Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Hakkında

Kent ve Mimarlık Bütünleşik (tezli ve tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Kent ve Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Web Sitesi: https://kentvemimarlik.ozyegin.edu.tr/tr

Özyeğin Üniversitesi, Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere, iki ayrı programın deneyimsel ve bütünleşik özgün bir kurgu ile bir araya gelmesinden oluşmuştur. Araştırma ve Tasarım odaklı bütünleşik Program, genelde kentlerin, özelde İstanbul’un ürettiği ve üretilmesine imkân tanıdığı her türlü kentsel pratiği araştırma konusu edinmektedir.

Kentsel bağlamda mimarlık konularına odaklanırken; araştırma ve uygulama alanlarına eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle yeni yaklaşımların aktarılmasını amaç edinir. Kurgulanan program ile tasarımın analitik ve yaratıcı bir düşünme biçimi olduğu görüşünden yola çıkılarak, farklı disiplinlerin ve uygulamalarının dahil olduğu geniş bir araştırma çeşitliliği sunmak hedeflenir. Program, bir yandan öğrencilere; sosyal, kültürel, toplumsal, ekolojik, teknolojik sorunları farklı bağlamlar içinde değerlendirebilme olanağı sunarken, diğer yandan onları karmaşık kent ve mimarlık konularını ele almak konusunda cesaretlendirmeyi amaçlar.

Kent ve Mimarlık Bütünleşik Yüksek Lisans Programı mimarlık mesleğinin kuram-kılgı birlikteliği üzerine bütünsel bir kavrayış geliştirilerek kurgulanmıştır. Bu kavrayış hem her iki program arasındaki ders, atölye, seminer, yayın, sergi gibi etkileşime olanak sağlayan birlikteliklerde, hem de programların kendine özgü kurgularındaki yaklaşımlarda görülür.

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans Programı mimari tasarımın kentle ilişkisinin irdelenmesiyle; yeni okumalar, değerlendirmeler ve sentezler üzerinden bilgi üretiminin sağlanmasını temel alır. Tasarım araştırmaları odaklı bu programda “küresel ağın bir parçası olan metropolü tüm karmaşıklığı ile kavrama ve kentsel problemlerin çözümünde mimari tasarımı araçsallaştırabilme” formasyonu ile “Kente, Mimarlığa ve İstanbul’a Çoklu Bakışlar” irdelenir.

Tezli Yüksek Lisans Programının omurgasını ‘İleri Tasarım Araştırmaları laboratuvarları’ oluşturmaktadır. Laboratuvarların amacı eleştirel, kuramsal, deneysel ve disiplinlerarası mimari tasarım uygulamaları için bir araştırma ortamı sunmaktır. Mimarlıkta eleştirel düşünce yoluyla araştırma ve kuram üretimine odaklanan LAB’lerde, aynı zamanda kişisel yaklaşım, deneyim ve uygulamalar yoluyla bir mimarlık ve tasarım yaklaşımı geliştirilmesi hedeflenmektedir. LAB’ler içinde bulunulan döneme özgü olmak üzere, belirlenen güncel bir tema kapsamında, teori/ kuram ve kavramsal tasarım uygulamalarının yapıldığı bir araştırma ortamıdır. Günümüz kent dinamiklerinin yeni yaşam biçimlerine yansımasına bağlı olarak ortaya çıkan, kavrayış, temsil ve tasarımın yeni yollarını düşünmek ve araştırmak laboratuvarların diğer bir amacıdır. Kendine özgü Metropol özellikleriyle, alan çalışmaları ve tasarım uygulamalarının konusu olacak “İstanbul” üzerine yeni bilgi, spekülasyon, gelecek projeksiyonları ve tasarılar üretmek hedeflenmektedir. LAB’ler kapsamında öğrencilere araştırmacı ve uzman deneyimlerine yer verilen Seminer Dizileri ve araştırma konularıyla ilişkili altyapının bütünleşik olarak verildiği, araştırma konusunu destekleyen seçmeli dersler bir paket olarak sunulur. Bunların yanı sıra stüdyo kapsamında çeşitli atölyeler yürütülmektedir.

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlaması disiplinlerinde lisans öğrenimi görmüş meslek insanlarına uzmanlık düzeyinde eğitim verebilmek amacındadır. Program, ihtiyaçları sorunsallaştırabilen, problemleri tanımlamayarak çözüm önerilerini eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle araştırma ve uygulama alanlarına yeni yaklaşımlarla aktarabilen tasarımcı ve araştırmacılar ile çalışmayı hedeflemektedir. Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı bu amacı doğrultusunda ÖZÜ- UHL ‘Kent ve Konut Araştırma Laboratuvarı’ ile birlikte çalışmaktadır.

