Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri

Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri

 

MEZUNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ders Kategorisi

Kredi (En az)

Zorunlu Dersler

12

Seçmeli Dersler

66

Tez Önerisi

1

Tez

39

Seminer

2

Toplam

120

 

ÖRNEK DERS PROGRAMLARI

Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Uzmanlık Alanı Ders Programı

Birinci Yıl

Birinci Yarıyıl/Güz

İkinci Yarıyıl/Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

PSY 501*

Araştırma Yöntemleri

6

PSY 502*

İleri Düzey İstatistik

6

PSY 511**

Sosyal ve Duygusal Gelişim

6

PSY 512**

Bilişsel Gelişim

7

PSY 516**

Aile ve Çocuk Politikaları

10

PSY 513**

Uygulamalı Gelişim Psikolojisi

7

PSY 517**

Çocuklar için Oyun Terapisi ve Müdahaleler

6

PSY 534**

Psikopatoloji ve Değerlendirme

7

PSY 503*

Seminer

2

PSY 536**

Meslek Etiği

2

 

 

 

PSY 691*

Tez Önerisi

1

Toplam Kredi

30

Toplam Kredi

30

İkinci Yıl

Üçüncü Yarıyıl/Güz

Dördüncü Yarıyıl/Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

PSY 520**

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular

15

PSY 518**

Gelişimsel Değerlendirme

6

PSY 692*

Tez Çalışması I

15

PSY 693*

Tez Çalışması II

24

Toplam Kredi

30

Toplam Kredi

30

Toplam Program Kredisi 120 AKTS 

*Zorunlu Ders , **Seçmeli Ders

 

Çift ve Aile Terapisi Uzmanlık Alanı Örnek Ders Programı

Birinci Yıl

Birinci Yarıyıl/Güz

İkinci Yarıyıl/Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

PSY 501*

Araştırma Yöntemleri

6

PSY 532**

Güncel Çift ve Aile Terapisi Kuramları

6

PSY 533**

Çift ve Aile Terapisinde Beceri ve Uygulama

6

PSY 502*

İleri Düzey İstatistik

7

PSY 517**

Çocuklar için Oyun Terapisi ve Müdahaleler

6

PSY 534**

Psikopatoloji ve Değerlendirme

7

PSY 531**

Çift ve Aile Terapisinde Kuramsal Temeller

6

PSY 536**

Meslek Etiği

7

PSY 511**

Sosyal ve Duygusal Gelişim

6

PSY 590**

Klinik Uygulama ve Grup Süpervizyonu-I

 2

 

 

 

PSY 592**

Bireysel Süpervizyon-I

 1

 

 

 

PSY 503*

Seminer

2

 

 

 

PSY691*

Tez Önerisi

1

Toplam Kredi

30

Toplam Kredi

30

İkinci Yıl

Üçüncü Yarıyıl/Güz

Dördüncü Yarıyıl/Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

PSY 535**

Çift Terapisi

7

PSY 594**

Klinik Uygulama ve Grup Süpervizyonu-III

6

PSY 593**

Klinik Uygulama ve Grup Süpervizyonu-II

6

PSY 693*

Tez Çalışması II

24

PSY 595**

Bireysel Süpervizyon-II

1

 

 

 

PSY 596**

Bireysel Süpervizyon-III

1

 

 

 

PSY 692*

Tez Çalışması I

15

 

 

 

Toplam Kredi

30

Toplam Kredi

30

Toplam Program Kredisi 120 AKTS 

*Zorunlu Ders , **Seçmeli Ders

 

DERSLERİN TANIM ve İÇERİKLERİ 

PSY 501 Araştırma Yöntemleri*Bu ders öğrencilere psikoloji araştırmalarında kullanılan bilgi, yöntem ve tekniklerini tanıtmayı amaçlamaktadır. İleri düzeydeki bu ders, temel bilimsel kavramlar, alan yazın taraması, araştırma sorusu, kuram ve hipotez oluşturma ve test etme ile deneysel araştırma deseni oluşturma gibi konuları kapsamaktadır.  

PSY 502 İleri Düzey İstatistik*: Bu ders sosyal ve davranışsal bilimlerde sıkça kullanılan veri analizi tekniklerini ve araştırma desenlerini derinlemesine incelemeyi amaçlamıştır. Ders, veri yönetimi ve veri hazırlanmasının temel ilkelerinin yanı sıra çeşitli araştırma deseni ve analiz tekniklerini kapsamaktadır. Ders hem teori hem de uygulama odaklıdır.

PSY 511 Sosyal ve Duygusal Gelişim*: Sosyal ve Duygusal Gelişim dersi, sosyal biliş, benlik, sosyal ilişkiler, olumlu sosyal ve ahlak gelişiminin yanı sıra duyguları anlama, ifade etme ve düzenleme becerilerinin gelişimine yönelik çağdaş teori ve araştırmaları incelemeyi hedefler. Konular bireyin etkileşim içinde olduğu sosyal ve kültürel bağlam ile ilişki içinde incelenecek, kuram ve araştırmaların uygulamaya yönelik sonuçları üzerinde durulacaktır.

