Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dersler

Dersler

Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
 • Finansal Muhasebe
 • Küresel Ekonomi için Makroekonomi
 • Finans
 • Veriler, Modeller ve Kararlar
 • İşletme İstatistiği
 • İş Ahlakı
 • Örgütsel Yönetim ve Liderlik
 • Stratejik Yönetim
 • Pazarlama Yönetimi
 • Operasyon Yönetimi
 • MBA Program Yönlendirme ve Yönetsel Yetkinlik Seminerleri
 • Yönetim Muhasebesi ve Kontrol
 • Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak
 • Oyun Kuramı
 • Finansal Yönetim
 • Genel Yönetim Giriş
 • Yönetimsel İletişim
 • Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • İşletme Yüksek Lisans’ta Bağımsız Araştırma
 • Veri Madenciliği ve İşletme Zekası
 • Kalite ve Süreç Yönetimi
 • Finansal Yatırımlar
 • Pazarlama Yatırım Getirisi
 • Pazar Araştırması
 • Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Sayısal Sürdürülebilirlik
 • Stratejik Süreç
 • Davranış ve Karar Verme
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Uluslararası Strateji ve Organizasyon
 • İş Planı Hazırlama
 • Büyük Şirketlerde İnovasyon Yönetimi için Yalın Girişim Metodolojisi
 • Proje Yönetimi
 • Tüketici Davranışları
 • Bütünsel Pazarlama İletişimi
 • Çevrimiçi Reklam
 • Bireysel Satış ve Satış Yönetimi
 • Stratejik Marka Yönetimi
 • Reklam ve Pazarlama İletişimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Perakende Operasyonları

ZORUNLU DERSLER

ACCT501: Finansal Muhasebe: Ders içeriği şunlardan oluşur: (1) finansal raporların hazırlanmasında kullanılan kavram ve prensipler, (2) ekonomik faaliyetlerin finansal raporlara kaydedilmesinde kullanılan metodlar, (3) finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması, (4) finansal raporları kullananların tanımlanması ve (5) kullanıcıların finansal raporlamada oynadığı roller.

ECON501-Küresel Ekonomi İçin Makroekonomi: Bu ders, küresel ekonomi perspektifiyle büyüme, enflasyon, para politikası,maliye politikası, parasal gevşeme ve finansal krizler gibi makroekonomik konuların analiz edilebileceği bir çerçeve oluşturmayı amaçlar. Makroekonomik teori yanında güncel örnekleri içerir. Dönem boyunca geliştirilecek makroekonomik modeller, son dönemde gündemi meşgul eden makroekonomik konuları anlamakta kullanılacaktır.

FIN502-Finans: Bu ders, yöneticilerin akıllı yatırım kararları vermeleri için gerekli finansal araçlara ve yöntemlere odaklanmaktadır. Ders, finansal piyasaları ve bu piyasalarda işlem gören finansal araçları inceleyerek başlar ve modern finansın niceliksel araçlarının ve yöntemlerinin tanıtılmasıyla devam eder.

MGMT502-Veriler, Modeller ve Kararlar: Bu derste öğrenciler, karmaşık karar problemlerinin analizinde kullanılan sayısal modelleme ve karar verme tekniklerini öğrenirler. İyi çözümler geliştirebilmek için problemin içinde yer aldığı ortamın dinamiklerini anlamaya yönelik deneyler yaparlar. İşlenen konular arasında belirsizlik ortamında karar verme, benzetim modellemesi, risk analizi ve zaman serisi analizleri yer alır. Bu yaklaşımların hepsi de kararların, gerekli parametrelerin bazıları hakkında kesin bir bilgi olmadan verildiği durumları yansıtır. Öğrenciler, çalışılan yöntem ve yaklaşımları bilgisayar ortamında gerçek iş dünyasını yansıtan problemler çözerek öğrenirler.

MGMT503-İşletme İstatistiği: Günümüzde şirketler çağdaş bilişim teknolojileri sayesinde büyük miktarlarda veriyi kolaylıkla toplayıp biriktirebiliyorlar. Başarılı işletmeleri diğerlerinden ayıran bu veri dağlarından yararlı bilgiler edinip bu bilgileri karar verme mekanizmalarında kullanabilme yetisidir. Ayrıca, işletmeye dair kararlar genellikle belirsizlik altında verilir. Bu derste öğrenciler veri analizi yorumlanması ile belirsizliklerin ölçülmesi ve modellenmesi için kullanılan çeşitli bilimsel araç ve tekniği öğrenirler.