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Özyeğin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer almaktadır. Program ardışık 4 yarıyıldan oluşur. Mezuniyet için üç adet zorunlu ders dört adet seçmeli ders ve bir seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak gerekir.

Kent ve Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Bilgi İçin: hulya.turgut@ozyegin.edu.tr (Program Koordinatörü)

Başvuru için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri: 17 Temmuz - 15 Ağustos 2023

Başvuru Paneli için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

 1. Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile başvurulur.

  Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

  Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının tanınırlıkları gerekmektedir. Diploma denklik belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.

 2. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: TC vatandaşı adaylar için aşağıdaki sınav sonuç belgelerinin herhangi birini sağlamak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü eğitimine giriş sınavından muaftır.

  Sınav*Fen Bilimleri Enstitüsü
  Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans ProgramıGeçerlilik Süresi
  (Kayıt tarihinden itibaren)
  GMAT- 
  GRE – Eski SistemdeEn az 6105 Yıl
  GRE – Yeni SistemdenEn az 1495 Yıl
  ALESEn az 55 (sayısal puan türünde)5 Yıl

  * Doktora, Tıpta ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adayların başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların başvurularında Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı için 75 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 3. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

  İngilizce Sınavı*Fen Bilimleri Enstitüsü
  Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans ProgramıGeçerlilik Süresi
  (Kayıt tarihinden itibaren)
  TOEFL-IBT**En az 662 Yıl
  KPDS / ÜDSEn az 555 Yıl
  YÖKDİL / e-YDS / YDSEn az 555 Yıl
  ÖzÜ İngilizce Yeterlik Sınavı***En az 502 Yıl
  TÖMER****C15 Yıl

  * Yüksek lisans programına başvuran adaylardan yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili İngilizce olan programlarından Üniversiteye kayıt tarihinden en fazla iki yıl önce mezun olanlar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar.
  ** ÜAK’ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6/3.d maddesi uyarınca sınav “Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitesine ait binalarda yapıyor olması” şartı aranır.
  *** ÖzÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı sadece yüksek lisans başvurularında kabul edilmektedir.
  **** Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile öğrenim dili %100 Türkçe olan lisans programı mezunu olanlar dışında yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur.

 4. Türkçe Yeterlik Sınav Sonucu: Yabancı Uyruklu adayların (Resmi dili Türkçe olan yabancı ülkelerin vatandaşları da dâhil olmak üzere) Türkçe yetkinliklerini gösteren TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1) sunmaları zorunludur. Türkiye’de Türkçe bir lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adaylar bu koşuldan muaftır. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Sınav sonucu, alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 5. Ek Koşullar
   Fen Bilimleri Enstitüsü
  Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı*
  Mezuniyet Not OrtalamasıEn az 2,3 / 4 lisans not ortalaması
  Mezun Olduğu BölümlerMimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlaması programlarından birinden lisans mezunu olmak**

  * Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların ayrıca yapılacak sözlü görüşmede başarılı olmaları gerekmektedir.
  ** Bu alanların dışından başvuran adayların kendisi için Mimarlık lisans programı derslerinden tanımlanmış bilimsel hazırlık programını başarması gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
 2. Diploma: Mezun olduğu yükseköğretim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurtdışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
 3. Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 4. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (ALES, GRE) herhangi biri. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış olması gerekmektedir.
 5. İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış olması gerekmektedir.
 6. Türkçe Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Yabancı Uyruklu adayların (Resmi dili Türkçe olan yabancı ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere) Türkçe yetkinliklerini gösteren TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1) sunmaları zorunludur. Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları Türkiye’de %100 Türkçe bir lisans programından mezun olmuş ise bu koşuldan muaftır. Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.
 7. Referans Mektubu: İki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, en az birinin öğretim elemanlarından olmak üzere ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.
 8. Niyet Mektubu: Kişisel, profesyonel amaçlar, çalışma ve araştırma konuları hakkında yazılan mektup.(Mutlaka Türkçe yazılmalıdır)
 9. Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
 10. Portfolyo: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo mutlaka teslim edilmelidir.

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat için davet edilir. Gerekirse yazılı sınav için de davet edilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurtdışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversiteye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı

Mezuniyet için ders planında belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerin alınması/başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS kredi ile mezun olunacaktır.

