Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Program Hakkında

Program Hakkında

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı ilk öğrencilerini Eylül, 2009’da kabul etti. Programımızın ilk ders planı hazırlanırken, ABET  tarafından yayınlanan kriterler incelenmiş, Türkiye ve dünyadaki (özellikle Amerika’daki) öncü endüstri mühendisliği programları, tüm paydaşların görüşleri göz önüne alındı. Bölümümüz aynı zamanda kuruluş aşamasında Bologna eğitim sisteminin gerekliliklerini de bünyesine dâhil etti. 2014 yılında yeni bir değerlendirme sürecinden geçerek, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonu almaya karar verildi.

Misyonumuz 

Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörevi,  niceleyici modeller ve teknikler uygulayarak karmaşık endüstriyel sistemler tasarlayan araştırmacı ve girişimci endüstri mühendisleri yetiştirmek;  endüstri mühendisliğinin ilgi alanına giren ihtiyaçlar için sanayi ile işbirliği içinde ileri düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni kuramlar ve teknolojiler üretmektir.

Eğitim Amaçlarımız
 
Endüstri Mühendisliği lisans mezunlarımız, eğitimleri sonucunda kazandıkları bilgi, beceri ve davranışlarla,

  • ulusal veya uluslararası şirketlerde endüstri mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alabilecek,
  • yurtiçi veya yurtdışıdaki endüstri mühendisliği veya ilgili disiplinlerde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilebilecek, ileride bir yükseköğretim kurumunda akademisyen olabilecek,
  • endüstri mühendisliği veya ilgili alanlara ait yeni teknolojiler içeren ürünler geliştirebilecek, teknoloji tabanlı yeni şirketler kurabilecektir.


Program Çıktıları
 
Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz, mezuniyetlerine kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinecektir.  

Temel Çıktılar

1. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.

2. Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

4. Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

5. Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.

6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma

Mühendislik Fakültesi Lisans Programları Çıktıları

7. Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.

8. Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

9. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

10. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.

11. Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

12. Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Çıktıları

13. Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi (2).

14. Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

15. Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.