Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nis 21, 2019 - Nis 28, 2019

Özyeğin Üniversitesi Yurt 2 Binası Renovasyon Projesi Kırım-Söküm, İleri Kaba İnşaat, İnce İnşaat, Dış Cephe, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat ve Sert Peyzaj İşleri İhalesi

Özyeğin Üniversitesi Yurt 2 Binası Renovasyon Projesi Kırım-Söküm, İleri Kaba İnşaat, İnce İnşaat, Dış Cephe, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat ve Sert Peyzaj işleri Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleyi Düzenleyen: Özyeğin Üniversitesi 

Adresi: Nisantepe Mah Orman Sok No:34-36 Alemdag Cekmekoy-İstanbul

Telefonu:0216 564 90 00

e-posta adresi: ihale@ozyegin.edu.tr

İhale No:916 

İhale Türü: Açık İhale 

İhale Konusu: Yurt tadilat işleri

İhale Kapsamı: 10.000 m2 kullanım alanlı 294 kullanıcılı Öğrenci Yurdu Tadilatı kapsamında Teknik şartnameye uygun kırım-söküm, İleri Kaba İnşaat, İnce İnşaat, Dış Cephe, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat ve sert peyzaj işleri 

İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Yurt 2 Binası Nisantepe Mah. Orman Sok No:34-36 Alemdag Cekmekoy-İstanbul

İşin Başlangıç Tarihi: 06.05.2019

Yer Teslimi: 18.06.2019

İş Bitiş Tarihi: 06.09.2019

 

İhale Tarihi: 29.04.2019

Saat:13:00

Yer: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. ORman Sok. No:34-36 Alemdag Cekmekoy İstanbul 

İhale Genel Bilgileri:

 1. İhale dökümanları, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 250 (ikiyüzelli) TL ödemeye ilişkin dekontun ibrazı karşılığında elden teslim alınabilir. 
 2. İhaleye kısmi teklif verilemez.
 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Özyeğin Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sok. NO:34-36 Alemdag Cekmekoy İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 
 6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki katılım şartlarını sağlayan ve ilgili belgeleri sunan istekliler arasından fiyat esasına göre belirlenecektir. 

İhaleye katılma şartları ve ilgili belgeler:

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi
 3.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Siil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
 4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
 5. Son üç yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
 6. Teklif edilen bedelin %3 ü oranında hazırlanacak geçici teminat mektubu 
 7. SGK'dan alınacak SGK borcu olmadığını gösterir bele
 8. Vergi Dairesi'nden alıncak Vergi Borcu olmadığını gösterir belge 
 9. Şekli ve içeriği Şartname'de belirtilen teklif mektubu
 10. İlgili Ticaret Odası'ndan alınacak İhale Durum Belgesi 
 11. Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM ya da YMM ıslak onaylı)

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N):1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, ilgili kanun maddesine göre açıklama istemeksiniz reddedilecektir.

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys