Kurumlar Arası (Üniversiteler Arası) Yurt İçi Yatay Geçiş


2016 - 2017 akademik yılı Bahar döneminde kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır.

2017-2018 Akademik yılı Güz dönemi başvuru-kabul takvimi Temmuz ayı içerisinde web sayfamızda yayınlanacak olup, genel bilgiler aşağıda belirtilmiştir

Türkiye’deki üniversitelerden Özyeğin Üniversitesi’nin bir lisans programına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.


Başvuru ve Tarihler
Başvuru Koşulları
Kontenjan
Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler
Değerlendirme ve Sonuçlar
Üniversiteye Kayıtlar
İngilizce Dil Yeterliği
Ücretler ve Burslar
İntibak İşlemleri
Öğrenim Süresi

Başvuru ve Tarihler

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, web sayfasında ilan edilen tarihlerde ve belirtilen başvuru yöntemiyle yapılır:
 • Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılmakta olup; başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10:00 itibariyle açılır ve başvuruların son gününde saat 16:00 itibarıyla kapanır.
 • Başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş olması ve istenilen belgelerin online olarak eklenmesi gerekir. Ayrıca, başvuru son gününden önce istenilen belgelerin onaylı asıllarının elden veya posta/kargo ile Öğrenci Hizmetlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Posta/kargoda yaşanacak gecikmelerden Üniversite sorumlu değildir.
 • Başvurunun kabul edilmesi durumunda istenilen belgelerin aslının kayıt esnasında teslim edilmesi zorunludur. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

 Sayfa Başı

Başvuru Koşulları

Genel Koşullar

 • Eşdeğerlik:  Eşdeğer programlar arasında geçiş yapılabilir. Eş değer program: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programlarıdır.
 • Kayıt Durumu: Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.)
 • Öğrenim Süresi: Lisans programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini (sekiz dönem) aşmamış olmak gerekir.
 • Genel Not Ortalaması: Genel not ortalamasının en az 60/100 (2.29/4.00); açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için genel not ortalamasının en az 80/100 (3.15/4.00) olması gerekir. Belirtilen genel not ortalamasını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olanlar başvuruda bulunabilir.

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını sağlamaları gerekir:
 • İngilizce Dil Yeterlik Belgesi: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge. Belgesi olmayan öğrenciler belirtilen tarihlerde PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girebilirler. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.
 • Hukuk programı için: 2015-2016 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için: Bedensel ve ruhsal yönden işletmelerin her türlü gıda üretimi süreçlerinde görev almaya elverişli olduklarını tam teşekküllü sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu (heyet) raporu ile belgelemeleri, verem savaş dispanserinden alınacak Akciğer TB, PA Akciğer film raporu ile diğer tüm raporları online başvuru formuna eklemeleri gerekir. Sağlık kurulu (heyet) raporu için adayın tam teşekküllü bir hastanenin iç hastalıklar, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve gerekli diğer servislerinde uzman muayeneleri yapılmalı; kronik ve bulaşıcı hastalıklar, el becerisi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik ve ortopedik engel, mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.), yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık, hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmeli, rapor ilgili test (Hepatit Testi - Hepatit B, C Markerleri, HSB Ag, Anti HBS, Anti HCV; HIV Testi; Burun, Boğaz Kültür tetkikleri; Portör Testi - GAİTA Mikroskopisi, GAİTA Kültürü) sonuçlarını içermelidir.  Akciğer filmi ve diğer tüm belge ile raporların asıllarının kayıt sırasında sunulması gerekir.
 • Pilot Eğitimi programı için: SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenen son 3 ay içinde alınmış, geçerli Class I Sağlık Sertifikası ile Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belge asıllarının kayıt sırasında sunulması gerekir.
 • Havacılık Yönetimi programı için: Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmadığının belgelenmesi gerekir. Ayrıca mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporunun kayıt sırasında sunulması gerekir.

Sayfa Başı

Kontenjan

2017-2018 Akademik yılı Güz dönemi kontenjanları Temmuz ayı içerisinde yayınlanacaktır. 
 

