Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Zorunlu ve Seçmeli Ders İçerikleri

Zorunlu ve Seçmeli Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

I. YARIYIL

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders psikoloji içerisindeki temel alanlara genel bir giriş sunarak psikolojinin insan davranışlarını ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalı olarak anlaşılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Ders sırasında psikoloji biliminin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunun öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanır.

MATH 101

Sosyal Bilimler için Matematik I

(3 +0) 3 kredi, 6 AKTS

MATH 101 dersi tek değişkenli fonksiyonların diferansiyel ve integral hesabını kapsar. İçerdiği konular; fonksiyonlar ve grafikleri, doğrusal ve kuadratik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türev kuralları, kapalı türetme, logaritmik türetme, eğri çizimi, belirsiz integral, belirli integral, integrasyon yöntemleri ve belirli integral uygulamaları şeklindedir.

PSY 103

Psikoloji için İstatistik I

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders psikoloji alanında yaygın bir şekilde kullanılan betimleyici ve çıkarımsal istatistik konularına odaklanmaktadır. Derste verilerin analizi ve verilerin tablo ve grafiklerle gösterilmesi, frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçümleri, normal dağılım ve standart puanlar gibi konular kapsanacaktır.

PSY 105

Davranışsal Biyoloji

(3+0) 3 kredi, 4 AKTS

Bu ders öğrencilerin psikoloji başta olmak üzere davranışsal bilimler açısından önemli olan temel biyolojik kavram, fikir ve teorileri kavramalarını sağlamaya amaçlamaktadır. Psikolojiye psikolojinin kapsamını ve hayatın kimyası ve hücrelerini kapsayan genel bir girişin ardından davranış ve biliş üzerindeki etkileri ile beraber evrim teorisi detaylı bir şekilde sunulur.

ENG 101

İngilizce I

(1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS

Öğrenciler sürdürülebilir gelişme kavramının ekonomik, sosyal ve çevre ile ilgili boyutlarını inceler. Bu ders sürdürülebilirlik konusunu esas olarak iş dünyasıyla olan ilişkisi açısından ele alır. Örneğin, kurumsal sosyal sorumluluk ve iş ahlakı gibi konular ön plandadır. Öğrenciler sürdürülebilir gelişme konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada yapılan çalışmaların kuramsal ilkelerini ve aynı zamanda uygulama alanlarını birlikte irdeler.

TLL 101

Türk Dili ve Edebiyatı I

(1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS

Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste Türkçenin özellikleri ele alınacak ve Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecektir. Düzyazı, hikaye ve şiir gibi farklı yazınsal türler okunacak, eleştirel bir gözle incelenecek ve tartışılacaktır. Anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde durulacak ve metinlerin tarihsel ve kültürel arka planı incelenecektir.

II. YARIYIL

PSY 102

Psikolojiye Giriş II

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, öğrenme ve bilinç süreçleri, davranışın biyolojik temelleri, içinde faaliyet gösterdiğimiz sosyal bağlam ve insan gelişimi gibi PSY 101 dersinin kapsamadığı konuları incelemeyi hedefler. Ders boyunca öğrenciler akademik yazma formatlarına maruz kalırlar ve akademik yazma aşamalarını öğrenirler.

SOC 104

Sosyolojiye Giriş

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders sosyolojinin temel kavramlarını ve teorik yaklaşımlarını kapsamaktadır. Sosyal organizasyon ve sosyal katmanlar, toplumsal güç ve sosyal değişim, sapma ve sosyal kontrol, sosyal değişme, ırk ve etnisite, organizasyonlar konularına değinilecektir.

PSY 104

Psikoloji için İstatistik II

(2+2) 3 kredi, 6 AKTS

Korelasyon, varyans analizine giriş, z-skor ile hipotez test etme, ki-kare, t-test ve regresyon konularına giriş yapmak hedeflenmektedir. Bu derste öğrenciler uygulamalarla temel istatistik yöntemlerini daha iyi öğrenme fırsatına sahip olacaklardır.
Ön Koşul: PSY 103

PHIL 102

Felsefeye Giriş

(3+0) 3 kredi, 4 AKTS

Bu ders, bilgi, zihin, kendilik, ahlak, sosyal ve politik varoluş, teknoloji gibi konulardaki felsefi görüş ve tartışmalara giriş niteliğindedir. Plato, Kant, Descartes, Hobbes, Hume, Mill, Habermas ve Wittgenstein gibi felsefecilerin felsefi bakış açıları ve dünya görüşleri tartışılacaktır. 

