Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dersler

Dersler

Zorunlu Dersler

 • Finansal Muhasebe ve Raporlama
 • Küresel Ekonomi için Makroekonomi
 • Yöneticiler için Ekonomi
 • Kurumsal Finans
 • İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • İş Analizi
 • Strateji ve Endüstri Analizi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Üretim (Operasyon) Yönetimi
 • Yönetim Alanında Özel Konular

Bitirme Projesi

 • EMBA Bitirme Projesi

EMBA Yönetici Seminerleri Serisi

 • Yönetici Seminerleri Serisi

 

Seçmeli Dersler

 • Finansal Rapor Analizi
 • Yönetim Muhasebesi ve Kontrol
 • Ülke Ekonomik Analizi
 • Stratejik Finansal Yönetim
 • Şirket Satınalmaları ve Girişim Sermayesi
 • Yaratıcı Yıkım
 • Örgütsel Yönetim ve Liderlik
 • İş Ekosistemlerinde Teknoloji Stratejisi
 • Örgütsel Davranış
 • Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Davranış ve Karar Verme
 • Kariyer Yönetimi
 • Tasarım Odaklı Düşünme
 • İnsan Yönetimi ve Kariyerde Profesyonel Marka Yönetimi
 • Dijital İş Yönetimi ve Dönüşümü
 • Firmalar Arası Pazarlama
 • Pazarlama Stratejisi
 • Glişmiş Pazarlama, İş ve İnovasyon Modelleri ve Kavramları
 • Stratejik Marka Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Perakende Operasyonları

ZORUNLU DERSLER:

ACCT801-Finansal Muhasebe ve Raporlama: Ders içeriği şunlardan olușur: (1) finansal raporların hazırlanmasında kullanılan kavram ve prensipler, (2) ekonomik faaliyetlerin finansal raporlara kaydedilmesinde kullanılan metodlar, (3) finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması, (4) finansal raporları kullananların tanımlanması ve (5) kullanıcıların finansal raporlamada oynadığı roller.

ECON801-Küresel Ekonomi için Makroekonomi: Her hafta makroekonomik analizin farklı bir bölümü işlenir. Bu bölümler oldukça geniş bir spektrumu kapsamakla beraber para politikası, maliye politikası, finansal piyasalar, dış ticaret dinamikleri, işgücü piyasaları gibi konuları içerir, ayrıca küresel finansal kriz sonrası dünya ve Türkiye ekonomisini bekleyen global ve yerel sorunlar ele alınır.

ECON803-Yöneticiler için Ekonomi: Bu derste arz ve talep, üretim, maliyet, ve piyasalarda tam rekabet ve monopoller gözden geçirilecektir. Mal ve servislerin fiyatlandırılması, yönetici maaşları, ve firmaların pazara giriş kararlarında iktisadi prensiplerin rolü ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Oyun teorisi ve strateji dersin son konuları olacaktır.

FIN802-Kurumsal Finans: Bu ders öncelikle finansal piyasaları ve bu piyasalarda alınıp satılan finansal araçları incelemektedir. Ders boyunca modern finans metotları ve bunların gerektirdiği analitik araçlar incelenir. Yöneticiler iki tür finansal kararla karşı karşıya kalırlar: yatırım kararları (hangi yatırımları yapalım) ve finansman kararları (bu yatırımlar için hangi finansman kaynaklarını kullanalım) Bu ders yöneticilerin sağlıklı yatırım kararları vermeleri için gerekli araç ve metotları geliştirir ve aktarır. Finansman kararları ve bunların kurumun piyasa değeri üzerindeki etkileri sonraki derslere bırakılmaktadır.

MGMT801-İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Yöneticiler ve çalışanlar profesyonel kariyerleri süresinde sürekli etik ikilemler ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle, bir örgütün her kademesindeki karar alma süreçlerine iş etiğinin de entegre edilmesi gerekir. Bu ders, kuramsal yaklaşımlar, eleştirel (öz)değerlendirmeler ve gerçek iş vakaları yardımıyla iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk konularına yönelik bilimsel bir çerçeve sunar. Derste iş etiğinin önemli çerçevelerinin tartışılmasının yanı sıra (örn, kurumsal sosyal sorumluluk, paydaş kuramı, ve kurumsal vatandaşlık), etik karar alma ve etik düşünce modelleri uygulanarak, etik konusu bireysel düzeyde ele alınır. Ardından ders, örgütlerde ve ekiplerde iş etiğinin gerçekte nasıl yönetilebileceğini ana hatlarıyla işler ve çeşitli iş bağlamlarında (örn insan kaynakları yönetimi, pazarlama, uluslararası işletme) etiğin oynadığı rol üzerinde durur.

