Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Öğrenci Kabulü

Öğrenci Kabulü

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Mezuniyet Derecesi
Doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur. Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilan edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır. T.C. vatandaşı adayların ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten kendileri tarafından alınan Diploma Denklik Belgesini sunmaları gerekir.

Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin Üniversiteye lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih aralıklarından öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının başlangıç tarihinde geçerli olmalıdır.

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu
Doktora adayları için aşağıdaki sınav sonuç belgelerini (ALES veya GMAT veya GRE) sağlamak zorunludur.  

Sınav

 

İşletme Doktora

 

Geçerlilik Süresi

Yüksek Lisans Derecesi ile

Lisans Derecesi ile

GRE (sayısal puan)

En az 150

En az 155

5 Yıl

GMAT (sayısal puan)

En az 600

En az 650

5 Yıl

ALES (sayısal / eşit ağırlık puan)

En az 75

En az 90

5 Yıl

İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu
Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birini sağlaması gerekir.  

 

Sınav

 

İşletme Doktora

 

Geçerlilik Süresi

Yüksek Lisans Derecesi ile

Lisans Derecesi ile

TOEFL-IBT*

En az 90
(yazılı bölümden en az 20 puan)

En az 90
(yazılı bölümden en az 20 puan)

2 Yıl

YDS/ e-YDS/ YÖK-DİL

En az 75

En az 75

5 Yıl

*YÖK kuralları gereği, TOEFL sınavının devlet üniversitelerinde yapılan sınavı geçerli sayılmaktadır.

Başvuru Belgeleri:
Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

  • Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
  • Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için, YÖK Kuralı gereği, kendilerinin E-devlet üzerinden online olarak başvuru yapması ve işlemin sonuçlarını Üniversite’ye teslim etmesi gerekmektedir. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversite’ye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler. E - devlet şifresi olmayan yabancı uyruklu öğrenciler için e-devletten ayrı bir online başvuru portalı oluşturulmuştur. Sadece ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan öğrenciler, başvurularını YÖK’e elden teslim ederek yapabilecektir.
  • Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
  • Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgeler (ALES, GRE/GMAT) 
  • İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, e-YDS KPDS, ÜDS, YÖK-DİL) herhangi biri.
  • Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir.
  • Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
  • Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
  • Ek Belgeler: Varsa, adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren ek belgeler.

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci:
Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır. Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Enstitü Yönetim Kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar.