Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Tem 31, 2019 - Ağu 08, 2019

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ULAŞIM HİZMETLERİ İHALESİ

Özyeğin Üniversitesi Ulaşım Hizmetleri İhalesi Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

Telefonu: 0216 564 90 00

İlanın görülebileceği internet adresi: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari

İhale No: 979

İhale Türü: Açık ihale

İhale Konusu: Personel ve Öğrenci Taşımacılığı için Ulaşım Hizmeti alım ihalesi

İhale Kapsamı: 8 hat Avrupa yakası,34 hat Anadolu yakası olmak üzere toplam 42 hat ile Personel Taşımacılığı ve 06.00-00.00 saatleri arasında 9 noktaya Öğrenci Taşımacılığı yapılması ve diğer Ulaşım Hizmetlerinin sağlanması.

İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi , Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

İşin Başlangıç Tarihi: 01.09.2019

İş Bitiş Tarihi: 31.08.2022

Geçici Teminat: Personel Servis Taşımacılığı 1 yıllık Sözleşme teklif bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu istenmektedir.

Kısmi Teklif: Verilemez.

İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresinde incelenebilir.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),

b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,

c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),

d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,

e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi.

f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,

g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,

h) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,

i) Ticaret odasından ihale tarihli ,ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,

j)Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).

k) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması

l) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması

m) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)

n) Personel Servis Taşımacılığı 1 yıllık Sözleşme teklif bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu istenmektedir

o) İsteklinin Taşıyıcı firma ruhsatlı İstanbul plakalı en az 5 otobüs, 40 midibüs ve L serili100 tane minibüs olmak üzere kendine ait minimum 145 aracı bulunmalıdır.

p) İsteklinin benzer pozisyonda shuttle tecrübesinin bulunması tercih edilecektir.

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi,  IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.

Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.İhale teklifleri tüm istekliler huzurunda 08.08.2019 Perşembe  saat 14.00 ‘da açılacaktır.

Tarih:08.08.2019

Saat: 14:00