Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

ECON 101 - Mikro Ekonomi

MATH 101 - İşletme İçin Yüksek Matematik
Öğrenciye yüksek matematiğin temel konularını öğretmek ve sonraki yıllarda alacağı teknik dersler için sağlam bir matematik altyapısı hazırlamak.

BUS 101 - İşletmeye Giriş I (Karar Verme)

ECON 102 - Makro Ekonomi
Bu ders, işsizlik, enflasyon, gelir dağılımı ve kaynak tahsisi gibi ekonomik sorunları ele almaktadır. Dersin genel hedefi, bu sorunları anlamak için gerekli temel araçları geliştirmek ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kamu politikasının oynadığı rolü incelemektir.

MATH 102 - İşletme İçin Uygulamalı Matematik
İşletme öğrencileri için tasarlanan sonlu matematik dersinde, lineer denklemler ve modeller, matris cebiri ve uygulamaları, lineer programlama ve finans matematiği gibi konular işlenir. Excel tablolama modellerine ve işletme problemlerindeki gerçek uygulamalara ağırlık verilir.

BUS 102 - İşletmeye Giriş II (Girişimcilik)

MATH 201 – İşletme İçin Olasılık
Bu ders olasılık teorisinin temellerini ve yönetim uygulamalarını kapsar. Dahil olan konular kombinatoryal analizin olasılıkların hesaplanması için kullanılması; olasılık aksiyomları; koşullu olasılık ve bağımsız olaylar; kesintili ve devamlı rassal değişkenler; bileşik, marjinal ve koşullu yoğunluk fonksiyonları ve büyük sayılar kanunlarıdır. Olasılığın temel kuramlarının yönetimsel kararlar vermek icin kullanımına ağırlık verilecektir.
 
MKTG 201 - Pazarlama

ACCT 201 - Finansal Muhasebe

SEC 201 - Sektörlere Giriş I
Öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profilleri açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, finans sektörü, bilişim ve iletişim teknolojileri sektörü, sosyal ve gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Bu dersle öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmak da amaçlanmaktadır. Sektörler konusunda kapsamlı bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.

MATH 202 - İşletme İçin İstatistik
Bu derste istatistik yöntemlerinin, işletme alanında karar alma sürecinde kullanımına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Konular arasında örnekleme, güven aralığı, hipotez testi, basit linear regresyon, çoklu regresyon, zaman serileri ve tahminleme bulunmaktadır. İstatistiğin yönetimsel kullanımına ağırlık verilecektir.

OPER 202 - Operasyon Yönetimi
Operasyon yönetimi mal ve hizmet üretimi ile ilgili planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini içerir. Bu giriş dersi, mal ve hizmet üreten organizasyonlardaki üretim ve operasyon faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin operasyon yönetimi anlayışını ve analitik yeteneklerini ilerletmeyi amaçlar. İşlenen konular arasında; operasyon stratejisi, ürün ve süreç tasarımı, kalite yönetimi, kapasite planlaması, stok yönetimi, tam zamanında (JIT) üretim sistemleri, tedarik zinciri yönetimi ve proje yönetimi sayılabilir.

FIN 202 - Finans
Bu ders finansal yönetim konusunda temel teorik ve pratik konuların kavranmasını hedefler. Dersin ana hedefleri finansal piyasaları ve bu piyasalarda alınıp satılan finansal araçları öğrencilere tanıtmak, analitik araçları ve modern finans metodlarını öğrencilere göstermek ve öğrencilerin bu araçları kullanarak sağlıklı finansal kararlar vermede beceri edinmelerine yardımcı olmaktır.

SEC 202 - Sektörlere Giriş II
Öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profili açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, perakende, sağlık, turizm ve gayrimenkul, üretim ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Bu dersle öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmak da amaçlanmaktadır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.

SEC 301 - Sektörel Çözümler Küresel Uzmanlık

FIN 411 - Türev Enstrümanlar ve Risk Yönetimi
Bu ders türev enstrümanlara giriş dersidir. Geniş kapsamlı bir türev enstrüman kümesinin özellikleri, fiyatlanmaları ve risk yönetiminde kullanımları temel konulardır.

FIN 311 - Banka Yönetimi ve Türk Bankacılık Sektörü

Dersi alan öğrencilere, Banka Yönetiminin temel prensiplerini iletmek, ayrıca , son 10 yıllık performans  göz önüne alınarak, Türk Bankacılık Sektörünün bugünkü durumunu anlamak ve analiz etmelerini sağlamak; aynı zamanda Dünya Finans Sistemindeki güncel gelişmeleri dikkate alarak, Türk Bankacılık sektörü hakkında ilerki yıllara yönelik projeksiyon yapmalarını sağlamak. Dönem içinde verilecek olan “proje” çalışması ile sector hakkında  temel ve stratejik veri kaynaklarına ulaşmaları ve bu verileri analiz etmelri de sağlanmış olacaktır.

BINT 311 - Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

BINT 411 - Visual Basic ile Programlama

MKTG 311- Pazarlama Araştırması

MGMT 311- Proje Yönetimi