Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri


I. YARIYIL
 
ARCH 101 Tasarım                                                                                                                                              (2+6) 8 AKTS
Bu ders, tasarımın temel kavramlarının öğrencilere uygulamalı biçimde aktarılmasını amaçlar. Ders kapsamında mimarlık disipliniyle daha yakından ilişkili biçimsel ve sanatsal öğelere yoğunlaşılır. Tasarımın temel öğeleriyle mekansal ve biçime ilişkin kompozisyonların elde edilmesi hedeflenir.
 
ARCH 103 Mimari Anlatım Teknikleri I                                                                                                            (2+2) 4 AKTS
Mimari Anlatım Teknikleri I dersinde, geleneksel  çizim ve anlatım teknikleri başta olmak üzere çeşitli mimari anlatım teknikleri incelenir. 3 boyutlu düşünme yeteneğini geliştirmeye yönelik çizimler ve uygulamalar yapılır. Ders kapsamında ayrıca mimarlık disiplinine ait uluslararası çizim standartları ve tekniklerinin öğretilmesi, farklı ölçeklerdeki çizim tekniklerinin öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
ARCH 105 Mimarlık Kültürü                                                                                                                               (2+2) 4 AKTS
Mimarlık mesleğiyle ilk kez karşılaşan öğrencilere, genel hatlarıyla mesleği tanıtır. Mimarlığın gelişimi, kapsamı ve kavramsal temellerini özet biçimde açıklar. Öğrencilerin mesleğe karşı ilgilerini artırmayı amaçlar.
 
MATH 101 Sosyal Bilimler için Matematik I                                                                                                    (3+0) 6 AKTS
Öğrenciye yüksek matematiğin temel konularını öğretme ve sonraki yıllarda alacağı teknik dersler için sağlam bir matematik altyapısı hazırlamak. Ders konuları şunları içerir: Bir Değişkenli Fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev, Maksimum ve Minimum Noktalar, Belirsiz ve Belirli İntegraller, Genelleştirilmiş İntegraller.
 
ENG 101 İngilizce I                                                                                                                                               (1+2) 4 AKTS
Bu dersin temel amacı, öğrencilere akademik düşünme, okuma, konuşma ve yazma becerileri ile birlikte, bu becerileri kendi dallarinda uygulamaya dönüştürecek bir üslup kazandırmaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin İngilizce dil bilgisini geliştirmeyi amaçlar.
 
TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I                                                                                                                         (2+0) 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste Türkçenin özellikleri ele alınacak ve Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecektir. Düzyazı, hikaye ve şiir gibi farklı yazınsal türler okunacak, eleştirel bir gözle incelenecek ve tartışılacaktır. Anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde durulacak ve metinlerin tarihsel ve kültürel arkaplanı incelenecektir.
 
II. YARIYIL
 
ARCH 102 Mimari Tasarım Stüdyosu  I                                                                                                         (2+8) 10 AKTS
Bu dersin amacı, antropometriden yola çıkarak küçük ölçekli mekanların tasarlanması aracılığı ile, öğrencinin mimari proje süreci ile tanışmasını sağlamaktır. Bu bağlamda öğrenciler, tasarım eyleminin ne şekilde gerçekleşebileceğini deneyimleyerek, tasarım çözümleri üretme ve sunma becerisi kazanacaklardır.
 
ARCH 104 Mimari Anlatım Teknikleri II                                                                                                           (2+2) 4 AKTS
Bu ders  kapsamında, Mimari Anlatım Teknikleri I dersinde edinilen bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste, mimari anlatıma derinlik kazandıracak uygulamalar gerçekleştirilir.
 
ARCH 106 Mekan Organizasyonu                                                                                                                     (2+2) 4 AKTS
Bu ders,  binalarda işlevsel/mekansal organizasyonun nasıl gerçekleştirileceğinin  öğrenilmesini amaçlar.  Ders bağlamında,  bina tipolojisi ve eylem arasındaki ilişki örnekler ve uygulamalar ışığında incelenir.
 
