Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özyeğin Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (Ziyaretçi)

Özyeğin Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (Ziyaretçi)

Özyeğin Üniversitesi verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özyeğin Üniversitesi (“ÖzÜ”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kimlik: Ad, Soyad, Vatandaşlık, Cinsiyet
İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası
Kurs Bilgisi: Eğitim Programı ve Ücreti
İşlem Güvenliği: IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Trafik Verileri, Web Sitesi Giriş-Çıkış Logları
Toplanan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sürekli Eğitim Akademisi Tarafından Düzenlenen Kurslara Kayıt ve Ödeme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ÖzÜ web sitesine ziyaretiniz sırasında bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar otomatik yollarla ve dijital formlar aracılığıyla

 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatinin Bulunması
 • Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, web sitesinin düzgün çalışması için hizmet sağlayıcı firmalarla, kurs ödemelerinin yapılması için tedarikçi firmalarla, sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarına, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Kanunda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Özyeğin Üniversitesi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta ücret alınmayacaktır.

Bu kapsamda kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız mevcuttur.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Üniversite’nin Nişantepe Mahallesi Orman Sokak No:28-30B/ Çekmeköy İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, ozyeginuniversitesi@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta olarak, Üniversite tarafından tanımlanmış e-postanız aracılığıyla privacy@ozyegin.edu.tr adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Veri sahibi başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. Üniversite’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

  1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.