Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

ÖzÜ Kalite Çerçevesi

ÖzÜ Kalite Çerçevesi

Bu politika, Özyeğin Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerinin kalitesini güvence altına almak için benimsenen faaliyetleri özetler. 
 1. Üniversitenin Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan hedeflerin, ölçütlerin ve amaçların gerçekleştirilmesi,
 2. Bütün faaliyetlerde sürekli kalitenin iyileştirilmesi, ve
 3. Uluslararası ve ulusal mevzuatlardaki ilgili standartların ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini desteklemek ve sağlamak için genel bir kalite çerçevesi sunar.

Üniversite faaliyet gösterdiği bütün alanlarda, ortaklıkları ve diğer ilişkileri aracılığıyla, akademik ve eğitim faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı ve gerekli standartları korumayı hedefler. Üniversite, üstün kaliteye sahip bir kurum olmayı hedefler ve bu hedefini gerçekleştirmek için:

 1. Yüksek kaliteli akademik eğitim-öğretim sunar;
 2. Akademik programlarına temel teşkil etmek ve bu programları güçlendirmek için ulusal ve uluslararası standartlarda araştırmalar yürütür;
 3. Öğrencilerin entelektüel ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir ortam sunarak, öğrenci gelişimini ve refahını en üst düzeye çıkarır;
 4. Topluma katkıda bulunmayı teşvik edip destekler.

Bu ilkeler ile uyumlu olarak Kalite Çerçevesi Araştırma Politikası, Eğitim Politikası, Uluslararasılaşma Politikası ve Toplumsal Katkı Çerçevesi ile uyum içerisindedir.

Bu politikaya uygun şekilde kalite güvencesini sağlamak için esas alınan temel yasal çerçeveler, harici akademik standartlar ve harici referans noktaları aşağıdaki gibidir:

 • Avrupa Yüksek Eğitim Alanı’nda Kalite Güvencesi için Standartlar ve Yönergeler, 2015
 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Kurulu, Kalite Güvencesi Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 23.11.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30604)
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi,  2011
 • Diğer ilgili kanunlar ve yasal düzenlemeler ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlar,
 • Belli faaliyetlere yönelik olarak, disiplinler, mesleki standartlar ve akreditasyon süreçleri ile uygulama esasları için ilgili kıyaslamalar.


Kapsam
Üniversite Kalite Güvence Çerçevesi, altı değerlendirme türü içerir:

 1. Akademik Birim Değerlendirmeleri: Fakültelerin, enstitülerin ve yüksekokulların değerlendirilmeleri üniversitenin stratejik planı göz önünde bulundurularak tasarlanır. Birim değerlendirmeleri akademik programları içerir.  Bu değerlendirme, ilgili fakülte, yüksekokulların ve enstitülerin yapısı ve yönetişimi, öğrencisi ve personeli, akademik programları, araştırma üretkenliği, ortaklıkları, bütçesi ve mekansal özellikleri ve ilgili birimin stratejik planındaki bütün önemli unsurlarını (örn. eğitim, araştırma ve topluma hizmet) kapsar. Birim değerlendirmeleri öncelikli olarak akreditasyon süreçleriyle paralel ilerler.
 2. İdari Birim Değerlendirmeleri: İdari Birim Değerlendirmelerinin amacı, Üniversite’deki her biriminin kalitesini ve verimliliğini iyileştirmeyi teşvik etmek ve her bir çalışanın daha iyi kararlar alabilmesini sağlayacak ortak bir temel oluşturmaktır.  Bu çalışma, ilgili birimin performans ve faaliyetlerinin yanı sıra, söz konusu birimin Üniversitenin stratejik planına ne ölçüde katkı sağladığına dair değerlendirmeler de içerir.
 3. Uygulama ve Araştırma Merkezi (UYGAR) Değerlendirmeleri:  UYGAR değerlendirmeleri, bu merkezlere akademik kaynakların nasıl tahsis edildiği ve merkezlerin odaklandığı alanlarda Üniversitenin yurt içindeki ve yurt dışındaki eşdeğer merkezlere kıyasla nasıl bir performans sergilediğini belgeler.  UYGAR’ın 5 yıllık planında belirtilen performans göstergelerinin takibi de bu değerlendirmeye dahildir.
 4. Program Çıktılarına Ulaşma Ölçümleri: Bu değerlendirmede bölümlerin program kazanımları bir ya da iki yıllık döngüler halinde değerlendirilir. Değerlendirme yöntemi olarak dolaylı ölçüm metotları (anketler, odak grupları) yanı sıra derslerde doğrudan ölçümler kullanılmasının yaygınlaştırılması olarak akreditasyon süreçleriyle paralel ilerler.
 5. Tematik Değerlendirmeler: Üniversitenin eğitim, araştırma,öğrenci gelişimi ve topluma hizmet alanındaki performansı genel olarak üst yönetim tarafından değerlendirilir. 
 6. Kurumsal Dış Değerlendirmeler: Kurumsal Değerlendirmeler, her beş senede bir Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış bağımsız kurumlarca yapılır. Bu değerlendirmelerin amacı üniversitedeki kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin geri bildirim sunmaktır.