ARCH 108 Sanat Tarihi                                                                                                                                        (4+0) 4 AKTS
Görsel sanatların tarihsel evrimini inceler. Mimarlık alanı ile ilişkilendirilerek, resim, heykel, bezeme sanatları, özgün baskı, fotoğraf ve benzeri alanlara ait sanat yapıtlarının ve bunların tarihsel gelişiminin incelenmesi ve yorumlanması olgusu üzerinde çalışır.
 
ENG 102 İngilizce II                                                                                                                                              (1+2) 4 AKTS
İngilizce I dersinin devamı olarak, öğrencilerin düşünsel, yazılı ve sözlü iletişim becerilerine akademik bir yaklaşım getirmeyi hedefler. Buna ek olarak, öğrencilerin bilgiyi sentezleme ve bağımsız bilimsel araştırma yapma kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlar.
 
TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II                                                                                                                       (2+0) 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin yazılı olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste, “Neden edebiyat okuruz?” sorusuna cevap aramak üzere Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecek ve edebiyata farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste farklı yazınsal türlerden seçilen kurmaca yapıtlar okunacak ve bu yapıtlar üzerine eleştirel değerlendirme yazıları yazılacaktır. Ders boyunca anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde de durulacaktır.
 
III. YARIYIL
 
INAR 201 İç Mimari Tasarım Stüdyosu I                                                                                                        (2+8) 10 AKTS
Işık, renk, doku, malzeme ve taşıyıcı sistem ile ilgili kararların, toplumsal ve bireysel kullanıcı davranışlarının iç mekan tasarımına yansımaları; 'ev ortamı' yaratan mekan bileşenlerinin proje konuları kapsamında ele alınması; sabit ve hareketli donatıların mekan etkisini irdeleyen deneysel atölye çalışmalarının yapılması;
 
ARCH 203 Bilgisayar Destekli Tasarım I                                                                                                          (2+2) 4 AKTS
Bu ders kapsamında öğrencilerin bilgisayar uygulamalarıyla 2 boyutlu mimari çizim çalışması yapmalarına olanak tanıyan yazılımlar tanıtılır. Ağırlıklı olarak Autodesk firmasına ait AutoCAD yazılımı üzerinde durulur. Grafik uygulama aracı olarak Adobe Photoshop yazılımıyla ilgili ön bilgi verilir ve Google SketchUp yazılımıyla, 3 boyutlu çizime giriş yapılır.
                                                                               
ARCH 205 Yapı Bilgisi ve Malzeme                                                                                                                   (2+4) 4 AKTS
Yapı Bilgisi ve Malzeme dersi,  yapı sistem ve  elemanları ile yapılarda kullanılan geleneksel ve çağdaş malzemelerin  incelenmesini kapsar. Bu derste, mimari tasarımın önemli bir parçası olarak  incelenen taşıyıcı sistemin bileşenleri ve yapı elemanları bir proje bağlamında  uygulanarak değerlendirilir.
 
ARCH 207 Statik-Mukavemet                                                                                                                            (1+2) 4 AKTS
Bu dersin ana amacı,  taşıyıcı sistemlerin temelini oluşturan statik ve mukavemet konularının kavramlarını ve gerekli  hesaplama yöntemlerinin  öğrenilmesi ve uygulanarak deneyimlenmesidir.  Dersin konuları arasında doğrusal elastisite, Hook kanunları, çubuklarda kesit tesirleri ve diyagramları, normal kuvvet ve normal kuvvette statikçe belirsiz problemler, kesme, ve burulma, kavramları ve atalet momentleri bulunmaktadır.
 
ARCH 209 Mimarlık Tarihi I                                                                                                                                (2+0) 4 AKTS
Bu dersin amacı, mimarlığın Tarih Öncesi’nden Ortaçağ’ın sonuna kadar olan dönemdeki gelişimini incelemektir. Ders, göçebe düzen ve tarımsal düzen arasındaki farkları mimarideki yansımaları aracılığıyla irdeler,  bu süre içinde kent ve yapı ölçeğindeki değişimleri toplumsal-tarihsel bütünlüğü içinde ele alır ve dönemler arasındaki kültürel farklılık ve benzerlikleri örneklerle tanıtır.
 
