Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Program Hakkında

Program Hakkında


Makina Mühendisliği Lisans Programı ilk öğrencilerini Eylül, 2009’da kabul etti. Programımızın ilk ders planı hazırlanırken, ABET  tarafından yayınlanan kriterler incelenmiş, Türkiye ve dünyadaki (özellikle Amerika’daki) öncü makina mühendisliği programları, tüm paydaşların görüşleri göz önüne alındı. Bölümümüz aynı zamanda kuruluş aşamasında Bologna eğitim sisteminin gerekliliklerini de bünyesine dâhil etti. 2014 yılında yeni bir değerlendirme sürecinden geçerek, MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği akreditasyonu almaya karar verildi.

Özgörevimiz

Makina Mühendisliği Bölümünün özgörevi, toplumun ve endüstrinin gereksinim duyduğu  cihazlar, sistemler ve süreçlerin olusturulmasi için gerekli kuram ve teknolojilerin tasarımına ve üretimine etkin katkıda bulunacak, temel teknik ve bilimsel altyapıya sahip, güncel teknolojilere hâkim, araştırmacı ve girişimci ruhlu makina mühendisleri ve bilim insanlari yetiştirmek, ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni bilgi ve ileri teknoloji ürünlerinin ve süreçlerinin  tasarımı ve üretimi için, endüstri ve diğer kurumlarla işbirliği içinde ileri düzeyde temel ve uygulamalı  araştırmalar yapmaktır.

Eğitim Amaçlarımız
 
Makina Mühendisliği lisans mezunlarımız, eğitimleri sonucunda kazandıkları bilgi, beceri ve davranışlarla,

  1. Ulusal veya uluslararası şirketlerde makina mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alabilecek,
  2. Yurtiçi veya yurtdışıdaki makina mühendisliği veya ilgili disiplinlerde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilebilecek, ileride bir yükseköğretim kurumunda akademisyen olabilecek,
  3. Makina mühendisliği veya ilgili alanlara ait yeni teknolojiler içeren ürünler geliştirebilecek, teknoloji tabanlı yeni şirketler kurabilecektir.

Program Çıktıları
 
Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz, mezuniyetlerine kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinecektir.  

Temel Çıktılar

Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.

1. Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

3. Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

4. Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.

5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma

Mühendislik Fakültesi Lisans Programları Çıktıları

7. Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.

8. Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

9. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

10. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.

11. Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Makina Mühendisliği Lisans Programı Çıktıları

12. Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
 
13. Matematik, fen bilimleri ve makina mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi .

14. Kimya ve matematiğe dayalı derinlemesine fizik bilgisi ile çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri içeren ileri matematik bilgisi.

15. Doğrusal cebir ve istatistik konularında bilgi.
  
16. Modern deneysel ve hesaplamalı yöntemleri kullanarak hem ısıl sistemler, hem de mekanik sistemlerin, analizini, tasarımını ve  gerçekleştirmesini yapabilme becerisi.

17. Makina mühendisliğinde imalat metodları, katı mekaniği, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, malzeme bilimi, makina sistemleri ve kontrol  konularında genişlemesine bilgi.

18. Gelişmiş malzemeler, enerji teknolojileri, veya mekatronik  alanlarının birinde derinlemesine bilgi.