Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

AKTS & Diploma Eki

AKTS & Diploma Eki

Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi (AKTS)

AKTS'nin açılımı Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi'dir. Özyeğin Üniversitesi'nin eğitim programlarının tasarlanma sürecinde, Bolonya Süreci ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'nı geliştirme çalışmaları esas alınmıştır. Müfredat oluşturulurken bireyin hareketliliği, şeffaflığı ve yüksek öğretimde elde edilen yeterliklerin tanınmasını sağlamak amacıyla, öğrenme çıktılarının yanı sıra ders kredilerinin dağılımında da yine Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi (AKTS) temel alınmıştır. Öğrenci akademik bilgi merkezimiz, AKTS transkriptlerinin ve Diploma Ekleri'nin hazırlanmasını tümüyle destekler niteliktedir. Özyeğin Üniversitesi, ilk akademik yılı içerisinde Avrupa Komisyonu'nun eğitimden sorumlu yürütme birimi tarafından verilen Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi'ni almaya 2009 yılı itibariyle hak kazanmıştır.

Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi, bir programın hedeflerine ulaşmak için öğrencinin tamamlaması gereken iş yüküne göre düzenlenmiş öğrenci merkezli bir sistemdir. Program hedefleri, öğrenme çıktılarını ve öğrencinin elde edeceği yetkinlikleri açıkça ifade etmelidir.

AKTS, bugün Hayat Boyu Öğrenme Programı'nın (LLP) bir parçası olan Socrates-Erasmus çerçevesi dahilinde 1989 yılında uygulamaya konulmuştur. AKTS, Avrupa çapında başarıyla test edilip kullanılan tek kredi sistemidir. AKTS başlangıçta yalnızca kredi transferi için oluşturulmuştur. Bu sistem, yurtdışında geçirilen öğrenim sürelerinin geçerli sayılmasını sağlamış ve böylece Avrupa'daki öğrenci hareketliliğini nitelik ve kapsam açısından iyileştirmiştir. AKTS günümüzde kurumsal, bölgesel, ulusal ölçekte ve Avrupa çapında uygulanacak bir kredi toplama sistemine dönüşmektedir. Haziran 1999 tarihli Bolonya Bildirgesi'nin ana hedeflerinden biri de budur.

AKTS, öğrenim programlarının gerek yurtiçindeki gerek yurtdışındaki bütün öğrenciler tarafından daha kolay okunmasını ve karşılaştırılmasını sağlar. AKTS, hareketliliği ve akademik tanınmayı kolaylaştırır. AKTS, üniversitelerin öğrenim programlarını düzenlemelerine ve gözden geçirmelerine yardımcı olur. AKTS çok çeşitli programlarda ve ders aktarım biçimlerinde kullanılabilir. AKTS, diğer kıtalardan gelecek öğrenciler için Avrupa'da yüksek öğrenimi daha cazip kılmaktadır.

AKTS, tam zamanlı bir öğrencinin bir akademik yıl süresince 60 kredilik ders yükü alacağı ilkesine dayanır. Avrupa'da tam zamanlı bir programa kaydolmuş bir öğrencinin ders yükü genellikle yılda 1500-1800 saat civarındadır ve bu durumda 1 kredi, 25-30 çalışma saatine denk gelmektedir. 

AKTS kredileri ancak istenilen çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanması ve elde edilen öğrenme çıktılarının uygun bir biçimde ölçülmesiyle elde edilebilir. Öğrenme çıktıları, bir öğrencinin ister kısa ister uzun olsun, bir öğrenim sürecini tamamladıktan sonra neleri öğrenmiş olacağını, anlayacağını ve yapabileceğini ifade eden bir dizi beceridir.

AKTS'de öğrencinin iş yükü, derslere, seminerlere katılım, bağımsız ve bireysel çalışma, projelere ve sınavlara hazırlanma gibi planlanan bütün öğrenim etkinliklerini yerine getirmek için gereken zaman dilimini kapsar.

Krediler, bir öğrenim programının eğitimle ilgili bütün bileşenlerine (modüller, dersler, yerleştirmeler, tez çalışması gibi) tahsis edilir. Bu krediler, bir yıllık çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken toplam çalışma miktarına kıyasla belli amaçları ya da öğrenme çıktılarını yerine getirebilmek için her bir bileşenin gerektirdiği çalışma miktarını yansıtır.