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
 • Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı bulunduğunuz Üniversite tarafından hazırlanmış, başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunuzu, sınıfınızı ve öğrenim dilinizi gösterir imzalı mühürlü belge.
 • Disiplin Durum Belgesi: Kayıtlı bulunduğunuz Üniversite tarafından kayıtlı olduğunuz Üniversite tarafından hazırlanmış, öğrenim süresince disiplin durumunu gösterir belge.
 • Transkript: Kayıtlı olduğunuz Üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 • Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptinizde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren Üniversite tarafından onaylı belge.
 • Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYM web sayfasından çıktısı alınabilen başarı sırasını ve puanlarını gösteren sınav sonuç belgesi ile yerleştirme belgesi.
 • Dil Yeterlik Belgesi: Başvurulan lisans programı için varsa istenen yeterlik belgesi. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.
 • Kimlik Belgesi: TC uyruklular için nüfus cüzdanı kopyası, mavi kartlılar için mavi kart kopyası, yabancı uyruklular için pasaport kopyası (resim, kimlik ve adres bilgilerinin bulunduğu sayfalar ile söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların kopyası)
 • Ek Başvuru Koşullarında Belirtilen Belgeler: Başvurduğunuz programa göre “Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları” nda belirtilen belgelerin asılları.
 
Sayfa Başı

Değerlendirme ve Sonuçlar

Değerlendirme başvuru yapılan programın bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kurullarının oluşturduğu komisyonlarca yapılır ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu karara bağlar.

Değerlendirme sonuçları, başvuru – kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.

Kurumlar arası yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite her yıl belirlediği akademik başarı (üniversiteye yerleşilen yıla puan, başarı sırası, üniversitede öğrenim görülen dönemlere ait genel not ortalaması vb.) kriterlerine göre burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan öğrencilere, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca e-posta adreslerine bildirilir.

Sayfa Başı

Üniversiteye Kayıtlar

Öğrenciler, ilan edilen süreler içinde Üniversite Öğrenci Hizmetlerine şahsen gelerek kayıt işlemlerini tamamlarlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar yatay geçiş haklarını kaybederler.
 

Kayıt Belgeleri

 • Başvuru için istenilen evraklardan, orijinal ıslak imzalı sunulmamış belgelerin tamamı.
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. Pilot Eğitimi lisans programı için ek olarak 12 adet daha vesikalık fotoğraf.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen sağlık raporları.
 • Pilot Eğitimi lisans programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen Class-I sağlık sertifikası ve adli sicil kayıtlarını gösterir belge.
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen sağlık raporunu ve adli sicil kayıtlarını gösterir belge.
 • Öğrenci bilgilerinin toplandığı ve kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli bilgileri içeren öğrenci kayıt bilgi formları onay çıktısı. Öğrenci kayıt bilgi formlarının açık olduğu tarihleri öğrenebilmek ve formları doldurabilmek için; http://www.ozyegin.edu.tr/kayit

Sayfa Başı


İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarımızın tümünde zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programları için İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.

Başvuru sırasında dil yeterliğine dair herhangi bir belge sunmayanlar, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavı (PLACEMENT) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE)'na girerek sınav sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Programına veya lisans programına başlayabilirler.

Sınav tarihleri, Başvurular bölümünde duyurulmuştur. Başvuruları kabul edilen öğrencilere sınav giriş yerleri e-posta yoluyla bildirilecektir.

Sınav örneklerini İngilizce Hazırlık Programı sayfamızda bulabilirsiniz.


Sayfa Başı
 

Ücretler ve Burslar

Ücretler ve indirimler ile ödeme yöntemleri için Ücretler ve Ödemeler ile akademik başarı bursu, spor bursu veya kısmı zamanlı çalışma bursu için Burs ve Finansal Destek sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite her yıl belirlediği akademik başarı (üniversiteye yerleşilen yıla puan, başarı sırası, üniversitede öğrenim görülen dönemlere ait genel not ortalaması, hazırlık sınıfının başarı durumu vb.) kriterlerine göre burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan aday öğrencilere, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca e-posta adreslerine bildirilir.

Sayfa Başı

İntibak İşlemleri

Başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin daha önceki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamalarını ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muafiyet verilen dersler not dönüşüm tablosuna göre kredi ve notları dönüştürülerek kayıtlara geçirilir. Not dönüşüm tablosu, Üniversite tarafından düzenli olarak güncellenmekte olup, ders muafiyeti talebinde bulunacağınız Üniversitenin tabloda bulunmaması halinde kayıtlı olduğunuz fakülteye / yüksekokula başvurmanız gerekmektedir.
 • Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri içerisinde, Özyeğin Üniversitesi veya diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına izin verilmez; alınan dersler geçerli sayılmaz.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Muafiyet verilerek intibakı yapılan dersler, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alınamaz.
Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.


Sayfa Başı
 

Öğrenim Süresi

Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 – 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 – 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.