MGMT505-İş Etiği: Yöneticiler ve çalışanlar, profesyonel kariyerleri süresince sürekli etik ikilemler ile karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle, bir şirketin her seviyesinde karar alma süreçlerine iş etiğinin de entegre edilmesi hayati önem taşır. Bu ders, kuramsal yaklaşımlar, (öz) eleştiriye dayalı tartışmalar ve gerçek iş vakaları ile, iş etiği konuları için bilimsel bir çerçeve sunar.

MGMT507-Örgütsel Yönetim ve Liderlik: Bu ders temel davranış teorilerini örgütsel ortamlara uyarlamayı detaylandırmaktadır. Konu 3 modülde ele alınır: Modül 1 kişisel seviyedeki konulara eğilmektedir (kişilik, motivasyon vb.). Modül 2 takım tasarımı ve takım süreçlerini inceler. Modül 3 tüm örgütü göz önüne alarak örgüt tasarımı ve örgüt kültürünü inceler.

MGMT701-Strateji Yönetimi: Bir şirketin başarısının ve sürdürülebilirliğinin temelinde stratejik konular yatar. Bu ders, kaynaklar, yetkinlikler, çevresel etkileşim, şirket ve iş modeli evrimi, organizasyon ve inovasyon portföyü, bilgi ve paydaş yönetimi, değer yaratımı, sürdürülebilir rekabet avantajı, performans etkisi ve stratejik uygunluk gibi stratejik yönetim alanında seçili temel kavram ve araçları tartışır. Ders sırasında öğrenciler, bu stratejik yönetim kavramlarını kullanarak, gerçek dünyadan bir şirketin stratejik analizini gerçekleştirirler.

MKTG502-Pazarlama Yönetimi: Bu ders bir örgütte pazarlamanın oynadığı role giriş sunar. Derste özellikle örgüt içerisinde pazarlama çözümlerinin geliştirilmesi ve pazarlama sorunlarının tanımlanıp analiz edilebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi konuları işlenir. Derste, pazarlama kararları alabilmek için gerekli analitik kavramlar ve teknikler ele alınır ve müşteri değerinin nasıl yaratılacağı, korunacağı ve sürdürülebileceği üzerinde durulur. Ders aynı zamanda öğrencilerin kendi pazarlama kararlarını sunup savunabilmesi ve diğerlerinin tavsiyelerini eleştirel bir gözle inceleyip tartışabilmesi için (hem yazılı hem sözlü) bir forum niteliği de taşır.

OPM502-Operasyon Yönetimi: Bu ders imalat ve hizmet organizasyonlarındaki operasyon fonksiyonuna odaklanır. Operasyon yönetimi mal ve hizmet üretimi ile ilgili tüm tasarım, planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini içerir. Kapsanan konular arasında süreç analiz ve tasarımı, kalite yönetimi, kapasite planlaması, envanter yönetimi ve tam-zamanında üretim sistemleri yer almaktadır. Farklı sektörlerde operasyon fonksiyonunun içeriği ve stratejik önemi uygulamalı örneklerle vurgulanır.

MGMT509-MBA Program Yönlendirme ve Yönetsel Yetkinlik Seminerleri: Bu ders yeni MBA öğrencilerini MBA programının genel yapısı, beklentiler, yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirir; çeşitli egzersizler yoluyla sınıf arkadaşları arasında güçlü bir takım ruhu oluşturulmasını sağlar; ve öğrencilerin temel yöneticilik yetkinliklerinin geliştirerek onları hem programa hem de iş hayatına hazırlar.. Ders üç bölümden oluşmaktadır: birinci bölümde programın içeriği ve beklentileri anlatılır, programda ders veren öğretim üyeleri ve öğrenciler tanışır ve şimdiki öğrenciler ve mezunlar tecrübelerini yeni gelen sınıfla paylaşır.; İkinci bölüm takım ruhunu geliştiren oyunlar ve egzersizlerden oluşan bir hafta sonu programını içerir. Üçüncü bölümde ise zaman yönetimi, etkili bir MS Excel kullanıcısı olma, etkili konuşma ve ikna kabiliyeti, pazarlık ve uzlaşma, etkili sunum teknikleri, vaka çalışmaları yoluyla eleştirel düşünme ve yazı dilini etkin kullanma, güçlü bir Microsoft Excel kullanıcısı olma gibi yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi üzerine odaklanan bir dizi seminer verilir. Program küresel finansal krizin dünya ekonomisi etkileri üzerine bir seminer ile kapanır.

