Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Zorunlu Ders İçerikleri

Zorunlu Ders İçerikleri

I. YARIYIL

PSYC 101 Psikolojiye Giriş I (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders psikoloji içerisindeki temel alanlara genel bir giriş sunarak psikolojinin insan davranışlarını ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalı olarak anlaşılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Ders sırasında psikoloji biliminin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunun öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanır.
 
BIO 101 Genel Biyoloji (3+0) 3 kredi, 4 AKTS
Dersin amacı öğrencilerin temel biyoloji konularını anlamalarını sağlamak ve yaşam bilimlerine duydukları ilgiyi güçlendirecek temel sorular oluşturmaktır. Yaşamın kimyası, biyolojik moleküller, hücre teorisi ve yapısı, genetik yapılar, sinir ve hormon sistemleri, hayvan davranışları, evrim ve biyolojik farklılıklar incelenir ve öğrenciler hayatın esasları, biyoloji ve genetik hakkında temel bilgiler kazanır.
 
MATH 101 Yüksek Matematik I (3 +0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu dersin amacı yüksek matematiğin temel konularını öğretmek ve sonraki yıllarda alınacak teknik dersler için sağlam bir matematik altyapısı hazırlamaktır.
                 
PSYC 103 Psikoloji için İstatistik I (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders psikoloji alanında yaygın bir şekilde kullanılan betimleyici ve çıkarımsal istatistik konularına odaklanmaktadır. Derste verilerin analizi ve verilerin tablo ve grafiklerle gösterilmesi, frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçümleri, normal dağılım ve standart puanlar gibi konular kapsanacaktır.
 
ENG 101 İngilizce I (1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS
Öğrenciler sürdürülebilir gelişme kavramının ekonomik, sosyal ve çevre ile ilgili boyutlarını inceler. Bu ders sürdürülebilirlik konusunu esas olarak iş dünyasıyla olan ilişkisi açısından ele alır. Örneğin, kurumsal sosyal sorumluluk ve iş ahlakı gibi konular ön plandadır. Öğrenciler sürdürülebilir gelişme konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada yapılan çalısmaların kuramsal ilkelerini ve aynı zamanda uygulama alanlarını birlikte irdeler.
 
TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I (1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste Türkçenin özellikleri ele alınacak ve Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecektir. Düzyazı, hikaye ve şiir gibi farklı yazınsal türler okunacak, eleştirel bir gözle incelenecek ve tartışılacaktır. Anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde durulacak ve metinlerin tarihsel ve kültürel arkaplanı incelenecektir.

II. YARIYIL

PSYC 102 Psikolojiye Giriş II (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders, öğrenme ve bilinç süreçleri, davranışın biyolojik temelleri, içinde faaliyet gösterdiğimiz sosyal bağlam ve insan gelişimi gibi PSYC 101 dersinin kapsamadığı konuları incelemeyi hedefler.
 
SOC 104 Sosyolojiye Giriş (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders sosyolojinin temel kavramlarını ve teorik yaklaşımlarını kapsamaktadır. Sosyal organizasyon ve sosyal katmanlar, toplumsal güç ve sosyal değişim, sapma ve sosyal kontrol, sosyal değişme, ırk ve etnisite, organizasyonlar konularına değinilecektir.
 
PSYC 104 Psikoloji için İstatistik II (2+2) 3 kredi, 6 AKTS
Korelasyon, varyans analizine giriş, z-skor ile hipotez test etme, ki-kare, t-test ve regresyon konularına giriş yapmak hedeflenmektedir. Bu derste öğrenciler uygulamalarla temel istatistik yöntemlerini daha iyi öğrenme fırsatına sahip olacaklardır.
Ön Koşul: PSYC 103
 
PHIL 102 Felsefeye Giriş (3+0) 3 kredi, 4 AKTS
Bu ders, bilgi, zihin, kendilik, ahlak, sosyal ve politik varoluş, teknoloji gibi konulardaki felsefi görüş ve tartışmalara giriş niteliğindedir. Plato, Kant, Descartes, Hobbes, Hume, Mill, Habermas ve Wittgenstein gibi felsefecilerin felsefi bakış açıları ve dünya görüşleri tartışılacaktır. 
 