ENG 102

İngilizce II

(1 + 2) 2 kredi, 4 AKTS

Öğrenciler günümüz dünyasında karşılaştığımız karmaşık toplumsal ve çevresel problemleri daha iyi anlayabilmek ve bu problemler karşısında çözüm üretecek girişimlerde nasıl bulunabileceğini görmek amacıyla sosyal girişimcilik alanındaki temel kavram ve terimleri inceler. Ayrıca hem Türkiye’den hem de dünyadan sosyal girişimcilik ile ilgili vaka inceleme çalışmaları yapılır.
Ön Koşul: ENG 101

TLL 102

Türk Dili ve Edebiyatı II

(1+2) 2 kredi, 4 AKTS

Bu dersin amacı öğrencilerin yazılı olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste, “Neden edebiyat okuruz?” sorusuna cevap aramak üzere Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecek ve edebiyata farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste farklı yazınsal türlerden seçilen kurmaca yapıtlar okunacak ve bu yapıtlar üzerine eleştirel değerlendirme yazıları yazılacaktır. Ders boyunca anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde de durulacaktır.

III. YARIYIL

PSY 201

Bilişsel Psikoloji

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste bilişsel süreçler, bilgi işleme modeli, bilgi işleme yapı ve süreçleri, örüntü tanıma, dikkat, bellek, geri getirme ve kodlama, karar verme ve problem çözme, öğrenme, dil ve kavramlar gibi başlıklarda incelenir; alandaki kuram ve deneysel çalışmalar tartışılır.

PSY 203

Gelişim Psikolojisi I

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders yaşam boyunca insan davranışının gelişimsel bir yaklaşımla incelenmesini içerir. Ders giriş düzeyinde gelişim psikolojisinde kullanılan kavramlar, klasik kuramlar, yöntemler ve doğum öncesi gelişim ile çocukluktaki fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişim konularındaki güncel kuram ve araştırmaları kapsar.

PSY 205

Sosyal Psikoloji I

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Sosyal psikolojinin araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişilerarası çekicilik gibi ana konuları incelenir ve literatür kapsamında tartışılır.

PSY 207

Araştırma Yöntemleri I

(3+1) 3 kredi, 6 AKTS

Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır. Uygun araştırma sorularının geliştirilmesi, yöntemlerin seçilmesi, veri analizi ve sonuçların yorumlanması değinilecek konular arasındadır.

SEC 201

Sektörlere Giriş I

(1 + 0) 1 kredi, 2 AKTS

SEC 201 öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profili açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Finansal, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Sosyal ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.

HIST 201

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I

(2 + 0) 2 kredi, 4 AKTS

Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ilk bölümünde, Osmanlı İmparatorluğunun neden sona erdiği, devlet ve toplum arasındaki ilişki bağlamında Türkiye Cumhuriyetine ne miras bıraktığı; Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğine bakılacaktır.

IV. YARIYIL

PSY 202

Öğrenme Psikolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste öğrenme ve bellek alanındaki temel konular kuramsal ve deneysel çalışmalar çerçevesinde tartışılır. Ders hem temel çağrışımlara, hem de karmaşık yetkinliklere ve bellek süreçlerine odaklanır.

PSY 204

 Gelişim Psikolojisi II

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste ergenlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta fiziksel, bilişsel, sosyoduygusal gelişim ve yetişkinlikte kendilik ve toplum konularındaki güncel kuram ve araştırmalar incelenir.

PSY 206

Sosyal Psikoloji II

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, politik psikoloji, yüklemeler, grup süreçleri, cinsiyete özgü davranışlar, yardım etme davranışı, grup üretkenliği, sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler gibi ana konuların incelenmesini hedefler.