MGMT807-İş Analizi: Bu ders veri seti, istatistiksel model ve karar alma arasındaki ilişkiyi vurgulamayi hedeflemektedir. İstatistiksel modeler ve onların uygulamaları, ve  verinin analiz edilmesi için gereken temel istatistiksel yöntemler, değişik analizlerin güçlü ve zayif yanlarının nasıl değerlendirilebileceğini anlamak amacıyla ders boyunca üzerine yoğunlaşılacak alanlardır.

MGMT823-Strateji ve Endüstri Analizi: Bu ders bir şirketin bir bütün olarak yönetimi ve başarısını irdeler. Bir firmanın genel yönünün belirlenmesi, bir iş alanında nasıl rekabet etmesi gerektiğini ve rekabet ettiği alanı nasıl şekillendirebileceğini inceler. Bu ders büyük resme odaklanması, üst yönetim perspektifinden bakması ve daha önce edinilen işlevsel bilgileri adına strateji dediğimiz tutarlı bir bütün haline getirmesi açısından önceki derslerden ayrılır. Daha somut olarak, rekabet edilen alanine sistematik olarak çözümlenmesi, bu çözümlemeyi kullanarak rekabet avantajı oluşturacak bir strateji oluşturulması, ve değişen rekabet koşullarında bu avantajın korunması konularını içerir.

MKTG802-Pazarlama Yönetimi: Bu ders bir örgütte pazarlamanın oynadığı role giriş sunar. Derste özellikle örgüt içerisinde pazarlama çözümlerinin geliştirilmesi ve pazarlama sorunlarının tanımlanıp analiz edilebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi konuları işlenir. Derste, pazarlama kararları alabilmek için gerekli analitik kavramlar ve teknikler ele alınır ve müşteri değerinin nasıl yaratılacağı, korunacağı ve sürdürülebileceği üzerinde durulur. Ders aynı zamanda öğrencilerin kendi pazarlama kararlarını sunup savunabilmesi ve diğerlerinin tavsiyelerini eleştirel bir gözle inceleyip tartışabilmesi için (hem yazılı hem sözlü) bir forum niteliği de taşır.

OPM802-Üretim (Operasyon) Yönetimi: Bu ders organizasyonlardaki operasyon yönetiminin temel karar alanlarını kapsar. Bu kapsamda süreç analizi, kalite ve stok yönetimi prensipleri bir operasyon stratejisi çerçevesi içinde tartışılır. Öğrenciler değişik süreç tiplerini, süreç analizi yapmayı, ve süreç etkinliği ve verimliliğinin prensiplerini öğrenir. Süreç kalitesinin süreç performansına etkisi ile istatistiksel kalite kontrolü ve 6-sigma yaklaşımı da anlatılır.

MGMT812-Yönetim Alanında Özel Konular: Öğrencilere yönetim ve liderlik alanında ileri seviye bir konuda derinlemesine bilgi edinmeleri ve bu bilgiyi uygulamaları için olanak sağlamak.

BİTİRME PROJESİ:

PROJ850-EMBA Bitirme Projesi: Ders, öğrencilerin, ya mevcut kurumlarında ya da yeni tanımlanmış bir girişimde Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programında edindikleri bilgileri kullanarak veya bu bilgileri entegre ederek, kariyerlerini destekleyecek bir etki yaratmasını sağlamayı amaçlar.

EMBA YÖNETİCİ SEMİNERLERİ SERİSİ:

MGMT811-Yönetici Seminerleri Serisi: Öğrencilere sınıf ortamında iş dünyasının önde gelen yöneticileri ile deneyimlerini paylaşma ve teori ile saha deneyimlerini bir araya getirme fırsatı sunmak.

SEÇMELİ DERSLER:

ACCT802-Finansal Rapor Analiz: BFinansal rapor bilgilerini kullanan karar vericiler için bu bilgilerin analizi ve yorumlanması. 

ACCT803-Yönetim Muhasebesi ve Kontrol: Bu ders bir şirketin operasyonel hedeflerine ulaşabilmesi için finansal bilgilerin belirlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve yorum yapılması prosesini öğretmektedir. 

ECON804-Ülke Ekonomik Analizi: Bu ders ülkelerin farklı dinamiklerini ve iş yapma pratiklerini anlatmaktadır. Öğrencilerden bir bölge ya da ülke seçerek, bu bölgenin içerdiği fırsatları ve riskleri mevcut makroekonomik koşullar ve uluslararası organizasyonlar ya da danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanan raporları gözden geçirerek değerlendirmeleri beklenmektedir.

