Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dersler

Dersler

Zorunlu Dersler

 • Finansal Muhasebe ve Raporlama
 • Küresel Ekonomi için Makroekonomi
 • Yöneticiler için Ekonomi
 • Kurumsal Finans
 • İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • İş Analizi
 • Strateji ve Endüstri Analizi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Üretim (Operasyon) Yönetimi
 • Yönetici Seminerleri Serisi

 

Seçmeli Dersler

 • Ülke Ekonomik Analizi
 • Şirket Satınalmaları ve Girişim Sermayesi
 • Pazarlama Yatırım Getirisi
 • Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Çok Kültürlü Takımların Yönetimi
 • Dağıtım Kanalları
 • Davranış ve Karar Verme
 • Kariyer Yönetimi
 • Motivasyon, Teşvik ve Yaratıcılık
 • Uluslararası Strateji ve Organizasyon
 • Uluslararası Girişimcilik
 • Tasarım Odaklı Düşünme
 • Bütünsel Pazarlama İletişimi
 • Stratejik Ürün Yönetimi
 • Bireysel Satış ve Satış Yönetimi
 • Pazar Araştırması
 • Karlılık için Pazarlama
 • Müşteri Deneyimi Stratejisi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Perakende Operasyonları
 • Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Gelir Yönetimi
 • Yönetim Muhasebesi ve Kontrol
 • Stratejik Finansal Yönetim
 • Pazarlama Stratejisi
 • Örgütsel Yönetim ve Liderlik

ZORUNLU DERSLER:

ACCT801-Finansal Muhasebe ve Raporlama: Ders içeriği şunlardan olușur: (1) finansal raporların hazırlanmasında kullanılan kavram ve prensipler, (2) ekonomik faaliyetlerin finansal raporlara kaydedilmesinde kullanılan metodlar, (3) finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması, (4) finansal raporları kullananların tanımlanması ve (5) kullanıcıların finansal raporlamada oynadığı roller.

ECON801-Küresel Ekonomi için Makroekonomi: Her hafta makroekonomik analizin farklı bir bölümü işlenir. Bu bölümler oldukça geniş bir spektrumu kapsamakla beraber para politikası, maliye politikası, finansal piyasalar, dış ticaret dinamikleri, işgücü piyasaları gibi konuları içerir, ayrıca küresel finansal kriz sonrası dünya ve Türkiye ekonomisini bekleyen global ve yerel sorunlar ele alınır.

ECON803-Yöneticiler için Ekonomi: Bu derste arz ve talep, üretim, maliyet, ve piyasalarda tam rekabet ve monopoller gözden geçirilecektir. Mal ve servislerin fiyatlandırılması, yönetici maaşları, ve firmaların pazara giriş kararlarında iktisadi prensiplerin rolü ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Oyun teorisi ve strateji dersin son konuları olacaktır.

FIN802-Kurumsal Finans: Bu ders öncelikle finansal piyasaları ve bu piyasalarda alınıp satılan finansal araçları incelemektedir. Ders boyunca modern finans metotları ve bunların gerektirdiği analitik araçlar incelenir. Yöneticiler iki tür finansal kararla karşı karşıya kalırlar: yatırım kararları (hangi yatırımları yapalım) ve finansman kararları (bu yatırımlar için hangi finansman kaynaklarını kullanalım) Bu ders yöneticilerin sağlıklı yatırım kararları vermeleri için gerekli araç ve metotları geliştirir ve aktarır. Finansman kararları ve bunların kurumun piyasa değeri üzerindeki etkileri sonraki derslere bırakılmaktadır.