PSY 208

Araştırma Yöntemleri II

(3+1) 3 kredi, 6 AKTS

Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı olarak psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin uygulaması yapılır. Uygun araştırma sorularının geliştirilmesi, yöntemlerin seçilmesi, veri analizi ve sonuçların yorumlanması ve rapor edilmesi deneyiminin kazandırılması hedeflenir. 
Ön koşul: PSY 207

SEC 202

Sektörlere Giriş II

(1 + 0) 1 kredi, 2 AKTS

SEC 202 öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profile açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Perakende, Sağlık, Turizm ve Gayrimenkul, Üretim ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için gerekli beceriler de tanıtılacaktır. Kapsamlı sektörel bilgiler, iş dünyasından konuk konuşmacılar, firma ziyaretleri, ilk elden endüstri deneyimi ve vaka çalışmaları ile pekiştirilecektir.
Ön koşul: SEC 201

HIST 202      

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I

(2 + 0) 2 kredi, 4 AKTS

Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ikinci bölümünde, iki kutuplu dünyada siyasal rejimin demokrasiye geçiş süreci; 1960-1980 arsında uygulanan ithal ikameci sanayileşme; bu stratejinin sona erdiği 1980lerde uygulamaya geçen “açık ekonomi” politikaları ve bu politikaların toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları; Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve bu sürecin devlet ve toplum arasındaki ilişkiye olan etkilerine değinilecektir.
Ön koşul: HIST 201

V. YARIYIL

PSY 301

Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Dersin amacı kişilik gelişimi ve bireysel farklılıkları literatürdeki teoriler çerçevesinde değerlendirmektir. Ders kişilik kuramlarının psikolojiye ve özellikle klinik psikolojiye katkılarına odaklanacaktır. 

PSY 303

Yetişkin Psikopatolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Derste tanımlayıcı psikopatoloji, psikolojik bozuklukların yaygınlığı, süreçleri ve temel tedavi yaklaşımları ele alınacaktır. Dersin en önemli hedefi psikolojik bozuklukların doğasını, risk faktörlerini ve nedenlerini anlamaktır. Ek olarak, derste psikopatoloji literatüründeki temel kavramlar, teoriler (davranışçı, bilişsel, kişilerarası, psikodinamik vb.) ve araştırmalara (sosyokültürel, genetik ve biyolojik vb.) yer verilecektir.

PSY 305

İş ve Örgüt Psikolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste endüstri/örgüt psikolojisinin kuramları, yöntemleri ve uygulamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır. İş analizi, eleman seçimi, performans değerlendirmesi, personel eğitimi, iş motivasyonu, iş doyumu, stres ve liderlik gibi temel konular ele alınır.

VI. YARIYIL

PSY 302

Biyopsikoloji

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Derste davranışın nörobiyolojik, evrimsel ve hormonal süreçlerle şekillendirilişi incelenecektir. Dersin içeriğindeki belli başlı konular şöyle sıralanabilir: sinir sistemi fizyolojisi, duygu, motivasyon, öğrenme, bellek, uyku, psikopatoloji ve kişilerarası farklar. Son dönemdeki psikofizyoloji ve hormon çalışmaları da derste yer alacaktır.

PSY 306  

Psikolojide Ölçme Teknikleri       

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste güvenirlik, geçerlik ve madde analizi de dahil olmak üzere, psikoloji alanında kullanılan ölçme ve değerlendirme teknikleri incelenecektir. Ders spesifik olarak ölçmenin tarihçesi, çeşitleri ve ölçme hataları, madde analizi, güvenirlik, geçerlik kuramı ve geçerlik türleri (yapı, yordayıcı, bağdaştırıcı ve ayırt edici geçerlik), madde yapısı ve test geliştirme konularını kapsamaktadır. 

VII. YARIYIL

PSY 300

 Psikolojide Staj 

(Başarılı/Başarısız – 6 AKTS)

Bu derste öğrencilerin çeşitli işyerlerinde aktif olarak çalışarak akademik bilgileri ile iş hayatının gerçeklerini uyumlu hale getirmeleri amaçlanır. Bunun için, klinik psikoloji uygulamalarının yanısıra, örgütsel psikoloji, sağlık, eğitim, gelişim gibi alanlarda faaliyet gösteren işyerlerine stajyer olarak yerleştirilirler. Staj yapacakları kurumları ve staj danışmanlarını bulmak öğrencilerin sorumluluğundadır.

