Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

Başvuru için Hukuk Fakültesi mezunu olma koşulu aranmaz, herhangi bir lisans programından mezun olunması yeterlidir.

Lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış T.C. uyruklu adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk kabul edilmesi gerekir. Denklik belgesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuru diploma sahibi  tarafından yapılır. Diploma denkliği henüz verilmemiş adayların kayıt esnasında, denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgeyi ibrazı gerekmektedir.
*Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile öğrenim dili %100 Türkçe olan lisans programı mezunu olanlar dışında yabancı uyruklu öğrencilerin, TÖMER'in Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1 seviyesinde) sunmaları zorunludur. Sınav sonucu, alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

** En az 3 yıllık mesleki tecrübe aranmaktadır.

*** ALES koşulu aranmaz.

Başvuru,Değerlendirme ve Kabul Süreci:

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrlaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen yabancı uyruklu adayların diplomalarının tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. 

Başvuru için Gereken Belgeler

Tüm belgeler, Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.

2. Diploma: Lisans diplomasının usule uygun onanmış fotokopisi. E-devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri de kabul edilir.

3. Diploma Denklik Belgesi: Yurt dışında öğrenim T.C. vatandaşları için:T.C. uyruklu adayların yurt dışından aldıkları diplomalar için diplomanın Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik Ofisi'nden alınacak diploma denklik belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi. Denklik belgesi henüz teslim edilmemiş adaylar tanınırlık belgelerini de yükleyebilirler. Denklik belgesi henüz teslim edilmeyen adayların denklik başvurusunun yapıldığını gösterir belgeyi yüklenmesi zorunlu olup öğrenciler, Denklik belgelerini hazır olduğunda Üniversiteye iletmekle yükümlüdürler.

4. Diploma Tanınırlık Belgesi: Yurt dışında öğrenim gören Yabancı uyruklular için:
Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu vatandaşların diploma tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır. 

5. Transkript: Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.

6. Türkçe Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Türkçe Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Yabancı Uyruklu adayların Türkçe yetkinliklerini gösteren TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1) sunmaları zorunludur. Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile %100 Türkçe bir lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adaylar bu koşuldan muaftır. Kayıt tarihleri esnasında geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

7. Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.

8. Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.

9. Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.

10. Ek Bilgiler: Varsa, adayın, başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).