ENG 102 İngilizce II (1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS
Öğrenciler günümüz dünyasında karşılaştığımız karmaşık toplumsal ve çevresel problemleri daha iyi anlayabilmek ve bu problemler karşısında çözüm üretecek girişimlerde nasıl bulunabileceğini görmek amacıyla sosyal girişimcilik alanındaki temel kavram ve terimleri inceler. Ayrıca hem Türkiye’den hem de dünyadan sosyal girişimcilik ile ilgili vaka inceleme çalışmaları yapılır.
Ön Koşul: ENG 101
 
TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II (1+2) 2 kredi, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin yazılı olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste, “Neden edebiyat okuruz?” sorusuna cevap aramak üzere Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecek ve edebiyata farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste farklı yazınsal türlerden seçilen kurmaca yapıtlar okunacak ve bu yapıtlar üzerine eleştirel değerlendirme yazıları yazılacaktır. Ders boyunca anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde de durulacaktır.

III. YARIYIL

PSYC 201 Bilişsel Psikoloji (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste bilişsel süreçler, bilgi işleme modeli, bilgi işleme yapı ve süreçleri, örüntü tanıma, dikkat, bellek, geri getirme ve kodlama, karar verme ve problem çözme, öğrenme, dil ve kavramlar gibi başlıklarda incelenir; alandaki kuram ve deneysel çalışmalar tartışılır.
 
PSYC 203 Gelişim Psikolojisi I (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders yaşam boyunca insan davranışının gelişimsel bir yaklaşımla incelenmesini içerir. Ders giriş düzeyinde gelişim psikolojisinde kullanılan kavramlar, klasik kuramlar, yöntemler ve doğum öncesi gelişim ile çocukluktaki fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişim konularındaki güncel kuram ve araştırmaları kapsar.
 
PSYC 205 Sosyal Psikoloji I (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Sosyal psikolojinin araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişilerarası çekicilik gibi ana konuları incelenir ve literatür kapsamında tartışılır.
 
PSYC 207 Araştırma Yöntemleri I (2+2) 3 kredi, 6 AKTS
Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır. Uygun araştırma sorularının geliştirilmesi, yöntemlerin seçilmesi, veri analizi ve sonuçların yorumlanması değinilecek konular arasındadır.
 
SEC 201 Sektörlere Giriş I (1 + 0) 1 kredi, 2 AKTS
SEC 201 öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profili açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Finansal, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Sosyal ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.
 
HIST 201 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I (2 + 0) 2 kredi, 4 AKTS
Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ilk bölümünde, Osmanlı İmparatorluğunun neden sona erdiği, devlet ve toplum arasındaki ilişki bağlamında Türkiye Cumhuriyetine ne miras bıraktığı; Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğine bakılacaktır.

IV. YARIYIL

PSYC 202 Öğrenme ve Bellek (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste öğrenme ve bellek alanındaki temel konular kuramsal ve deneysel çalışmalar çerçevesinde tartışılır. Ders hem temel çağrışımlara, hem de karmaşık yetkinliklere ve bellek süreçlerine odaklanır.
 
PSYC 204  Gelişim Psikolojisi II (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste ergenlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta fiziksel, bilişsel, sosyoduygusal gelişim ve yetişkinlikte kendilik ve toplum konularındaki güncel kuram ve araştırmalar incelenir.
 
PSYC 206 Sosyal Psikoloji II (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders,  politik psikoloji, yüklemeler, grup süreçleri, cinsiyete özgü davranışlar, yardım etme davranışı, grup üretkenliği, sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler gibi ana konuların incelenmesini hedefler.
 
PSYC 208 Araştırma Yöntemleri II (2+2) 3 kredi, 6 AKTS
Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı olarak psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin uygulaması yapılır. Uygun araştırma sorularının geliştirilmesi, yöntemlerin seçilmesi, veri analizi ve sonuçların yorumlanması ve rapor edilmesi deneyiminin kazandırılması hedeflenir. 
Ön koşul: PSYC 207
 
SEC 202 Sektörlere Giriş II (1 + 0) 1 kredi, 2 AKTS
SEC 202 öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profile açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Perakende, Sağlık, Turizm ve Gayrimenkul, Üretim ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.
Ön koşul: SEC 201
 
