Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dersler

Dersler

Zorunlu DerslerSeçmeli Dersler
 • Uygulamalı Finansal Ekonomi I
 • Türev Ürünler ve Uygulamaları
 • Uygulamalı Finansal Ekonomi II
 • Portföy Yönetimi
 • Finans Mühendisliği I
 • Finans Mühendisliği II
 • Uygulamalı Finansal Ekonometri I
 • Uygulamalı Finansal Ekonometri II
Finansal Risk Yönetimi (FRM) Seçmeli Dersleri:
 • Uygulamalı Aktif Pasif Yönetimi 1
 • Uygulamalı Aktif Pasif Yönetimi 2
 • Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak
 • Finansal Etik
 • Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Enstrümanlar
 • Finansal Modelleme ve Şirket Değerlemesi
 • Yükselen Piyasalarda Sabit Getirili Ürünler
 • Makroekonomik Tahmin ve Senaryo Analizi
 • Finansal Teknolojiler
 • Kantitatif Varlık Yönetimi
 • Kantitatif Yatırım Stratejileri
 • Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi
 • Makroekonomi Politikası ve Merkez Bankacılığı
 • Blokzincir ve Kriptovarlıklar

Finansal Veri Analizi (FDA) Seçmeli Dersleri:

 • Büyük Veri Yönetimi
 • Müşteri Analitiği
 • Veri Analitiği ve İstatistiksel Öğrenim
 • Finansal Teknolojiler
 • Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme
 • Blokzincir ve Kriptovarlıklar

DERS TANIMLARI:

Zorunlu Dersler

FERM 501-Uygulamalı Finansal Ekonomi I: Bu ders modern finans teorisine ve finansın sermaye bütçeleme, proje değerlendirme, kurumsal yatırım, finansal kararlar alma, yatırım yönetimi ve temel enstrüman analizi problemlerine uygulamalarına giriş dersidir.

FERM 502-Türev Ürünler ve Uygulamaları: Bu ders türev enstrümanların analizi ve risk yönetiminde kullanımına giriş dersidir. Ders, vadeli sözleşmeler ve opsiyonların piyasalarda fiyatlanması ve bu süreçte temel rol oynayan “arbitrajsızlık” kuralları ve türevlerin riskten korunma veya yatırım için kullanımı ile başlar ve türevlerle oluşturulabilecek karmaşık pozisyonlar ve bu pozisyonların riskleri konuları ile devam eder.

FERM 503-Uygulamalı Finansal Ekonomi II: Bu ders, modern finans teorisine ve finansın; finansal kararlar alma, yatırım yönetimi, risk ve belirsizlik konseptleri, arbitraj fırsatlarını değerlendirme, ve yatırım araçlarını değerleme gibi finansal uygulamaları için gelişmiş düzeyde verilen bir derstir.

FERM 504-Portföy Yönetimi: Bu ders sermaye piyasalarında yatırım yapmak için gerekli finans teorisini ve deneysel metodları inceler. işlenen konular içerisinde risk ve getiri olçumu, sermaye dağılımı, modern portföy teorisi, varlık fiyatlama modelleri, etkin piyasalar hipotezi ve fon performans değerlemesi bulunmaktadır.

FERM 505-Finans Mühendisliği I: Bu ders finansal türev ürünlerin fiyatlanması için matematiksel modelleri inceler.  Öğrenciler finansal portföylerin riske maruz kısımlarının korunmasının türev ürünler vasıtasıyla nasıl yapıldığı üzerine uygulamalı olarak yoğunlaşırlar.

FERM 506-Finans Mühendisliği II:Bu dersin amacı türev ürünlerin fiyatlanması ve risk yönetimi yoğunluklu olarak finansal piyasalarının matematiksel olarak modellenmesine giriş yapmaktır. İlk olarak, Brown Devinimi, Stokastik Kalkülüs ve Martingale Teorisi konuları tanıtılarak gerekli matematiksel altyapı oluşturulur. Sonrasında aşağıda yer alan konularda geliştirilmiş olan teorinin finansal uygulamaları gerçekleştirilir: genel Avrupa tipi türev ürünlerin fiyatlanması, Amerikan Opsiyonların fiyatlanması, portföylerin opsiyonların yardımıyla riskten arındırılması, egzotik opsiyonların fiyatlanması.

FERM 533-Uygulamalı Finansal Ekonometri I: İşletme ve Finans’ta karar alma genellikle kantitatif veri analizine dayalıdır. Bu tür veri analizleri gerçekleştirebilmek için, belirsizliğin rolünün ve bu belirsizliği tanımlamanın yollarını anlamamız gerekir. Bu modül, deneysel finansal veri modellerini anlayıp geliştirebilmek için gerekli olasılık ve istatistik temellerini kazandırır. Haftalık oturumlar, kavramsal çerçeve ve ayrıntılı örnek tartışmalarının yanı sıra, öğrenilenlerin uygulamaya konulduğu R-ilişkili mini atölye çalışmalarından oluşur. Bu ders aynı zamanda, FERM 534 Uygulamalı Finansal Ekonometri II modülünde gerçekleştireceğimiz deneysel uygulamalar ve FERM programındaki deneysel ağırlıklı diğer modüller için bir temel teşkil edecektir.

FERM 534-Uygulamalı Finansal Ekonometri II: Bu derste yatırım, portföy yönetimi ve finansal risk analizi gibi alanlara doğrudan uygulanabilen deneysel finansal zaman serisi modelleme konusunda öğrencilerin bir temel kazanması sağlanır. Derste finansal verilerin temel özellikleri, finansal ve ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler, ve finsansal ekonometrik modellerin uygulanması gibi konular ele alınır. Buna ek olarak, finansal verilerin analizi ve modellenmesinde ve finansal modellerin sonuçlarının sunumunda göz önünde bulundurulması gereken etik hususlar tartışılır. Her hafta gerçekleşen dersler, kavramsal çerçeveye dair tartışmalar, ayrıntılı örnek ve uygulamalar ve Matlab-temelli mini-atölye çalışmalarından oluşur.

Seçmeli Dersler

Finansal Risk Yönetimi (FRM) Seçmeli Dersleri:

FERM 511-Finansal Modelleme ve Şirket Değerlemesi: Bu ders şirket değerlemesinde kullanılan temel yöntemleri inceler. İşlenecek konular arasında indirgenmiş nakit akım analizi, finansal raporların analizi ve karşılaştırmalı çarpan değerlemesi yer almaktadır. Halka açık bir şirketin finansallarını Excel tabanlı bir değerleme modelinde kullanarak şirketin gerçek değerinin bulunması hedeflenmektedir.

FERM 513-Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Enstrümanlar: Bu ders sermaye piyasalarındaki kurumların nasıl çalıştığını ve ticaret ve takas işlemlerinin sermaye piyasalarında nasıl gerçekleştiğini anlatmaktadır. Ders finansal kurumların düzenleyici ve uygulamalı olarak işlevlerinin, aralarında ilişkilerinin ve rollerininin analizi ile başlar. Ayrıca Türk ve Küresel Finansal Piyasaların nasıl çalıştığıyla ilgili detayları da içerir. Ticaret ve takas, derste ana konulardır. Finansal piyasalarda riskten korunma gibi risk yönetimi de derste araştırılmaktadır.

FERM 515-Yükselen Piyasalarda Sabit Getirili Ürünler: Bu derste sabit getirili ürünler piyasasında alınıp satılan temel enstrümanları ve onları fiyatlandırma metotları incelenmektir. Üzerinde durulacak ürünler özel sektör tahvilleri, opsiyon içeren tahviller, varlığa dayalı kontratlar ve bunlarla yakından ilgili swap, cap, floor vb türev enstrümanlarıdır. Sabit Getirili kıymetlerin getiri oranları, durasyon, konveksite kavramlarına dayalı sigortalama teknikleri ve ayrıca verim eğrisi modelleri anlatılır.

FERM 519-Uygulamalı Aktif Pasif Yönetimi 1: Serinin ilk dersinde, Aktif Pasif Yönetimi (APY) simülatörü tanıtılacak. Bu simulator üzerinde, APY’nin aldığı kararların likidite krizlerine yol açtığı, yabancı para ve faiz pozisyonlarının büyük zararlar ettiği önceden tanımlanmış senaryolar tartışılıyor. Doğru likidite ve yabancı para pozisyonu yönetimi aksiyonlarının neler olduğu ve bunların etkileri tartışılacak. Faiz enstrümanları ve faiz pozisyonu yönetiminde nasıl kullanıldığı anlatılıyor.

FERM 520-Uygulamalı Aktif Pasif Yönetimi 2: Bu derste öğrenciler bir bankanın Varlık ve Sorumluluk Yönetimi (ALM) yöneticisi olarak hareket ederler ve simülasyon metodunu kullanarak rastgele değişen bir ortamda finansal karar alırlar. Kararlarının sonuçları ders boyunca tartışılırken, mevcut risk modellerinde zorluklar, ipotek dinamikleri ve kredi kartı kredileri gibi ileri konular ele alınmaktadır.