MGMT801-İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Yöneticiler ve çalışanlar profesyonel kariyerleri süresinde sürekli etik ikilemler ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle, bir örgütün her kademesindeki karar alma süreçlerine iş etiğinin de entegre edilmesi gerekir. Bu ders, kuramsal yaklaşımlar, eleştirel (öz)değerlendirmeler ve gerçek iş vakaları yardımıyla iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk konularına yönelik bilimsel bir çerçeve sunar. Derste iş etiğinin önemli çerçevelerinin tartışılmasının yanı sıra (örn, kurumsal sosyal sorumluluk, paydaş kuramı, ve kurumsal vatandaşlık), etik karar alma ve etik düşünce modelleri uygulanarak, etik konusu bireysel düzeyde ele alınır. Ardından ders, örgütlerde ve ekiplerde iş etiğinin gerçekte nasıl yönetilebileceğini ana hatlarıyla işler ve çeşitli iş bağlamlarında (örn insan kaynakları yönetimi, pazarlama, uluslararası işletme) etiğin oynadığı rol üzerinde durur.

MGMT807-İş Analizi: Bu ders veri seti, istatistiksel model ve karar alma arasındaki ilişkiyi vurgulamayi hedeflemektedir. İstatistiksel modeler ve onların uygulamaları, ve  verinin analiz edilmesi için gereken temel istatistiksel yöntemler, değişik analizlerin güçlü ve zayif yanlarının nasıl değerlendirilebileceğini anlamak amacıyla ders boyunca üzerine yoğunlaşılacak alanlardır.

MGMT823-Strateji ve Endüstri Analizi: Bu ders bir şirketin bir bütün olarak yönetimi ve başarısını irdeler. Bir firmanın genel yönünün belirlenmesi, bir iş alanında nasıl rekabet etmesi gerektiğini ve rekabet ettiği alanı nasıl şekillendirebileceğini inceler. Bu ders büyük resme odaklanması, üst yönetim perspektifinden bakması ve daha önce edinilen işlevsel bilgileri adına strateji dediğimiz tutarlı bir bütün haline getirmesi açısından önceki derslerden ayrılır. Daha somut olarak, rekabet edilen alanine sistematik olarak çözümlenmesi, bu çözümlemeyi kullanarak rekabet avantajı oluşturacak bir strateji oluşturulması, ve değişen rekabet koşullarında bu avantajın korunması konularını içerir.

MKTG802-Pazarlama Yönetimi: Bu ders bir örgütte pazarlamanın oynadığı role giriş sunar. Derste özellikle örgüt içerisinde pazarlama çözümlerinin geliştirilmesi ve pazarlama sorunlarının tanımlanıp analiz edilebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi konuları işlenir. Derste, pazarlama kararları alabilmek için gerekli analitik kavramlar ve teknikler ele alınır ve müşteri değerinin nasıl yaratılacağı, korunacağı ve sürdürülebileceği üzerinde durulur. Ders aynı zamanda öğrencilerin kendi pazarlama kararlarını sunup savunabilmesi ve diğerlerinin tavsiyelerini eleştirel bir gözle inceleyip tartışabilmesi için (hem yazılı hem sözlü) bir forum niteliği de taşır.

OPM802-Üretim (Operasyon) Yönetimi: Bu ders organizasyonlardaki operasyon yönetiminin temel karar alanlarını kapsar. Bu kapsamda süreç analizi, kalite ve stok yönetimi prensipleri bir operasyon stratejisi çerçevesi içinde tartışılır. Öğrenciler değişik süreç tiplerini, süreç analizi yapmayı, ve süreç etkinliği ve verimliliğinin prensiplerini öğrenir. Süreç kalitesinin süreç performansına etkisi ile istatistiksel kalite kontrolü ve 6-sigma yaklaşımı da anlatılır.

MGMT811-Yönetici Seminerleri Serisi: Bu ders, üst seviyedeki yöneticilerin ve karar alıcıların görüşlerini, tecrübelerini ve iş pratiklerini öğrencilerle paylaştığı bir seminer serisi olarak organize edilmiştir. Bu seminerler aynı zamanda öğrencilerin konuyla ilgili soru ve düşüncelerini misafir konuşmacı ile birlikte tartışacakları bir çerçevede tasarlanmıştır.