Sürekli İyileştirme
Sürekli İyileştirmede, üniversitenin planlama ve yönetim yaklaşımı ‘’Planla, Uygula, Değerlendir, İyileştir’’ döngüsü ile desteklenir. Bu ilkeler, aşağıdakilerden oluşan döngüsel bir süreç içerisinde uygulanır:

 1. Planlama: Yeni bir stratejik yön belirleme veya iç ve/veya dış bir değerlendirmeye dayalı olarak planlama, mevcut uygulamalarda önemli bir iyileştirme için yeniden planlama, 
 2. Uygulama: Planın uygulanması ve sonuçların, önceden kararlaştırılan ölçütlere göre takip edilmesi,
 3. Değerlendirme: Performansın ölçülmesi ve hedeflerle karşılaştırılarak analiz edilmesi,
 4. İyileştirme: Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli iyileştirmelerin yapılması ve uygulama sırasında iyi çalıştığı tespit edilen iyi uygulamalara sahip alanların korunması.


Sorumluluklar
Kalite ve standartlara ilişkin sorumluluklar, üniversitenin yönetişim düzenlemelerine aşağıdaki şekilde dahil edilmiştir: 

 1. Rektör, Üniversite’nin bütün faaliyetlerinde kalite yönetimi, kalite güvencesi ve yükseköğretim standartlarına uygunluğu sağlamaktan sorumludur.
 2. Senato, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayınlanan yükseköğretim standartlarına uygunluk ve kalite güvencesi konularında üniversitede kalite politikasının oluşturulmasından sorumludur.
 3. Kalite Komisyonu, akademik yönetişim ve yönetim alanlarında ilgili yükseköğretim standartlarına uygunluk, kalite iyileştirme ve kalite güvencesinden sorumludur. 
 4. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Kurulları kendilerine iletilen konuları Senato’ya raporlamak, ilgili politika ve stratejileri hayata geçirmek ve hayata geçirilen bu politikaların takibini yapmaktan sorumludur.
 5. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı eğitim öğretim ve öğrenci deneyimi alanlarında alanlarında ilgili yükseköğretim standartlarına uygunluk, iyileştirme ve kalite güvencesini sağlamaktan sorumludur.
 6. Genel Sekreter, finansal yönetim, operasyonel yönetim, güvenlik ve tesis yönetimi alanlarında ilgili yükseköğretim standartlarına uyulmasından sorumludur.
 7. Dekanlar/Müdürler/Direktörler, akademik faaliyetler ile yönetim faaliyetlerine liderlik etmek ve kendi fakülte/yüksekokullarına uygun şekilde, gerekli standartların korunup, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
 8. Öğrenci Dekanı, üniversitenin dönüştürücü eğitim felsefesini destekleyen uygulamaların oluşturulması ve yönetimi, öğrencilere sunulan psikolojik danışmanlık, sosyal ve kültürel desteklerin iyileştirme ve kalite güvencesini sağlamaktan sorumludur.
 9. Öğrenme ve Öğretme Ofisi, ÖzÜ'nün tüm faaliyetlerinde teknopedagojik gereksinimleri karşılamak ve güçlendirmekten, öğrenme, öğretme, araştırma ve topluma yönelik faaliyetlerim dijital ortamlardaki sunumlarında kalite güvencesini desteklemekten sorumludur. Özyeğin Üniversitesi bu faaliyetlerini Teknopedagojik Eğitim Çerçevesi'ne göre yürütür.
 10. Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi, üniversitedeki tüm birimlerin kalite çerçevesi doğrultusundaki çalışmalarını desteklemek ve süreçlerin yasalara ve mevzuata uygunluğunu teyit etmekten sorumludur.
 11. Üniversitenin bütün çalışanları, üniversite politikaları ve prosedürleri, görev tanımları ve pozisyon açıklamalarında da belirtildiği üzere kendi işleri ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olduğu için Üniversite’nin kalite sisteminin, kalite güvencesi ve iyileştirme süreçlerinin ve yükseköğretim standartlarına uygunluk süreçlerinin hayata geçirilmesinden sorumludur.
 12. Öğrenciler üniversitedeki kalite güvencesi ve kalite iyileştirmelerine katkıda bulunmaktan sorumludur.
 13. Dış paydaşlar üniversitedeki kalite güvencesine destek vermekten sorumludur. Özyeğin Üniversitesi dış paydaşlar ile ilişkilerini Paydaş Politikası ve Uygulama Esasları'na göre yürütür.