Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri

Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
MEZUNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ders Kategorisi En Az Kredi Ders
Zorunlu Dersler 34 AKTS 5
Seçmeli Dersler 24 AKTS 4
Seminer 2 AKTS 1
Yüksek Lisans Tez Çalışması I 30 AKTS  
Yüksek Lisans Tez Çalışması II 30 AKTS  
Toplam 120 10

 

DERS PROGRAMI

Birinci Yıl

Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı AKTS Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY 501 Araştırma Yöntemleri ve Etiği 6 PSY 502 İleri Düzey İstatistik 6
PSY 551 İş ve Örgüt Psikolojisinde İleri Konular-I 10 PSY 552 İş ve Örgüt Psikolojisinde İleri Konular-II 10
  Seçmeli Ders I 6   Seçmeli Ders III 6
  Seçmeli Ders II 6   Seçmeli Ders IV 6
PSY 503 Seminer 2 PSY 560  İş ve Örgüt Psikolojisinde Tez Önerisi 2
Dönem Toplam AKTS 30 Dönem Toplam AKTS 30
İkinci Yıl
Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı AKTS Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSY 694 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Tez Çalışması I 30 PSY 695 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Tez Çalışması II 30
Dönem Toplam AKTS 30 Dönem Toplam AKTS 30

 

DERSLER

Zorunlu Dersler

PSY 501 Araştırma Yöntemleri ve Etiği          6 AKTS
Bu ders öğrencilere psikoloji araştırmalarında kullanılan bilgi, yöntem ve tekniklerini ve de etik ilkeleri tanıtmayı amaçlamaktadır. İleri düzeydeki bu ders, temel bilimsel kavramlar, alanyazın taraması, araştırma sorusu, kuram ve hipotez oluşturma ve test etme ile deneysel araştırma deseni oluşturma ve de araştırma ve yayın etiği konularını kapsamaktadır. 

PSY 502 İleri Düzey İstatistik        6 AKTS
Ağırlıklı olarak çok değişkenli istatistiksel yöntemlere odaklanan bu ders, istatistiksel analiz için hangi modelin uygun olduğuna karar verme, verileri düzenleme ve yordayıcı değişkenler oluşturma, açıklanan varyasyonu tahmin etmek için modeller kurma ve ampirik bulguları yorumlama ve sunma gibi yetkinliklerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu süreçte öğrenciler, araştırma sorularını cevaplamak için verilerin önerilen istatistiksel modellere uyumunu test etmeye yönelik bilgi sahibi olacak ve analiz sonuçlarının yorumlanması ve model revizyon yöntemlerini öğrenecektir.

PSY 551 İş ve Örgüt Psikolojisinde İleri Konular - I    10 AKTS
Bu ders yetenek kazanımı, gelişimi ve yönetimi konularında güncel yazının incelendiği bir derstir. Kapsanan konular arasında, günümüz iş örgütlerinde iş analizi ve yetkinlik modellemesi, personel cezbetme ve seçme, performans ve kariyer yönetimi konuları yer almaktadır. Ayrıca ders, nitelikli çalışanların muhafaza edilmesini güçlendiren ve engelleyen faktörlere de odaklanır.

PSY 552 İş ve Örgüt Psikolojisinde İleri Konular - II     10 AKTS
Bu ders, örgütsel psikoloji alanındaki çağdaş kuram ve konuların anlaşılması amacıyla iş ortamlarındaki insan davranışlarını ele almaktadır. Örgütsel bağlılık, iletişim, işe adanmışlık, iş stresi, tutumlar ve duygular, grup dinamikleri, çalışanların iyilik hali, iş-yaşam dengesi, çeşitlilik, kapsayıcılık ve üretkenlik, üretkenlik karşıtı davranışlar gibi konular bu derste  kapsanmaktadır.

PSY 503 Seminer          2 AKTS
Bu ders bölüm öğretim üyeleri ve misafir konuşmacılar tarafından yapılan güncel araştırmaların sunumunu içermektedir. Öğrencilerin araştırma fikirleri geliştirmelerine ve farklı yöntemleri araştırma ve uygulama çalışmalarına entegre etmelerine yardımcı olmak amacıyla planlanmıştır.

PSY 560 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Tez Önerisi     2 AKTS
Bu derste öğrencilerden,  izleyen dönemde başlayacakları tez çalışması için tez danışmanının yönlendirmesi doğrultusunda alan yazın taraması yapmaları, tez önerisi hazırlamaları ve dönem sonunda sunmaları beklenmektedir.