Öğrencinin akademik başarı durumu yerel/ulusal bir not ile belgelenir. Özellikle de kredi transferinin gerçekleşebileceği düşünülerek AKTS notu da eklemek iyi olur. AKTS not sistemi öğrenciyi istatistiksel bir sıralamaya tabi tutar. Bu nedenle, AKTS not sisteminin ön şartı, öğrencinin akademik başarı durumunun istatistiksel veri olarak sunulmasıdır. Geçer öğrenci notları aşağıda belirtilmiştir:

A  en iyi     % 10
B sonraki % 25
C sonraki % 30
D sonraki % 30
E sonraki % 10

Başarısız öğrenciler için kullanılan FX ve F notları arasında bir ayrım yapılmıştır. FX şu anlama gelir: "başarısız- geçmek için biraz daha çalışma gerekiyor." F ise şu anlama gelir: "başarısız - büyük ölçüde fazladan çalışma gerekiyor." Başarısız notların transkripte dahil edilmesi isteğe bağlıdır.

AKTS NotuABCDEFXF
Özyeğin Ü.A
A-
B+
B
B-
 C+
C
C-
D+DIF

Kuruma ait olağan Bilgi Paketi/Ders Kataloğu, web sayfalarında ve/veya bir ya da daha fazla kitapçık halinde iki dilde (ders dili İngilizce olan programlar için yalnızca İngilizce) yayımlanır. Bilgi Paketi/Ders Kataloğu, yurtdışından gelen misafir öğrenciler için gerekli olan bilgiler de dahil olmak üzere, bu belgeye eklenmiş olan kontrol listesinin tüm maddelerini içermelidir.

Öğrenim Anlaşması her bir ders için tahsis edilen AKTS kredileri ile alınacak derslerin listesini içerir. Öğrenci ile ilgili kurumun sorumlu akademik kurulu bu liste üzerinde mutabık olmalıdır. Kredi transferi söz konusuysa, Öğrenim Anlaşması, yurtdışına gidecek öğrenci ülkeden ayrılmadan önce kendisi ve ilgili iki kurum tarafından kabul edilmeli ve herhangi bir değişiklik durumunda hemen güncellenmelidir.

Transkript, alınan dersleri, kazanılan AKTS kredilerini, şayet var ise, yerel ya da ulusal kredileri, yerel notları ve verilen AKTS notlarını göstererek öğrencinin akademik başarı durumunu belgeler. Kredi transferi durumunda, transkript öğrenci yurtdışına gitmeden önce öğrencinin kendi üniversitesi tarafından ve öğrenim süresinin sonunda da ev sahibi üniversite tarafından hazırlanmalıdır.

AKTS'ye ilişkin daha ayrıntılı bilgi için, Avrupa Komisyonu'nun http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html adresindeki eğitim sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Diploma Eki (DE)

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası şeffaflığı arttırmak ve elde edilen yeterliklerin (diploma, derece, sertifika gibi) akademik ve mesleki çevreler tarafından tanınmasını sağlamak amacıyla yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Orijinal diplomada adı geçen kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların niteliği, düzeyi, bağlamı, içeriği ve statüsü hakkında bir açıklama sunmak üzere tasarlanmıştır. Diploma Eki, değer yargısı, denklik veya başka kurumlarca tanınma hakkında herhangi bir ifade içermemelidir. Bu belge, paradan, zamandan ve iş yükünden tasarruf etmek amacıyla tasarlanmış, kuralcı olmayan, esnek bir araç niteliğindedir. Diploma Eki'nin eksiksiz olarak kullanılması, "öğrencinin iş bulmasını kolaylaştırıp ileride gerçekleştireceği çalışmalar için akademik çevrelerce tanınmasına yardımcı olarak yüksek öğretim sistemlerinin daha şeffaf ve esnek olmasına" olanak tanır. (Yüksek Öğretim'den sorumlu bakanlar tarafından yayınlanan Berlin Tebliği, Eylül 2003 (Bolonya Süreci)).