SEÇMELİ DERSLER:

ECON804-Ülke Ekonomik Analizi: Bu ders ülkelerin farklı dinamiklerini ve iş yapma pratiklerini anlatmaktadır. Öğrencilerden bir bölge ya da ülke seçerek, bu bölgenin içerdiği fırsatları ve riskleri mevcut makroekonomik koşullar ve uluslararası organizasyonlar ya da danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanan raporları gözden geçirerek değerlendirmeleri beklenmektedir.

FIN808-Şirket Satınalmaları ve Girişim Sermayesi: Dersin amacı şirket satın alma sürecini ve bunun Girişim Fonları dünyasında nasıl kullanıldığını incelerken Girişim Fonları piyasasının da yapısını irdelemektir. İşlenecek konular arasında şirket satın almalarının nedenleri ve türleri, satın alma sürecindeki adımlar, Girişim Fonlarının yapısı ve çeşitleri ile Finansal Kaldıraçlı şirket satın almaları yer almaktadır.

MGMT804-Rekabet Yönetim Stratejisi: Bu ders rekabet stratejik yönetimi ile ilgili konuları ele almaktadır. Ders, dış dinamikler (küreselleşme, rekabet, işbirliği” ve iç dinamikler (ürün yönetimi, kaynak yönetimi, operasyon yönetimi, örgütsel yapılanma, değer yaratma) arsındaki uyumu kavramsallaştıran bir çerçeve ile başlamaktadır. Bu iki tür dinamiğin “anlam yönetimi” ile nasıl uyum haline getirebileceği gösteriliyor. Oluşturulan rekabet stratejisinin uygulanmasını ise “balanced scorecard” ile gerçekleştirilebileceğini içermektedir.

MGMT821-Pazarlama Yatırım Getirisi: Şirketiniz yeni bir pazarlama girişimine veya stratejik girişime milyonlarca para harcayacak ama işe yarayıp yaramayacağını veya işe yaradığını nasıl anlayacaksınız? Er ya da geç, teklif ettiğiniz girişimleri “çalakalem” hazırlanmış bir Net Bugünkü Değer hesaplamasından çok daha fazlasıyla değerlendirmeniz veya savunmanız istenecektir. Pazarlama performansı ölçütleri ve geribildirim sistemleri, yöneticilerin, deneysel projeleri değerlendirerek ve daha büyük ve cesur girişimlerin kâr potansiyeli hakkında kestirimler yaparak daha akıllı riskler almasını sağlarlar. Bu bakımdan, bu sistemler, pazarlama, strateji ve finans da dahil olmak üzere önemli iş alanlarını bir araya getirir. Bu ders, pazarlama faaliyetlerinin kâr etkisini ölçüp değerlendirebilmenizi, pazarlama verimliliğini özetleyen “pazarlama göstergeleri” geliştirebilmenizi, ve pazarlama stratejisi ve taktiklerinde pazarlama performansını iyileştirici öneriler getirebilmenizi sağlar.

MGMT825-Türkiye Ekonomisi: Verilerin Dilini Anlamak: Her hafta öğrencilere Türkiye ekonomisinin farklı bir bölümü anlatılacaktır. Bu bölümler oldukça geniş bir spektrumu kapsamakla beraber para politikası, maliye politikası, finansal piyasalar, dış ticaret dinamikleri, işgücü piyasaları gibi içerecek, ayrıca küresel finansal kriz sonrası Türkiye ekonomisini bekleyen global ve yerel sorunlar ele alınacaktır.

MGMT826-Yeni Ürün Geliştirme: Bu derste, gerek pazardaki fırsatları analiz ederken, gerekse sonrasında yeni ürün ve hizmetler geliştirirken, test ederken ve pazara sunarken kullanılan çeşitli araçlar ve teknikler üzerinde durulur. Ders sırasında hem kalitatif hem kantitatif yaklaşımlar işlenir. Derste işlenen başlıca konular arasında, yeni ürün geliştirme süreci, pazara giriş stratejileri, yeni ürün fikri geliştirme, müşteri algılarının belirlenmesi, segmentasyon, ürün konumlandırma, pazardaki talep kestirimleri, ve ürün tasarımı yer alır.