HIST 202       Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I (2 + 0) 2 kredi, 4 AKTS
Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ikinci bölümünde, iki kutuplu dünyada siyasal rejimin demokrasiye geçiş süreci; 1960-1980 arsında uygulanan ithal ikameci sanayileşme; bu stratejinin sona erdiği 1980lerde uygulamaya geçen “açık ekonomi” politikaları ve bu politikaların toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları; Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve bu sürecin devlet ve toplum arasındaki ilişkiye olan etkilerine değinilecektir.
Ön koşul: HIST 201

V. YARIYIL

PSYC 301 Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Dersin amacı kişilik gelişimi ve bireysel farklılıkları literaturdeki teoriler çerçevesinde değerlendirmektir. Ders kişilik kuramlarının psikolojiye ve ozellikle klinik psikolojiye katkılarına odaklanacaktır.
 
PSYC 303 Çocuk Psikopatolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu ders kapsamında çocukluk döneminde görülen bozuklukların ortaya çıkma ve devam etme mekanizmalarında rol oynayan çoklu faktörler, çeşitli kuramsal yaklaşımların çocuk psikopatolojisine bakış açıları, çocukluk döneminde görülen bozuklukların tanısal, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve çocukluk dönemi bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilecek yaklaşımlar ele alınacaktır.
 
PSYC 305 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste endüstri/örgüt psikolojisinin kuramları, yöntemleri ve uygulamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır. İş analizi, eleman seçimi, performans değerlendirmesi, personel eğitimi, iş motivasyonu, iş doyumu, stres ve liderlik gibi temel konular ele alınır.
 

VI. YARIYIL

PSYC 302 Biyopsikoloji (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Derste davranışın norobiyolojik, evrimsel ve hormonal süreçlerle şekillendirilişi incelenecektir. Dersin içeriğindeki belli başlı konular şöyle sıralanabilir: sinir sistemi fizyolojisi, duygu, motivasyon, öğrenme, bellek, uyku, psikopatoloji ve kişilerarası farklar. Son dönemdeki psikofizyoloji ve hormon çalışmaları da derste yer alacaktır.
 
PSYC 304 Yetişkin Psikopatolojisi  (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Derste tanımlayıcı psikopatoloji, psikolojik bozuklukların yaygınlığı, süreçleri ve temel tedavi yaklaşımları ele alınacaktır. Dersin en önemli hedefi psikolojik bozuklukların doğasını, risk faktörlerini ve nedenlerini anlamaktır. Ek olarak, derste psikopatoloji literatüründeki temel kavramlar, teoriler (davranışçı, bilişsel, kişilerarası, psikodinamik vb.) ve araştırmalara (sosyo-kültürel, genetik ve biyolojik vb.) yer verilecektir.
 
PSYC 306   Psikolojide Ölçme Teknikleri        (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste güvenirlik, geçerlik ve madde analizi de dahil olmak üzere, psikoloji alanında kullanılan ölçme ve değerlendirme teknikleri incelenecektir. Ders spesifik olarak ölçmenin tarihçesi, çeşitleri ve ölçme hataları, madde analizi, güvenirlik, geçerlik kuramı ve geçerlik türleri (yapı, yordayıcı, bağdaştırıcı ve ayırdedici geçerlik), madde yapısı ve test geliştirme konularını kapsamaktadır. 

VII. YARIYIL

PSYC 401  Klinik ve Sağlık Psikolojisi (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Derste klinik ve sağlık psikologlarının güncel rolleri, araştırma ve uygulamaları incelenecektir. Klinik ve sağlık psikologlarının kişilerarası, ailevi ve gruplardaki sorun çözme metodları vurgulanacaktır. Buna ek olarak derste, sağlık alanındaki biyopsikososyal model, sağlık sorunlarının önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konuları kapsanacaktır.

VIII. YARIYIL

PSYC 402 Psikolojide Etik Konular (3+0) 3 kredi, 6 AKTS
Bu derste psikolojinin araştırma ve uygulamadaki etik sorunları incelenir. Öğrencilere, psikolojinin araştırma, eğitim, ölçme ve profesyonel hizmetler gibi önemli faaliyetlerine yönelik etik duyarlılık kazandırmayı amaçlar.