Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dersler

Dersler

Zorunlu DerslerSeçmeli Dersler
 • Finansal Muhasebe ve Raporlama
 • Küresel Ekonomi için Makroekonomi
 • Yöneticiler için Ekonomi
 • Finans Yönetimi
 • İş Analizi
 • İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Stratejik Yönetim
 • Pazarlama Yönetimi
 • Operasyon Yönetimi
Yönetici Seminerleri Serisi Dersi:
 • Yönetici Seminerleri Serisi
Proje Dersi:
 • MBA Bitirme Projesi
 • Yönetim Muhasebesi ve Kontrol
 • Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak
 • Blokzincir ve Kripto Varlıklar
 • Kurumsal Finans
 • Veriler, Modeller ve Kararlar
 • Uygulamalı Girişimcilik
 • Örgütsel Yönetim ve Liderlik
 • Yeni İş Geliştirme
 • İnsan Yönetimi ve Kariyerde Profesyonel Marka Yönetimi
 • Küresel Strateji
 • Finansal Yatırımlar
 • Pazarlama Araştırması
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • İş Ekosistemlerinde Teknoloji Stratejisi
 • Davranış ve Karar Verme
 • Tasarım Düşüncesinin İş Dünyası Uygulamaları
 • Perakendenin Temelleri
 • Proje Yönetimi
 • Stratejik Sürdürebilirlik İletişimi
 • Dijital İş Yönetimi ve Dönüşümü
 • Firmalararası Pazarlama
 • Stratejik Marka Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama
 • Tedarik Zinciri Yönetimi

ZORUNLU DERSLER

ACCT 501- Finansal Muhasebe ve Raporlama: Ders içeriği şunlardan oluşur: (1) finansal raporların hazırlanmasında kullanılan kavram ve prensipler, (2) ekonomik faaliyetlerin finansal raporlara kaydedilmesinde kullanılan metodlar, (3) finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması, (4) finansal raporları kullananların tanımlanması ve (5) kullanıcıların finansal raporlamada oynadığı roller.

ECON 501 - Küresel Ekonomi İçin Makroekonomi: Bu ders, küresel ekonomi perspektifiyle büyüme, enflasyon, para politikası,maliye politikası, parasal gevşeme ve finansal krizler gibi makroekonomik konuların analiz edilebileceği bir çerçeve oluşturmayı amaçlar. Makroekonomik teori yanında güncel örnekleri içerir. Dönem boyunca geliştirilecek makroekonomik modeller, son dönemde gündemi meşgul eden makroekonomik konuları anlamakta kullanılacaktır.

ECON 502 - Yöneticiler için Ekonomi: Bu derste arz ve talep, üretim, maliyet, piyasalarda tam rekabet ve monopoller gözden geçirilir. Mal ve servislerin fiyatlandırılması, yönetici maaşları, firmaların pazara giriş kararlarında iktisadi prensiplerin rolü ayrıntılı olarak tartışılır. Oyun teorisi ve strateji dersin son konularıdır.

FIN 502 - Finans Yönetimi: Bu ders, yöneticilerin akıllı yatırım kararları vermeleri için gerekli finansal araçlara ve yöntemlere odaklanmaktadır. Ders, finansal piyasaları ve bu piyasalarda işlem gören finansal araçları inceleyerek başlar ve modern finansın niceliksel araçlarının ve yöntemlerinin tanıtılmasıyla devam eder.

MGMT 503 - İş Analizi: Günümüzde şirketler çağdaş bilişim teknolojileri sayesinde büyük miktarlarda veriyi kolaylıkla toplayıp biriktirebiliyorlar. Başarılı işletmeleri diğerlerinden ayıran bu veri dağlarından yararlı bilgiler edinip bu bilgileri karar verme mekanizmalarında kullanabilme yetisidir. Ayrıca, işletmeye dair kararlar genellikle belirsizlik altında verilir. Bu derste öğrenciler veri analizi yorumlanması ile belirsizliklerin ölçülmesi ve modellenmesi için kullanılan çeşitli bilimsel araç ve tekniği öğrenirler.