PSY 401 

Klinik Psikoloji

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Ders öğrencileri klinik psikoloji yüksek lisans ve eğitimi konusunda bilgilendirmeyi içerir. Ders aynı zamanda klinik değerlendirme metodları, uygulamaları ve klinik ortamdaki araştırmalara odaklanmaktadır. Ayrıca farklı psikoterapi yaklaşımları ve araştırmaları da ders süresince incelenir.

 VIII. YARIYIL

PSY 402

Psikolojide Etik Konular

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste psikolojinin araştırma ve uygulamadaki etik sorunları incelenir. Öğrencilere, psikolojinin araştırma, eğitim, ölçme ve profesyonel hizmetler gibi önemli faaliyetlerine yönelik etik duyarlılık kazandırmayı amaçlar.

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

PSY 304

Çocuk Psikopatolojisi

 (3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders kapsamında çocukluk döneminde görülen bozuklukların ortaya çıkma ve devam etme mekanizmalarında rol oynayan çoklu faktörler, çeşitli kuramsal yaklaşımların çocuk psikopatolojisine bakış açıları, çocukluk döneminde görülen bozuklukların tanısal, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve çocukluk dönemi bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilecek yaklaşımlar ele alınacaktır.

PSY 311

Politik Psikoloji 

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Ders politik psikoloji teorilerine dair bilgi ve becerileri gerek teori gerekse pratik boyutunda edindirebilmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler literatürdeki araştırmaları okurken, teori ve metotlar hakkında da bilgi edinecek ve politik psikolojinin gerçek dünya üzerindeki fonksiyonlarını öğrenebileceklerdir. Liderlik, grup davranışları, oylama, milliyetçilik, ve savaşa dahil olmak gibi siyasi davranışların psikolojik kökenleri üzerinde durulacaktır.

PSY 313

Motivasyon ve Öz-düzenleme   

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, insan hayatının, eğitim, öğrenme ve başarı gibi pek çok alanı ile ilgisi açısından motivasyon kuramlarını ve motivasyon üzerine araştırmaları incelemeyi hedefler. Bu derste, bireysel (örn., ihtiyaçlar, bilişsel süreçler ve duygular) ve sosyal faktörlerin (örn., aile, okul, ve kültür) motivasyonel süreçlerle nasıl ilişkili olduğu ele alınacaktır.

PSY 315

Bağlanma ve İlişkiler

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Ders bağlanma teorisi, yaşam süresince (bebeklikten başlayarak) şekillenen bağlanma stilleri ve araştırmalar incelenecektir. Bağlanma teorisinin gelişimi, ebeveyn-çocuk ilişkisinin psikolojik sağlıkla ve hayatın diğer alanlarına etkisi, yakın ilişkilerde bağlanma ve bağlanma literatüründeki ölçme ve değerlendirme ders kapsamında yer alan konular arasındadır.

PSY 318

Özenli Yaşama Giriş

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, özenli yaşam ve günümüz sağlık sistemindeki kullanımına odaklanır. Özenli yaşamın tanımı, otomatik pilotu fark etmek, bedeni önemsemek, labirentteki fare, zorluklara yüzümüzü dönmek, şu anda yaşamak, hayat dansına devam konuları, teorik zemin ve atölyeler üzerinden işlenir.

PSY 321

Psikolojide Niteliksel Yöntemler    

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS 

Niteliksel yöntemler incelenen fenomene ilişkin bireylerin algılarını, onların yaşam öyküleri, diğer insanlarla ilişkileri, ideolojileri, inançları gibi çeşitli bağlamlar açısından anlaşılması amacını güder. Bu ders, niteliksel araştırma yöntemlerinin tasarım ve uygulama aşamaları, araştırma soruları, veri toplama ve analiz teknikleri ve niteliksel bulguların yorumlanması konularından oluşmaktadır.

PSY 322

Bilişsel Gelişim

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste çeşitli zihinsel becerilerin nasıl geliştiğine dair kuramsal yaklaşımlar ve bu konuların araştırılması için kullanılan yöntemler incelenecektir. Derste bebeklikten ergenliğe kadar meydana gelen zihinsel gelişim, özellikle erken çocukluk dönemine odaklanarak incelenecektir. Bu derste bellek, dil, akıl yürütme, yönetici işlevler, oyun ve hayal gücü ve atipik bilişsel gelişim gibi konulara yönelik güncel kuram ve ve araştırmalar ele alınacaktır. 

