Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dersler

Dersler

Zorunlu Dersler

MGMT 902 – Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği: Araştırma probleminin tanımlanması için gereken akademik beceriyi vermek, tanımlanan problemi çözmek için gereken metodolojiyi uygulamak ve bunları yaparken akademik araştırmanın bilimsel değerlerine riayet etmek.

MGMT 960 – Seminer: Doktora adaylarının makale değerlendirme ve tartışma konusunda deneyim kazanabilmesi için fırsat sunmak.

Genel İşletme Seçmeli Dersler

MGMT 901 - Olasılık Kuramı ve İstatistik: Öğrencilere olasılık konusunda genel bir bakış sunmak ve onları istatiksel çıkarım ile tanıştırarak, akademik araştırmalara ve gelecekte alacakları ileri istatistik ve ekonometri derslerine hazırlamak.

MGMT 903 - İleri Yönetim Ekomomisi: Firmaların ve tüketici davranışlarının anlaşılmasını sağlamak

Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersler

OPM 901 - Doğrusal Programlama ve Uzantıları: Bu ders doğrusal optimizasyon ve bunun diğer optimizasyon alanlarındaki kullanımları için sağlam bir teorik altyapı oluşturmaktadır. Ders Doğrusal Programlama ile modelleme ve Simplex Algoritma’sını içeren ve daha önce edinilmiş temel bilgiler üzerine inşa edilir. Simplex Algoritması ve genel olarak doğrusal optimizasyon alanının matematiksel altyapısı derinlemesine tartışılır. Kapsanan konular arasında optimalite koşulları, dualite teorisi, ve büyük ölçekli optimizasyon yöntemleri yer almaktadır. Öğrenciler ayrıca kendi seçtikleri bir proje üzerinde çalışarak, en gelişmiş optimizasyon yazılımlarından biri olan CPLEX yazılımını kullanmayı da öğrenirler.   

OPM 902 - Rassal Süreçler: Bu ders ileri stokastik (rassal) modellemeye genel bir bakış açısı sunar. Derste şartlı olasılık ve beklentiler, kesintili ve sürekli zaman Markov zincirleri, Poisson süreçleri, kuyruk teorisi, ve Markov Karar Süreçleri de dahil olmak üzere pek çok konu işlenir.

OPM 904 - Tam Sayılı ve Kombinatoryal Optimizasyon: Bu ders tam sayılı programların kapsamını ve uygulanabilirliğini, MILP modellerini, linear eşitsizlikler, polihedral eşitsizlikler, kesişme kesimleri, geçerli eşitsizlikleri, Benders ayrışmaları ve enumerasyon gibi konuları kapsar.

OPM 905 - Sistem Simülasyonu: Bu ders, öğrencileri simülasyon modelleme ve analizinde ileri kavram ve tekniklerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Simülasyon modelinin geliştirilmesindeki temel mantıksal yapı ve öğeler kapsamlı bir yazılım programı çerçevesinde ele alınmaktadır. Simülasyon bazlı çalışmaların istatistiksel yönleri (girdi veri analizi, rassal değişken üretimi, çıktı analizi ve varyans azaltma teknikleri, vb.) işlenmektedir. Süreç tasarımı, kapasite yönetimi, envanter planlaması ve çizelgeleme gibi üretim ve hizmet operasyonlarından farklı simülasyon uygulamaları tanıtılacaktır.

OPM 906 - Üretim Operasyonları Yönetimi: Üretim ortamları herhangi bir teorik temeli olmadan anlaşılması ve kontrolü zor olan karmaşık sistemleri içinde barındırmaktadır. Bu ders, üretim ve stok kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı için bu temeli sağlamaktadır. Vurgu çeşitli farklı üretim ortamları için iş stratejileri ve operasyonel politikaların geliştirilmesi için gereken modellerin oluşturulması ve analizi üzerindedir. Bu dersin kapsadığı konular arasında deterministik ve stokastik envanter modelleri, parti büyüklüğü problemi ve onun uzantıları, ve diğer ilgili üretim planlaması ve çizelgeleme konuları yer almaktadır.

OPM 907 -  Hizmet Operasyonları Yönetimi: Bu ders, hizmet sistemlerinin tasarım ve uygulamasındaki ileri kavram ve teknikler üzerine yoğunlaşmaktadır. Hizmetlerin kendine özgü nitelikleri göz önüne alınarak, öğrencilere hizmet sektöründeki operasyonel karar süreçlerini iyileştirecek stratejiler tanıtılır. Kapsanan konular arasında hizmetlerin ve süreçlerinin tasarımı, kalite yönetimi, kapasite yönetimi, kuyruk sistemleri, e-hizmetler, kamu ve sağlık hizmetleri yer almaktadır.

