Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisans Akademik Başarı Bursları

Lisans Akademik Başarı Bursları

Tahsis Esasları:

Lisans programlarında normal öğrenim süreleri içindeki burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen kontenjanlara göre, her akademik yıl bahar yarıyılı sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda burs tahsis koşullarını sağlamaları halinde akademik başarı burslarından yararlanabilirler. Bursun tahsis edilmesi için başvuru yapılmasına gerek yoktur, yapılacak değerlendirmeler sonucunda koşulu sağladığı tespit edilen öğrencilere burs tahsisleri yapılır.

Kontenjan:

Her fakülte ve yüksekokulun 1., 2. ve 3. sınıfı için üçer kontenjan bulunmaktadır. Değerlendirmenin yapılacağı akademik yıl bahar dönemi sonunda aşağıda belirtilen burs tahsis koşullarını sağlayan her bir sınıf kontenjanı için ilk üç öğrenci akademik başarı bursu kontenjanından yararlanır:  

 • 1. sınıf kontenjanından yararlanabilmek için öğrencilerin 2 veya 3 dönem öğrenim görmüş olması gerekir. 
 • 2. sınıf kontenjanından yararlanabilmek için öğrencilerin 4 veya 5 dönem öğrenim görmüş olması gerekir.
 • 3. sınıf kontenjanından yararlanabilmek için öğrencilerin 6 veya 7 dönem öğrenim görmüş olması gerekir.

Burs Tahsis Koşulları:

Değerlendirmenin yapıldığı akademik yılın; 

 • Güz ve bahar dönemlerinde ÖzÜ lisans diploma programlarında kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak (kayıt dondurmamış, kayıtsız kalmamış olmak vb.)
 • Bahar dönemi sonu itibarıyla, İngilizce Hazırlık Programı ve yaz okulu hariç, değerlendirme yapılan ÖzÜ lisans programında en az 2 yarıyıl öğrenim görmüş olmak
 • Bahar dönemi sonu itibarıyla, mezun olmamış olmak
 • Hem güz, hem de bahar döneminde en az 24 AKTS kredilik ders tamamlamış olmak
 • Hem güz, hem bahar döneminde en az 2.50 dönem not ortalamasına sahip olmak
 • Bahar dönemi sonunda, en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • Tüm öğrenimi süresince, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
 • Öğrenim görülen döneme göre aşağıda belirtilen krediyi tamamlamış olmak
Öğrenim Görülen Dönem SayısıTamamlanması Gereken En Az Kredi
254
384
4114
5144
6174
7204


Bursların Tahsisi ve Tahsis Kuralları:

Burs Tahsisi

Akademik başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler, bahar dönemi sonu akademik başarı değerlendirme sonuçlarına göre Öğrenci Hizmetler Direktörlüğü tarafından belirlenir ve Rektör onayı ile kesinleşir.Bursun tahsis edilmesi için başvuru yapılmasına gerek yoktur, yapılacak değerlendirmeler sonucunda koşulu sağladığı tespit edilen öğrencilere burs tahsisleri yapılır.

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula ve sınıflarına göre ayrı ayrı listelenir. Her bir listede yer alan öğrenciler kendi aralarında genel not ortalamasına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanır. Genel not ortalamalarının eşitliği durumunda, aşağıda belirtilen sıraya göre eşitlik bozulana kadar sıralama yapılır;

 • Tamamlanan kredi sayısı,
 • İlgili akademik yılın güz ve bahar dönemlerinin ağırlıklı genel not ortalaması,
 • İlgili akademik yılın güz ve bahar dönemlerinin tamamlanan kredi sayısı,
 • İlgili akademik yılda alınan derslerde sırasıyla F, D ve C- notlarından herhangi birini alınmamış olmasına

göre yüksekten düşüğe doğru sıralanır ve her bir listedeki tüm sıralamalara göre en yüksek olan öğrenciye verilir.  