Ön Koşul: PSY 102, PSY 203 ve PSY 204

PSY 323

Erken Çocukluk Eğitiminde Psikoloji

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders temel psikolojik kavramların erken çocukluk eğitiminde eğitim uygulamalarını ve yaklaşımlarını nasıl temellendirdiği üzerine odaklanmaktadır. Konular, erken çocukluk dönemi eğitiminin temelini oluşturan teori ve yaklaşımları kapsamak ile beraber, gelişimsel olarak uygun uygulamaları da ele almaktadır.

PSY 325

Uygulamalı Sosyal Psikoloji: Davranış Değişimi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu dersin amacı, sosyal psikoloji, sağlık psikolojisi ve endüstriyel/örgütsel psikolojide yaygın olan çeşitli davranış değişim kuramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Bu uygulamalı ders, sosyal, sağlık ve endüstriyel/örgütsel psikolojide yaygın olarak kullanılan beş davranış değişim kuramını/modelini öğrencilere, ders anlatımı ve öğrenci makale sunumları ile tanıtır.

Ön Koşul: PSY 205

PSY 327

Doğal ve Yapay Zeka

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, insanlarda ve diğer yapay hücresel ağlarda olmak üzere yakından ilişkili zeka kavramsallığının karşılaştırmalı ilişkisine odaklanır. Bu derste, geniş çaplı zeka teorileri, akılsallık, karmaşık ağların özellikleri gibi konuların yanı sıra, yapay zekanın nörobilimsel eşlenikleri ve matematiksel temelleri, makina öğrenmesi ve bilgisayımsal rasyonalite gibi konular işlenir.

PSY 329

Psikolojide Programlama I

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, temel bilgisayar bileşenlerinin (örn. ekran, klavye, ses çıkışı vs.) yönetimsel kontrolünü elde etmek üzere, Matlab üzerine kurulu olan PSYhtoolbox çerçevesindeki bilgisayımsal gereçlerden faydalanmanın çeşitli yöntemlerini içermektedir. Bu derste öğrenciler insan katılımcılardan yüksek hassasiyetle veri toplanmasını mümkün kılacak komut dosyaları oluşturma konusunda tecrübe kazanırlar.

PSY 330

Psikolojide Programlama II

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, PSY 329 Psikolojide Programlama I dersini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, deneysel programlama alanında edindikleri bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ders, yoğun bir şekilde Psychtoolbox kullanarak, orta seviyeden üst seviyeye kadar deney ve analiz kodu yazım yöntemlerini içerir.

Ön Koşul: PSY 329

PSY 400

Bağımsız Çalışma

(Başarılı/Başarısız), 4 AKTS

Bu ders 3. ve 4. sınıf Psikoloji Bölümü öğrencilerine araştırma projesi planlanması ve yürütülmesinde bilgi ve uygulama deneyimi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Dersin ana amacı öğrencilere araştırma sürecinin değişik evrelerinde (örneğin, literatür taraması, araştırma projesi yazımı, araştırma deseni oluşturulması, veri toplanması, veri analizi, sonuçların sunumu) deneyim kazandırmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilere derslerde öğrendikleri psikoloji, araştırma yöntemleri ve istatistik konularındaki bilgilerini uygulama imkanı sunulacaktır. 

PSY 404

Klinik Değerlendirme ve Görüşme Tekniklerine Giriş

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Derste ayırt edici tanıyı dikkate alarak klinik değerlendirme metotları, psikolojik yardım alanında çalışanların kullanabilecekleri görüşme teknikleri sunulacaktır. Öğrenciler klinik değerlendirme ve görüşmelerde kullanacakları becerileri (klinik gözlem, kontrat, yansıtma vb.) kazanacaklardır. Derste uygulamalar videoya kaydedilip değerlendirilecektir.