MGMT 505 - İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Yöneticiler ve çalışanlar, profesyonel kariyerleri süresince sürekli etik ikilemler ile karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle, bir şirketin her seviyesinde karar alma süreçlerine iş etiğinin de entegre edilmesi hayati önem taşır. Bu ders, kuramsal yaklaşımlar, (öz) eleştiriye dayalı tartışmalar ve gerçek iş vakaları ile, iş etiği konuları için bilimsel bir çerçeve sunar.

MGMT 701 - Stratejik Yönetimi: Bir şirketin başarısının ve sürdürülebilirliğinin temelinde stratejik konular yatar. Bu ders, kaynaklar, yetkinlikler, çevresel etkileşim, şirket ve iş modeli evrimi, organizasyon ve inovasyon portföyü, bilgi ve paydaş yönetimi, değer yaratımı, sürdürülebilir rekabet avantajı, performans etkisi ve stratejik uygunluk gibi stratejik yönetim alanında seçili temel kavram ve araçları tartışır. Ders sırasında öğrenciler, bu stratejik yönetim kavramlarını kullanarak, gerçek dünyadan bir şirketin stratejik analizini gerçekleştirirler.

MKTG 502 - Pazarlama Yönetimi: Bu ders bir örgütte pazarlamanın oynadığı role giriş sunar. Derste özellikle örgüt içerisinde pazarlama çözümlerinin geliştirilmesi ve pazarlama sorunlarının tanımlanıp analiz edilebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi konuları işlenir. Derste, pazarlama kararları alabilmek için gerekli analitik kavramlar ve teknikler ele alınır ve müşteri değerinin nasıl yaratılacağı, korunacağı ve sürdürülebileceği üzerinde durulur. Ders aynı zamanda öğrencilerin kendi pazarlama kararlarını sunup savunabilmesi ve diğerlerinin tavsiyelerini eleştirel bir gözle inceleyip tartışabilmesi için (hem yazılı hem sözlü) bir forum niteliği de taşır.

OPM 502 - Operasyon Yönetimi: Bu ders imalat ve hizmet organizasyonlarındaki operasyon fonksiyonuna odaklanır. Operasyon yönetimi mal ve hizmet üretimi ile ilgili tüm tasarım, planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini içerir. Kapsanan konular arasında süreç analiz ve tasarımı, kalite yönetimi, kapasite planlaması, envanter yönetimi ve tam-zamanında üretim sistemleri yer almaktadır. Farklı sektörlerde operasyon fonksiyonunun içeriği ve stratejik önemi uygulamalı örneklerle vurgulanır.

YÖNETİCİ SEMİNERLERİ SERİSİ DERSİ

MGMT 600 - Yönetici Seminerleri Serisi: Bu ders, üst seviyedeki yöneticilerin ve karar alıcıların görüşlerini, tecrübelerini ve iş pratiklerini öğrencilerle paylaştığı bir seminer serisi olarak organize edilmiştir. Bu seminerler aynı zamanda öğrencilerin konuyla ilgili soru ve düşüncelerini misafir konuşmacı ile birlikte tartışacakları bir çerçevede tasarlanmıştır.

PROJE DERSİ

PROJ 720 - MBA Bitirme Projesi: Bitirme Projesi MBA programının son kısmıdır. Proje kapsamında öğrenciler mevcut bir kurum ya da yeni bir girişim için, etki yaratacak bir çalışma yaparlar.  Bu organizasyonu ve dış çevresini kapsayan mevcut durum analizi ve buna bağlı olarak aksiyon alternatiflerinin belirlenmesini içerir. Öğrenciler MBA programı süresince öğrendikleri kavram, yöntem ve teorileri uygularlar.  Proje sonunda çalışmanın tüm yönlerini kapsayan bir rapor yazılır ve ilgili öğretim üyelerine “yönetici raporu” formatında hazırlanmış bir sunum yapılır. Öğrenciler ayrıca bir de “çıkarılan dersler” raporu hazırlarlar. Proje bireysel ya da takım çalışması olarak yürütülebilir. Proje konusu bireysel ya da takım üyelerinin ilgi alanlarına göre belirlenir.