PSY 694 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Tez Çalışması I & PSY 695 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Tez Çalışması II      30 AKTS & 30 AKTS
Tez derslerinde öğrenciler, veri toplama, ön analizler ve hipotez testi analizleri üzerine becerilerini geliştirirler. Ders aynı zamanda öğrencilere tez yazımı sürecinde de destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders öğrencilere mezuniyet sonrasında bir araştırmacı olarak gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.  Öğrenciler bu derste, tez çalışmalarının daha ileri aşamalarında kendi topladıkları veya hazır bir data seti analiz edip raporlamasını yaparlar. Analiz sonuçlarına göre tezlerini yazar ve sunumlarını yaparlar.

Seçmeli Dersler

PSY 553 İş Analizi          6 AKTS
İş analizi ve yetkinlik modellemesi üzerine ileri düzeyde farklı yöntem ve konuların kapsandığı bu derste; görev/iş analizi süreci, iş analizinin farklı kullanım amaçları, farklı iş analizi teknikleri ve de işlerin örgüte özgü gözlenebilir, ölçülebilir davranışsal yetkinlikler temelinde analiz edildiği yetkinlik temelli iş analizi süreci ele alınmaktadır.

PSY 554 Örgütlerde Seçme ve Değerlendirme      6 AKTS
Bu ders personel seçme ve performans yönetimi süreçleriyle ilgili ölçme, değerlendirme kuram ve yaklaşımlara odaklanmaktadır. Dersin ilk bölümünde, seçmede kullanılan test, teknik ve yöntemler (ör. yetenek testleri, kişilik envanterleri, mülakatlar, başvuru formları ve ölçme değerlendirme merkezi uygulamaları), geçerlik ve yararlılık ve de farklı seçme stratejileri gibi temel konular ele alınmakta; ikinci bölümünde ise kişilerin ve takımların performansının değerlendirilmesine yönelik; performans değerlendirmelerinin farklı amaçları, değerlendirme formatları ve yanlılıkları, çok kaynaklı değerlendirme ve değerlendirici eğitimi gibi temel konular ele alınmaktadır.

PSY 555 Eğitim, Gelişim ve Değerlendirme      6 AKTS
Bu derste, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesinde kullanılan farklı teknik ve yaklaşımlar ve eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme kriterleri ve araştırma desenleri ele alınmaktadır. Öğrencilerin bu derste eğitim programı tasarlama ve uygulama konusunda yetkinlik kazanması hedeflenmektedir.

PSY 556 Liderlik ve Motivasyon        6 AKTS
Bu derste liderlik ve iş motivasyonu kuramlarının derin ve eleştirel  incelemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda, iş motivasyonunun hedefler, beklentiler, öz-düzenleme, iyilik-hali, duygu ve doyum gibi temel kavramlarının yanı  sıra, liderlik yaklaşımlarının kişilik, yol-hedef, lider-takipçi etkileşimi, dönüşümsel, otantik, uyumsal  ve kapsayıcı liderlik konuları uygulamadaki doğurguları açısından incelenmektedir.

PSY 557 Danışmanlık ve Kolaylaştırıcılık       6 AKTS
Bu derste kolaylaştırıcılık toplantıları için gerekli temel araç ve teknikler, öğrencilerin kendi  yapısal öğrenme aktivitelerine yönelik kolaylaştırma ve tasarımlarını da içerecek şekilde simülasyon ve egzersiz kullanımındaki yeni yaklaşımlar ve yönelimler ele alınmaktadır. Kolaylaştırıcılıkla ilgili etik ve profesyonel değerler de bu derste tartışılmaktadır.

PSY 558 Grup Süreçleri ve Takım Müdahaleleri      6 AKTS
Bu ders kapsamında, takım ve grup oluşumları ve bu oluşumların diğer örgütsel oluşumlar bağlamındaki işleyişlerine yönelik kuramlar ve araştırma bulguları ele alınmaktadır. Derste, takım geliştirme, takım sargınlığı, takım içi ve takımlar arası iletişim ve çatışma gibi takım süreçlerine ve dinamiklerine yönelik konular ele alınmaktadır. Ayrıca, takımlara ilişkin çeşitli durumlara/senaryolara ve danışmanların yaptıkları müdahalelere yönelik kapsamın, öğrencilere grup ve takım süreçlerini deneyimleme ve düzenleme tecrübesi kazandırması hedeflenmektedir.

