Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararasılaşma Politikası

Özyeğin Üniversitesi, (ÖzÜ) programları akredite edilmiş, uluslararası saygınlığı olan girişimci bir araştırma üniversitesi olmayı hedeflemektedir. Uluslararasılaşmanın eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve öğrenci deneyiminin kalitesini artırdığı ilkesi ile stratejik planını oluşturan ÖzÜ, yükseköğretime ait tüm bu unsurları uluslararası anlayış ile bütünleştirmeyi ve kültürlerarası etkileşim için çok sayıda fırsat sunan bir ortam yaratmaya çalışır. Bu kapsamda ÖzÜ çok boyutlu bir strateji izleyerek çok kültürlü öğrenci deneyimi yaratmayı, öğrenci ve çalışan hareketliliğini, uluslararası araştırma-geliştirme faaliyetlerini, sektörler arası ve uluslararası iş birliklerini ve çok uluslu bir dünyaya anlamlı ve kalıcı katkıda bulunmak için gerekli yapıların kurulmasını destekler.

Üniversite, öğrencilerin küresel ve iç içe geçmiş bir toplumda uluslararası alanda rekabet edebilirliği yüksek, kültürlerarası yetkinliğe sahip bireyler ve mezunlar olmasını amaçlar. Bu hedef doğrultusunda ÖzÜ’de (Hukuk haricinde) tüm eğitim programları İngilizce sunulur. Öğrencilerin farklı yabancı dil öğrenmeleri zorunlu ve seçmeli ikinci yabancı dil dersleriyle teşvik edilir. Müfredata kültürlerarası boyutların entegre edilmesi, uluslararası içerikli programların oluşturulması, kültürlerarası becerileri geliştirecek öğrenme ve öğretme ortamlarının geliştirilmesi için çalışılır. Değişim anlaşmaları ile öğrenci ve çalışan hareketlilikleri gerçekleştirilir ve katılımcılara uluslararası bir bakış açısı ve deneyim kazandırılması sağlanır.

Özyeğin Üniversitesi eğitim programlarını tasarlarken uluslararasılaşma boyutunu kalite ve akreditasyon süreçleri ile güvence altına alır, işlerliği ve sürdürülebilirliği için gerekli iyileştirmeleri yapar. Akademik müfredat şeffaflık ilkesinin korunması ve yeterliliklerin tanınmasını sağlamak amacıyla Avrupa ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini dikkate alır. Geliştirilen uluslararası protokoller ve iş birlikleri, akademik program koordinatörleri ile takip edilir ve öğrencilerin misafir bulundukları kurumlarla ilgili geri bildirimler de dikkate alınarak güncellenir.

Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmada kalitenin sağlanması için yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı ve üniversite deneyimleri somut veriler üzerinden takip edilir. Uluslararası Ofis ve ilgili birimlerin düzenlediği programlar ile öğrencilerin akademik gelişimi ve üniversite yaşamına uyumu desteklenir. Çok-kültürlü bir üniversite eğitimi ve deneyimi oluşması için çeşitli coğrafyalarda uluslararası öğrenci temini çalışmaları yürütülür. Kültürlerarası etkileşim için çok çeşitli ve çok katmanlı fırsatlar sunan bir eğitim deneyimi, bireylerin kaynaşabileceği zengin sosyal ortamlar ve etkinlikler ile pekiştirilir.

Araştırma geliştirmede öncelikli alanlarda en iyi araştırmacıları ve projeleri çekerek kurumun ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırmak ÖzÜ’nün en öncelikli hedeflerindendir. Bu stratejik hedef doğrultusunda, öğretim elemanlarının araştırmalarında ve bilimsel faaliyetlerinde uluslararası iş birliklerinin kurulması teşvik edilir.