Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Projeler

Projeler

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ve ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  ARASINDA CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU ÜYELERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ  

 

Ceza infaz kurumlarına izleme ziyaretleri gerçekleştirerek olası sorunları yerinde inceleme temel görevi ile donatılmış 4681 sayılı kanunla 2001 yılında kurulmuş sivil ve bağımsız kurullar olarak faaliyet göstermekte olan “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları”nın (sivil izleme kurulları) bağımsızlığını ve etkinliğini güçlendirmek amacıyla Haziran 2019’dan günümüze değin ulaşan; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan “Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında; ceza infaz kurumları ve tutukevleri sivil izleme kurulu üyelerinin entelektüel kapasitelerinin artırılması maksadıyla verilecek eğitimlerin koordinasyonuna ilişkin Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.  

 

Eğitimlere, sivil izleme kurulları ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde “Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında Avrupa Konseyi tarafından 31 Mayıs 2022’ye kadar finansal ve teknik destek ile uzmanlık desteği sunulacaktır.

 

Protokol hükümleri çerçevesinde, kurumumuz tarafından, projenin uygulama dönemi boyunca yapılacak eğitim programlarının yürütülmesine Hukuk Fakültemiz öncülüğünde ve gerekli görülen diğer fakülteler ile iş birliği içerisinde katkı sunulacak olup, ayrıca proje tamamlandıktan sonra sivil izleme kurullarına yönelik yüz yüze eğitimlerin sürdürülebilirliğini ve sürekliliğini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN 12. MADDESİ HÜKMÜ “ÇOCUĞUN KENDİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLAMA HAKKI” : TÜRKİYE VE SLOVENYA MEVZUAT VE UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ VE UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER (2017)

TÜBİTAK İkili İşbirliği Programlarınca kabul edilen ve desteklenen “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12. maddesi hükmü “Çocuğun Kendi Görüşünü Açıklama Hakkı” : Türkiye ve Slovenya Mevzuat ve Uygulamasının Karşılaştırılarak İncelenmesi ve Uygulamanın Geliştirilmesi İçin Öneriler” başlıklı proje üç yıl sürecektir. Proje ekibi; Yürütücü Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver, Prof. Dr. Suzana Kraljić; Araştırmacılar Prof. Dr. Mesut Caşın, Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta ve Yrd. Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt, Vesna Rijavec, Tjaša Ivanc, Katja Drnovšek, Borut Holcman, Tomaž Keresteš’ten oluşmaktadır.

Projenin konusu olan 12. madde demokrasinin en değerli ilkelerinden biri olan ifade özgürlüğünün özel bir düzenlemesidir. Türkiye tarafından 1994 yılında kabul edilmiş olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yirmi yıllık Dünya uygulamasında önemli adımlar atılmış olmasına rağmen, bu madde, hayata geçirilmesi en zorlu maddelerden biri olmuştur. Aynı şekilde Türkiye açısından da 12. madde, literatüre çok sınırlı biçimde yansıdığı gibi, uygulaması da çok sınırlı bir alanda ve sınırlı biçimde olmuştur. Çocuğun görüşünün alınması, genel olarak demokratik kültürün varlığı ve gelişimi ile yakından ilgilidir ve çocuğun menfaati ilkesinin hayata geçirilmesinin de yasal önkoşullarından biridir. Çalışma ile çocuğun kendini doğrudan ve dolaylı etkileyen kararlar hakkında görüşünün alınması, ya da daha geniş ifade ile katılımının sağlanmasına ilişkin karşılaştırmalı mevzuat-uygulama-doktrin ve yargı ve idari alandaki uygulamanın tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışma sonucu hazırlanan Rapor’un Türkiye’de çocuk hakları ve demokratik kültürün gelişmesinde katkısının olması ve başka bir ülke uygulamasındaki ortaklık ve farklılıklar ile ortak geliştirilen öneriler uygulamacılar için önemli bir kaynak olması yanında çocuğun görüşünün dikkate alınması konusunda mevzuat, uygulamayla ilgili tespitler ve öneriler yasama, yürütme ve yargı organlarına yol gösterici olması hedeflenmektedir.

JEAN MONNET DESTEKLİ PROJELER (2015)
TÜRKİYE BAROLARI’NIN SÜREKLİ EĞİTİMİ: AB VE AB HUKUKU’NUN TÜRKİYE AVUKATLIK HİZMET SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

Continuing Education of the Turkish Bar: the EU, EU law and its practical implications for the Turkish Legal Service Sector

Avrupa Birliği Komisyonu’nu, Avrupa Birliği’ni (AB) yakından ilgilendiren bilimsel nitelikteki akademik çalışmaları desteklemek amacı yürütmekte olduğu Erasmus + Jean Monnet destek programı kapsamında “Continuing Education of the Turkish Bar: the EU, EU law and its practical implications for the Turkish Legal Service Sector (Türkiye Baroları’nın sürekli eğitimi: AB ve AB Hukuku’nun Türkiye Avukatlık Hizmet Sektörü üzerine etkileri)” başlığı ile yapmış olduğumuz proje başvurusu, 2013/14 yılı çağrısı kapsamında dünya çapında toplam 500 üniversite ve diğer eğitim kurumlarının yapmış olduğu proje başvuruları arasından desteklenmeye hak kazanan oldukça az sayıda proje arasına girmiş ve ilgili çağrı yılı kapsamında Türkiye’den desteklenen tek proje olma başarısını yakalamıştır.