OPM 908 - Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciri yönetimi müşterilere doğru zamanda, doğru miktarda ürünü ulaştırmak için tedarikçiler, fabrikalar, ambarlar ve satış noktalarının verimli bir şekilde entegrasyonunu hedefler. Bu ders tedarik zinciri yönetimi için stratejiler oluşturmak, uygulamak ve bunun sürdürülebilir kalmasını sağlamak için gereken bilgi ve metodları içerir. Tedarik zinciri yönetimi için kavramsal çerçeveleri ve analitik araçları geliştirmek dersin odak noktasıdır. Tedarik zinciri konularında problem tanımı, eleştirel analiz ve çözüm ve öneri üretim yeteneklerini oluşturmak için vaka analizleri yoğun olarak kullanılacaktır.

OPM 914 - Gelir Eniyilemesi: Bu ders, gelir yönetimi alanındaki teorik gelişmelere odaklanırken uygulamalı yönleri de içeren çağdaş bilgi tabanını sunar. Kapsanan konular arasında talep analizi (fiyat-tepki fonksiyonu, pazar bölümlemesi, fiyat farklılaştırması), kısıtlı kapasitenin belirsizlik altında paylaştırılması, fazla rezervasyon, şebeke gelir yönetimi, dinamik fiyatlama ve diğer taktiksel fiyatlandırma yaklaşımları yer almaktadır.

MKTG 901 - Pazarlamada Ekonometrik Modelleme: Bu derste öğrenciler önce ekonometrideki dinamik regresyonun ve istatistikteki zaman serisi yöntemlerinin temellerini keşfeder. Ardından, bu iki yöntem entegre edilerek, pazarlamanın şirket performansı üzerindeki etkileri dinamik olarak değerlendirilir. Her hafta, metodolojik ayrıntılar ve bunların iş hayatındaki uygulamaları tartışılarak, öğrencilerin her ikisini de nasıl daha iyileştirilebileceğine dair pratik deneyim kazanması sağlanır.

MKTG 902 - Deneysel Tasarım ve Uygulama: Öğrencileri, sosyal bilimler ve davranış bilimlerinde yaygın olarak kullanılan araştırma tasarımları ve uygulamalı veri analizi teknikleri ile tanıştırmak.

MKTG 903 - Yönetimsel Pazarlama Kuramı: Bu derste, pazarlama müdürlerinin karşı karşıya kaldığı sorunlardan ilham alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla, seminerde, bu sorunlarla baş edebilmek için neler bilindiği ve başka neler öğrenilmesi gerektiği üzerinde durulur. Derste işlenen başlıca konular şunlardır: Akademik araştırmalar tarafından ele alınan/alınabilecek yönetim sorunlarını belirleyip bunları formüle etme; bu sorunları analiz etmek için kavramsal ve deneysel çerçeveler geliştirme, ve sonuçları akademik çevreler ve yönetim çevreleri ile paylaşma (yayın ve etki).

MKTG 904 - Tüketici Davranışları: Bu ders, insanların yargı ve karar vermek için etraflarındaki bilgiyi nasıl işleyip kullandıkları konusunda, pazarlama ve psikoloji alanında, çoğunlukla deneysel metodoloji kullanarak yapılmış olan araştırmaları inceler. Dersin ilk bölümü, okunan makalelerin metodolojik bölümlerini anlayabilmek için, deneysel metodoloji üzerinde durur. Dersin ikinci kısmı insanların bilgiyi nasıl dikkate aldığını, bu bilgilerin önceki bilgiler ile nasıl ilişkili olduğu ve bu bilgilerin insanların karar ve yargılarını nasıl yönlendirdiğini ele alır.

MKTG 910 - Pazarlama Stratejisi: Derste, stratejik yönetim perspektifleri (“şirket kuramları”); stratejik yönetimde kuram geliştirme, modeller, yöntemler ve veriler; stratejik yönetimde özel konular ve bunların stratejik pazarlamadaki uygulamaları konuları incelenecektir.

MKTG 913 - Pazarlamada Seçme Konular: Öğrencileri pazarlama alanında kullanılan nitel araştırma teknikleri ile tanıştırmak ve bu teknikleri kendi araştırma alanlarında uygulamalarına yardımcı olmak.

