Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Yayınlarımız

Yayınlarımız

Hukuk Fakültesi Yayınları

Author/Editor Title Publication Info
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver 1. Türkiye - Azerbaycan Hukuk Sempozyumu :|bİnsan Hakları, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku / İstanbul :|bÖzyeğin Üniversitesi Yayınları,|c2011.
Prof Dr. Hrsg. von Eric Hilgendorf & Prof. Dr. Yener Ünver. Das Strafrecht im Deutsch-Türkischen Rechtsvergleich / İstanbul :|bÖzyeğin Üniversitesi Yayınları,|c2011.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Kamusal ve Ticari Yaşamda Hukuk Ve Etik Açısından Yolsuzlukla Mücadele / Ankara :|bSeçkin,|c2014.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Turkey-Ukraine Comparative Criminal Law Symposium :|bLegal Policy of EU Countries: Comparative Aspects =Türkiye-Ukrayna Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu :AB Ülkelerinin Hukuki Düzenlemeleri: Karşılaştırmalı Bakış Açıları = Symposium für den Türkisch-Ukrainischen Strafrechtsvergleich, 28.09.-01.10.2012- Odessa/Ukraine / İstanbul :|bSeçkin,|c2014.
Yayına Hazırlayanlar/Prepared byProf. Dr. Yener Ünver, Damjan Korosec ; Editör Prof. Dr. Yener Ünver. II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu :|b"Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku" : 16/17-05-2013, İstanbul, Turkey =|bII. Turkish-Slovenian International Law Symposium :|B"Sexual Offerences and Marriage Law" :16/17-05-2013, İstanbul, Turkey / İstanbul :|bSeçkin,|c2014.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Türk- İtalyan Karşılaştırmalı Ceza Hukuku- I :|b"Türk ve Roma Hukukunun Güncel Sorunları", 06/07.06.2013 İstanbul, Türkiye = Di Dritto Penale Turco-Italiano- I : "Current Problems of Turkish and Roman Law", 06/07.06.2013 İstanbul, Turkey / Ankara :|bSeçkin,|c2014.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver I. Türkiye-İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu :|bBorçlar Hukuku, 9-10 Mayıs, 2014, İstanbul, Turkey =|bI. Turkey-Swiss Comparative Law Symposium :|bLaw of Obligations, 9-10 Mayıs, 2014, İstanbul, Turkey / İstanbul :|bSeçkin,|c[2015].
Yayına hazırlayan / Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Kanun Yapma Tekniği: Uluslararası Sempozyum / Yasa Yapma Tekniği/ 27-28 Mart 2015 Özyeğin Üniversitesi Ankara :|bTürkiye Barolar Birliği Özyeğin Üniversitesi,|c2015.
Zbigniew Ćwiąkalski, Joanna Długosz, Włodzimierz Wróbel, Keiichi Yamanaka, Yener Ünver Strafrechtlıcher Reformbedarf Kitabı Polonya : 2016
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver ‘’Göç – Mültecilik – İnsan Kaçakçılığı’’  Seçkin [2017].
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver "Türkiye-Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu III: Ceza Hukuku" Seçkin [2017].
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver "Karşılaştırmalı Hukukta Çocuk Hakları" Seçkin [2018].
Editör Prof. Dr. Yener Ünver & Prof. Dr. İ. Hamit Hancı "IV. Uluslarası Sağlık Hukuku Kongresi" Seçkin [2018].
Editör Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım  "Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu" Seçkin [2018].
Editör Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tuzcuoğlu Dr. Öğr. Üyesi Hulki Cihan Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildiri Özetleri OnikiLevha [2018].
Editör Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut  "Uluslararası Gen Hukuku Sempozyumu" Seçkin [2018].
Editör Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tuzcuoğlu Dr. Öğr. Üyesi Hulki Cihan “Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyum Bildirileri" OnikiLevha [2019].
 Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver & PhD Suzana Kraljić "Compendium of Contemporary Legal Issues" Maribor, 2019
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver & Dos. Dr. Mübariz Yolçiyev "Hukuki Sorumluluk Konusunda Uluslararası Sempozyum Materyalleri" Yek, [2019].
Editör Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Işık Özer  Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu Seçkin [2019]
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver & Prof. Dr. İ. Hamit Hancı V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi Seçkin [2020]
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver & Araş. Gör. Kerem Öz Karşılaştırmalı Hukukta Hukuk Devleti İlkesi ve Yansımaları Adalet [2020]
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Kamu ve Özel Hukuk Açısından Mülkiyet Hukuku  Seçkin [2020]
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver  Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları Seçkin [2020]

* 5th Traditional Law Conference of the University of Ljubljana, Faculty of Law, Özyeğin University İstanbul, Faculty of Law, and University of Maribor, Faculty of Law: Corruption - A Deviation or an Inherent Part of HumanSociety? Some Legal Considerations

Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları

Author/Editor Title Publication Info
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:1 / Rechtsbrücke İstanbul :|bÖzyeğin Üniversitesi Yayınları,|c2012.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:2 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2012.
Editörler Gunnar Duttge, Yener Ünver. Studien zum Deutschen und Türkischen Strafrecht / Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar/ Aktuelle Grundlagenprobleme des materiellen Strafrechts Band 1=|bMaddi Ceza Hukukunun Güncel Temel Problemleri Cilt 1/ İstanbul :|bSeçkin,|c2012.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:3 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2013.
Herausgeber Gunnar Duttge, Yener Ünver. Studien zum Deutschen und Türkischen Strafrecht / Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar/ Das Schuldprinzip des Türkischen STGB im Spiegel des Deutschen Strafrechts Band 2 =|bAlman Ceza Hukuku Açısından TCK’nın Kusur İlkesi Cilt 2/ İstanbul :|bSeçkin,|c2013.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:4 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2013.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:5 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2013.
Yayına Hazırlayanlar Gunnar Duttge, Yener Ünver, Editör Yener Ünver. Studien zum Deutschen und Türkischen Strafrecht / Alman ve Türk Ceza Hukuna İlişkin Araştırmalar /Gesetzlichkeitsprinzip im Strafrecht Band 3 =|bCeza Hukukunda Kanunilik İlkesi Cilt 3 / İstanbul :|bSeçkin,|c2014.
Ulrich Sieber ; Editor Yener Ünver ; Çeviren Yener Ünver, Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu. İnternetteki Suçlar ve Suçun İnternette Takibi :|bGlobal Bilgi Toplumundaki Yeni Gelişmelerin Işığında Hangi Önlemler Tavsiye Edilmektedir? :69. Alman Hukukçular Günü İçin Bilirkişi Raporu / Ankara :|bSeçkin,|c2014.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:6 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2014.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:7 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2014.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:8 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2015.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Ekonomik Suçlar =/Kamusal Alanda Yolsuzluk ve Kara Paranın Aklanması Suçları, Ceza Yargılamasında Faille Hükümde Anlaşma ve Kriminal Compliance İstanbul :|bSeçkin,|c2015.
Herausgegeben von Yener Ünver, Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc und Keiichi Yamanaka. Probleme des Allgemeinen Teils des Strafrechts aus Rechtsvergleichender Perspektive :|bMaterialien eines Deutsch-Japanisch-Polnisch-Türkischen Kolloquiums im Jahre 2014 an der Özyeğin-Universitat, İstanbul / İstanbul :|bSeçkin,|c2015.
Herausgegeber / Yayına Hazırlayanlar Gunnar Duttge, Yener Ünver ; Editör Yener Ünver. Studien zum Deutschen und Türkischen Strafrecht / Alman ve Türk Ceza Hukuna İlişkin Araştırmalar/ Delikte gegen Persönlichkeitsrechte im Türkischen-Deutschen Rechtsvergleich Band 4 =|bTürk Alman Karşılaştırmalı Hukukunda Kişilik Haklarına Karşı Suçlar Cilt 4/ İstanbul :|bSeçkin,|c2015.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:9 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2015.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:10 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2015.
Editör; Yener Ünver / Editör Damjan Korosec IV. Türkiye – Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu Kişilik Hakları/ Personlichkeitsrechte/ Personality Rights İstanbul :|bSeçkin,|c2016.
Yener Ünver, Suzan Kaya Alman Tıp Hukukunda Hasta Talimatı İstanbul :|bSeçkin,|c2017.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:11 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2016/2017
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:12 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2016/2017
Editör Yener Ünver, Hamit Hancı. Adli Koku Kitabı İstanbul :|bSeçkin,|c2017.
Editör Yener Ünver, Suzana Kraljić 8 Haziran 2016 Geleneksel Hukuk Konferansı Kitabı (Ljubljana Üniversitesi / Özyeğin Üniversitesi / Maribor Üniversitesi) Maribor, c2016/2017
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Roma Hukuku ve Güncellik Kitabı İstanbul :|bSeçkin,|c2017.
 Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver  Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar / Ceza Hukuku ve Modern Teknolojiler - 5. cilt  İstanbul :|Seçkin,|2017.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:13 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2017/2018
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver "Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar" serisinin
Ceza Hukuku Ve Modern Teknolojiler Kitabı  5. cilt
İstanbul :|Seçkin,|2018.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:14 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2018
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver "Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele Kitabı" İstanbul :|Seçkin,|2018.
Editör Prof. Dr.  Yener Ünver Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:15 / Rechtsbrücke İstanbul :|bSeçkin,|c2019
Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel "Yargı Sistemi Üzerine Denemeler" İstanbul :|Seçkin,|2019.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver “Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar” serisinin Uyuşturucu Ve Uyarıcı Maddeler Ve Ceza Hukuku kitabı 6.cilt İstanbul :|Seçkin,|2019.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Hukuk Köprüsü / Rechtsbrücke" dergisinin 16. sayısı İstanbul :|Seçkin,|2019.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver  Hukuk Köprüsü / Rechtsbrücke dergisinin 17. sayısı   İstanbul :|Seçkin,|2020. 
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver Ceza Hukukunda Yaptırım Sistemine İlişkin Temel Sorunlar ve Güncel Zorluklar   İstanbul :|Seçkin,|2020.
Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver     Hukuk Köprüsü / Rechtsbrücke dergisinin 18. sayısı  İstanbul :|Seçkin,|2020.

Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver

Hukuk Köprüsü / Rechtsbrücke" dergisinin 19. sayısı   İstanbul :|Seçkin,|2021.

Editör Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver   

Hukuk Köprüsü / Rechtsbrücke dergisinin 20. sayısı  İstanbul :|Seçkin,|2021.