Ön Koşul: PSY 301 ve PSY 303

PSY 405

Kamu Sağlığı ve Egzersiz Psikolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, öğrencileri kamu sağlığı ve egzersiz psikolojisi alanıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, alandaki önemli ve klasikleşmiş araştırmalar ve yeni gelişmeler ışığında egzersiz psikolojinin temel kavramları ile tanıştırılacaktır ve kamu sağlığı ile ilişkilendirilecektir. Bu ders, kamu sağlığı ve egzersiz davranışları ile ilgili psikolojik kuram ve araştırmaları inceler. Ayrica, öğrencilere kamu sağlığı alanında da konular tanıtılacaktır

PSY 406

Psikoterapi Sistemleri

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Öğrencilere psikoterapideki temel konseptler ve özellikler farklı psikoterapi yaklaşımları (Bilişsel-Davranışcı, Psikodinamik, Gestalt vb.) çerçevesinde sunulacaktır. Ayrıca, psikoterapi alanındaki araştırmalar farklı yaklaşımlar ve psikolojik bozukluklar kapsamında değerlendirilecektir. Öğrencilerin vaka örneklerini ve psikoterapi yöntemlerini kritik bir bakış açısıyla değerlendirmeleri beklenmektedir.

PSY 407

Travma Psikolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu giriş dersi, potansiyel travmatik yaşam olaylarına maruz kalmanın bireyler, aileler ve toplum üzerindeki etkisini biyopsikososyal ve politik açıdan inceler. Bu ders, psikolojik travma ve türleri (çocukluk çağı travmaları, doğal ya da insan eliyle olan afetler, savaş, aile içi şiddet ve cinsel saldırı gibi), travmatik stres belirtileri ve tepkileri, adaptif ve adaptif olmayan başa çıkma yolları ve psikolojik dayanıklılık, risk ve koruyucu faktörlerin yanı sıra iyileşme süreçleri konularının detaylı incelemesini kapsamaktadır. 

PSY 408

Uygulamalı Gelişim Psikolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste çocukları yakından ilgilendiren uygulama ve yasalarda gelişim psikolojisi araştırma verilerinin ne kadar kritik rol oynadığı incelenir. Derste kapsanan konular huzur evlerindeki programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, düşük gelirli aile ortamında yaşayan çocukların zihinsel ve sosyal gelişimleri, anaokulları ve kreşlerdeki uygulamalardır. Öğrencilerin araştırma ve uygulamaların birbirini nasıl etkilediğini anlamak için aktif olarak gelişim psikolojisi alanındaki araştırma ve uygulama çalışmalarına katılımı gerekir.

PSY 411

Psikoloji Tarihi ve Felsefesi  

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders psikolojinin tarihi ve felsefi temellerini inceleyecektir. 18. ve 19. yüzyıllarda felsefe ve fizyoloji alanlarındaki gelişmeleri ve bunların psikolojinin ayrı bir bilim alanı olarak ortaya çıkmasını nasıl sağladığını işleyerek başlayacağız. Bu dönemlerdeki değişik felsefi akımların, fizyolojik araştırmalarla beraber, psikolojinin ayrı bir ampirik disiplin olarak temellerini oluşturacak fikirleri nasıl oluşturduğu ayrıntılı şekilde incelenecektir. Bundan sonra, erken 20. yüzyılda birbiriyle rekabet içinde olan ana psikoloji akımlarının (örn. yapısalcılık, davranışçılık, işlevselcilik, Gestalt) temel özelliklerini işleyeceğiz. Sonuçta, bu akımların arasındaki tartışmaların günümüz psikoloji bilimini nasıl şekillendirdiği ve hala şekillendirmeye nasıl devam ettiğini, derinlemesine analiz edecek ve tartışacağız.

PSY 412

Bilişsel Psikolojide Seçmeli Konular

(2+1) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste öğrenciler bedenlenmiş bilişim alanındaki en yeni araştırmalarla karşılaşacaklardır. Genel olarak bedenlenmiş bilişim ve özelde de plastik el yanılsaması konusundaki son yayınlanan makaleler okunup tartışılır. Öğrenciler bir araştırmanın kurgulanması, data toplanması ve bulguların analizinde aktif şekilde yer alırlar. 