SEÇMELİ DERSLER

ACCT 502 - Yönetim Muhasebesi ve Kontrol: Bu ders bir şirketin operasyonel hedeflerine ulaşabilmesi için finansal bilgilerin belirlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve yorum yapılması sürecini öğretmektedir.

ECON 721 - Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak: Türkiye ekonomisi bloklara ayrıldıktan sonra her hafta öğrencilere farklı blok anlatılacaktır. Ders, Türkiye ekonomisinin kısa ve uzun dönemli büyüme perspektifini ele aldıktan sonra ekonomi politikası çerçevesinde para, maliye, sanayi ve dış ticaret politikalarını ele alacaktır. Son olarak küresel gelişmeler ışığında Türkiye’nin kriz sonrası dönemde karşılaştığı problemler incelenecektir.

FERM 532 - Blokzincir ve Kriptovarlıklar: Öğrencilerin blok zinciri teknolojisinin ilkelerini ve kripto iş modellerindeki uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmak.

FIN 709 - Kurumsal Finans: Bu ders şirket içinde karar verme süreçlerinin incelenmesi ile öğrencilere kurumsal finans hakkında ayrıntılı bilgi sunmak için tasarlanmıştır. Kurumsal finansın önemli konularından yatırım ve finansman kararları finansal yönetici açısından ele alarak analiz etmek amaçlanmaktadır. Dersin ilk bölümü sermaye piyasası verimliliği ve şirketlerin finansman kararları üzerine genel bir bakış sağlar. İkinci kısım şirketin değer maksimizasyonun hedefi ile de yakından ilgili olan finansal kaldıraç, sermaye yapısı ve temettü politikasının ayrıntılı analizini içermektedir.

MGMT 502 - Veriler, Modeller ve Kararlar: Bu derste öğrenciler, karmaşık karar problemlerinin analizinde kullanılan sayısal modelleme ve karar verme tekniklerini öğrenirler. İyi çözümler geliştirebilmek için problemin içinde yer aldığı ortamın dinamiklerini anlamaya yönelik deneyler yaparlar. İşlenen konular arasında belirsizlik ortamında karar verme, benzetim modellemesi, risk analizi ve zaman serisi analizleri yer alır. Bu yaklaşımların hepsi de kararların, gerekli parametrelerin bazıları hakkında kesin bir bilgi olmadan verildiği durumları yansıtır. Öğrenciler, çalışılan yöntem ve yaklaşımları bilgisayar ortamında gerçek iş dünyasını yansıtan problemler çözerek öğrenirler.

MGMT 504 - Uygulamalı Girişimcilik: Öğrenciler girişimciliği uygulamalı olarak öğrenmek.

MGMT 507 - Örgütsel Yönetim ve Liderlik: Bu ders temel davranış teorilerini örgütsel ortamlara uyarlamayı detaylandırmaktadır. Konu 3 modülde ele alınır: Modül 1 kişisel seviyedeki konulara eğilmektedir (kişilik, motivasyon vb.). Modül 2 takım tasarımı ve takım süreçlerini inceler. Modül 3 tüm örgütü göz önüne alarak örgüt tasarımı ve örgüt kültürünü inceler.

MGMT 539 - Yeni İş Geliştirme: Bu dersin odağı kendi başına ya da kurum içinde girişimcilik yapmak isteyen öğrencilere gerekli donanımı kazandırmaktır. Dolayısıyla derste bir girişimcinin içinde çalıştığı ortamın tabiatı ve başarılı girişimcilerin önemli özellikleri işlenmektedir. Öğrenciler bu dersle yeni bir girişim için fırsat yaratma, müşteri geliştirme, iş modeli oluşturma ve kaynaklara ulaşma konularında bilgi ve teknikleri öğrenirler. Ders, öğrencileri, girişimcilerin içinde çalıştıkları değişik çalışma ortamlarıyla aşina ettiği gibi, kariyerlerinde girişimciliğin nasıl bir rol oynamasını isteyip istemedikleri hakkında kendilerini sorgulamalarını sağlar.     

