Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Nov 15, 2019 - Nov 25, 2019

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ NETWORK CİHAZLARI MALZEME TEMİNİ VE KURULUM İHALESİ

Özyeğin Üniversitesi Network cihazları malzeme temini ve kurulum ihalesi, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

Telefonu: 0216 564 90 00

İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari

İhale No: 1028

İhale Türü: Açık ihale

İhale Konusu: Özyeğin Üniversitesi network yapılanması için gerekli ürünlerin temini ve kurulumu.

İhale Kapsamı: Kampüs genelinde ve yeni açılacak 23.000 m2’lik alana sahip AB4 binasında ihtiyaç duyulan network yapılanması için gerekli ürünlerin temini ve kurulumunu içermektedir.

İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

İşin Başlangıç Tarihi: 16 Aralık 2019

İş Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2020

İhale Tarihi ve Saati: 25.11.2019 saat 14:00

Geçici Teminat: İstenmemektedir.

Kısmi Teklif: Verilemez.

İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresinde incelenebilir.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1.  İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
 2.  İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
 3.  İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
 4.  İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
 5.  Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,
 6.  İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,
 7.  İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
 8.  Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
 9.  Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
 10.  Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
 11.  İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
 12.  İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 13.  Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
 14. Aruba Silver Partner Yetki Belgesi

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi,  IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.

Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine 25.11.2019 saat 14:00’e kadar elden teslim edilecektir.