 

SEÇMELİ DERSLER

ACCT502-Yönetim Muhasebesi: Bu ders bir şirketin operasyonel hedeflerine ulaşabilmesi için finansal bilgilerin belirlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve yorum yapılması sürecini öğretmektedir.

ECON721-Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak: Türkiye ekonomisi bloklara ayrıldıktan sonra her hafta öğrencilere farklı blok anlatılacaktır. Ders, Türkiye ekonomisinin kısa ve uzun dönemli büyüme perspektifini ele aldıktan sonra ekonomi politikası çerçevesinde para, maliye, sanayi ve dış ticaret politikalarını ele alacaktır. Son olarak küresel gelişmeler ışığında Türkiye’nin kriz sonrası dönemde karşılaştığı problemler incelenecektir.

ECON722-Oyun Teorisi: Bu ders oyun kuramının temel kavramlarını öğrencilere tanıtırken bu kavramları stratejik bireylerin karar verme süreçlerini analiz etmede kullanır. Buna ek olarak stratejik problemleri modelleyip çözme sürecini de anlamada yardımcıdır. Bu dersin odağı stratejik bireylerin birbiri ile çelişen istekleri olduğu durumda rekabetçi ve işbirlikçi davranışlarıdır. Bunlara ek olarak, ders boyunca iş hayatı, politika, savaşlar, gibi birçok insanın ortak paydada buluşmaya çalıştığı durumlara gerçek hayattan örneklerle odaklanılacaktır.

FIN742-Finansal Yönetim: Bu ders bilanço gelir tablosu, nakit akışı ve paranın zaman değeri konularının hızlı bir tekrarı ile başlar. Ardından paranın zaman değerindeki temel prensipler kullanılarak eşit ödemeler serisi (mortgage), bono, tahvil ve hisse senedi değerlemeleri yapılır. Sermaye bütçelemede net bugünkü değer ve alternative yatırım kriterleri çalışılarak ileriye yönelik proforma gelir tabloları yaratılır ve senaryo, hassaslık ve simulasyon teknikleri kullanarak en etkin finansal kararların verilmesi hedeflenir. Ardından risk, getiri, çeşitlendirme ve beta gibi konular CAPM modeli eşliğinde öğretilir. Son olarak ders, borç maliyeti ve hisse senedi maliyeti konularının incelenmesi ve kaldıraç ve sermaye yapısının vergi ve faiz öncesi kazanç, hisse senedi başına düşen gelir üzerine etkisinin araştırılmasıyla son bulur.

MGMT500-Genel Yönetime Giriş: Bu ders bir genel müdürün bakış açısına giriş niteliği taşır. Ders özellikle yöneticilerin ne yaptığı, girişimcilik, sistemler ve ağlar, innovasyon, proje yönetimi, başarı ölçütleri ve yönetimsel beceriler üzerinde durarak, öğrencileri, bu bakış açısının farklı boyutları ve karmaşık yönleri ile tanıştırır.

MGMT501-Yönetimsel İletişim: İletişim, yönetim stratejisinin ayrılmaz bir parçası ve iş yerinde başarıyı belirleyen hayati önemde bir etkendir. Bu ders, öğrencilerin yönetici konumunda, yazma, konuşma, ikna etme, etkin sunumlar yapma, sosyal ağlarını geliştirme, sosyal medya kullanma, kriz iletişimini yönetme ve kültürler arası iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Dersin sonunda, öğrenciler iş iletişimi hakkında stratejik düşünerek ve ilgili kuram ve yöntemleri profesyonel yaşamlarında uygulayarak etkin ve sözü geçen yöneticiler olabileceklerdir.