PSY 512 Bilişsel Gelişim**: Bilişsel Gelişim dersi bebeklikten ergenliğe kadar gerçekleşen bilişsel gelişimin özellikle erken çocukluk döneminde yoğunlaşarak incelenmesini icerir. Bu derste bellek, dil, yönetici işlevler, akıl yürütme, oyun ve hayal gücü, sosyal biliş, ve atipik bilişsel gelişim gibi konulara yönelik çağdaş teori ve araştırmalar incelenir. Ayrıca, bu derste bilişsel gelişimin sosyal-duygusal gelişimle olan bağlantıları üzerinde durulur.

PSY 513 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi**: Uygulamalı Psikoloji dersi, gelişim psikolojisi kuram, araştırma ve metodolojisinin bireylerin yaşam boyu psikolojik sağlığını desteklemek amacıyla nasıl kullanılabileceğini incelemeyi amaçlar. Derste, özellikle çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla uygulanan müdahale programlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Dersin kapsamında saha çalışması da bulunmaktadır. 

PSY 516 Aile ve Çocuk Politikaları**: Bu ders öğrencilere sosyal politika ve çocuk ve aile gelişimi ve refahı ilişkisini kuramsal olarak ve yasa ve uygulamalardan örneklerle sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders, psikoloji bilimi ile aile ve çocuk gelişimi konuları ile ilgili sosyal politikaların ilişkisi üzerine odaklanır. Bu derste, sosyal politika geliştirilmesinde psikolojinin rolü tartışılmakta, Türkiye’den ve dünyadan, ailenin refahını ve olumlu çocuk gelişimini destekleyen sosyal politika uygulamaları incelenmektedir.

PSY 517 Çocuklar için Oyun Terapisi ve Müdaheleler**: Bu derste; oyun, gelişim ve terapi konularının kesişimindeki kuram, araştırma ve uygulamalar incelenmektedir. Derste; gelişimsel psikoloji alanındaki kuram ve araştırmalar ile çocukların yaşlarına uygun oyunlar incelenecektir. Ders aynı zamanda, uygulama odaklıdır ve oyun terapisi literatüründen müdahaleler incelenecek ve öğrenciler tarafından deneyimlenecektir.

PSY 503 Seminer*: Bu ders bölüm öğretim üyeleri ve misafir konuşmacılar tarafından yapılan güncel araştırmaların sunumunu içermektedir. Öğrencilerin araştırma fikirleri geliştirmelerine ve farklı yöntemleri araştırma ve uygulama çalışmalarına entegre etmelerine yardımcı olmak amacıyla planlanmıştır.

PSY 518 Gelişimsel Değerlendirme**: Bu ders öğrencilere gelişimsel değerlendirmenin tarihi ve ilkelerini tanıtmayı, aynı zamanda öğrencilere testleri uygulama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin Türkiye’de sık kullanılan testleri uygulama becerileri kazanmış olmaları beklenmektedir.

PSY 520 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular**: Bu ders, gelişim psikolojisi yöntem ve konularına ileri düzeyde bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Derste öğrenciler, üzerine odaklanılan konularda klasik ve çağdaş teorik ve metodolojik yaklaşımları derinlemesine öğrenir ve bu yaklaşımları eleştirel olarak değerlendirebilme becerisi kazanır. 

PSY 531 Çift ve Aile Terapisinin Kuramsal Temelleri**: Bu ders, aile terapisinin kuramsal temellerine, bu alandaki araştırmalara ve farklı ortamlardaki uygulamalarına odaklanmaktadır. Derste, sistem teorisinin temel ilkeleri ve bu ilkelerin aile sistemine uygulanışı işlenir. Çift ve aile terapisi temel modelleri, alandaki tarihsel gelişimlerle paralel olarak incelenir. Aile genogramı, vaka formülasyonları, rolleme gibi egzersizlerle; aile etkileşim döngülerinin, kültürel patternlerin, terapistin kişisel gelişiminin ve kök aile meselelerinin incelenmesi gibi konulara odaklanılır. 

PSY 532 Güncel Çift ve Aile Terapisi Kuramları**: Bu ders aile terapisinde teori, araştırma ve klinik uygulama ve bunların farklı alanlardaki uygulamaları ile ilgili güncel modellere odaklanmaktadır. Ders temel kuramlar dersinin devamı niteliğinde olup çeşitli güncel aile/sistem teorileri ve terapi modelleri işlenir. Özellikle postmodern modeller vurgulanır. Öğrenciler aile/sistem terapileri ve müdahaleleri ile ilgili günümüz araştırma sonuçlarını öğrenirler. Araştırmalarla desteklenen çeşitli aile terapisi modelleri (çok boyutlu aile terapisi, işlevsel aile terapisi, duygu odaklı terapi gibi) tartışılır. Öğrenciler aynı zamanda farklı aile yapılarını öğrenir ve kültür, sosyal sınıf, etnik köken, din, cinsiyet gibi kimlik çeşitliliklerinin önemini ve etkisini tartışır.

