Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Program Çıktıları

Program Çıktıları

 

 • Psikoloji alanında, güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgiye sahiptir.
 • Uygulamalı Psikolojiye yönelik temel uygulama becerilerine sahiptir.
 • Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgilere ve/ya beceriler ile psikolojik değerlendirme ilkelerine sahiptir.
 • Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarının farkında olur.
 • Türkiye’de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine sahiptir.
 • Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini ve uygun araştırma yöntemlerini (nitel/nicel) kullanarak bağımsız araştırma yapma becerisine sahiptir (Psikoloji alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak araştırma sorusu üretir; bilimsel problem çözme, eleştirel düşünme yaklaşımını kullanır ve elde ettiği sonuçları yorumlar).
 • Veri toplama, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etme, yorumlama ve rapor etme becerilerine sahiptir.
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde raporlama becerisine sahiptir.
 • Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
 • Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mevzuata ve/veya mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgilere sahiptir.
 • Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisine/becerisine sahiptir.
 • Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyo-ekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışına sahiptir.
 • Psikoloji alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak araştırma sorusu üretmek; bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanmak ve elde ettiği sonuçları yorumlar.
 • Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır.
 • Psikoloji ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
 • Psikoloji ile ilgili konularda yapılan çalışmalara yönelik görüşlerini ve/ya sorunlara ilişkin çözüm önerilerini veri temelli olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir.
 • Psikoloji alan yazınında baskın dil olan İngilizceyi B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir.
 • Farklı sektörler hakkında bilgi sahibidir.
 • Çevresel, ekonomik ve sosyal alanda sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibidir, sürdürülebilirliğin farklı alanlardaki yansımalarını yorumlar.