MGMT827-Çok Kültürlü Takımların Yönetimi: Bu ders, takım oluşturma faktörlerine ve takımlarda süreç yönetimi sorunlarına bir giriş sunar. Derste çok kültürlü ekiplerde tipik olarak görülen görüş farklılıklarından ders almak ve bunlardan faydalanmak için gerekli tasarım ve yönetim becerileri üzerinde durulur. Ders, bu becerileri gerçek zamanlı olarak sınayan ve öğreten deneyimler sunar. Derste işlenen konular arasında takım tasarımı, takım süreci, takım geliştirme, çok kültürlü farkındalık sorunları, kültürler arası çatışmaların çözümü ve işbirliği becerileri yer alır.

MGMT829-Dağıtım Kanalları: Derste özellikle kanal ortakları arasında etkili ilişkiler kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi üzerinde durulur. Öğrenciler, ürün ve hizmetlerin nihai kullanıcıların tüketimine hazır hale getirilmesini sağlamak için kanal ortakları arasındaki ilişkilerin nasıl yönetilmesi gerektiğine odaklanır. Derste işlenen konular arasında, kanal kurumları, alternatif kanal yapıları, kanalda ilişki yönetimi ve gri pazarlar yer alır.

MGMT832-Davranış ve Karar Verme: Bu ders insanların iş ve günlük hayatlarındaki algılama ve mantık yürütmelerinin zayıf ve güçlü yönlerini inceliyor, bunların karar ve davranışlarına etkilerini belirliyor ve bunun sonucunda alınacak kararların iyileşmesini sağlıyor. Konular, öğrencilerin katılımıyla çözülecek karar alma faaliyetleri, gerçek senaryolar ve çözümlenmesi gerek oyunlar üzerinden işleniyor. Katılımcılar modül sonunda kendi (iş) hayatlarından bir örneği analiz edecekleri bir proje oluşturup sunuyorlar.

MGMT835-Kariyer Yönetimi: Bu ders, kişilik, değerler, ihtiyaçlar, ilgi alanları, beceriler, ve etkili kariyer yönetimini etkileyen değerlerin farklı yönlerini inceler. Yöneticilerden yalnızca işlerinde başarılı olmaları değil, aynı zamanda kendilerine bağlı çalışanların da gelişimlerine rehberlik etmeleri beklenir. Derste işlenen metodoloji araştırmalara dayalı değerlendirmeleri deneyim ile bütünleştirerek, kariyer yönetimi için pratik yöntemler sunmaktadır.

MGMT836-Motivasyon, Teşvik ve Yaratıcılık: Motivasyon ve yenilik iş hayatında başarı ve sosyal hayatta mutluluk için vazgeçilmez öğeler. Problem çözümünde, ikna etmede ve müzakerelerde de önemli rol oynuyorlar. Bu ders, kişilerin karşılaştıkları problemleri etkin ve yaratıcı bir şekilde çözmelerinin altında yatan değer ve öğeleri işliyor. Seanslar, insanları motive ve teşvik edecek, yaratıcı kulacak bir ortam yaratmak için gereken altyapıyı senaryolar ve egzersizler üzerinden değerlendiriyor.