1.Dönem2.Dönem
KMI 501 Araştırma Yöntemleri 3-0 (7,5 ECTS)KMI 503 İleri Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı II 1-5 (7,5 ECTS)
KMI 502 İleri Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı I 1-5 (7,5 ECTS)KMI 594 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması I 3-0 (7,5 ECTS)
Seçmeli Ders 3-0 (7,5 ECTS)Seçmeli Ders 3-0 (7,5 ECTS)
Seçmeli Ders 3-0 (7,5 ECTS)Seçmeli Ders 3-0 (7,5 ECTS)
Toplam 30 ECTSToplam 30 ECTS
3.Dönem4.Dönem
KMI 590 Lisansüstü Seminer 3-0 (7,5 ECTS)KMI 596 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması III (30 ECTS)
KMI 595 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması II (22,5 ECTS) 
Toplam: 30 ECTSToplam: 30 ECTS
Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı Toplam: 120 ECTS

 

Kent ve Mimarlık (Tezli) Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Yükümlülükleri

07.07.2021 tarihli ve 2021/07 sayılı Senato Kararı uyarınca; Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans programı mezuniyet koşulları kapsamında aşağıda belirtilen yayın koşullarından en az birinin sağlanmış olması gerekmektedir.

a) Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığının onayladığı uluslararası bilimsel toplantıda bildiri (poster değil) sunulması VEYA
b) Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığının onayladığı ulusal hakemli bir dergide bir makalenin kabul edilmiş veya yayınlanmış olması.

Mezuniyet Koşulları Özeti
Ders KategorisiEn Az KrediEn Az Ders
Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Zorunlu Dersler22,53
Seçmeli Dersler304
KMI 590 Lisansüstü Seminer7,51
KMI 594 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması I7,51
KMI 595 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması II22,51
KMI 596 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması III301
Toplam AKTS120

Kent ve Mimarlık (Tezli) Yüksek Lisans Programı Dersleri

Zorunlu Dersler

 • KMI 501 Araştırma Yöntemleri Etiği
 • KMI 502 İleri Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı I
 • KMI 503 İleri Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı II
 • KMI 590 Lisansüstü Seminer
 • KMI 594 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması I
 • KMI 595 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması II
 • KMI 596 Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Tez Çalışması III

Seçmeli Dersler

1. Yarıyıl

 • KMI 521 Kent ve Mimarlık Üzerine Söylemler
 • KMI 523 Kent ve Mimarlık Tartışmalarında Disiplinlerarası Yaklaşım
 • KMI 525 Mimarlık Kavramları
 • KMI 527 İstanbul: Kentsel Mekan Üzerine Gelecek Projeksiyonları
 • KMI 529 Ütopya ve Distopya Olarak Metropol
 • KMI 531 Kent ve Konut: İstanbul
 • KMI 567 Metropol için Tasarım Kavramları 1: Kent, Teknoloji ve Toplum
 • KMI 570 Sürdürülebilirlik ve Dönüşen Bir Kültür Yaratma

2. Yarıyıl

 • KMI 522 Çevresel Psikoloji
 • KMI 526 Mimarlik ve Kimlik
 • KMI 528 Bir Palimpsest Kent Olarak İstanbul’u Okumak
 • KMI 532 Mimarlıkta Kullanıcı Odaklı Analiz Teknikleri
 • KMI 569 Istanbul 20.yy Konut Mimarisi
 • KMI 577 Metropol İçin Tasarım Kavramları 2: Kent, Konut ve Toplum

Akademik Kadro

 • Doğa Dinemis AMAN
 • Touraj ASHRAFIAN
 • Nevşet Gül ÇANAKÇIOĞLU
 • Neşe GANİÇ SAĞLAM
 • Ayşe Ceren GÜLER
 • Tayfun GÜRKAŞ
 • Orhan HACIHASANOĞLU
 • Ece KALAYCIOĞLU
 • Ebru KARAHAN
 • Demet MUTMAN
 • Kaan ÖZGÜN
 • Güliz ÖZORHON
 • İlker Fatih ÖZORHON
 • Mehmet SANER
 • Pınar SEZGİNALP
 • Murat ŞAHİN
 • Beyza ŞAT
 • Melis TANER
 • Işılay TEKÇE
 • Semra TOKAY
 • Hülya TURGUT
 • Alper ÜNLÜ
 • Aslıhan ÜNLÜ
 • Derya YORGANCIOĞLU

Misafir LAB Yürütücüleri*

 • Melike Altınışık (2020-21 Güz Dönemi İleri Tasarım Stüdyosu I)
 • Ömer Selçuk Baz (2020-21 Bahar Dönemi İleri Tasarım Stüdyosu II
 • Funda UZ (2020-21 Bahar Dönemi İleri Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı II)

*Misafir yürütücüler her yarıyıl LAB içeriğine göre davet edilirler.

Yarı Zamanlı Akademik Kadro

 • Nagehan Açimuz İşbakan
 • Tunahan Koç
 • Berke Hatipoğlu
 • Reşad Çoban