Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Türkiye’de ilk defa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altında oluşturulan İletişim ve Tasarımı Bölümü, yazı, ses ve görüntüden oluşan fikirlerin ve enformasyonun etkili şekilde sunulması amacı ile bu disiplinin ilkelerini, teorilerini ve deneyimlerini farklı teknolojik uygulamalar üzerinden anlaşılması ve kavranması için kurgulanmış 4 yıllık bir lisans programıdır. Enformasyon mimarisi, interaktif arayüz tasarımı, çokluortam uygulamaları, yeni nesil iletişim teknolojileri, etkileşimli sergileme gibi kavramlar üzerine kurulan program, içeriği ile fakültenin diğer bölümlerini destekler ve ortak alanlar üzerinden desteklenir. Öğrencilerimiz iletişim tasarımı prensiplerinde güçlü bir altyapıya sahip olmanın yanı sıra, modüler olarak kurgulanmış programımızda ilgi duydukları alanda derinlemesine bilgi kazanarak uzman olarak mezun olabilirler ya da geniş bir çerçeveye yayılan disiplinlerarası bilgiyle donanabilirler.

Program Eğitim Amaçları

Öğrencilerin,

 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek.
 • Alanlarındaki tasarım problemlerini teşhis edebilmek ve bunlara uygun tasarım yöntemleri kullanabilmek için tasarım odaklı düşünme pratiği kazanmalarını sağlamak.
 • İletişim tasarımı ve ilişkili alanlarda destekleyici teorik ve tarihsel bilgi edinmelerine olanak sağlamak.
 • 2-Boyutlu, 3-Boyutlu ve Çoklu (multimedya) ortamlarda tasarım sürecini yürütebilecek bilgi ve deneyim edinmelerini sağlamak.
 • Farklı teknolojik platformların dinamiklerini anlayıp kullanmalarını mümkün kılmak.
 • Özellikle etkileşimli medya alanlarında, yöntemsel yaklaşım, araştırma, analiz, uygulama ve test etme aşamalarını kavrayarak başlı başına bir tasarım projesi yürütebilecek donanımı edinmelerini sağlamak.
 • Tasarım yönetimi ve girişimcilik konularında bilgi kazanarak bir ufuk edinmelerini sağlamak.
 • Yakın gelecekte etkili olacak dijital temelli iletişim teknolojilerini kavramalarını, böylece potansiyellerini değerlendirecek yetkinlik edinmelerini sağlamak.
 • Tasarım alanı içinde kendilerine yakın özgül alanları keşfetmeleri ve yaratıcı bir birey olarak kendi seslerini bulmaları için cesaretlendirmek.
 • İletişim tasarımının toplumsal rolünü anlamasını, sorumluluklarını kavramasını ve bir meslek etiği geliştirmesini sağlamak.
 • Profesyonel ya da alan dışından farklı takımlarla birlikte çalışarak ortak çözümler üretme becerisi geliştirmesini sağlamak.
 • Profesyonel çalışma ortamında gerekli olan iletişim, sunum yapma ve zaman idaresi gibi becerileri geliştirmelerine yardım etmek.
 • Profesyonel meslek yaşamlarında yön bulmakta, problemleri kavramakta ve çözüm öngörmekte araçsal olacak genel bir tasarım vizyonu kazandırmak.