MGMT837-Uluslararası Strateji ve Organizasyon: Bu derste çokuluslu şirketlerin oluşturulmasında ve yönetiminde karşılaşılan sorunları ve bu sorunları çözmek için başvurulan yöntemler işlenmektedir. Temel odak noktası şirketlerin dış pazarlara açılarak ve dış operasyonları doğru yöneterek nasıl bölgesel veya küresel ölçekte rekabet avantajı elde edebileceklerinin incelenmesidir. Derste stratejik sorunların (Pazar seçimi, giriş stratejileri geliştirilmesi, değer zincirinin ülkelere dağılımı) çözüm yöntemlerine de yer verilmekle birlikte örgütsel sorunlara (kültürel farklılıkları, merkez ile dış alt birimler arasındaki ilişkiler, ve standartlaştırma ile uyarlama arasındaki gerilim gibi) ağırlık verilmektedir. Dersin anateması bölgesel veya küresel varlığın rekabet avantajına nasıl dönüştürülmesidir.

MGMT842-Uluslararası Girişimcilik: Günümüzde globalleşme startupları için önemli bir trend olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık startup ların yakaladıkları fırsatlar,  ulaştıkları kaynaklar, sahip oldukları müşteriler ve rekabet ettikleri şirketler dünyanın farklı ülkelerinden gelebilmektedir . Aynı şekilde ekonomisi, politik, sosyal ve teknolojik olarak girişimciliğin gelişmesine ortam yaratan ülkeler kısa sürede kalkınabilmektedir. Dünyada gelişen bu trandler doğrultusunda bu ders (1) girişimcilerin uluslararası startup ları nasıl kurduklarını ve yönettiklerini ve (2)   girişimcilerin farklı ülkelerde nasıl başarıya ulaşabileceklerini inceleyen bir derstir. Bu ders doğası gereği disiplinler arası bir ders olup global bir perspektif ile farklı çevreselkoşulların girişimciliğin ve girişimcinin gelişmesinde oynadığı rolü incelemektedir. Ders, yapısı itibari ile pazarlama, operasyon, finans, karar verme, liderlik, etik vestrateji alanlarından kavram, görüş ve becerileri içermektedir.

MGMT844-Tasarım Odaklı Düşünme: Ders, “Empati” konusunu merkeze alan ve bunun etrafında yaratıcı düşünme süreçlerini anlatan, “Tasarım Odaklı Düşünce” metodları ve “Hikaye Anlatımı” teknikleri ile öğrencilere kısıtılı kaynak ve koşullarda, hem kişisel hem de kurumsal hayatta yaratıcı problem çözme, çözümleri uygulamaya geçirme ve bir girişimcilik aracı olarak “Prototipleme”yi öğretmektedir.

MKTG822-Bütünsel Pazarlama İletişimi: Bu ders, modern pazarlama iletişimi yönetiminin altında yatan temel prensiplere bir giriş sunar. Derste özellikle en modern iletişim kanallarının entegrasyonu üzerinde durulur. Derste, kurumsal iletişim vasıtasıyla değiştirilebilecek temel tüketici davranışı örüntüleri ele alınır. Ders aynı zamanda öğrencilerin iletişim kampanyaları hazırlayıp uygulayabilmesi, reklam kampanyaları tasarlayabilmesi, bütçe kararları alabilmesi ve en yeni reklam kampanyası yöntemlerini kavraması için onlara gerekli yetkinlikleri kazandırır.

MKTG824-Stratejik Ürün Yönetimi: Bu ders öğrencileri marka yönetiminin karmaşık dünyasıyla tanıştırır ve güçlü markalar inşa edip, yönetmek için çeşitli araçlarla donatır: örneğin, durum analizi, 5C, segmentasyon-hedefleme-konumlandırma ve pazarlama karmasının yönetimi.

MKTG825-Bireysel Satış ve Satış Yönetimi: Bu ders kurumsal işletmelerde ve girişimlerde bireysel satış ve satış yönetimi konusunu kavramsal ve uygulamalı olarak detaylıca incelemektedir. Temel başlıklar iş stratejileri doğrultusunda satış planlaması, bireysel satış ve saha ekibinin yönetimidir. Satış süreci, satış planlaması, satış ve iş vizyonu arasındaki ilişki, güvene dayalı ilişkiler üzerinden satış, saha ekibi yapısı, işe alım, eğitim, motivasyon, performans yönetimi, ücretlendirme ve teknolojinin satış verimliliğini arttırması konularına odaklanılacaktır.