FIN803-Stratejik Finansal Yönetim: Ders finansal yönetim konularında stratejik karar vermek üzerine yoğunlaşacaktır. İşlenecek konular proje değerlemesi, sermaye maliyeti, sermaye toplanması, borç-öz sermaye kararları, ve şirket değerleme metodlarıdır.

FIN808-Şirket Satınalmaları ve Girişim Sermayesi: Dersin amacı şirket satın alma sürecini ve bunun Girişim Fonları dünyasında nasıl kullanıldığını incelerken Girişim Fonları piyasasının da yapısını irdelemektir. İşlenecek konular arasında şirket satın almalarının nedenleri ve türleri, satın alma sürecindeki adımlar, Girişim Fonlarının yapısı ve çeşitleri ile Finansal Kaldıraçlı şirket satın almaları yer almaktadır.

MGMT803-Yaratıcı Yıkım: Öğrencilere, farklı koşullarda, bağımsız girişimci ve/veya kurum içi girişimci olarak ihtiyaç duyulabilecek bilgi, yetenek ve teknikleri kazanmaları yolunda yardımcı olmak.

MGMT805-Örgütsel Yönetim ve Liderlik: Bu ders, örgütlerde insan davranışı ile ilgili temel kavramları, birey, bireyler arası, grup, gruplar arası ve örgüt seviyelerinde ve sosyal bilimler içerisinde yer alan farklı disiplinler çerçevesinde incelemektedir. Ders, başlıca davranış kuramlarını, gerçek örgütsel durumlar ile ilişkilendirmektedir. Bu nedenle, derste, öğrencilerin kendi çalıştıkları örgütlerdeki bireyleri yönetmelerine yönelik pratik yöntemler öğrenmeleri amacıyla, araştırma ve deneyimi entegre eden bir yöntem ve yaklaşım uygulanmaktadır.

MGMT808-İş Ekosistemlerinde Teknoloji Stratejisi: Öğrencilerin, iş ekosistemlerinde şirketler için teknoloji stratejisi oluşturmasını sağlamak.

MGMT809-Örgütsel Davranış: Öğrencilere örgüt içerisindeki insan davranışlarını analiz etmelerini, anlamalarını ve yönetmelerini sağlayan önemli teori ve kavramsal modellerle ilgili bilgi vermek.

MGMT825-Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak: Her hafta öğrencilere Türkiye ekonomisinin farklı bir bölümü anlatılacaktır. Bu bölümler oldukça geniş bir spektrumu kapsamakla beraber para politikası, maliye politikası, finansal piyasalar, dış ticaret dinamikleri, işgücü piyasaları gibi içerecek, ayrıca küresel finansal kriz sonrası Türkiye ekonomisini bekleyen global ve yerel sorunlar ele alınacaktır.

MGMT826-Yeni Ürün Geliştirme: Bu derste, gerek pazardaki fırsatları analiz ederken, gerekse sonrasında yeni ürün ve hizmetler geliştirirken, test ederken ve pazara sunarken kullanılan çeşitli araçlar ve teknikler üzerinde durulur. Ders sırasında hem kalitatif hem kantitatif yaklaşımlar işlenir. Derste işlenen başlıca konular arasında, yeni ürün geliştirme süreci, pazara giriş stratejileri, yeni ürün fikri geliştirme, müşteri algılarının belirlenmesi, segmentasyon, ürün konumlandırma, pazardaki talep kestirimleri, ve ürün tasarımı yer alır.

MGMT832-Davranış ve Karar Verme: Bu ders insanların iş ve günlük hayatlarındaki algılama ve mantık yürütmelerinin zayıf ve güçlü yönlerini inceliyor, bunların karar ve davranışlarına etkilerini belirliyor ve bunun sonucunda alınacak kararların iyileşmesini sağlıyor. Konular, öğrencilerin katılımıyla çözülecek karar alma faaliyetleri, gerçek senaryolar ve çözümlenmesi gerek oyunlar üzerinden işleniyor. Katılımcılar modül sonunda kendi (iş) hayatlarından bir örneği analiz edecekleri bir proje oluşturup sunuyorlar.

MGMT835-Kariyer Yönetimi: Bu ders, kişilik, değerler, ihtiyaçlar, ilgi alanları, beceriler, ve etkili kariyer yönetimini etkileyen değerlerin farklı yönlerini inceler. Yöneticilerden yalnızca işlerinde başarılı olmaları değil, aynı zamanda kendilerine bağlı çalışanların da gelişimlerine rehberlik etmeleri beklenir. Derste işlenen metodoloji araştırmalara dayalı değerlendirmeleri deneyim ile bütünleştirerek, kariyer yönetimi için pratik yöntemler sunmaktadır.