MGMT 702 - İnsan Yönetimi ve Kariyerde Profesyonel Marka Yönetimi: "İyi, Daha İyi ve Mükemmelleşen Karar Verme" sürecinin kavranması ile, ders katılımcılarının kendileri ve bireylerle ilgili kararlarını daha iyi verme yetkinliğini ve farkındalığını arttırmak ve kapasitelerinin sınırlarını zorlayarak, kendi potansiyellerini nasıl arttırabilecekleri yönünde rehberlik vermektir.

MGMT 703 - Küresel Strateji: Öğrencilerin küresel bir zihniyet kazanmalarına ve farklı dış ortamlara sahip çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin karşılaştığı sorunlar hakkında bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin geniş ve karmaşık bir bağlamda eleştirel ve stratejik düşünmelerini sağlamak.

MGMT 728 - Finansal Yatırımlar: Bu ders katılımcılarının bilimsel ve bilinçli yatırım kararlarının verilmesine aracı olacak finansal teoriler, sayısal yöntemler ve deneysel bulgular ile donatılmasını amaçlar. Risk ve getiri arasındaki ilişki, sermaye dağılımı ve portföy seçimi optimizasyonu Markowitz portföy teorisi, Black-Litterman ve Treynor-Black modelleri ve performans ölçümü ve yönetimi işlenen konular arasındadır.

MGMT 732 - Pazarlama Araştırması: Öğrencilerin pazarlama araştırması konusunda gelişmelerine, sürecin adımlarında ve yöntemlerinde ustalaşıp, araştırmayı yürütmek için ilgili problem çözme ve iletişim becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak.

MGMT 736 - Yeni Ürün Geliştirme: Öğrencileri yeni ürün geliştirme ve özellikle de yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi süreç ve kavramlarıyla tanıştırmak.

MGMT 737 - İş Ekosistemlerinde Teknoloji Stratejisi: Öğrencilerin, iş ekosistemlerinde şirketler için teknoloji stratejisi oluşturmasını sağlamak.

MGMT 742 - Davranış ve Karar Verme: Amaçlarımıza ulaşmak için riskleri doğru değerlendirmemiz ve uygun kararlar vermemiz önemli. Öngörülmesi zor günümüz sosyal ve ekonomik ortamı karar mekanizmamızın gelişmiş olmasını gerektiriyor. Bu ders, insanların iş ve günlük hayatlarındaki algılama ve mantık yürütmelerinin zayıf ve güçlü yönlerini inceliyor, bunların karar ve davranışlarına etkilerini belirliyor ve bunun sonucunda, alınacak kararların iyileşmesini sağlıyor. Konular, öğrencilerin katılımıyla çözülecek karar alma faaliyetleri, gerçek senaryolar ve çözümlenmesi gerek oyunlar üzerinden işleniyor.

MGMT 744 - Tasarım Düşüncesinin İş Dünyası Uygulamaları: Ders, iş hayatında çok gündemde olan “Kurum içi girişimcilik” ve “yaratıcı liderlik” gibi iş hayatının sağ beyin (EQ) odaklı ihtiyaçlarına Tasarım Düşüncesi metodolojisi ile ışık tutan ve çeşitli örnekler ile bu yaklaşımın öğrenciler tarafından derin anlayışının gelişmesine yardımcı olan bir içerikten oluşur.

MGMT 774 - Perakendenin Temelleri: Ders, perakende ve tüketici ürünleri sektöründe çalışmayı planlayan öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Ders kapsamında ilk olarak perakende sektörüne yönelik temel kavramlar tanımlanmakta ve tartışılmaktadır. Bu kavramlar arasında; perakende dağıtım kanalları, çok kanallı perakendecilik ve perakendecilerin sınıflandırılması yer almaktadır. Dersin ikinci bölümünde, perakende sanayiinde makroekonomik gelişmelerin rolü ve Türkiye perakende sektöründeki fırsatlar anlatılmaktadır. Son bölümde ise, ülkemizdeki perakende yasası ve perakende gayrimenkullere yönelik yasal düzenlemelere yer verilmektedir. Yasal çerçeve kapsamında tartışılan başlıkları arasında; gayrimenkulün alım-satım işlemleri, tüketici yasası, gayrimenkul yönetimi, sigorta kapsamı ve risk yönetimi, perakende ticareti, çalışanlar ile ilgili mevzuat, patent kanunu, inşaat izni ve kira sözleşmeleri yer almaktadır.