MGMT526-Hizmet Operasyonları Yönetimi: Hizmet sektöründeki şirketlerin kendine özgü niteliklerinden ötürü, yönetimde farklı teknik ve stratejiler uygulanmaktadır. Bu derste ağırlıklı olarak vaka çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin bir yönetici gibi düşünme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Bu vaka çalışmalarında, farklı hizmet sektörlerindeki (finans, sağlık, perakende, ulaşım, turizm ve konaklama, vs.) şirketlerin operasyonel performanslarını nasıl iyileştirebilecekleri ele alınmaktadır. İşlenen ana konular arasında, hizmet stratejisi, hizmet ve süreçlerin tasarımı, talep ve kapasite yönetimi, kuyruk yönetimi, yalın hizmet sistemleri, ve hizmet kalitesi bulunmaktadır. Girişimcilikle ilgilenen öğrenciler için, dersin stratejik odak konuları şirketlerin kurulması ve yönetilmesinde gerekli temeli sağlamaktadır.

MGMT726-Veri Madenciliği ve İşletme Zekası: Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler ve bilgisayar ve depolama maliyetlerindeki düşüşler her alandaki işletmelere inanılmaz miktarlarda veri toplama olanağı veriyor. Veri Madenciliği terimi istatistik, bilgisayar bilimi, ve bilişim sistemleri gibi değişik alanlardan alınan araç ve tekniklerin ortak kullanımı ile işletmelerin sahip oldukları verilerden kullanılabilir ve ilginç bilgilerin (örüntülerin) keşfi anlamında kullanılmaktadır. Ders verinin toplanması, temizlenmesi ve analiz edilip işletmenin tüm paydaşlarının kullanabileceği eyleme dönüştürülebilir bilgi haline getirilmesiyle ilgili tüm süreci kapsamaktadır. Bu ders işletme zekâsı yaratmak amacıyla kullanılan veri madenciliği ve bilgi keşfi metotlarına ve uygulamalarına odaklanmıştır. Veri madenciliğinde kullanılan teknikler ve yazılımlar öğretilir ve gerçek bir projenin tamamlanmasında kullanılır.

MGMT727-Kalite ve Süreç Yönetimi: Bu ders, öğrencileri kalite ve süreç yönetiminde ileri düzeydeki kavram ve tekniklerle tanıştırmaktadır. İşlenen konular arasında, kalitenin tarihçesi, Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Yalın/Altı Sigma, kitlesel bireyselleştirme, süreç analizinin esasları, kapasite analizi, kısıtlar teorisi ve kısıt yönetimi, istatistiksel süreç kontrolü ve proje yönetimi bulunmaktadır. İş süreçlerinin tasarımı, iyileştirilmesi ve kontrolünde kullanılan araç ve teknikler, gerçek hayat uygulamaları ile derinlemesine ele alınmaktadır.

MGMT728-Finansal Yatırımlar: Bu ders katılımcılarının bilimsel ve bilinçli yatırım kararlarının verilmesine aracı olacak finansal teoriler, sayısal yöntemler ve deneysel bulgular ile donatılmasını amaçlar. Risk ve getiri arasındaki ilişki, sermaye dağılımı ve portföy seçimi optimizasyonu Markowitz portföy teorisi, Black-Litterman ve Treynor-Black modelleri ve performans ölçümü ve yönetimi işlenen konular arasındadır.

MGMT731-Pazarlama Yatırım Getirisi: Şirketiniz yeni bir pazarlama girişimine veya stratejik girişime milyonlarca para harcayacak ama işe yarayıp yaramayacağını veya işe yaradığını nasıl anlayacaksınız? Er ya da geç, teklif ettiğiniz girişimleri “çalakalem” hazırlanmış bir Net Bugünkü Değer hesaplamasından çok daha fazlasıyla değerlendirmeniz veya savunmanız istenecektir. Pazarlama performansı ölçütleri ve geribildirim sistemleri, yöneticilerin, deneysel projeleri değerlendirerek ve daha büyük ve cesur girişimlerin kâr potansiyeli hakkında kestirimler yaparak daha akıllı riskler almasını sağlarlar. Bu bakımdan, bu sistemler, pazarlama, strateji ve finans da dahil olmak üzere önemli iş alanlarını bir araya getirir. Bu ders, pazarlama faaliyetlerinin kâr etkisini ölçüp değerlendirebilmenizi, pazarlama verimliliğini özetleyen “pazarlama göstergeleri” geliştirebilmenizi, ve pazarlama stratejisi ve taktiklerinde pazarlama performansını iyileştirici öneriler getirebilmenizi sağlar.