MKTG832-Pazar Araştırması: Pazarlama Araştırması dersi sadece pazarlama alanında uzmanlaşmak isteyenlerin yanında diğer alanlarda çalışacak ancak karar vermek konusunda desteğe ihtiyaç duyacak öğrenciler için de önem taşımakta. Karar vermek için kaliteli, doğru ve her şeyden önemlisi verilecek kararı en iyi yansıtan bilginin bulunması çok önemli. Bu yüzden dersin en temel amacı Pazarlama araştırmasının en iyi bir şekilde anlaşılmasını ve prensiplerinin öğrenilmesini sağlamak. Ders araştırma metodolojisini ve pazarlamada nasıl uygulandığını katılımcıların en temel şekilde öğrenmesini sağlayacak. Dersin sonlarına doğru teknik bazı uygulamaların da gösterilmesi ve bu sayede katılımcıların nasıl sorular sorup cevapları bulabileceklerini anlamaları hedeflenmekte.

MKTG833-Karlılık için Pazarlama: Kârlı büyümeyi sürdürmek, günümüz şirketlerinin ve CEO’larının bir numaralı önceliğidir. Şirketlerin ve CEO’ların yapılan pazarlama harcamalarının kârlılığa etkisinin inceleyip değerlendirmesi ve buna ek olarak, pazarlama üretkenliğini özetleyip, pazarlama stratejisi ve taktiklerinin performansını arttıracak adımlar önerebilen «pazarlama kontrol panelleri» geliştirmeleri gerekir. Bu derste, Avaya, Vanguard, Johnson & Johnson, Google, General Electric, Diageo, Harrah’s, Capital One, General Mills, Bank of America, Unisys, HSBC, Dupont, Gillette ve Starbucks gibi yüksek performanslı pazarlamacılar tarafından geliştirilmiş araçlar incelenir. Gerçek hayattan vakalar ve okumalar ile, bu araçlar farklı sektörlere ve pazarlama faaliyetlerine uygulanır.

MKTG834-Müşteri Deneyimi Stratejisi: Ders, öğrencilerin, bir şirketi müşteri deneyimi odaklı bir vizyon ile yürütme anlayışını geliştirmelerini amaçlar. Onlara, markalı müşteri deneyimi, onun şirket cirosuna etkisinin sağlanması, ana süreçleri, kültürel sağlayıcıları ve iç ve dış ölçümleme sistemleri gibi önemli yapı taşlarını oluşturma becerisi edindirir.

OPM811-Tedarik Zinciri Yönetimi: Bu derste öğrencilere tedarik zinciri yönetimi ile ilgili konseptleri ve karar problemlerini tanıtılır. Anlatılan konular tedarik zinciri dinamikleri ve yapıları, arz ve talebin dengelenmesi, envanter yönetimi ve tedarik zinciri kontratlarıdır.

OPM822-Proje Yönetimi: Bu ders hem bir yönetim faaliyeti olarak proje yönetimi bilincini hem de proje yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Ders, proje yönetimi araç ve tekniklerini öğretmenin yanı sıra, başarılı proje yönetiminin bir işletmenin rekabet gücüne nasıl katkıda bulunduğunu ve projeler için başarılı organizasyon, proje seçimi, planlama ve yürütme örneklerini net bir şekilde gösterir.

OPM823-Perakende Operasyonları: Perakende satış, tüm dünyada gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik büyüme ve dönüşümün başlıca gerekçelerinden biridir. Bu ders, perakende sektörü için yönetimsel sezgileri geliştirir ve sayısal ve deneysel modelleme becerilerini kullanır. Üzerinde durulacak konular mağaza yürütme, envanter planlama ve envanter hataları, ürün çeşitliliği planlama, perakende fiyatlandırması, online perakendecilik, gelişmekte olan piyasalarda perakendecilik, ve envanter ile finansal performans arasındaki bağlantı konularını içerir.

