Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Lisans ve/veya Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Tanınırlık belgesi için, YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuru diploma sahibi tarafından yapılır. Başvuru esnasında tanınırlık ve denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgenin ibrazı gerekmektedir. Öğrenciler denklik belgeleri hazır olduğunda, öğrenim süreleri içerisinde Üniversiteye iletmekle yükümlüdürler.

  • Aşağıda belirtilen Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavlarının birinden geçer puan almaları beklenmektedir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri hesaplanırken, üniversiteye kayıt olunan tarih dikkate alınır.

Lisans Derecesiyle;

SINAVLisans Dercesi ile

Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği Uzmanlık*

Geçerlilik Süresi (Kayıt tarihinden itibaren)

GRE - Eski SistemEn az 720 (SAY)-

5 Yıl

GRE - Yeni SistemEn az 156 (SAY)-5 Yıl
ALESEn az 80 (Herhangi bir puan türü)555 Yıl

* Doktora, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Dış Hekimliği uzmanlık alanlarında ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adaylarda (YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/1b ve 16/1 maddelerine istinaden) ALES şartı aranmaz, değerlendirmede puan 55 olarak dikkate alınır.

Yüksek Lisans Derecesiyle;

SINAVYüksek Lisans Dercesi ile

Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği Uzmanlık*

Geçerlilik Süresi (Kayıt tarihinden itibaren)

GRE - Eski SistemEn az 640 (SAY)-

5 Yıl

GRE - Yeni SistemEn az 151 (SAY)-5 Yıl
ALESEn az 60 (Herhangi bir puan türü)555 Yıl

* Doktora, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Dış Hekimliği uzmanlık alanlarında ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adaylarda (YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/1b ve 16/1 maddelerine istinaden) ALES şartı aranmaz, değerlendirmede puan 55 olarak dikkate alınır.

  • Programa başvurmak isteyen adaylardan, aşağıda belirtilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden geçerli notu almış olmaları beklenmektedir. Yabancı dil yeterliğini sağlayamayan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. İngilizce hazırlık okuma şartı ile kabul mümkün değildir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri hesaplanırken üniversiteye kayıt olunan tarih dikkate alınır.

Lisans Derecesiyle;

SINAVLisans Dercesi ile

Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği Uzmanlık*

Geçerlilik Süresi (Kayıt tarihinden itibaren)

TOEFL-IBT**En az 84En az 84

2 Yıl

YDS - e-YDS - YÖKDİL- e-YÖKDİLEn az 70En az 705 Yıl

Yüksek Lisans Derecesiyle;

SINAVYüksek Lisans Dercesi ile

Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği Uzmanlık*

Geçerlilik Süresi (Kayıt tarihinden itibaren)

TOEFL-IBT**En az 84En az 84

2 Yıl

YDS - e-YDS - YÖKDİL- e-YÖKDİLEn az 70En az 705 Yıl

*ÖzÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı sadece yüksek lisans başvurularında kabul edilir.

** ÜAK'ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi'nin 6/3d maddesi uyarınca, "Sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması" şartı aranır.

*** Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. İngilizce hazırlık okuma şartı ile kabul mümkün değildir.

  • Aşağıda belirtilen not ortalaması ile mezun olmak;

Lisans Derecesiyle;

 

Lisans Derecesi ile

Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıp,Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği Uzmanlık

Mezuniyet Not Ortalaması

En az 3/4*                

-

Mezun Olduğu Bölümler

Herhangi bir lisans programı

Herhangi bir alan

*Lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınır.

Yüksek Lisans Derecesiyle;

 

Yüksek Lisans Derecesi ile

Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıp,Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği Uzmanlık

Mezuniyet Not Ortalaması

En az 2.3/4**                      

-

Mezun Olduğu Bölümler

Herhangi bir alan

Herhangi bir alan

*Lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınır.

 

Başvuru,Değerlendirme ve Kabul Süreci:

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen yabancı uyruklu adayların diplomalarının tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.

2. Diploma: Lisans diplomasının usule uygun onanmış fotokopisi. E-devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri de kabul edilir. Başvuru sürecinde henüz mezun olmayan adayların beklenen mezuniyet tarihlerini gösterir bir belge yüklemeleri gerekmektedir.

3. Denklik: Yurt dışında öğrenim gören T.C. uyruklu adaylar YÖK’ten aldıkları Diploma Denklik Belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi. (Denklik belgesi henüz teslim edilmemiş adaylar tanınırlık belgelerini de yükleyebilirler). Öğrenciler, Denklik belgeleri hazır olduğunda öğrenim süreleri içinde Üniversiteye iletmekle yükümlüdürler.

4. Diploma Tanınırlık Belgesi: Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu vatandaşların diploma tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.

5. Transkript: Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.

6. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi. Kabul edilen sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversite kayıt tarihinde geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

7. İngilizce Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi. Kabul edilen sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversite kayıt tarihinde geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. İngilizce hazırlık okuma şartı ile kabul mümkün değildir.

8. Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir. (ÖzÜ mezunu adayların sadece referans kişi bilgilerini girmeleri yeterlidir. Referans kişilerinin, referanslarını sisteme yüklemeleri gerekmemektedir.)

9. Niyet mektubu: Enstitü tarafından belirlenen konularda kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.

10. Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.

11. Ek Bilgiler: Varsa, adayın başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).