PSY 533 Çift ve Aile Terapisinde Beceri ve Uygulama**: Ders öğrencilere ilk görüşmeden son seansa kadar gerekli klinik deneyimler ile ilgili bilgi sunar. Ayrıca, öğrenciler mikro-danışmanlık becerileri gibi çeşitli terapi teknikleri, değerlendirme teknikleri ve etkili terapi planlama stratejilerine dair gerekli becerileri öğrenirler. Öğrenciler aynı zamanda gerekli klinik belgeleri uygun şekilde tamamlamayı ve mahremiyet, kişisel gizlilik gibi belirli klinik konuların nasıl ele alınacağını öğrenir Öğrenciler derste öğrendiklerini pratik edebilmek için çeşitli rolleme aktivitelerinde yer alır.

PSY 534 Psikopatoloji ve Değerlendirme**: Bu derste temel psikolojik bozukluklar hayat boyu insan gelişimi perspektifinden ele alınır. Temel psikolojik bozuklukların tanımları ve tanısal kriterleri eleştirel bir bakış açısıyla incelenir. Bu bağlamda risk ve koruyucu faktörler işlenir. Çocuklukta, ergenlikte ve yetişkinlikte görülen psikolojik problemlerin; biyolojik, genetik, ailevi, sosyal ve kültürel etkilerle ilişkisi üzerine yürütülmüş araştırmalar incelenir. Genel olarak; psikolojik problemlere insan gelişimi, ilişkiler ve aile bağlamında odaklanılır.

PSY 535 Çift Terapisi**: Bu ders temel ve güncel aile terapisi kuramlarının ve sistemik kavramların devamı niteliğinde olup, çift ilişkilerinde değerlendirilmeye ve klinik uygulamaya odaklanır. Öğrenciler çift terapisine yönelik çeşitli kuramsal yaklaşımları ve araştırmaları öğrenir ve eleştirel bir şekilde değerlendirir. Öğrenciler ders boyunca çift ilişkisindeki gelişimsel basamakları ve çeşitli çift formlarını tanır. Bunlara ek olarak, öğrenciler çift terapilerinde gereken önemli becerileri öğrenirler.

PSY 536 Meslek Etiği**: Bu derste, psikoterapide ve uygulamalı gelişim psikolojisi alanlarında etik uygulamalar üzerine mevcut literatür incelenir. Bireyler, değerlendirme, çiftler ve ailelerle terapi ile ilgili hukuksal meseleler işlenir. Öğrenciler; terapi ve uygulamalı psikoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası etik yönetmelikler konusunda bilgilendirilir.

PSY 590, 593, 594 Klinik Uygulama ve Süpervizyon I, II, & II**: Bu derslerin amacı kuramsal bilgilerin bireyler, çiftler ve ailelerle terapide uygulanmasıdır. Öğrenciler; canlı süpervizyon, kayıttan süpervizyon ve vaka tartışması gibi farklı sistemik süpervizyon yöntemlerini kullanarak gelişimlerini yakından takip eden bir süpervizörle çalışırlar. Öğrenciler; terapötik görüşme, değerlendirme ve tanı, terapi planlaması, terapi uygulamaları, vaka takibi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konularda deneyimler edinir. Grup süpervizyonu aynı zamanda gruptaki diğer öğrencilerden geribildirim almak, terapi takımının parçası olmak ve yapıcı geribildirimler paylaşmak için imkan sağlamaktadır.

PSY 592, 595, 596 Bireysel Süpervizyon I, II, & II**: Bireysel süpervizyon derslerinde öğrenciler, çift ve aile terapisi becerilerini ve vaka formülasyonlarını geliştirmek amacıyla bireysel süpervizyon alırlar. Danışanlarla gerçekleştirdikleri ilk görüşmeler, tamamladıkları değerlendirmeler, terapi planları, terapi sürecindeki gelişmeler ve terapi uygulamaları hakkında bilgileri süpervizyonda paylaşırlar. Terapi becerilerini, güçlü yanlarını ve aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri alanları gösterebilmek için görüşme kayıtlarını sunarlar. Terapistin kişisel gelişimi de bu dersin önemli bir parçasıdır.

691 Tez Önerisi*: Bu ders öğrencilerin literatür taramasına dayalı olarak tez önerisi yazmasına destek olmayı ve öğrencilerin araştırma soruları geliştirmesine ve araştırma deseni oluşturması rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler, detaylı bir literatür taramasına dayalı olarak, kendi araştırma sorularını ve hipotezlerini üretir ve çalışmalarının nasıl bir methodoloji ile gerçekleştirecekleri üzerine çalışırlar.  

PSY 692 Tez I & PSY 692 Tez II*: Tez derslerinde öğrenciler, veri toplama, ön analizler ve hipotez testi analizleri üzerine becerilerini geliştirirler. Ders aynı zamanda öğrencilere tez yazımı sürecinde de destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders öğrencilere mezuniyet sonrasında bir araştırmacı olarak gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.  Öğrenciler bu derste, tez çalışmalarının daha ileri aşamalarında kendi topladıkları veya hazır bir dataseti analiz edip raporlamasını yaparlar. Analiz sonuçlarına göre tezlerini yazar ve sunumlarını yaparlar.