Ön Koşul: PSY 201

PSY 413

Adli Psikoloji

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, psikologların taraf bilirkişiliği veya adli danışmanlık alanındaki rolleri dâhil olmak üzere sanıkların, mağdurların, çocukların ve ruhsal rahatsızlıkları olan bireylerin haklarını da dikkate alarak, insan davranışlarına ilişkin toplumsal, bilimsel deliller ışığında hukuk sisteminin temel varsayımlarını ve prosedürlerini inceler.

PSY 414

Spor Psikolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste spor psikolojisinin teorik ve pratik alanlardaki araştırma ve uygulamaları ele alınmaktadır. Spor psikolojisi alanında geçmişten günümüze zihinsel dayanıklılık, motivasyon, güven, stres ve heyecan gibi faktörlerin performans ve sağlık üzerindeki etkilerini kapsayan araştırmalar incelenecektir. Spor ve egzersiz ile ilgili psikolojik teknikleri kullanarak kulüp, sporcu ve egzersiz ile uğraşan diğer bireylerin potansiyellerine ulaşmalarının yöntemleri tartışılmaktadır.

PSY 415

 Kültürlerarası Psikolojisi

 (3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Ders sırasında kültürler arasında ortaya çıkan ve/veya kültürel faktörlerden etkilenen insan davranışı ve deneyimini inceleyen kuramlar ve araştırmalar ele alınır. Ders kapsamında kültür ile ilgili temel kuramlar, kültürün düzeyleri ve boyutları, kültürleşme, örgütlerde kültür ve kültürün biliş, cinsiyet, dil/iletişim ve sosyal davranış ile ilişkisi gibi konular incelenecektir.

PSY 416

Sosyal ve Kişilik Gelişimi  

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS 

Bu ders kişilik ve sosyal gelişim konusunda giriş düzeyinde güncel kuram ve araştırma bulgularını kapsar. Kültür bağlamında sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi incelenir. Konular kişilik ve sosyal gelişim ile ilgili klasik ve güncel kuramlar ve görüşleri, erken duygusal ve sosyal gelişim, sosyal biliş ve kendilik gelişimi, başarma, cinsiyet rol gelişimi ve cinsiyet farklılıkları, saldırganlık ve antisosyal davranışlar, olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişimi ile kültür bağlamında sosyalleşmeyi içerir.

Ön Koşul: PSY 203 veya PSY 204

PSY 417

Benlik ve Kimlik

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu dersin amacı benlik ve kimliğin psikolojik kökenlerine dair bir anlayış edinebilmektir. Öğrenciler kendilik kavramının tarihi, bunun bireysel veya kolektif kimliğe evrilmesi ve kimliklerin ilişkileri etkileme şekiller hakkında okumalar yaparak bilgi sahibi olacaklardır. 

Ön Koşul: PSY 204 veya PSY 205

PSY 418

Ergenlik ve Yetişkinliğe Geçiş

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders olumlu genç gelişimi perspektifinden ergenlik ve yetişkinliğe geçiş dönemlerine odaklanmaktadır. Derste ergenlik ve yetişkinliğe geçiş dönemlerine yönelik güncel kuram ve yaklaşımlar ve görgül araştırmaların yanısıra sağlıklı gelişimi destekleyici müdahale çalışmaları da incelenir. 

Ön Koşul: PSY 203 ve PSY 204

PSY 419

Dil Psikolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders dilin farklı alt alanlarındaki (sesler, sözcükler, dilbilgisi ve iletişim dahil olmak üzere) temel teorileri, araştırma yöntemlerini ve görgül araştırma bulgularını kapsamaktadır. Tartışılacak konular, dil öğreniminde insan doğasıyla çevresel etkenlerin rolü, iki-dillilik, dil-düşünce ilişkisi ve özel örneklemlerde dil gelişimini içerir.

Ön Koşul: PSY 201 ve PSY 203

PSY 420

İş ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste endüstri/örgüt psikolojisindeki yeni konular ve akımların incelenmesi amaçlanmaktadır. Yeni örgüt yapıları, yeni ölçme yöntemleri, liderlik, örgütsel vatandaşlık, örgütsel iletişim ve olumlu örgütsel psikoloji gibi konulardaki güncel yaklaşımlar incelenir.