SEC 201 Sektörlere Giriş I                                                                                                                                 (0+2) 2 AKTS
Öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profile açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Finansal, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Sosyal ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.
 
INAR 200 Yaz Stajı I (Araştırma)                                                                                                                       (0+0)  2 AKTS
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde ilk zorunlu staj 10 iş günü yapılan araştırma stajıdır. Araştırma Stajı  resmi araştırma projelerinin bir parçası olabilir mesleki ve bilimsel çalışmalarda araştırmacı veya yardımcı olarak da yapılabilir.
 
 
IV YARIYIL
 
INAR 202 İç Mimari Tasarım Stüdyosu II                                                                                            (2+8) 10 AKTS
İç mimarlık stüdyosu ortamında aydınlatma ve akustik gibi kuramsal bilginin tasarım süreciyle ilişkilendirilmesi; fiziksel çevre koşulları, teknoloji, sağlık donatımı, özürlü gereksinimleri, güvenlik gibi tasarım kriterlerinin kullanıcının psikolojik tepkileri ile birlikte kavranması ve tasarım önerilerinin geliştirilmesi; ticari amaçla kullanılacak kamusal mekanların planlanması; tasarım dinamikleri çerçevesinde mevcut mekanların yeniden işlevlendirilmesi.
 
ARCH 204 Bilgisayar Destekli Tasarım II                                                                                              (2+2) 4 AKTS
Bu ders kapsamında, bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilecek  temsil olanaklarının tasarım ve sunum teknikleri  içindeki yerinin  uygulamalı olarak  öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste güncel paket programlar üzerinden uygulamalar gerçekleştirilir.
 
ARCH 206 Yapı Teknolojileri                                                                                                                    (2+2) 4 AKTS
Bu ders,  çağdaş yapım sistemleri, tasarım, malzeme ve uygulamalarını içermektedir.  Ders kapsamında, yapı kabuğu ve taşıyıcı sisteme ilişkin çağdaş çözümler örnekler üzerinden incelenir.
 
IDE 206 Tasarımda İnsan Faktörleri                                                                                                                 (3+0) 3 AKTS
Tasarımda insan faktörü yöntem ve ilkeleri; kullanıcı, ürün ve verilen hizmet arasındaki ilişkinin gelişiminin fiziksel, biomekanik ve zihinsel unsurlarının incelenmesi; kullanıcı boyutu ve antropometri kavramı; arayüz kavramı ve kullanıcı-akıllı ürün etkileşimi yaratılmasındaki temeller.
 
ARCH 210 Mimarlık Tarihi I                                                                                                                                (2+0) 4 AKTS
Bu ders kapsamında Mimarlık Tarihi’nin Ortaçağ’ın sonundan günümüz mimarisine kadar olan kısmı incelenerek çeşitli mimarlık akımlarının mimarlığın şekillenmesi üzerindeki etkilerinin, kent ve yapı ölçeğindeki değişimleri toplumsal-tarihsel bütünlüğü içinde ele alarak dönemler arasındaki kültürel farklılık ve benzerlikleri örneklerle  aktarılması amaçlanmıştır.
 
SEC 202 Sektörlere Giriş II                                                                                                                                (0+2) 2 AKTS
Bu ders, öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profile açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Perakende, Sağlık, Turizm ve Gayrimenkul, Üretim ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.
INAR 204 Mobilya Tasarımı                                                                                                                                (1+2) 4 AKTS
Mobilya ve benzeri çevre örgütleyici / kurucu donatıların tasarım sürecinin tüm temel değer ve faktörleriyle incelenmesi; Tasarlanacak donatının işlevi; eylem-mekan-ekipman ilişkileri; ergonomik gereklilikler; konfor gereksinimleri; sağlamlık; bakım ve onarım kolaylığı; estetik beğeni; eğilim ve tercihler; konstrüktif ilkeler; üretim teknolojisi ve malzeme.
 