FERM 523-Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi: Bu ders finansal kurumların maruz kaldıkları risklerin etkin bir şekilde belirlenmesi, ve entegre risk yönetimi uygulamalarının incelenmesi üzerinedir. Piyasa riski, likidite riski, karşı taraf riski gibi risk unsurlarının ölçülmesi için gerekli olan yöntemler anlatılacaktır. Riskin ölçülmesi için Riske Maruz Değer, Senaryo Analizleri, Stres Testi, ve Duyarlılık Analizleri gibi analiz yetkinlikleri kullanılacaktır.

FERM 525-Finansal Etik: Ders rasyonel etik teorilerin ve en iyi uygulamaların araştırılması ile başlar. Öğrenciler, derslerde finansal kararlar alırken profesyonellerin karşılaştıkları etik ikilemleri içeren durumları tartışırlar. Ders aynı zamanda vaka çalışmalarında birçok gerçek hayattan etik sorun örnekleri içermektedir. Öğrenciler bu çalışmalarda, ikilemleri çözmek için etik ilkeler konusunda teorik bilgileri uygularlar. Öğrenciler arasındaki grup tartışmaları ve fikir paylaşımları etik ilkeler hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerini sağlar.

FERM 526-Kantitatif Varlık Yönetimi: Bu ders yatırımlar ve finansal piyasalar hakkında derinlemesine çok yönlü ve güçlü bir anlayış sunar. Finansal piyasaları değerlendiren ve anlayan derslerde ele alınan teknik ve becerilere dayanır. Derste piyasa etkinliği, anomalileri, öngörülebilir fiyat modelleri, yatırım fonu ve finansal riskten korunma stratejileri değerlendirilir. Ders gelişmiş teorik kavramları kapsar, ancak öncelikli odak, vaka çalışmaları, projeler ve sınıf tartışmaları yoluyla gerçek dünyadaki uygulamalardır.

FERM 527-Kantitatif Yatırım Stratejileri: Dersin ana konusu kantitatif yatırım stratejilerinin incelenmesidir. İşlenecek konular arasında davranışsal finans, alım-satım işlemleri, kantitatif yatırım metotları yer almaktadır.

FERM 531-Makroekonomi Politikası ve Merkez Bankacılığı: Ders, merkez bankalarının makroekonomik politikaları nasıl geliştirdiğini, izlediğini ve uyguladığını ve finansal ve ekonomik istikrarı nasıl sağladığını açıklar. Öğrenciler makroekonomik verileri ve merkez bankası mali tablolarını nasıl elde edeceklerini ve yorumlayacaklarını öğrenirler. Makroekonomik politikaların rolü, özellikle yükselen piyasa ekonomileri durumunda tartışılmaktadır.

FERM 532-Blokzincir ve Kriptovarlıklar: Bu dersin amacı blokzincir teknolojisi ve iş modelleri hakkında bir anlayış geliştirmektir. Ders, açık ve özel anahtarlar, özet fonksiyonları, dijital imzalar vb. gibi kriptografik temel öğelerle başlar, ardından ilk kripto paranın – Bitcoin – tasarımına geçer. Ardından, merkeziyetsiz finans uygulamaları Ethereum ve akıllı sözleşmelere vurgu yapılarak analiz edilir. Kripto varlıklarının yatırım portföylerine nasıl dahil edileceği ve kripto ekosisteminde girişimcilik fikirlerin nasıl geliştirileceği tartışılır

FERM 536-Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak: Her hafta, Türkiye ekonomisini oluşturan bloklara ait verilerin temel karakteristikleri tartışılarak analiz edilecektir. Bu bölümler oldukça geniş bir spektrumu kapsamakla beraber para politikası, maliye politikası, finansal piyasalar, dış ticaret dinamikleri, işgücü piyasaları gibi içerecek, ayrıca küresel finansal kriz sonrası Türkiye ekonomisini bekleyen global ve yerel sorunlar ele alınacaktır.

FERM 538-Makroekonomik Tahmin ve Senaryo Analizi:Bu ders, makroekonominin temel ilişkilerini esas alarak, veri analizine ilişkin somut bir perspektif ve problemlerin hesap tablosu ortamında bütüncül olarak ele alınmasına yönelik donanımı, özellikle gelişmiş analitik araçların olmadığı bir kurguda çözüm üretmeye yönelik olarak, sağlamaktadır.