Diploma Eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa geliştirilen bir şablon esas alınarak oluşturulmuş ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uygulamaya konulmuştur.

Diploma Eki, sekiz bölümden oluşur (Diploma Eki'ni almaya hak kazanmış olan kişinin kimlik bilgileri, elde edilen yeterliklere ilişkin bilgiler, elde edilen yeterliğin derecesi, elde edilen içerik ve sonuçlara ilişkin bilgiler, elde edilen yeterliğin işlevi, ek bilgiler, Diploma Eki'nin resmi tasdiki, ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgiler).

Orijinal diplomada adı geçen kişinin mezun olduğu ulusal yüksek öğrenim sistemine ait bilgilerin de Diploma Eki'nde bulunması gerekir. Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri (NARIC) tarafından sağlanan bu bilgilere www.enic-naric.net adresinden de ulaşılabilir.

Diploma Eki, bir özgeçmiş olmadığı gibi, orijinal diploma veya transkript (not çizelgesi) yerine de geçmez. Diploma Eki akademik ya da mesleki çevrelerce doğrudan tanınmayı garanti eden bir sistem de değildir.

Diploma Eki, öğrencilerin akademik kariyerleri ve öğrenim süreleri boyunca elde ettikleri yetkinlikler, eksiksiz ve net olarak tarif edip öğrencilerin başarılarını ve yetkinliklerini objektif olarak anlattığı için yurtdışında anlaşılması ve karşılaştırma yapması çok daha kolay olan bir diploma sunar. Bunun yanı sıra Diploma Eki, öğrencilere gelecekte yurtdışındaki iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı sunarken, iş bulma fırsatlarını da arttırır.

Diploma Eki, aynı zamanda yüksek eğitim kurumlarının akademik ve mesleki çevrelerce tanınmasını sağlayarak, elde edilen yeterliliğin şeffaflığını arttırır. Bir yandan ulusal/kurumsal bağımsızlığı korurken, öte yandan Avrupa çapında kabul görmüş ortak bir çerçeve sunar. Diploma Eki, elde edilen yeterliğin başka bir eğitim ortamında kolayca anlaşılmasını sağlayarak bilinçli yargılara varılmasına yardımcı olur, yurtdışındaki eğitim kurumunun bilinirliğini arttırır, mezunların gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında iş bulabilmesini kolaylaştırır ve yüksek öğretim kurumlarının idari birimlerine diplomanın içeriği ve diğer ülkelerdeki geçerliliği hakkında tekrar tekrar yöneltilen bir dizi soruya kendi içinde cevap vererek zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Bugün dünya genelinde pek çok yeni yeterlik ortaya çıkmaktadır ve ülkeler, hızla değişen ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında öğrencilere yeterlik kazandırma sistemlerini ve eğitim yapılarını sürekli olarak değiştirmektedir. Yurtdışında yaşamaya başlayan kişilerin sayısı hızla artmaktadır, ve bu kişiler, yeterliklerinin adil olarak değerlendirilmesini talep etmektedir. Yeterliklerin eksik değerlendirilmesi ve tanınmaması küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer yeterlik belgeleri yeterli bilgi içermedikleri için, söz konusu yeterliğinin derecesini ve işlevini değerlendirmek ayrıntılı bir açıklama yoksa son derece güç olmaktadır. Diploma Eki, bu bağlamda yüksek öğrenimdeki şeffaflığı arttırarak, yeterliklerde hızlı değişiklikler yapılmasına olanak vererek, hareketliliği, erişimi ve hayat boyu öğrenimi kolaylaştırarak ve yeterlikler hakkında adil ve bilinçli yargılara varılmasını sağlayarak bu tür sorunlara çözüm getirir.

Diploma Eki hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Özyeğin Üniversitesi, Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'nın ve Bolonya Süreci'nin gelişmesine katkıda bulunmaya kendini adamıştır. Mezun olan her ÖzÜ öğrencisine doğrudan ve ücretsiz olarak, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiş şablona uygun şekilde ve yaygın olarak konuşulan Avrupa dillerinden birinde (İngilizce) hazırlanmış bir Diploma Eki verilmektedir.