Proje kapsamında, 1 Mart 2015 – 30 Aralık 2015 tarihleri arasında, coğrafi dağılımları ve üye sayıları göz önünde bulundurulmak suretiyle seçilen 10 baroya kayıtlı avukat ve stajyer avukata, AB sınırları içerisinde avukatların serbest dolaşımına ve avukatlık mesleğine uygulanan ve AB vatandaşı avukatların mesleklerini diğer üye devletlerde de sürdürmelerine olanak tanıyan hukuki rejiminin anlatıldığı her bir baro için toplam 16 saatlik tamamen ücretsiz sertifikalı seminer programı gerçekleştirilmiştir. Projeye katılım sağlayan baroların eğitim merkezlerinde gerçekleştirilmiş olup, avukat/stajyer avukat meslektaşlarımızın yoğun çalışma temposu göz önünde bulundurularak, toplam 16 saatlik seminer programı her bir baro için dört ayrı güne yayılacak şekilde mesai saatleri sonrası sürdürülmüştür. Projenin duyurusu ve seminer derslerin programı her bir katılımcı baro tarafından üyelerine yapılmış, 500’ün üstünde avukat ve stajyer avukat seminerlere katılmak için kayıt yaptırmıştır. Kayıt aşamasından sonra seminerlere düzenli katılım gösteren meslektaşlarımıza da her bir seminer dizisi sonrası isimlerine düzenlenmiş projenin resmi sertifikaları takdim edilmiştir. Proje kapsamında eğitim, konaklama, seyahat vs. masrafların tamamı projenin AB Jean Monnet Programları tarafından finanse edilen bütçesinden karşılanmış olup, projeye katılım sağlayan baro yönetimlerinden ve katılımcı meslektaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilmemiştir.

Proje’nin en önemli hedefi, AB’ne Türkiye’nin olası üyelik durumunda konu ile ilgili AB mevzuatının Türk avukatlarının meslekleri açısından getireceği yenilikleri (diğer üye devlet mahkemelerinde müvekkil temsili, unvanların ve diplomaların diğer devletlerde geçerliliği, üye devlet barolarına kayıt, üye devletlerde büro kurma vs.), avukatlık hizmet sektöründe yaratacağı olası (çoğu zaman olumlu) değişimleri katılımcılara aktarabilmek ve meslektaşlarımızın mesleki/akademik gelişimlerine farklı fakat kendilerini yakından ilgilendiren bir alan ile destek verebilmektir.

Ayrıca, projemiz dâhilinde işlenen seminer konuları kapsamında AB’ne uyum sürecinde başta 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri olmak üzere, konu ile ilgili Türk mevzuatının AB hukuku hükümleri ile karşılaştırması da yapılarak, seminerler sırasında ilgili mevzuatta yapılması gerekecek değişiklikler ve AB Hukuku’nun konu ile alakalı çeşitli yönleri de ayrıca tartışmaya açılmıştır.

AB PROJESİ

'Lunchbox Seminars on EU Integration' başlıklı Jean Monnet Modülü kapsamında öğle yemeği aralarında düzenlenen seminer dersleri ile, çalışmalarında AB Hukuku ve bağlantılı hukuk dışı konulara değinme fırsatı bulamayan öğrenci ve akademisyenleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci hakkında bilgilendirmek amaçlanmış olup, olası üyeliğin hukuksal, siyasal, bireysel, toplumsal ve finansal olarak hayatımızda meydana getireceği değişikliklerin disiplinlerarası bakış açısıyla katılımcılara aktarılması planlanmıştır. Proje ömrü, 9 Şubat 2015 itibarı ile 24 ay olan seminerlerde, yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerde ve uluslararası örgütlerde seminer konuları ile ilgili alanlarda çalışan değerli akademisyenler konuşmacı olarak yer almışlardır.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen 'Continuing Education of the Turkish Bar' Jean Monnet projesi kapsamında, üye sayıları ve coğrafi dağılımları göz önünde bulundurulmak suretiyle Türkiye genelinde seçilen 10 ilin barosuna kayıtlı 400'den fazla avukat ve stajyerin 12 ay süreyle, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde AB Hukuku'nun Türk hukuk piyasası üzerinde yaratacağı etkiler ve AB hukukunda avukatların serbest dolaşımı alanlarında eğitilmesi amaçlanmıştır.

Projeler, Özyeğin Üniversitesi’nin AB Eramus+ Jean Monnet programı kapsamında desteklenen ilk projeleridir.

LUNCH-BOX SEMINARS ON EUROPEAN UNION INTEGRATION

'If Turkey will join the EU, it will lose all it's power to make decisions about internal affairs', 'The European Union will not be able to survive the present crisis', 'The European Union is a club of Christian countries'..... everyone has their own opinion about the European Union, but how much of our opinions is based on the reality? If you would like to find out, and if you would like to discuss your ideas with your fellow students and academic staff, you are invited to participate in the 12-weekly Jean Monnet Lunchbox Seminars on EU Integration, an educational program that is subsidized by the European Union within the framework of the Erasmus+ Programme.

The seminars will take place at the second floor of the Faculty of Law (AB Building, room 486) during regular semester weeks, every Tuesday from 12.40 to 14.40. Expert academics from Turkey and from abroad will lead the seminars; the language of the seminars will be English. Light lunch (simit) will be provided free of charge. Regular participants will receive an official certificate of participation at the end of the semester.