V. YARIYIL
 
INAR 301 İç Mimari Tasarım Stüdyosu III                                                                                                      (2+8) 10 AKTS
Değişik ölçeklerde karmaşık ve çok-işlevli mekan tasarımı; koruma yasaları çerçvesinde modern/çağdaş yaşam şekline yanıt verebilecek mekansal dönüşüm; mevcut kabuk ile tasarım kararları arasında biçimsel ve anlamsal ilişkileri sağlanması; yeni tasarım önerisi çerçvevesinde mevcut taşıyıcı sistem, malzeme ve sabit donatıların değerlendirilmesi; senaryo analizleri konusunda kararlar;  aydınlatma tasarımı; renk kompozisyonu; ince yapı bileşenleri; mobilya ve aksesuarlar.
 
INAR 303 İç Mimari Detayları I                                                                                                                            (1+3) 4 AKTS
Sabit ve hareketli mobilya, depolama, donanım ve benzerinin detaylarının tasarımını içerir. Malzeme ve üretimle ilgili sorunlar ve çözümleri üzerinde durulur.
 
ARCH 305 Fiziksel Çevre Kontrolü                                                                                                                   (1+3) 4 AKTS
Ders, sürdürülebilirlik ve insan konforu arasındaki ilişkinin gözetilerek fiziksel çevrenin tasarlanması ile ilgili iklimlendirme, aydınlatma, akustik ve  gürültü kontrolü gibi konuları içerir.
 
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I                                                                                                    (2+0) 4 AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, modernleşme ve düşünsel hareketler açısından Osmanlı İmparatoluğu’ndan Cumhuriyete kalan mirasın kimliği ve niteliği üzerinde durur. 19. yüzyılın ilk yarısından 1. Dünya Savaşına kadarki dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devlet sistemi ve kamu hukukuna uyum çabalarına ve İmparatorluğun dış politikadaki rolüne odaklanır.
 
INAR 300 Yaz Stajı II  (Ofis)                                                                                                                                 (0+0) 2 AKTS
Zorunlu stajların ikincisi mimarlık, iç mimarlık, tasarım ofis ya da firmalarında tasarım, çizim, sunum faaliyetlerinin yapıldığı ofis ortamındaki etkin katılımlı çalışmaları içerir.
 
 
VI. YARIYIL
 
INAR 302 İç Mimari Tasarım Stüdyosu IV                                                                                                     (2+8) 10 AKTS
Mekan kullanımına ilişkin gereksinmeler ve toplumsal tercihlerin irdelenmesi; iç mekan tasarımında fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik ve benzeri ihtiyaçların modelleme ve simülasyon çalışmaları ile sınanması; bütünleşik mekan tasarımı; detay tasarımı; mobilya seçimi; yapı alt sistemlerinin bütünleştirilmesi; malzeme tasarımı ve seçimi; yapım teknolojileri ile ilgili kararların alınması; boyutsal koordinasyonun sağlanması; yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygunluğun irdelenmesi.
 
ARCH 304 Mimari Koruma ve Rölöve                                                                                                               (1+3) 6 AKTS
Bu ders kapsamında öğrencinin kültür varlığı niteliği taşıyan yapılar ve tarihi çevrelerinin korunması, onarılması ve yeniden işlevlendirilmesi hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, kültür varlığı niteliği taşıyan yapılarda ölçme ve projelendirme, belgeleme ve inceleme konusunda kullanılan yöntem ve teknikler, seçilen bir yapı üzerinde denenerek uygulanır.
 
INAR 306 İç Mimari detayları II                                                                                                                           (1+3) 4 AKTS
Sabit ve hareketli mobilya, depolama, donanım ve benzerinin detaylarının tasarımını içerir. Malzeme ve üretimle ilgili sorunlar ve çözümleri üzerinde durulur.
 
HIST 202 Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi II                                                                                                   (2+0) 4 AKTS
Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ikinci bölümünde, iki kutuplu dünyada siyasal rejimin demokrasiye geçiş süreci; 1960-1980 arsında uygulanan ithal ikameci sanayileşme; bu stratejinin sona erdiği 1980lerde uygulamaya geçen “açık ekonomi” politikaları ve bu politikaların toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları; Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve bu sürecin devlet ve toplum arasındaki ilişkiye olan etkilerine değinilecektir.
 
