Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Burs Devam ve Kesinti Koşulları

Burs Devam ve Kesinti Koşulları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ BURS KURALLARI

 ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYET BURSLARI

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programlara kabul edilen T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilere ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile %10-%100 arasında öğrenim ücreti muafiyet bursu sağlanabilir. İlgili burslar Rektör onayı sonrasında kesinleşir. Bursların devamı öğrencinin akademik başarısı ve Akademik Pratik (AP 570) dersindeki performansı dikkate alınarak her dönem ve yaz okulu sonunda ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile azaltılabilir veya kesilebilir.
  • FiBA Çalışanları ve çocuklarına 25% (Her dönem başında koşulun sağlandığına ilişkin belgeyi ibraz etmek gerekmektedir.)
  • Özyeğin Üniversitesinin fakülte ve yüksekokulun her bir lisans programından ilk 3 sırada mezun olan öğrencilere %25
  • Özyeğin Üniversitesinden mezun olan lisans öğrencilerine %25
  • ÖzÜ’de akademik çalışanlar, öğrenim ücretinden muaf olurlar.
  • Hukuk lisansüstü programlarına kabul edilen T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu adaylara başvuru esnasında ilgili belgeyi ibraz etmeleri şartıyla öğrenim ücreti muafiyetinin sağlanabileceği koşullar ve oranlar aşağıda belirtilmiştir.

- Diğer üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları %25

- Hâkim ve savcılara %25 (Türkiye Adalet Akademisi İşbirliği Protokolü kapsamı dışında kalan durumlarda)

- İstanbul Barosu avukatı veya İstanbul Barosu avukat stajyeri olması durumunda ise %25

 

KISMİ ZAMANLI AKADEMİK ÇALIŞMA

2547 sayılı kanunun 46. Maddesi kapsamında kısmi zamanlı akademik çalışmalara katılım karşılığı burslu T.C. vatandaşı öğrencilerimize 12 ay süreyle ayda toplam net 500 TL ödeme yapılır. Bu ödemelerin devamı bahsi geçen çalışmaların beklenen düzeyde yerine getirilmesi, genel akademik başarı ve Akademik Pratik (AP 570) dersinden geçer not almaya bağlıdır.

AKADEMİSYEN YETİŞTİRME BURSU

Kısmi Zamanlı Akademik Çalışma ödemesine ek olarak, akademisyen yetiştirme bursuna hak kazanan T.C. Vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz Akademisyen Yetiştirme Bursu kapsamında 12 ay süreyle ayda net 1500 TL’ye kadar nakit burs alır ve/veya tercihine göre 12 ay süreyle Üniversite yurdunda ücretsiz kalma hakkına sahip olur. Bu bursun devamı genel akademik başarı ve Akademik Pratik (AP 570) dersinden geçer not almaya bağlıdır.

KURUM İNDİRİMİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programlara aynı akademik dönem içerisinde aynı kurumda çalışan en az 5 kurum personelinin kayıt olması durumunda, kurumlar arası protokol olup olmamasına bakılmaksızın her öğrenciye %25 kurumsal indirim uygulanır. İndirimler, Enstitü Yönetim Kurulu onayı sonrasında Rektör onayı ile kesinleşir.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

Aynı lisansüstü eğitim programına aynı akademik dönemde kabul edilen öğrencinin en az beş (5) kişi olması halinde, Üniversite tarafından ilan edilen ücretin %50’si kadar,

Farklı veya aynı lisansüstü eğitim programına aynı akademik dönemde kabul edilen öğrencinin en az beş (15) kişi olması halinde, Üniversite tarafından ilan edilen ücretin %60’ı kadar, 

indirim uygulanır.

 BURS SÜRELERİ

Burs desteği, beklenen akademik başarının devam etmesi ve Akademik Pratik (AP 570) dersinden başarılı olunması durumunda ilgili programın yönetmelikte belirtilen azami süresi boyunca devam eder.

 BURSLARIN DEVAM ve KESİLME KOŞULLARI

Bursların devamlılığı, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunun sonunda ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yeniden değerlendirilir. Değerlendirme sonucunu Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır.

⦁Genel not ortalaması 3.00’ün altında kalan öğrencinin öğrenim ücreti bursu %25 oranında düşürülür. Genel not ortalamasının 3.00’ün altında kaldığı her dönem için bu işlem yenilenir; genel not ortalamasının 3.00 olması veya 3.00’ün üzerine çıkması durumunda ise burs yeniden tesis edilebilir.

⦁Genel not ortalamasının 3.00’ün altında kaldığı dönem öğrenim ücreti bursu dışında kalan bursların tamamı kesilir. Genel not ortalamasının 3.00 olması veya 3.00’ün üzerine çıkması durumunda kesilen burs/burslar yeniden tesis edilebilir. 

⦁Akademik Pratik (AP 570) dersinden dönem sonunda “başarısız” olan öğrencinin öğrenim ücreti muafiyeti %50 oranında düşürülür, öğrenim ücreti dışında kalan burslar ise tam bursun %50si oranında azaltılır. Takip eden dönem Akademik Pratik (AP 570) dersinden başarılı olması durumunda öğrenim ücreti bursu dışında kalan burslar yeniden tesis edilebilir.