MGMT732-Pazar Araştırması: Pazarlama Araştırması dersi sadece pazarlama alanında uzmanlaşmak isteyenlerin yanında diğer alanlarda çalışacak ancak karar vermek konusunda desteğe ihtiyaç duyacak öğrenciler için de önem taşımakta. Karar vermek için kaliteli, doğru ve her şeyden önemlisi verilecek kararı en iyi yansıtan bilginin bulunması çok önemli. Bu yüzden dersin en temel amacı Pazarlama araştırmasının en iyi bir şekilde anlaşılmasını ve prensiplerinin öğrenilmesini sağlamak. Ders araştırma metodolojisini ve pazarlamada nasıl uygulandığını katılımcıların en temel şekilde öğrenmesini sağlayacak. Dersin sonlarına doğru teknik bazı uygulamaların da gösterilmesi ve bu sayede katılımcıların nasıl sorular sorup cevapları bulabileceklerini anlamaları hedeflenmekte.

MGMT733-Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar: Bu dersin amacı finansal piyasalar hakkında güncel ve kavramsal problemlere bir bakış açısı getirmektir. Ayrıca, finansal piyasalar, finansal kurumlar ve ekonomi arasındaki bağlantıların tanımlanması da bu dersin amaçlarından biridir.

MGMT736-Yeni Ürün Geliştirme: Yeni ürün tasarımı ve pazarlaması konusunda uzmanlık sahibi olmak, pazarlama departmanından olsun olmasın her yöneticinin sahip olması gereken önemli bir yetenektir. Bu derste, pazar fırsatlarını analiz etmek, ardından ise yeni ürün ve hizmetler tasarlamak, bu ürün ve hizmetleri test etmek ve pazara sunmak için gerekli araç ve teknikler üzerinde durulur. Derste hem kalitatif hem kantitatif yaklaşımlar ele alınır. Derste özellikle yeni ürün geliştirme süreci, pazara giriş stratejileri, yeni ürün fikri geliştirme, müşteri algılarının belirlenmesi, segmentasyon, ürün konumlandırma, pazar talep tahmini, ürün tasarımı, ve reklam ve ürün testi gibi konular üzerinde durulur. Buna ek olarak, derste, yeni ürün geliştirme ekibinin yönetimi ve fikir sunumu gibi yeni ürün geliştirmeye ilişkin konular hakkında da pratik rehberlik de sunulur.

MGMT738-Sayısal Sürüdürebilirlik: İsminden anlaşılacağı üzere, sayısal sürdürülebilirlik dersi iş dünyası için sürdürülebilirliğin tanımını ve sınırlarını sayısal bir bakış açısıyla inceler. Yaklaşım olarak, sürdürülebilirlik den sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, daha çok üçlü temel anlayışla ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği de kapsayan bir yöntem izlenir. Bununla beraber, çevresel sürüdürülebilirliğin etki analizini sayısal bir biçimde yapan karbon ayak izi ve yaşam döngü analizleri de derse dahildir.

MGMT739-Stratejik Süreç: Bu dersin konusu strateji geliştirme sürecidir. Rekabet stratejisi ve kurumsal strateji «nasıl» sorusunu ele alırken, bu ders, aynı derecede öneme sahip olan «nasıl» sorusuna odaklanır. Ders süresince ortamdaki eğilimleri (trendleri) anlama, örgüt yapısı, üst yönetimin karar alma mekanizması, ve örgüt kültürü gibi strateji sürecinin farklı yönleri incelenir. Derste bu konular işlenirken, örgütün doğası daha net anlaşılır. Günümüzde pek çok üst düzey yönetici, başarılı stratejiler uygulamanın önündeki en büyük engellerden birinin, örgüt yapısını ve diğer örgütsel sorunları anlama eksikliği olduğunu itiraf etmektedir. Bu anlamda, bu ders öğrencilere çok değerli yönetimsel bilgiler sunmaktadır. Derste, vaka çalışmaları, simülasyonlar, sınıf içi tartışmalar ve alıştırmalardan yararlanılır.

MGMT742-Davranış ve Karar Verme: Amaçlarımıza ulaşmak için riskleri doğru değerlendirmemiz ve uygun kararlar vermemiz önemli. Öngörülmesi zor günümüz sosyal ve ekonomik ortamı karar mekanizmamızın gelişmiş olmasını gerektiriyor. Bu ders, insanların iş ve günlük hayatlarındaki algılama ve mantık yürütmelerinin zayıf ve güçlü yönlerini inceliyor, bunların karar ve davranışlarına etkilerini belirliyor ve bunun sonucunda, alınacak kararların iyileşmesini sağlıyor. Konular, öğrencilerin katılımıyla çözülecek karar alma faaliyetleri, gerçek senaryolar ve çözümlenmesi gerek oyunlar üzerinden işleniyor.