MKTG 914 - Pazarlamada Nitel Araştırma Teknikleri: Öğrencileri, tüketici araştırmaları ve pazarlama alanlarında yaygın olarak kullanılan nitel araştırma teknikleri ile tanıştırmak ve bu teknikleri kendi araştırma alanlarında uygulamalarına yardımcı olmak.

MKTG 916 - Uygulamalı Pazarlama Modelleri: Pazarlama bilim adamları ve modelleyiciler için bilimsel, uygulamalı hesaplama temeli sağlamak.

MGMT 906 - Strateji: Bu ders stratejik yönetim alanındaki belli başlı teorileri ve bunların görgül uygulamalarını içerir. Bu amaçla alanda temel teşkil eden ve klasik olarak kabul edilen teorik ve görgül makaleler ve kitap üniteleri okunacak ve çözümlenecektir. Derste aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır (1) strateji araştırmacılarının ilgilendiği temel sorular, (2) bu sorulara cevap vermek üzere kullanılan belli başlı teoriler ve bunların geldiği ana ekoller, (3) Strateji alanının tarih içinde teorik evrimi, (4) alandaki belli başlı çözümlenmemiş tartışmalar ve (5) strateji yazınının nereye doğru gittiği.

MGMT 907 - Yönetim Kuramı: Öğrencilerin yönetim kuramına katkıda bulunan klasik metinleri gözden geçirerek yönetim kuramı hakkında genel bir bakış edinmelerine yardım etmek.

MGMT 908 - Örgüt Kuramı: Bu derste örgüt kuramının özellikle yönetim bilimlerindeki uygulamalarının temelleri ele alınır. Dersin ilk bölümünde öğrenciler literatürdeki klasikleri okur, ardından ikinci bölümde modern örgüt kuramları ile tanıştırılır. Derste ayrıca farklı araştırma akımlarında kullanılan farklı araştırma yöntemleri tartışılıp incelenir.

MGMT 909 - Örgütsel Davranış: Bu ders, örgütsel davranış alanında yer alan kuramları, araştırmaları ve mevcut ve yeni ortaya çıkan akımları incelemektedir. Ders, klasik ve güncel kuramlar, tartışmalı konular ve çığır açan görgül çalışmalara değinerek, örgütsel davranış alanı üzerine temel bir bilgi birikimi kazandırmaktadır. Derste işlenen başlıca konular şunlardır: örgütsel davranış perspektifleri; örgütsel davranışta kuram geliştirme, modeller, yöntemler ve veriler; örgütsel davranışta özel konular.

MGMT 913 - Yönetimde Seçme Konular: Öğrencilerin Qualitative research’ın diğer araştırma türlerine nazaran nasıl farklı oluğunu takdir etmesine, bilimin ilerlemesine ne şekilde önemli olduğunu anlamasına ve pratik ve iyi bir şekilde işletme alanında qualitative research’ yapma becerilerini geliştirmelerine rehberlik etmek.

MGMT 914 - Sosyal Girişimcilik, Sosyal İnovasyon ve Sosyal Değişim için İnovasyon: Vaka çalışmaları, saha ziyaretleri ve konuk öğretim görevlileri aracılığıyla sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve sosyal değişim için inovasyon konularına dair öngörüler sunmak.

MGMT 919 - Uluslararası İşletme ve Strateji: Bu dersin temel amacı öğrencileri uluslararası işletme ve strateji alanındaki temel teoriler, görgül uygulamalar ve hem teorik hem görgül tartışmalar konusunda bilgi sahibi yapmaktır.

FIN 901 - Kurumsal Finans: Bu dersin temelini Kurumsal Finans Teorileri ve Ampirik Uygulamaları oluşturmaktadır. Ders kapsamında işlenecek konular arasında; şirketlerin sermaye yapısı ve temettü politikalarını inceleyen kurumsal finans teorileri, firma teorisi, temsilcilik teorisi, şirketlerin halka açılma kararları ve ilk halka arz işleminin fiyatlandırılması, şirketlerde iç denetim ve kurumsal yönetişim, şirket birleşme ve satın almaları yer almaktadır.

FIN 902 - Finansal Ekonometri: Bu dersin amacı sonrasında ampirik finans dersleri alacak ya da ampirik finans alanında araştırma yapmak isteyen öğrencileri finansal marketleri incelemek için gerekli temel ekonometrik araçlar ve modellerle tanıştırmaktır. Ders boyunca yeni istatistiksel modeler ve bunların nasıl uygulanacağı konuları özellikle ele alınacaktır.

