Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Eki 19, 2020 - Eki 27, 2020

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Ana Kampüs Bitki ve Peyzaj Alanları Bakım Alımı ihalesi

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Ana Kampüs Bitki ve Peyzaj Alanları Bakım Alımı ihalesi Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

Telefonu: 0216 564 90 00

İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari

İhale No: 1176

İhale Türü: Açık ihale

İhale tarihi: 27/10/2020 saat: 11.00

İhale Konusu: Özyeğin Üniversitesi bitki ve peyzaj alanları için bakım hizmeti alınmasıdır

İhale Kapsamı: 24 ay süre ile iç ve dış alanda yer alan bitkilerin ve peyzaj alanlarının bakımının yapılmasıdır.

İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

Hizmet Başlangıç Tarihi:01.12.2020

İş Bitiş Tarihi: 01.12.2022

Geçici Teminat: Teklif bedelinin yüzde üçü oranında teminat mektubu istenmektedir.

Kısmi Teklif: Verilemez.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1.  İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
 2.  İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
 3.  İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları  arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
 4.  İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa  değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
 5.  Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza   sirkülerini vermesi,
 6.  İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter   tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,
 7.  İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu   ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
 8.  Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık   müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
 9.  Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış güncel tarihli belge   bulunması,
 10.  Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili   olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı   hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
 11.  İsteklinin, güncel tarihli, Türkiye genelinde ihale konusu işler için kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu   olmaması
 12.  İsteklinin, güncel tarihli, 4734 no. lu kanun 10. Madde (d)bendi uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 13.  Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
 14. Teklif edilen bedelin en az yüzde sekseni oranında, Üniversite, okul veya benzer nitelik ve büyüklükte yapılmış  işe ait iş bitirme belgesi

 İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarasını belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi,  IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekontu  ihale@ozyegin.edu.tr adresine göndererek elektronik posta yoluyla temin edebilirler

Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.

 Tarih: 27/10/2020 Saat: 11:00