MGMT743-Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi: Bu derste, teknoloji ve inovasyon yönetiminin bütün süreçleri üzerinde durulacaktır. Derste, ilk olarak fırsatların nasıl tanımlanacağı; yaratıcı ve yenilikçilik esasları kullanarak inovasyonun nasıl değer katacağı, yapılar, sistemler ve teşviklerin inovasyonu nasıl tetikleyebileceği konuları tartışılacaktır. Ayrıca, inovasyondaki yeni trendler incelenecektir. Ders ilk olarak makro ölçekte inovasyonu ele almaktadır. İnovasyon, ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin anahtarıdır. Dersin ikinci kısmında örgütsel düzeyde inovasyon sureci ele alınacaktır. Üçüncü bölümde farklı seviyelerde (bireysel, grup ve örgütsel düzeyde ) yaratıcılık, inovasyon ele alınacaktır. Sonra yaratıcılık üretim teknikleri sunulacaktır. Özel vurgu teknolojik yenilik ve teknoloji S - Eğrileri ve özellikle yıkıcı teknolojiler ele alınacaktır.

MGMT745-Uluslararası Strateji ve Organizasyon: Bu derste çokuluslu şirketlerin yönetiminde karşılaşılan sorunları ve şirketlerin bu sorunları çözmek için başvurdukları yöntemler incelenmektedir. Derste muhtemel dış pazarlar arasında seçim yapmak, seçilen ülke için uygun giriş stratejilerinin belirlenmesi, değer zinciri içindeki aktivitelerin en uygun yerlere dağıtılması, ve dış pazarlar için standardizasyon ve uyarlama dengesini gözeten en uygun stratejinin seçilmesi konularına ağırlık verilmektedir. Dersin son birlik bölümünde ise stratejinin uygulanması için en uygun yapı incelenmektedir. Genel olarak dersin ana temasını küresel veya bölgesel varlığı rekabet avantajına dönüştürülmesi oluşturmaktadır.

MGMT750-İş Planı Hazırlama: Günümüzde iş planları hem bağımsız hem de kurum içi girişimciler tarafından yeni iş kurma, finansman sağlama ve paydaşlarla ilişkileri güçlendirme gibi amaçlarla hazırlanmaktadır. Bu ders (1) girişimcilerin hayat tarzları ve kişisel hedefleri doğrultusunda iş planlarını nasıl hazırlayacaklarını (2) iş planı yazma sürecinde mentorlardan nasıl yararlanacaklarını ve (3) iş planlarını etkili bir biçimde nasıl sunacakları gibi konuları içermektedir. Bu ders yazma ağırlıklı olup çok disiplinli bir yapısı vardır. Özellikle pazarlama, operasyon, finans, karar verme, liderlik, etik ve strateji alanlarından konsept, bilgi ve becerilerden faydalanmaktadır.

MGMT751- Büyük Şirketlerde İnnovasyon Yönetimi için Yalın Girişim Metodolojisi: Bu ders, yalın girişim metodolojisinin temel ilkelerine ve bu metodolojinin büyük şirketlere nasıl uygulanabileceğine bir giriş sunar. Derste, innovasyon projelerinde test ve deney süreçlerinin önemi üzerinde durulur. Öğrenciler, nasıl öngörü üretebileceklerini, müşteri sorunlarını nasıl gerçekten anlayabileceklerini, Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP) ve Minimum Mükemmel Ürünlerle (MAP) nasıl çözüm üretebileceklerini, ve «iş modeli tuvallerini» kullanarak pazara açılma stratejilerini nasıl belirleyeceklerini öğrenirler.

MGMT776-Proje Yönetimi: Bu ders hem bir yönetim faaliyeti olarak proje yönetimi bilincini hem de proje yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Ders, proje yönetimi araç ve tekniklerini öğretmenin yanı sıra, başarılı proje yönetiminin bir işletmenin rekabet gücüne nasıl katkıda bulunduğunu ve projeler için başarılı organizasyon, proje seçimi, planlama ve yürütme örneklerini net bir şekilde gösterir.

MKTG734-Tüketici Davranışları: Bu ders öğrencileri tüketicilerin kompleks karar alma mekanizmalarıyla tanıştırır ve tüketici davranışlarını daha iyi anlamak için çeşitli araçlar sağlar.