MGMT 776 - Proje Yönetimi: Bu ders hem bir yönetim faaliyeti olarak proje yönetimi bilincini hem de proje yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Ders, proje yönetimi araç ve tekniklerini öğretmenin yanı sıra, başarılı proje yönetiminin bir işletmenin rekabet gücüne nasıl katkıda bulunduğunu ve projeler için başarılı organizasyon, proje seçimi, planlama ve yürütme örneklerini net bir şekilde gösterir.

MGMT 780 - Stratejik Sürdürülebilirlik İletişimi: Bu derste öğrenciler, sürdürülebilirlik kavramının üç temel boyutunu öğrenirler.  BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında kurumların iş ve ilgi alanlarına göre kurumsal stratejilerine entegrasyonunu kavrarlar. Bu alanlara yönelik karşılaşılmış kritik sorunlar ve kriz yönetimlerine dair iyi örnekler görürler, kurumların itibarlarına ve pazar paylarına yönelik nasıl bir etki bıraktığını deneyimlerler. İyi çözümler geliştirebilmek için değişen toplumsal dinamikleri anlamaya ve fırsatları görmeye yönelik fikir sahibi olurlar. Sürdürülebilirlik süreçleriyle birlikte ihtiyaç duyulabilecek iş modeline dair bilgi sahibi olurlar. Örnek bir simülasyonda uygulama yaparlar. 

MGMT 781 - Dijital İş Yönetimi ve Dönüşümü: Bu ders, kurumsal organizasyonlarda dijital dönüşümü yönetmek ve dijital bozulma ortamlarında yetenekleri geliştirmek amacıyla dijital iş prensiplerini tartışmayı tasarlanmıştır. İşlenecek konular içinde dijital strateji ve iş modelleri, dijital ürünler ve servis yönetimi, inovasyonda bozulmanın süreç yönetimi, dijital dönüşüm ve değişim yönetimi bulunmaktadır.

MKTG 703 - Firmalar Arası Pazarlama: Gerçek dünyadan örnek vaka incelemeleri yoluyla işletmeler arası pazarlama yönetimi hakkında fikir vermek.

MKTG 704 - Stratejik Pazarlama İletişimleri: Stratejik üstünlük elde etmek için modern iletişim metodolojilerini ve altında yatan analitiği tanıtmak.

MKTG 743 - Stratejik Marka Yönetimi: Bu ders marka yönetiminin karmaşık dünyasını ele almaktadır. Kapsanan konular: marka stratejisi planlama (örn., marka portföyü inşa etmek, ürün yamyamlaştırma, marka değerinin kullanılması) ve marka stratejisinin durum analizi, tüketici analizi ve pazarlama karışımı (4P) kullanılarak hayata geçirilmesi. Bu ders öğrencileri ürün yönetimi konusundaki bilgilerini ve becerilerini bir simülasyon kullanarak test etmelerini de desteklemektedir.

MKTG 745 - Stratejik Pazarlama: Bu ders, önemli stratejik pazarlama başlıklarına bütünsel ve pratik bir yaklaşım getirmektedir. Ders öğrencilerin stratejik pazarlamaya ait  (marka yönetimi, fiyatlandırma, dağıtım, vb.) farklı temel kavramları anlamaları ve uygulamaları için tasarlanmıştır. Ders sonunda öğrencilerin kapsamlı bir stratejik pazarlama planı yazacak yetkinliklere sahip olması beklenir. Ders boyunca, iş dünyasın dinamiklerini daha iyi anlayabilmek adına, farklı sektörlerden, ürün gruplarından ve coğrafyalardan dan çok sayıda örnek ve vakadan faydalanılır. 

OPM 732 - Tedarik Zinciri Yönetimi: Bu derste öğrenciler tedarik zinciri yönetiminin temel kavram ve tekniklerini öğrenirler. Kapsanan konular arasında tedarik zinciri yapısı ve dinamikleri, kapasite planlaması, envanter yönetimi, ve tedarik zinciri kontratları yer alır.