MGMT844-Tasarım Odaklı Düşünme: Ders, “Empati” konusunu merkeze alan ve bunun etrafında yaratıcı düşünme süreçlerini anlatan, “Tasarım Odaklı Düşünce” metodları ve “Hikaye Anlatımı” teknikleri ile öğrencilere kısıtılı kaynak ve koşullarda, hem kişisel hem de kurumsal hayatta yaratıcı problem çözme, çözümleri uygulamaya geçirme ve bir girişimcilik aracı olarak “Prototipleme”yi öğretmektedir.

MGMT845-İnsan Yönetimi ve Kariyerde Profesyonel Marka Yönetimi: 'İyi, Daha İyi ve Mükemmelleşen Karar Verme' sürecinin kavranması ile ders katılımcılarının kendileri ve bireylerle ilgili kararlarını daha iyi verme yetkinliğini ve farkındalığını arttırmak ve kapasitelerinin sınırlarını zorlayarak, kendi potansiyellerini nasıl arttırabilecekleri yönünde rehberlik vermektir.

MGMT846-Dijital İş Yönetimi ve Dönüşümü: 'Öğrencilere Dijital İş Yönetimine ve dönüşüme genel bir bakış sunmak.

MKTG803-Firmalar Arası Pazarlama: Gerçek dünyadan örnek vaka incelemeleri yoluyla işletmeler arası pazarlama yönetimi hakkında fikir vermek.

MKTG804-Pazarlama Stratejisi: Bu ders, pazarlama stratejisine pazar-tüketici ve rakip bakış açısı ile karar odaklı, entegre ve dinamik bir yaklaşım sunar. Aynı zamanda ders, pazarlamayı şirket stratejisinin önemli bir unsuru olarak ele alıp pazarlama yönetimini hızla gelişmekte olan şirket stratejik düşünce uygulamaları ile örtüşen ortak bir platformda inceler. Yeni marka ve pazar stratejilerine ilaveten yerleşmiş marka ve pazarların sermayesini genişletme ve koruma stratejileri de analiz edilir. Derste kullanılan okumalar ve örnekler, katılımcıların hem şirket büyüklüğü hem de faaliyet gösterilen pazar ve ürün/hizmetler açısından cok farklı ortamları gözlemlemesini sağlar.

MKTG805-Gelişmiş Pazarlama, İş ve İnovasyon Modelleri ve Kavramları: Öğrencilerin pazarda büyüme ve bütçe etkinliğini arttırma yeteneklerini geliştirmek.

MKTG824-Stratejik Ürün Yönetimi: Bu ders öğrencileri marka yönetiminin karmaşık dünyasıyla tanıştırır ve güçlü markalar inşa edip, yönetmek için çeşitli araçlarla donatır: örneğin, durum analizi, 5C, segmentasyon-hedefleme-konumlandırma ve pazarlama karmasının yönetimi.

OPM811-Tedarik Zinciri Yönetimi: Bu derste öğrencilere tedarik zinciri yönetimi ile ilgili konseptleri ve karar problemlerini tanıtılır. Anlatılan konular tedarik zinciri dinamikleri ve yapıları, arz ve talebin dengelenmesi, envanter yönetimi ve tedarik zinciri kontratlarıdır.

OPM822-Proje Yönetimi: Bu ders hem bir yönetim faaliyeti olarak proje yönetimi bilincini hem de proje yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Ders, proje yönetimi araç ve tekniklerini öğretmenin yanı sıra, başarılı proje yönetiminin bir işletmenin rekabet gücüne nasıl katkıda bulunduğunu ve projeler için başarılı organizasyon, proje seçimi, planlama ve yürütme örneklerini net bir şekilde gösterir.

OPM823-Perakende Operasyonları: Perakende satış, tüm dünyada gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik büyüme ve dönüşümün başlıca gerekçelerinden biridir. Bu ders, perakende sektörü için yönetimsel sezgileri geliştirir ve sayısal ve deneysel modelleme becerilerini kullanır. Üzerinde durulacak konular mağaza yürütme, envanter planlama ve envanter hataları, ürün çeşitliliği planlama, perakende fiyatlandırması, online perakendecilik, gelişmekte olan piyasalarda perakendecilik, ve envanter ile finansal performans arasındaki bağlantı konularını içerir.