 
VII. YARIYIL
 
INAR 401 İç Mimari Tasarım Stüdyosu V                                                                                                      (2+8) 12 AKTS
Tarihi çevrede yapıların mekan kullanımına ilişkin gereksinmeler ve toplumsal tercihlerin irdelenmesi; iç mekan tasarımında çeşitli ihtiyaçların modelleme ve simülasyon çalışmaları ile sınanması; koruma, yeniden kullanım için bütünleşik mekan tasarımı; koruma ve yeniden kullanım için detay tasarımı; mobilya seçimi; yapı alt sistemlerinin bütünleştirilmesi; malzeme tasarımı ve seçimi; yapım teknolojileri ile ilgili kararların alınması; koruma ve yenilemeye ilişkin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygunluğun irdelenmesi.
 
INAR 403 Sürdürülebilir Tasarım Araştırmaları                                                                                             (2-0) 4 AKTS
Derste, sürdürülebilir gelişim ve bununla ilgili çalışmalar üzerine farklı bakış açıları sunulur ve tartışılır. Bunun dışında, konu bağlamında yapılı çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi üzerine farklı görüşler ve örnekler sunularak tartışmaya açılır.
 
INAR 405 Meslek Pratiği ve Etiği                                                                                                                       (2+0) 4 AKTS
İç mimarlık mesleğinin hukuki ve etik boyutu incelenecektir. Derste, iç mimar adaylarına imar hukukunun yükümlülükleri hakkında bilgi aktarılması; ilgili mevzuatın yorumlanarak, normatif düzene uygun davranma bilincinin ve meslek etiğinin gelişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
 
INAR 400 Yaz Stajı III                                                                                                                                            (0+0) 4 AKTS
Zorunlu stajların üçüncüsü,  iç mimari projelerin uygulandığı şantiye ortamlarında gerçekleştirilen kaba ve ince inşaat ile şantiye ortamına ait uygulamalar ve iş yönetimi çalışmalarını içerir.
 
 
VIII. YARIYIL
 
INAR 402 Mezuniyet Projesi                                                                                                                          (0+12) 14 AKTS
Mezuniyet projesi, iç mimar adayı olan öğrencinin tüm eğitim sürecinde edinmiş olduğu bilgi ve deneyimlerini kullanarak gerçekleştirdiği bağımsız bir çalışmadır.
 
ARCH 404 Proje Yönetimi                                                                                                                                  (1+2) 4 AKTS
Bu ders kapsamında öğrencilere proje üretimi ve organizasyonu, proje değerlemesi, risk, finansal enstrümanlar hakkında temel bilgiler verilecektir.
 
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER
 
INAR 312 Sanat ve Mekan Etkileşimi                                                                                                               (2+0) 3 AKTS
Sanat tanımı içinde görsel sanatlar ve performans sanatlarının mekana etkisi; mekanın sanata etkisi; mekanın bir parçası olarak görsel sanatlar; resim ve mekan; heykel ve mekan; seramik ve mekan; fotoğraf ve mekan; video ve mekan; performans sanatları için mekanlar; sahne tasarımı.
 
INAR 313 İç Mimarlar İçin Renk                                                                                                                         (2+0) 3 AKTS
Renk anlayışının geliştirilmesi; iç mekanda renk hareketleri ve renk ilişkileri, renklerin etkileşimi; biçim, malzeme, oran, işlev ve kompozisyonda renk; renk ve bilgi aktarımı etkileşimi, renk ve işaretleme; iç mekan yüzeylerinde ve mobilyada renk kullanımı. Renklerin entegrasyonu ve kompozisyonu ilkeleri.
 
INAR 314 Kültür ve Mekan Etkileşimi                                                                                                              (2+0) 3 AKTS
Kültürün tanımları; kültürün mekan oluşumuna etkileri; insan – mekan etkileşimi; kişisel mekan; mekanların kişiselleştirilmesi; savunulabilir mekan; kimlik; aidiyet; mahremiyet kavramlarının mekan üzerine etkilerinin incelenmesi.
 
