Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Toplumsal Katkı Çerçevesi

Toplumsal Katkı Çerçevesi

Eğitim sisteminin en üst basamağı olan yükseköğretim kurumlarının öncelikli ve en temel işlevi eğitim, araştırma ve bilgi transferi olmuştur. Ancak bunun ötesinde üniversiteler bu faaliyetlerin her biri ve hepsi ile toplumun yaratıcı ve düşünsel yönüyle doğrudan ilişki içinde olarak toplumun kendine özgü tarihsel, kültürel ve sosyal gelişimini şekillendirirler. Üniversite, bu faaliyetleri içinde bulunduğu toplumdan beslenmeden gerçekleştiremez. Bu kapsamda kendini besleyen toplumla karşılıklı etkileşiminde hem dönüşen hem de dönüştüren rolünün bilincinde olan Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), tüm faaliyetleri ile toplum hizmetini kilit bir değer, hedef ve amaç olarak benimser. Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak Özyeğin Üniversitesi’nin misyonu; topluma hizmet vermek amacıyla, çözüm odaklı ve katma değeri yüksek uygulamaların hayata geçmesini sağlamaktır.

Bu anlayışla ÖzÜ küresel düzeyde içinde yaşanılır bir toplum oluşması için;

 • Kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışır ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi konusunda topluma öncülük eder.
 • Toplumsal hizmeti merkezine alan bir üniversite kültürü yaratmak amacıyla gerekli yönetsel sistem ve süreçleri kurar.
 • Birden çok disiplinin bir arada çalışarak ürettiği bilgi birikimini üniversite-sanayi, üniversite-kamu, üniversite-sivil toplum kuruluşları iş birlikleriyle insanlığın hizmetine sunarak toplumun sosyal, ekonomik ve entelektüel açıdan gelişmesini sağlar.
 • Yerel boyutta bulunduğu bölgenin beşeri, sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlarına yönelik çözümler üreterek kolektif aklın oluşmasına katkıda ve karar mekanizmalarına etkide bulunur.
 • Araştırma ve deneyimsel öğrenmeye olanak sağlayan kapsayıcı eğitim programlarıyla öğrencilerinin farklı açılardan, nedensel ve bütüncül düşünebilen, diyalog yoluyla öğrenebilen, küresel hassasiyete sahip, değerlere saygılı, çok boyutlu ve duyarlı bireyler olmalarını teşvik eder, çevrelerine öncü olan aktif yurttaşlar olmalarını amaçlar.
 • Mezunlarının hem birey olarak hem de mesleki seçimlerinde, toplumu pozitif yönde değiştirme ve dönüştürme potansiyeline sahip iş yaratıcıları olarak toplumun itici gücü olmalarına önem verir.
 • Tüm bireyler için güvenli, işlevsel, erişilebilir ve saygın yaşam ortamlarının oluşmasına katkı sağlar.

Bu kapsamda Özyeğin Üniversitesi’nin topluma hizmet politikasının hedefleri şu şekildedir:

 • Üniversitedeki faaliyet ve süreçleri, toplumsal ve çevresel fayda yaratmak üzere en verimli olacak şekilde oluşturmak,
 • Girişimcilik yaklaşımını benimseyen, yaparak öğrenmeye dayalı ders programları ve destek hizmetleriyle öğrencilerinin mümkün olan her ortam ve koşulda, toplumsal hizmeti sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla proaktif bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak,
 • Bölgenin sosyoekonomik ve kültürel ihtiyaç ve sorunlarına yönelik akademik çalışmaları teşvik etmek,
 • Toplumsal katkı uygulamalarıyla ilgili periyodik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirerek farkındalık yaratmak,
 • Yerel kuruluşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri gibi toplumsal aktörlerle iş birliği ve ortaklık faaliyetlerinin sayısını artırmak,
 • Topluma yönelik yaşam boyu öğrenme faaliyetleri geliştirmek ve nitelikli eleman ihtiyacı için gereken eğitimlerin gerçekleştirilmesiyle bölgenin kalkınmasını sağlamak.

Özyeğin Üniversitesi, topluma hizmet faaliyetlerinin sosyal etkisini koordine eden, takip eden ve ölçen öncü bir kurumsal yapılanmaya sahiptir. Sürdürülebilir gelecek vizyonundaki tüm bu çalışmalarını ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu çatısı altında bir bağlama oturtur. Topluma sunduğu katkıların nicel ve nitel kalitesini güvence altına almak amacıyla hizmet stratejisinin içeriğini iç ve dış paydaşlardan düzenli ve sistematik olarak toplanan geribildirimlerle geliştirir ve iyileştirir, planlama ve ihtiyaç analizleri ile günceller. Topluma katkı faaliyetlerinde hukuk ve etik ilkeler çerçevesinde hareket ederek haklarına, çevre haklarına, etnik ve dini farklılıklara, kültürel ve manevi değerlere saygı gösterir.