MKTG735-Bütünsel Pazarlama İletişimi: Bu ders, modern iletişim yönetiminin temel ilkelerine bir giriş sunar. Derste yazılı basın, TV, radyo ve dijital medya gibi pek çok modern iletişim kanalının birbirleriyle entegrasyonu üzerinde durulur. Öğrenciler, pazarlama iletişimi aracılığıyla tüketici kararlarının nasıl etkilenebileceğini öğrenir. Derste ayrıca, reklam bütçesi, reklam ajansı seçimi, mesaj oluşturma, ve medya yönetimi gibi önemli iletişim görevleri üzerinde de durulur.

MKTG736-Çevrimiçi Reklam: Bu dersi, dijital reklamcılığın bütün yeni şekillerini ele alır (örn geleneksel banner reklamcılığı, arama motoru reklamcılığı, satış ortaklığı (affiliate marketing), gerçek zamanlı reklamcılık, viral pazarlama) ve öğrencilere dijital reklam kampanyalarını analiz edip daha iyi pazarlama kararları alabilmeleri için gerekli yöntemleri ve yeni araçları (örn, ödemeli arama (paid search) kampanyasının kârlılık analizi, sosyal ağ analizi gibi) sunar.

MKTG737-Bireysel Satış ve Satış Yönetimi: Bu ders kurumsal işletmelerde ve girişimlerde bireysel satış ve satış yönetimi konusunu kavramsal ve uygulamalı olarak detaylıca incelemektedir. Temel başlıklar iş stratejileri doğrultusunda satış planlaması, bireysel satış ve saha ekibinin yönetimidir. Satış süreci, satış planlaması, satış ve iş vizyonu arasındaki ilişki, güvene dayalı ilişkiler üzerinden satış, saha ekibi yapısı, işe alım, eğitim, motivasyon, performans yönetimi, ücretlendirme ve teknolojinin satış verimliliğini arttırması konularına odaklanılacaktır.

MKTG743-Stratejik Marka Yönetimi: Bu ders marka yönetiminin karmaşık dünyasını ele almaktadır. Kapsanan konular: marka stratejisi planlama (örn., marka portföyü inşa etmek, ürün yamyamlaştırma, marka değerinin kullanılması) ve marka stratejisinin durum analizi, tüketici analizi ve pazarlama karışımı (4P) kullanılarak hayata geçirilmesi. Bu ders öğrencileri ürün yönetimi konusundaki bilgilerini ve becerilerini bir simülasyon kullanarak test etmelerini de desteklemektedir.

MKTG744-Advertising and Marketing Communications: Bu ders, modern pazarlama iletişimi yönetiminin altında yatan temel prensiplere bir giriş sunar. Derste özellikle en modern iletişim kanallarının entegrasyonu üzerinde durulur. Derste, kurumsal iletişim vasıtasıyla değiştirilebilecek temel tüketici davranışı örüntüleri ele alınır. Ders aynı zamanda öğrencilerin iletişim kampanyaları hazırlayıp uygulayabilmesi, reklam kampanyaları tasarlayabilmesi, bütçe kararları alabilmesi ve en yeni reklam kampanyası yöntemlerini kavraması için onlara gerekli yetkinlikleri kazandırır.

OPM732-Tedarik Zinciri Yönetimi: Bu derste öğrenciler tedarik zinciri yönetiminin temel kavram ve tekniklerini öğrenirler. Kapsanan konular arasında tedarik zinciri yapısı ve dinamikleri, kapasite planlaması, envanter yönetimi, ve tedarik zinciri kontratları yer alır.

OPM733-Retail Operations: Perakende satış, son tüketicilere yapılan ürün ve hizmet satışıdır. Perakende endüstrisi tüketici ile olan doğrudan bağlantısı sayesinde iş değişimlerin ön safhalarında yer almaktadır. Bu ders, perakende sektörü için yönetimsel sezgileri geliştirir ve sayısal ve deneysel modelleme becerilerini kullanır. Üzerinde durulacak konular hızlı tepki verebilen tedarik zincirleri, mağaza yürütme, ürün çeşitliliği planlama, perakende fiyatlandırması, online perakendecilik, sürdürülebilirlik, gelişmekte olan piyasalarda perakendecilik, ve envanter ile finansal performansı arasındaki bağlantı konularını içerir.