INAR 315 İleri Anlatım Teknikleri                                                                                                                     (2+0) 3 AKTS
İleri serbest anlatım teknikleri; görsel notlar, kurşun kalem serbest anlatım; siyah beyaz mürekkepli kalem serbest el anlatım teknikleri; renkli serbest anlatım teknikleri; suluboya, akuarel, kolaj, karışık teknikler, dijitial anlatım teknikleri; iki boyutlu dijital anlatım teknikleri, üç boyutlu dijital anlatım teknikleri.
 
INAR 316 Konut Araştırmaları ve Tasarımı                                                                                                     (2+0) 3 AKTS
Barınma gereksinimi, konut tanımları, evin anlamı, farklı konut yaklaşımları, konut sınıflamaları, konut düzenleri, konut iç mekan örgütlenmesi, konut üzerine araştırmalar, örneklerin incelenmesi.
 
INAR 317 Engelsiz Mekan Tasarımı                                                                                                                 (2+0) 3 AKTS
Herkes için tasarım kavramı, engel kavramı, mimari engeller, engelsiz mekan tasarımı için temel ölçütler, engelsiz mekan ve bileşen çözümleri için örneklerin incelenmesi.
 
INAR 318 Mekan Analizi                                                                                                                                      (2+0) 3 AKTS
Mekan kavramı, oluşumu ve bileşenleri. Mekanı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar. Mekan organizasyonu, mekânsal değişimler, farklı bina tipolojileri ve mekan kurgusu-tasarımı ilkeleri. Mekan analizi ve teknikleri, mekan ve bina tiplerinin sınıflaması. Morfolojik temelli analiz teknikleri, analiz tekniklerinin farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanması.
 
INAR 319 Mobilya Tarihi                                                                                                                                      (2+0) 3 AKTS
Mobilyanın bir iç mimarlık ögesi olarak tanımlanması, mobilya tasarımın geçirdiği tarihsel süreç, farklı mimarlık, tasarım ve sanat akımlarına bağlı olarak değişik mobilya tasarım türleri ve örnekleri.
 
INAR 412 Düşey Ulaşım Sistemleri                                                                                                                  (2+0) 3 AKTS
Düşey ulaşım sistemleri tanımı; merdivenler, rampalar, yürüyen merdiven ve platformlar; asansörler, merdiven asansör ve platformları, düşey ulaşım sistemlerinde güvenlik sorunları; entegre düşey ulaşım sistemleri çözümleri.
 
INAR 413 Bölme Duvarları                                                                                                                                  (2+0) 3 AKTS
Mekan organizasyonunda bölme duvarlarının işlevleri; bölme duvarlarının yapısal değerlendirilmesi; malzeme ve yapım özellikleri; bölme duvarlarının yalıtım özellikleri; bölme duvarlarının görsel özellikleri.
 
INAR 415 Sınırlı İç Mekanlar İçin Tasarım                                                                                                       (2+0) 3 AKTS
Sınırlı mekan tanımları; sınırlı mekanda çok işlevli tasarım yaklaşımları; sınırlı mekanlar için özel çözümler: tren vagonları; kokpitler; yat mekanları; karavan çözümleri.
 
INAR 416 Mekan Tasarımında Tekstil                                                                                                             (2+0) 3 AKTS
İç mekan malzemesi olarak tekstil; tekstil duvar kaplamaları; perdeler; döşeme malzemesi olarak tekstil; mobilya malzemesi olarak tekstil.
 
INAR 418 Mekanların Yeniden İşlevlendirilmesi                                                                                          (2+0) 3 AKTS
Binaların fiziksel ve işlevsel eskime sonucunda yeniden işlevlendirilmesi; özgün işlev yapısal özellikler ilişkisi; yapı ve mekanların yeniden işlevlendirme potansiyeli; özelliklerine beğlı olarak koruma ve yenileme öneri ve yaklaşımları.