Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Teknopedagojik Eğitim Çerçevesi

Teknopedagojik Eğitim Çerçevesi

Vizyon: Öğrenme, öğretme, araştırma ve topluma yönelik faaliyetlerin yüz yüze ve dijital ortamlardaki sunumlarında kalite güvencesini uluslararası düzeyde destekleyerek mükemmelliğe ulaşmak.

Misyon: Yüz yüze ve Dijital ortamlardaki öğrenme, öğretme, araştırma ve topluma yönelik faaliyetlere ilişkin teknopedagojik gereksinimleri karşılamak.

Mekanizma: ÖzÜ’nün tüm faaliyetlerinde teknopedagojik gereksinimleri karşılamak ve güçlendirmek Rektörlüğe bağlı Öğrenme ve Öğretme Ofisi’nin (Office of Learning and Teaching Enhancement- OLTE) sorumluluğundadır. OLTE, öğretim, öğrenme ve teknoloji tasarımı alanlarında bilimsel uygulama deneyimlerine sahip uzmanları ile akademik ve idari birimlerle iş birliği yaparak ‘Teknopedegojik Eğitim Çerçevesi’ kapsamında aşağıda belirlenen amaçlar doğrultusunda tüm faaliyetleri koordine eder, izler ve iyileştirme önerileri ile üst yönetime sunar.

Eğitime Yönelik Amaçlar

 • Yüz yüze ve Dijital öğrenme/öğretme ortamlarını ve yöntemlerini, çağdaş gelişmeler ve yönelimler ışığında tasarlamak, uygulamak, izlemek ve değerli kılmak,
 • Yüz yüze ve Dijital ortamlarda, öğrenenin dönüştürücü yetkinliklere sahip olabilmesi için konu bilgisi ve öğrenme deneyimleri ile harmanlayabileceği yeni yaklaşımlar ve öğrenme alanları geliştirmek,
 • Yüz yüze ve Dijital öğrenme ortamlarında, ölçme-değerlendirme sürecini iyileştirmek ve çeşitlendirmek,
 • Bilişsel ve sosyal buradalık oluşturan yüz yüze ve dijital uygulamaları ve içerikleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulayıcılara destek olmak,
 • Öğretim elemanları ve öğrenciler başta olmak üzere, süreçte aktif rol alacak kişilerin teknopedagojik yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetleri planlamak ve yürütmek,
 • Özel gereksinimi olan bireylerin, yüz yüze ve dijital olanaklardan aktif biçimde yararlanabilmelerini sağlayacak faaliyetler düzenleyerek fırsat eşitliğini sağlamak,
 • Öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği stratejisi oluşturmak.
 • Yüz yüze, senkron ve asenkron sunulan öğrenme ve öğretme deneyimlerini zenginleştirecek fiziksel tasarım, sistem ve uygulamalar kazandırmak,

Araştırma-Geliştirmeye Yönelik Amaçlar

 • Dijital ortamlarla sunulan olanakları ve kaynakları, nitelik ve nicelik olarak geliştirmek amacıyla araştırma, geliştirme ve organizasyon çalışmalarını yürütmek,
 • Yüz yüze ve Dijital öğrenme ve öğretme süreçlerinin daha verimli ve etkili hale gelmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde kuruluşlarla iş birliği içinde olmak, bilimsel araştırmalar/projeler yürütmek ve desteklemek, süreli veya süresiz yayınlar yapmak,

Uluslararasılaşmaya Yönelik Amaçlar

 • Yüz yüze ve Dijital ortamlarla gerçekleştirilen derslerin etkili, verimli ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için ulusal ve uluslararası standartlara uygun ölçütler belirlemek,

Toplumsal Katkıya Yönelik Amaçlar

 • Üniversitede yüz yüze ve dijital öğrenme ortamları ile gerçekleştirilen eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin çıktılarını ve deneyimlerini kanıt-temelli yöntemlerle toplumun yararına sunmak,

Yönetim Sistemine Yönelik Amaçlar

 • Üniversite stratejik planının geliştirilmesine yönelik, yüz yüze ve dijital ortamlarla ilgili kalite güvence sistemini işletmek ve sürdürülebilir kılmak,
 • Yüz yüze ve Dijital ortamlarla gerçekleştirilen süreçlerin, etkin ve verimli yönetilmesini ve denetlenmesini sağlayan analitik sistemleri planlamak ve yürütmek,
 • Öğrenme ve öğretme süreci ile ilgili yüz yüze ve dijital ortamlarda bırakılan izleri/verileri izlemek, değerlendirmek ve gerekli iyileştirmeler için akademik ve idari birimlere geribildirimde bulunmak,
 • Dijital temelli acil değişim ve dönüşümlere hızlı tepki vermek; geleceği dönüştürecek teknolojileri ve tasarımları takip etmek, bu deneyimleri tecrübe etmek ve üniversiteye entegre etmek için üniversite içi ve dışı birimler/kurumlarla iş birliği yapmak.