Program Çıktıları

 • Dijital teknolojinin görsel, mekânsal, ses ve hareket ile ilgili, interaktif ve zamansal elementlerini/özellikleri ile ilgili kavramlar ve dijital medya temelli işlerin yaratımı ve uygulamasındaki kullanım prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Zaman temelli ya da interaktif medyada içeriği düzenlemek için anlatı ve diğer bilgi/dil yapılarını anlamak; İçerik yapılarını teknolojik, sosyal ve kültürel sistemlere duyarlı şekillerde organize etme ve temsil etme becerisi sahibi olmak.
 • Çeşitli teknolojilerin (donanım ve yazılım) özelliklerini ve kapasitelerini; belirli anlamlı, işlevsel ve stratejik uygulamalara uygunluklarını; daha geniş bağlamlarda ve sistemlerdeki pozisyonlarını, bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini anlamak.
 • Dijital temelli sanat ve tasarım stratejilerinin (örneğin, görsel senaryo taslağı, kavramsal haritalama, senaryo ve personaların kullanılması) geliştirme ve koordinasyon süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • İnsan etkileşimlerinin ilgili yanlarını, çeşitli bağlamlarda (fiziksel, bilişsel, sosyal, politik ve ekonomik) ve teknoloji aracılığı ile sağlanan iletişim, nesneler ve çevreler ile ilişkili olarak, analiz etme ve sentezleme becerisi sahibi olmak.
 • Kullanıcı/izleyici merkezli dijital temelli iletişim, nesneler ve çevrelere ilişkin neyin kullanılabilir, kullanışlı, etkili ve arzu edilir olduğunu anlamak.
 • Film, video, teknoloji, dijital sanat ve tasarım gibi alanlara ilişkin tarih, teori ve eleştiri bilgisi sahibi olmak.,
 • Takımlar içinde çalışma ve farklı disiplinlerde insanlar arasında iş birliği organize etme becerisi sahibi olmak.
 • Yukarıdaki becerileri profesyonel kalitede dijital medya ürünleri yaratmak ve geliştirmek için kullanmak.
 • Uzmanlık alanında profesyonel çalışmanın doğası hakkında temel bir anlayış kazanmak.
 • Kariyerlerinin gelişimi ve ilerlemesinde yardımcı olacak, doğal olarak uzmanlık alanlarında profesyonel çalışmaya katılmak için gerekli olan iletişim, sunum yapma ve işletmecilik becerilerini içeren, becerileri edinmek.
 • Genel olarak ya da özelde sanat/tasarım ile ilgili kişisel çıkar alanlarını incelemek.
 • Sanat ve tasarımı içeren multidisipliner konuları araştırmak.  
 • Sanat/tasarım bilgi ve becerilerini geniş bir çeşitlilikte, özellikle minimum öğretim üyesi rehberliği içeren ve tamamlanma sırasındaki değerlendirmeye önem verilen öğrenme aktiviteleri ile, uygulamak.
 • Açık ve etkili bir şekilde düşünme, konuşma ve yazma becerisi kazanmak ve kesinlik, inandırıcılık ve retorik güç ile iletişim kurmak.
 • Kültür ve tarihi çeşitli perspektiflerden ele alabilmek.
 • Ahlaki ve etik problemleri anlamak ve haklarında düşünme deneyimi sahibi olmak.

Mezunlarımız

Türkiye’de ilk defa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin altında yer alan bu programın temel hedefi, sektörün ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan esnek modüler program yapısı sayesinde buı disiplininin farklı uygulama ve çalışma alanlarına uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması, ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini yaratmak için gereken bilgi ve becerinin edindirilmesi hedeflenmektedir.

En az 8 yarıyıl boyunca eğitim alan öğrenci,

 • yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmiş olarak,
 • 3 boyutlu enformasyon mimarisi kuran ve 2.boyutta temsil edebilen,
 • farklı teknolojik platformlarda çoklu ortam nesneleri üretebilen,
 • tasarım yönetimi ve girişimcilik konularında bilgi sahibi olan,
 • "tasarımcı vizyonu" kazanmış,

tasarımcı olarak mezun olacaktır.

Mezunlarımızın Çalışabileceği Alanlar

Bölümün vizyonu doğrultusunda, bu alanda, katılımcı, girişimci ve kendi alanının ötesine geçip varolmayanı ortaya koyabilen,yenilikçi, araştırma ve uygulama yapabilen tasarımcı yetiştirmek amaçlanmıştır.
Minimum 8 yarıyılda edinecekleri altyapı ile mezunlarımız aşağıdaki sektörlerde çalışabilirler:

 • yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör,
 • üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen,
 • teknoloji firmalarının arge laboratuarlarında araştırmacı
 • müze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen mecralarda tasarımcı

hareketli medya üretimi yapan butik prodüksiyon ajanslarında çizer