Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Başvuru ve Kabul

Programa başvurmak için herhangi bir lisans programından mezun olmak yeterlidir. Psikoloji veya İşletme Bölümleri dışında herhangi bir  bölümlerden mezun adaylar programa kabul almaları halinde yüksek lisans programına başlamadan Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamakla yükümlüdürler.

Bilimsel hazırlık programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Programa başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler şunlardır:

1. Lisans genel not ortalaması en az 2.75/4.00 (ya da eşdeğeri).

Belgelerin geçerlilik süreleri kayıt tarihi itibariyle değerlendirilir.

2. İngilizce Dil Yeterliliği:

Programa başvurmak isteyen adaylardan, aşağıda belirtilen Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden geçerli notu almış olmaları beklenmektedir.

(a) TOEFL IBT'den en az 104 puan veya

(b) YDS/eYDS'den en az 87 puan veya

(c) YÖKDİL'den 87 ve üstü puan veya

(d) TRACE (Özü İngilizce Yeterlilik Sınavı)'ndan 70 puan ve üzeri.  

* TOEFL ve TRACE sonucunun geçerlik süresi 2 yıl, diğer sonuçlarının geçerlik süreleri 5 yıldır.
**ÜAK'ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi'nin 6/3d maddesi uyarınca, Sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması" şartı aranır.
***Yüksek lisans programına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, ilgili enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler. 
****Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayların, başvuruları işleme alınmayacaktır. İngilizce hazırlık okuma şartı ile kabul mümkün değildir.

 

3. ALES*/ GRE PUANI:

(a) ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Eşit Ağırlıklı en az 70 puan ya da;

(b) GRE (Graduate Record Examination): Sayısal bölümden en az 153 puan.

*ALES sonucunun geçerlilik süresi 5 yıl, GRE sonucunun ise 5 yıldır.
** Doktora, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Dış Hekimliği uzmanlık alanlarında ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adaylarda (YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/1b ve 16/1 maddelerine istinaden) ALES şartı aranmaz, değerlendirmede puan 70 olarak dikkate alınır. 

4. İki adet referans mektubu

5. Niyet Mektubu.

6. Mülakat ve/ya yazılı sınav.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME ve KABUL SÜRECİ

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Adayların başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen yabancı uyruklu adayların diplomalarının tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır. 

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş online başvuru formu.

2.Diploma: Lisans diplomasının usule uygun onanmış fotokopisi. E-devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri de kabul edilir. Başvuru sürecinde henüz mezun olmayan adayların beklenen mezuniyet tarihlerini gösterir bir belge yüklemeleri gerekmektedir.

(Başvuru esnasında lisans eğitimini tamamlamamış olan öğrencilerin, kayıt tarihlerinin bitiminden önce lisans mezuniyetlerini belgelemeleri gerekmektedir.)

3. Denklik: Yurt dışında öğrenim gören T.C. uyruklu adaylar YÖK’ten aldıkları Diploma Denklik Belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi. (Denklik belgesi henüz teslim edilmemiş adaylar tanınırlık belgelerini de yükleyebilirler). Öğrenciler, Denklik belgeleri hazır olduğunda Üniversiteye iletmekle yükümlüdürler.

   Diploma Tanınırlık Belgesi: Yurt dışında öğrenim gören Yabancı uyruklu vatandaşların diploma tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.

4. Transkript: Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.

5. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi. Kabul edilen sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için kayıt tarihleri esnasında geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

6. Dil Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi. Kabul edilen sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için kayıt tarihleri esnasında geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

7. Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir. (ÖzÜ mezunu adayların sadece referans kişi bilgilerini girmeleri yeterlidir. Referans kişilerinin, referanslarını sisteme yüklemeleri gerekmemektedir.)

8. Niyet mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.

9. Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.

10. Ek Bilgiler: Varsa, adayın, başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).