve iş doyumundaki bireysel farklılıklar, grup gelişimi, takım oluşturma, örgütsel liderlik ve kültür gibi konular kapsanmaktadır.
 
PSYC 400 Gelişim Psikolojisi Okumaları ve Araştırma (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, gelişim psikolojisinde belli bir konu üzerinde odaklanarak, bu konunun teorik, yöntemsel ve uygulama açısından detaylı olarak incelenip tartışılmasını hedefler. Belirlenen içeriğe göre, öğrenciler araştırma projelerine katılma olanağı da bulabilirler.
 
PSYC 400 Ergenlik ve Yetişkinliğe Geçiş (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, ergenlik ve yetişkinliğe geçiş sürecinde yaşanan gelişimsel değişimleri incelemeyi hedefler. Derste, fiziksel ve bilişsel gelişimin yanı sıra benlik ve kimlik gelişimi, ebeveyn, akran, arkadaş ve kardeş ilişkilerindeki değişimler ile okul başarısı ve iş yaşamına geçiş konuları üzerinde durulacaktır.
 
PSYC 400 Yetişkin Gelişimi ve Yaşlanma (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders yaşın ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkan fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal yaşa bağlı normatif değişimi incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde bilgi işlemleme ve bellek süreçleri, zeka, kişilik ve ahlak gelişimi üzerine temel teoriler ve sorunlar incelenecek, yaşlı insanların bakımı ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili sosyal politika konuları ele alınacaktır.    
 
PSYC 400 Motivasyon ve Öz-Düzenleme (3+0) kredi, 6 AKTS
Bu ders, insan hayatının, eğitim, öğrenme ve başarı gibi pek çok alanı ile ilgisi açısından motivasyon kuramlarını ve motivasyon üzerine araştırmaları incelemeyi hedefler. Bu derste, bireysel (örn., ihtiyaçlar, bilişsel süreçler ve duygular) ve sosyal faktörlerin (örn., aile, okul, ve kültür) motivasyonel süreçlerle nasıl ilişkili olduğu ele alınacaktır. 
 
PSYC 400 Bağlanma ve İlişkiler             (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Ders bağlanma teorisi, yaşam süresince (bebeklikten başlayarak) şekillenen bağlanma stilleri ve arastırmalar incelenecektir. Bağlanma teorisinin gelişimi, ebebeyn-çocuk ilişkisinin psikolojik sağlıkla ve hayatın diğer alanlarına etkisi, yakın ilişkilerde bağlanma ve bağlanma literatüründeki ölçme ve değerlendirme ders kapsamında yer alan konular arasındadır.
 
PSYC 400 Psikoterapi Sistemleri (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Derste belli başlı psikoterapi yaklaşımları (psikanaliz, psikodinamik, bilişsel-davranişçı, birey-merkezli psikoterapi) incelenecektir.