FIN 907 - Varlık Değerleme: Katılımcıları varlık fiyatlandırma alanında yüksek kalitede araştırma çıktıları elde etmek için kullanabileceği teorik ve ampirik araçlar ile donatmak.

FIN 909 - Finansal Kurumlar ve Bankalar: Bu derste bankların rolüyle alakalı ampirik literatür kritik bir bakışla ele alınacaktır. İşlenecek konular arasında finansal aracıların rolü, borç veren borçlu ilişkileri ve yumuşak ve sert bilgilerin özellikleri, çokuluslu bankacılık ve mesafenin bu bağlamdaki rolü, kredi risk transferi, son finansal kriz ve bankacılığın diğer makroekonomik sonuçları bulunmaktadır. Ampirik analizde kullanılan ekonometrik tekniklerin üzerinde özellikle durulacaktır.

FIN 913 - Finansta Seçme Konular: Bu ders hedge fonların genel bir değerlendirilmesi (trading stratejileri ve yatırımcı ücretlendirilmeleri gibi tipik özelliklerinin belirlenmesiyle) başlar. Ardından hedge fonlar hem tek başına bir yatırım enstrümanı hem de portfolyö içerisinde bir yatırım aracı olarak ayrı ayrı değerlendirilir. Bu süreçte değişik performans kriterleri (Sharpe Rasyo, CAPM alfa, gibi) göz önünde bulundurularak hedge fonların getirileri detaylı bir şekilde incelenir. Bunun yanında yakın zamanda hedge fon literatüründe incelenen hedge fon getirilerinin devamlılığı, daha iyi getiri sağlayan hedge fon karakterleri, ve hedge fonların maruz kaldıkları risk faktörleri ve gelecek dönemki getirileri arasındaki ilişkiler gibi konular detaylı bir şekilde analiz edilir.

FIN 914 - Finansal Araştırmalar: Bu ders iyi bilinen önemli akademik makaleleri takip ederek varlık fiyatlama alanında Fama-French sistematik risk, firma büyüklüğü, defter piyasa oranı ve performans devamı ve kısa donem geri dönmeleri, uzun dönem geri dönmeleri ve değer priminin davranışsal açıklaması, ayni zamanda likidite riski, çarpıklık ve firmaya özgü oynaklığın beklenen hisse senedi getirilerindeki etkileri gibi konuları kapsar.

Serbest Seçmeli Dersler

MGMT 905 - Araştırma Paradigması: Araştırma faaliyetleri açısından dört tür varsayımlar üzerinde duruluyor: ontolojikal, epistemolojikal, metodolojikal, ve etikal. Ontolojikal varsayımlar probleminin bulunmasında ve tanınmasında temeldir. Bu varsayımlar sayesinde “gerçek” araştırma problemi ortaya çıkar. Yanlış veya var olmayan sorunlarla ilgilenme ortadan kaldırılmış olur. Epistemolojik varsayımlar tanımlanan araştırma problemi konusunda teori üretmenin temelini oluşturur. Teori gözlenemez ve gerçekle ilişkilendirilmesi için metodolojik varsayımlara ihtiyaç vardır. Metodlar ve modeller sayesinde bu ilişkilendirme gerçekleştirilir. Bu dört grup varsayımlar literatürden seçilen makalelerle irdeleniyor.

MGMT 911 – Ekonometri: Bu ders, sonrasında ampirik dersler alacak ya da ampirik alanında araştırma yapmak isteyen öğrencileri veri setlerini anlamak ve analiz etmek için gerekli modern ekonometrik araçlarla tanıştırır. Ders boyunca yeni istatistiksek modeller ve bunların nasıl uygulanacağı konuları özellikle ele alınacaktır.

ECON 908 - Makroekonomik Politika Analizi: Derste makroekonomik politikaların analizine yönelik prosedürler tanıtılarak öğrencilerden bu prosedürleri uygulamaları beklenmektedir. Ders üç temel bileşenden oluşmaktadır: birinci bileşen yeterli seviyede bir makroekonomi teorisi bilgisi, ikinci bileşen uygulamalı araştırmaya dönük oturmuş bir perspektif, üçüncü bileşen ise makroekonomik politika üretimine yönelik bütüncül bir perspektiftir. Para ve maliye politikası şoklarının Vektör Öz gecikmeli Regresyon ve Dinamik Rassal Genel Denge modelleri çerçevesinde saptanması dersin çekirdeğini oluşturmaktadır. Tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, seçilmiş filtreleme tekniklerine ve hesap sayfası çözümlerine de yer verilmektedir.