Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Program Hakkında

Program Hakkında

Eğitim Amaçları

Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans programı eğitim amaçları şu şekilde belirlenmiştir: Mezunlarımız, eğitimleri sonucunda;

  • Ulusal veya uluslararası şirketlerde inşaat mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alabilecek,
  • Yurtiçi veya yurtdışındaki inşaat mühendisliği veya ilgili disiplinlerde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilebilecek, ileride bir yükseköğretim kurumunda akademisyen olabilecek,
  • İnşaat mühendisliği veya ilgili alanlara ait yeni teknolojiler içeren ürünler geliştirebilecek, teknoloji tabanlı yeni şirketler kurabilecektir.

Program Çıktıları

İnşaat mühendisliği lisans öğrencileri, mezuniyetlerine kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinecektir:

Genel Çıktılar

1. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
2. Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4. Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
5. Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6. Etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.

Mühendislik Çıktıları

7. Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8. Mesleki sorumluluk bilinci ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11. Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12. Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Matematik ve Doğa Bilimleri Özel Çıktılar

13. Türevsel denklemleri de içerecek biçimde, matematik, olasılık hesapları ve istatistik, matematiğe dayalı fizik ve genel kimya konularında yeterlilik

Disipline Özel Çıktılar

14. İnşaat mühendisliğinin kabul görmüş temel alanlarının en az dördünde yeterlilik
15. İnşaat mühendisliğinin kabul görmüş temel alanlarının en az ikisinde laboratuvar deneyi yapabilme ve verileri yorumlayıp analiz edebilme becerisi
16. Meslek eğitimiyle entegre biçimde yürütülen tasarım deneyimleri aracılığıyla kazanılmış inşaat mühendisliğinde tasarım becerisi
17. İş alma, pazarlık usulü ihale ya da kaliteye dayalı seçme süreçleri, bir projeyi tamamlamak için tasarımcı ve inşaatçıların nasıl etkileştikleri, yeterliliğin ve sürekli eğitimin önemi gibi mesleki uygulama meseleleri hakkında bilgi

Özelleşme Alanları

Programımız inşaat mühendisliğinin temel alanlarından yapı, geoteknik, hidrolik ve ulaştırma alanlarında zorunlu dersler ile yeterlilik sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin son senelerinde alacakları bölüm seçmeli dersleri ile üç alanda (Yapı ve Deprem Mühendisliği, Yapı İşletmesi, Geoteknik Mühendisliği) özelleşme imkanı bulmaktadır.