OPM824-Hizmet Operasyonları Yönetimi: Hizmetlerin kendine özgü niteliklerinden ötürü, hizmet sektöründe (finans, sağlık, perakende, ulaşım, turizm ve konaklama, vs.) faaliyet gösteren firmaların yönetimi farklı teknik ve stratejiler gerektirmektedir. Derste vaka çalışmaları kullanılarak, öğrencilerin analitik becerileri kazanmaları ve bir yönetici gibi düşünerek hizmet firmaların karşılaştığı operasyonel konuları ele almaları hedeflenmektedir. İşlenen konular arasında hizmet stratejisi, hizmet ve süreçlerin tasarımı, talep ve kapasite yönetimi, kuyruk yönetimi ve hizmet kalitesi bulunmaktadır.

OPM831-Gelir Yönetimi: Gelir yönetimi arz, talep ve fiyat arasındaki ilişkiyi dikkate alır. Bu ders arz yönetme girişiminde bulunmadan talebe odaklanır. Dersin büyük bir kısmı envanter, kapasite, girdi maliyetleri ve geçmiş fiyatlara bağlı olarak iyi fiyat belirleme üzerine ayrılır. Gelir yönetimi uygulamaları havayolu ulaşımı, turizm (oteller, gemi seyahatleri, tema parkları), araba kiralama, eğlence (konserler, spor müsabakaları) sektörlerindeki firmalar tarafından başarıyla uygulanmıştır. İşlenen ana konular şu şekilde: ödeme isteklerine göre müşteri segmentasyonu, kısıtlı kapasitenin tahsis edilmesi, firmanın karlılığını maksimize edecek şekilde her müşteri segmentine farklı fiyat sunulması.

ACCT803-Yönetim Muhasebesi ve Kontrol: Bu ders bir şirketin operasyonel hedeflerine ulaşabilmesi için finansal bilgilerin belirlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve yorum yapılması prosesini öğretmektedir. 

FIN803-Stratejik Finansal Yönetim: Ders finansal yönetim konularında stratejik karar vermek üzerine yoğunlaşacaktır. İşlenecek konular proje değerlemesi, sermaye maliyeti, sermaye toplanması, borç-öz sermaye kararları, ve şirket değerleme metodlarıdır.

MKTG804-Pazarlama Stratejisi: Bu ders, pazarlama stratejisine pazar-tüketici ve rakip bakış açısı ile karar odaklı, entegre ve dinamik bir yaklaşım sunar. Aynı zamanda ders, pazarlamayı şirket stratejisinin önemli bir unsuru olarak ele alıp pazarlama yönetimini hızla gelişmekte olan şirket stratejik düşünce uygulamaları ile örtüşen ortak bir platformda inceler. Yeni marka ve pazar stratejilerine ilaveten yerleşmiş marka ve pazarların sermayesini genişletme ve koruma stratejileri de analiz edilir. Derste kullanılan okumalar ve örnekler, katılımcıların hem şirket büyüklüğü hem de faaliyet gösterilen pazar ve ürün/hizmetler açısından cok farklı ortamları gözlemlemesini sağlar.

MGMT805-Örgütsel Yönetim ve Liderlik: Bu ders, örgütlerde insan davranışı ile ilgili temel kavramları, birey, bireyler arası, grup, gruplar arası ve örgüt seviyelerinde ve sosyal bilimler içerisinde yer alan farklı disiplinler çerçevesinde incelemektedir. Ders, başlıca davranış kuramlarını, gerçek örgütsel durumlar ile ilişkilendirmektedir. Bu nedenle, derste, öğrencilerin kendi çalıştıkları örgütlerdeki bireyleri yönetmelerine yönelik pratik yöntemler öğrenmeleri amacıyla, araştırma ve deneyimi entegre eden bir yöntem ve yaklaşım uygulanmaktadır.