FERM 539-Finansal Teknolojiler: Bu ders temel olarak finansal hizmetler sektörünü etkileyen teknolojik gelişmeleri, inovasyonu ve bu alanda faaliyet gösteren girişimlerin yaratacağı etkileri anlamaya yöneliktir. Bu kapsamda aşağıdaki konular ele alınacaktır: Finansal Hizmetler Sektörünün Geleceği; Finansal Teknolojilerin İnovasyon ve Yeni İş Modellerinin Gelişimindeki Rolü; Finansal Teknolojilerin Yaratacağı Fırsat ve Tehditler; FinTech Ekosistemi; Teknolojik Trendler ve Kullanım Alanları; Open Banking ve API Ekonomisi; Blockchain Teknolojisi; FinTech Regülasyonları; FinTech Girişimleri ve İş Modelleri; Kuruluşlarla Girişimlerin Stratejik İşbirliği Modelleri.

Finansal Veri Analizi (FDA) Seçmeli Dersleri:

FERM 508-Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme: Finans alanında karar alma, nicel veri analizine dayanır. Bu tür bir veri analizi yapmak için, bu ders geleneksel ekonometrik ve istatistiksel modellerin ötesine geçerek Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme modellerini inceler. Haftalık dersler, Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme modellerinde anahtar kavramları, ayrıntılı örnekleri ve vaka çalışmalarını içerir.

FERM 509-Büyük Veri Yönetimi: Bu derste Hadoop ve MapReduce, veri modelleri, ilişkisel veri tabanları ve SQL, veri akışı, veri gölleri ve veri entegrasyonu gibi büyük veri yönetimi konularında seçilen konular tartışılmaktadır. Öğrenciler, Hadoop, PostgreSQL ve MongoDB gibi farklı sistemler üzerinde uygulamalı deneyim kazanırlar.

FERM 514-Müşteri Analitiği: Müşteri analitiğinin amacı, şirketlerin müşterileri nasıl kazanabileceği ve elde tutacağı, yüksek değerli müşterileri nasıl belirleyeceği ve onlarla etkileşime nasıl gireceği konusunda kararlar almaktır. Bu hedeflere ulaşmak için, ders müşteri analizleri için veri toplama ve model oluşturma tekniklerini öğretir. Haftalık dersler, detaylı örnekler ve vaka çalışmaları kullanarak Müşteri analitiği’nin temel kavramlarını kapsar.

FERM 524-Veri Analitiği ve İstatistiksel Öğrenim: Ders süresince öğrenciler temel ve ileri veri analitiği konusunda güçlü bir altyapı oluşturduktan sonra öğrenilen teorik bilgileri gerçek finansal veriler üzerinde uygulamayı öğrenecek, istatistiksel yazılım programları vasıtasıyla bu verilerden anlamlı örüntüler ve tahminler üretecek. Ders konuları hem Gözetimli Öğrenim (Supervised Learning) hem de Gözetimsiz Öğrenim (Unsupervised Learning) çerçevesi içinde tartışılacak.

FERM 532-Blokzincir ve Kriptovarlıklar: Bu dersin amacı blokzincir teknolojisi ve iş modelleri hakkında bir anlayış geliştirmektir. Ders, açık ve özel anahtarlar, özet fonksiyonları, dijital imzalar vb. gibi kriptografik temel öğelerle başlar, ardından ilk kripto paranın – Bitcoin – tasarımına geçer. Ardından, merkeziyetsiz finans uygulamaları Ethereum ve akıllı sözleşmelere vurgu yapılarak analiz edilir. Kripto varlıklarının yatırım portföylerine nasıl dahil edileceği ve kripto ekosisteminde girişimcilik fikirlerin nasıl geliştirileceği tartışılır.

FERM 539-Finansal Teknolojiler: Bu ders temel olarak finansal hizmetler sektörünü etkileyen teknolojik gelişmeleri, inovasyonu ve bu alanda faaliyet gösteren girişimlerin yaratacağı etkileri anlamaya yöneliktir. Bu kapsamda aşağıdaki konular ele alınacaktır: Finansal Hizmetler Sektörünün Geleceği; Finansal Teknolojilerin İnovasyon ve Yeni İş Modellerinin Gelişimindeki Rolü; Finansal Teknolojilerin Yaratacağı Fırsat ve Tehditler; FinTech Ekosistemi; Teknolojik Trendler ve Kullanım Alanları; Open Banking ve API Ekonomisi; Blockchain Teknolojisi; FinTech Regülasyonları; FinTech Girişimleri ve İş Modelleri; Kuruluşlarla Girişimlerin Stratejik İşbirliği Modelleri

Bitirme Projesi:

PROJ 580-Bitirme Projesi: Mezuniyet projesinde, öğrenciler finansal mühendislik ve risk yönetimi problemlerini eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme yoluyla çözme yeteneklerini sergilerler.