Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Tem 26, 2019 - Ağu 05, 2019

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Özyeğin Üniversitesi 4. Akademik Bina Projesi Mobilya Temin, Montaj ve İç Dekorasyon İşleri

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

 Özyeğin Üniversitesi 4. Akademik Bina Projesi Mobilya Temin, Montaj ve İç Dekorasyon İşleri Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

Telefonu: 0216 564 90 00

e-posta adresi: ihale@ozyegin.edu.tr

İhale İlanın Görülebileceği Internet Adresi: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari

 İhale No: 975

İhale Türü: Açık İhale

İhale Konusu: 4. Akademik Bina Projesi Mobilya Temin, Montaj ve İç Dekorasyon İşleri

İhale Kapsamı: Yaklaşık 1.800 kullanıcılı 4. Akademik Bina için muhtelif mobilya temin, montaj ve iç dekorasyon işleri

İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi 4. Akademik Bina

İş Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Geçici Teminat: Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında hazırlanacak geçici teminat mektubu 

Kısmi Teklif: İhale iki ayrı paketten oluşmaktadır. İstekliler her iki pakete veya paketlerden herhangi birine ilgili tüm iş kalemlerini içermek koşulu ile teklif verebilir.

 İhale Tarihi: 05.08.2019

Saat: 10:30

Yer: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresinde incelenebilir.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

1-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),

2-İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,

3-İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),

4-İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,

5-Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,

6-İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,

7-İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,

8-Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,

9-Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,

10-Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).

11-İsteklinin Türkiye Genelinde ihale konusu işlerle ilgili SGK borcu olmaması

12-İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması

13-Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)

14-Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi,  IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 250 (ikiyüzelli) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.

Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.İhale teklifleri tüm istekliler huzurunda 05.08.2019 10.30‘da açılacaktır.