Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Adayların, Hukuk Lisans ve herhangi bir Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Hukuk haricinde bir lisans programından mezun adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış T.C. uyruklu adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk kabul edilmesi gerekir. Denklik belgesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuru diploma sahibi tarafından yapılır. Diploma denkliği henüz verilmemiş adayların, kayıt esnasında denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgeyi ibrazı gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavlarının birinden geçer puan almaları beklenmektedir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri hesaplanırken üniversiteye kayıt olunan tarih dikkate alınır.

SINAV

PUAN/PUAN TÜRÜ

 GEÇERLİLİK SÜRESİ (Kayıt Süresi İtibariyle)

GMAT

En az SÖZ-EA 483

5 Yıl

GRE - Eski Sistem

En az SÖZ-EA 652

5 Yıl

GRE - Yeni Sistem

En az SÖZ-EA 152

5 Yıl

ALES * 

En az EA-SÖZ 65

5 Yıl

 

*Hukuk doktorası bulunan adaylarda (YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/1b ve 16/1 maddelerine istinaden) ALES şartı aranmaz, değerlendirmede puan 65 olarak dikkate alınır.   

YABANCI DİL YETERLİK BELGESİ

Programa başvurmak isteyen adaylardan, aşağıda belirtilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden geçerli notu almış olmaları beklenmektedir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri hesaplanırken üniversiteye kayıt olunan tarih dikkate alınır.

 

SINAV

PUAN

PUAN TÜRÜ

GEÇERLİLİK SÜRESİ (Kayıt Süresi İtibariyle)

TOEFL-IBT*

En az 78

2 Yıl

CAE

C

3 Yıl

CPE

C

3 Yıl 

YDS - e-YDS - YÖKDİL - e-YÖKDİL

En az 65

5 Yıl

 

* ÜAK'ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi'nin 6/3d maddesi uyarınca, "Sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması" şartı aranır.

 

TÜRKÇE YETERLİK BELGESİ

Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile öğrenim dili %100 Türkçe olan lisans programı mezunu olanlar dışında yabancı uyruklu öğrencilerin, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu veya TÖMER sınav sonucunu en az C1 seviyesinde sunmaları zorunludur. Yunus Emre Enstitüsü sınav sonucu alındığı tarihten itibaren 2 yıl; TÖMER sınav sonucu ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri hesaplanırken üniversiteye kayıt olunan tarih dikkate alınır.

 

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KABUL SÜRECİ

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen yabancı uyruklu adayların diplomalarının tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER 

Tüm belgeler, Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.

2. Diploma: Lisans ve yüksek lisans diplomalarının usule uygun onanmış fotokopisi. E-devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilir.

3. Diploma Denklik Belgesi: T.C. vatandaşlarının yurt dışından aldıkları diplomalar için diplomanın Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik Ofisi'nden alınacak diploma denklik belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi. Denklik belgesi henüz teslim edilmemiş adaylar tanınırlık belgelerini de yükleyebilirler. Denklik belgesi henüz teslim edilmeyen adayların denklik başvurusunun yapıldığını gösterir belgeyi yüklenmesi zorunlu olup öğrenciler, Denklik belgelerini hazır olduğunda Üniversiteye iletmekle yükümlüdürler.

4. Diploma Tanınırlık Belgesi: Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu vatandaşların diploma tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.

5. Transkript: Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge gerekmektedir.

6. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi. Kabul edilen sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversite kayıt tarihinde geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

7. İngilizce Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi. Kabul edilen sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversite kayıt tarihinde geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

8. Türkçe Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Yabancı Uyruklu adayların Türkçe yetkinliklerini gösteren TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu en az C1 sunmaları zorunludur. Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile %100 Türkçe bir lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adaylar bu koşuldan muaftır. Kayıt tarihleri esnasında geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

9. Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.

10. Niyet mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.

11. Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.

12. Ek Bilgiler: Varsa, adayın başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).