PSY 559 Örgütlerde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık      6 AKTS
Bu ders öğrencilerin çalışma hayatındaki kimlik, duygu ve eşitsizlik konularını daha iyi anlamalarını amaçlamaktadır. Ders, çalışma hayatında kimlikler, işyerinde duygular, cinsiyet, değişim ve değişime direnç ve çeşitlilik yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.


PSY 561 21.Yüzyılda Örgütler- Güncel Konular      6 AKTS
Bu ders öğrencilerin 21. yüzyıldaki işletme ve örgütler ile ilgili çeşitli güncel konulardaki bilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders içeriği şu konuları kapsamaktadır: Örgütlerdeki çok kuşaklı çalışma ortamları, iş etiği ve sürdürebilirlik, küreselleşme, teknoloji, insan kaynakları yönetimi ve danışmanlık.

PSY 562 Örgütsel Değişim ve Gelişim       6 AKTS
Bu derste örgütsel gelişim, örgütsel tanı ve örgüte yönelik müdahale konuları, örgütsel ve bireysel dinamikler ve örgüt kültürü bağlamında ele alınmaktadır. Örgüt kültürü ortamındaki bireylerin ve grupların ve örgütün kendisinin daha etkin bir hale gelmesi amacıyla değiştirilmesine ilişkin kuram, yöntem ve bulgulara odaklanılmaktadır. Bireysel, kişilerarası ve grup değişim stratejileri, rol ya da göreve ilişkin stratejiler ve örgüt sistemine yönelik değişim stratejileri, kuram, görgül araştırma ve uygulama açılarından incelenmektedir.

PSY 563 İş Etiği          6 AKTS
Bu ders, kuramsal yaklaşımlar, (öz)eleştiriye dayalı tartışmalar ve gerçek iş vakaları üzerinden iş etiği konularını ele almaktadır. İş yaşamında karşılaşılması olası ikilemlere ilişkin tartışmalar yapılarak öğrencilere etik konulara yönelik farkındalık ve bu konulara analitik yaklaşım sergileme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

PSY 564 Anlaşmazlık Yönetimi        6 AKTS
Bu derste örgütsel ortamlarda meydana gelen anlaşmazlıkları yapıcı bir biçimde ele almanın aşamaları incelenmektedir. Temel olarak, iş yaşamındaki anlaşmazlıklarda örgüt iklimi, kültürü ve temel iletişim güçlükleri ile bu anlaşmazlıkların yönetimi konuları ele alınmaktadır. Öğrencilerin, aktif dinleme, işbirliğine dayalı problem çözme, müzakere etme ve iletişimi kolaylaştırma gibi alanlarda becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PSY 565 Örgütsel Araştırmalar        6 AKTS
Bu ders, işe yönelik tutumların ölçülmesi, kurum içi eğitimlerin ya da diğer programların değerlendirilmesi gibi amaçlara yönelik, psikometrik açıdan sağlam kurumsal anketlerin geliştirilmesi, uygulanması, veri analizi ve raporlanmasına odaklanan bir derstir. Öğrencilerin, bu süreçleri kendi geliştirecekleri bir örgütsel anket üzerinden deneyimlemeleri beklenmektedir.

PSY 566 İleri Sosyal Psikoloji        6 AKTS
Bu ders sosyal psikoloji alanına ileri düzey bir giriş sunmaktadır. Sosyal psikoloji alanındaki klasik kuramların ve modellerin yanı sıra güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği bir derstir. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden ve uygulamalardan seçmeler sunmaktır.

PSY 567 Tutumlar, İkna Edici İletişim ve Sosyal Etkiler     6 AKTS
Tutumlar, ikna edici iletişim ve sosyal etkiler üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanılan bu derste, tutumların oluşumu, değişimi, ölçülmesi, işlevleri, karar ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; değişime direnç; iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenmektedir. Ders boyunca endüstri ve örgüt psikolojisi bağlamında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulmaktadır.

PSY 568 Liderlik ve Yöneticilik        6 AKTS
Bu ders öğrencilere liderlik kuramlarını, liderlik ve yöneticilik arasındaki farkları; farklı liderlik özellik ve çeşitlerini ve bunların pratikte nasıl kullanılabileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders içeriği şu konuları kapsamaktadır: Liderlik kuramları, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar, liderlik özellikleri, feminen ve maskülen liderlik, etik liderlik ve bilinçli liderlik.