Tahsis Kuralları:

 • Akademik başarı bursu değerlendirmesinde öğrencilerin kayıtlı oldukları esas anadal programları dikkate alınır. Kayıtlı oldukları programdan mezun olan ancak çift anadal veya yandal programına devam eden öğrenciler, devam ettikleri bu programlara ait kontenjan veya mezun oldukları anadal programları çerçevesinde dikkate alınmaz ve burs değerlendirmesine dahil edilmez.
 • Burs tahsisi normal öğrenim süresi (4 yıl) içerisinde olan burssuz veya kısmı burslu olan öğrencilere yapılır. İntibak edilen yarıyıllar bu süre hesabında dikkate alınır, öğrenim görülen sürelerden sayılır ve normal öğrenim süresinden düşürülür. 
 • Burs tahsisi yapılacak olan akademik yılda giriş (kontenjan) veya hak kazandığı diğer ek burslar/indirimler (Eğitimde Fırsat Eşitliği bursu, uluslararası diploma bursu, çalışan indirimi vb.)  ile %100 öğrenim ücreti muafiyet olacak öğrenciler akademik başarı değerlendirmesinde dikkate alınmaz.
 • Dönem ve genel not ortalamasında öğrenim görülen dönemlere ait alınan tüm derslerin (çift ana dal ve yan dal kapsamında alınan dersler ile yatay/dikey geçiş vb nedenlerle intibakı yapılan dersler, kredileri ve notları dahil) ortalaması dikkate alınır.
 • Kontenjandan yararlanılan sınıf için değerlendirme yapılan akademik yılın bahar dönemi sonundaki öğrenim görülen yarıyıl bilgileri (intibak edilen yarıyıl dahil) ve öğrencinin not belgesinde yer alan tamamlanan kredi esas alınır.  
 • Varsa not değişikliklerinin ve I notlarının öğretim elemanları tarafından sonuçlandırılması için son tarih 5 Ağustos’tur. Bu tarihten sonra notlarda olacak değişmeler akademik başarı bursu değerlendirmesinde dikkate alınmaz. Ancak, Pilotaj Eğitimi programının uçuş eğitimleri nedeniyle tüm öğrencilerin uçuşlarının tamamlanması gerektiğinden uçuş eğitimlerinin tamamlandığı süre dikkate alınır ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi için bu sürenin bitiminde akademik başarı bursu değerlendirmesi yapılır.   
 • Erasmus/Global vb. değişim programına giden öğrencilerin not intibaklarının ÖH’ye iletilmesi için son tarih 5 Ağustos’tur. Bu tarihe kadar notu gelmeyen öğrencilerin durumları ilgili akademik birim ve Uluslararası Ofis tarafından takip edilir, ancak, değişim programına gidilen üniversite tarafından notların iletilmemesi halinde ilgili öğrencinin bulunduğu fakülte ve sınıfı düzeyinde bursa hak kazananlar açıklanmaz ve en geç bursun geçerli olacağı akademik yıl ders kayıtlarının başladığı ilk güne kadar beklenir. Bu tarihten sonra gelecek notlar akademik başarı bursu değerlendirmesinde dikkate alınmaz. 
 • Disiplin cezası kontrolünde kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin geçiş öncesi ve geçiş sonrasındaki tüm eğitimi birlikte dikkate alınır. 
 • Bir öğrenci lisans düzeyinde, akademik başarı bursundan aynı sınıf kontenjanı için en fazla bir kez olmak üzere toplamda tüm eğitimi süresince en fazla 3 kez yararlanabilir.  
 • Burs tahsisi yapılan ancak, burstan yararlanılacak akademik yıl öncesindeki yaz okulunda mezun olan öğrenci yerine, koşulları sağlayan sıradaki öğrenciye burs tahsisi yapılır ve ilgili öğrenciye en geç Ekim ayı içerisinde duyurulur.

Burs İçeriği:

Burslar, öğrenim ücretinden %25 muafiyet olarak verilir ve programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz. Bir sonraki akademik yılın güz ve bahar dönemlerinde sağlanacak burs içeriği, her yıl Ocak ayında Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenebilir. 

Süre ve Devam Koşulları:

Akademik başarı bursları, karşılıksız olup, öğrenim ücretinden muafiyet olarak izleyen akademik yıl için güz ve bahar dönemi için geçerlidir. Akademik başarı bursu hak kazanıldığı yılda kullanılır, bir sonraki yıla devretmez ve kayıtsız kalınan dönemlere ait haklardan daha sonra yararlanılmaz. Burstan yararlanılacak akademik yılda öğrencinin kayıt dondurması durumunda, yönetmeliğe göre kayıt dondurma için ödenmesi gereken öğrenim ücreti miktarında dikkate alınır. 

Öğrencinin bursa hak kazandığı akademik dönem içinde disiplin cezası alması durumunda Disiplin Cezalarının Öğrencilik Haklarına Etkisi ile ilgili Uygulama Esasları hususları çerçevesinde bursu kesilebilir.