PSY 421

İnsan Cinselliği

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu derste, öğrencileri, yaşam boyu insan cinselliği konuları ile tanıştırmayı amaçlanmaktadır. Bu ders, öğrencilere aile ilişkileriyle ilgili olarak insan cinselliğine dair temel bilgiler sağlar. Ders hem ileride ailelere eğitim verecek öğrencilere hem de birey, eş ve ebeveyn olarak öğrencilerin kendilerine faydalı olacak şekilde planlanmıştır. 

PSY 422

Aile Psikolojisi

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu dersin ana amacı, aile yaşantısının psikolojik çözümlemelerini öğrencilere tanıtmaktır.  Bu derste, aile dinamikleri ve şekilleri ile alakalı çeşitli teori çerçeveleri paylaşılır. Aile işleyişi ve aile içi ilişkilerin nasıl organize edildiği çoklu-jenerasyonel ve gelişimsel çerçeveden anlatılır. 

PSY 423

Yaratıcı Sanatlar Terapisi

(2+1) 3 kredi, 6 AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilere Yaratıcı Sanat Terapilerinin felsefi ve teorik temellerini ve klinikteki uygulama alanlarını tanıtmaktır. YST çeşitli sanat dallarını sözel olmayan ya da sembolik iletişimin taşıyıcısı olarak, kişisel ya da sosyal terapötik amaçları gerçekleştirmek için, sınırları ve rolleri iyi belirlenmiş uzman sanat terapisti tarafından bireyin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan kanıta dayalı terapi biçimidir. 

PSY 424

Birey, Aile ve Kültürel Çeşitlilik

(2+1) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders genel kapsamda, öğrencilerin toplumsal cinsiyet, etnik köken, din ve inanış, cinsel yönelim gibi kültürel çeşitlilik konularında bilgi ve farkındalığını arttırmayı amaçlar. Bu ders, kültürel çeşitlilik konularını Psikoloji alanının kapsam dâhilinde ve sosyal yapılandırma perspektifi ile ele alarak inceler. Bu dersin amacı da toplumsal olarak bizlerin oluşturduğu bu farklılık, ayrımcılık ve ayrıcalılık hallerinin farkına vararak kişisel ve profesyonel yaşamlarda öğrencileri bu konularda bilinçlendirmektir.

PSY 425

Örgütsel Psikolojide Eğitim ve Gelişim

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, öğrencilerin organizasyonlarda etkin eğitim ve değişimi teşvik etmeyi amaçlayan değerlendirme ve müdahaleleri yapmak üzere araç oluşturmalarına yardımcı olur. Bu ders öğrencilere, organizasyonlarda eğitim ve gelişme programlarını araştırmak, tasarlamak, planlamak ve değerlendirmek için gerekli temel teorik bilgi ve becerileri sunar.

Ön Koşul: PSY 305

PSY 426

Sosyal Psikolojide Seçme Konular

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, Sosyal Psikolojide önemli konuların teorik ve metodolojik açıdan değerlendiren eleştirel bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders, Sosyal Psikolojiye gelişmiş bir yaklaşım oluşturmak için tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler klasik ve çağdaş Sosyal Psikoloji’ye farklı kuramsal ve metodolojik perspektiflere eleştirel bir şekilde yaklaşırlar.

Ön Koşul: PSY 205 ve PSY 206

PSY 427

İşyerinde Toplumsal Cinsiyet, Liderlik ve Çeşitlilik

3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders çalışma ortamında toplumsal cinsiyet, liderlik ve çeşitlilik konularında güncel kuram ve araştırmaları ele alır; kişisel, örgütsel ve kültürel dinamiklerin, iş yerinde kalıp yargıların ve kadın ve erkeklere yönelik farklı muamelelerin ortaya çıkmasına nasıl katkıda bulunduğunu inceler. Ders ayrıca, daha çeşitli ve kapsayıcı bir işgücünün oluşmasını destekleyen ve engelleyen faktörlere odaklanır.

PSY 428

Bilinç ve Biliş

(3+0) kredi, 6 AKTS

Bu derste, öğrencilerin bilinç ve biliş arasındaki ilişkiye dair teori ve araştırmalar ile multidisiplinler bir şekilde tanıştırılması amaçlanmaktadır.  Bu derste öğrenciler bilince dair erken dönem, modern dönem ve güncel dönem fikirlerle, bilinç ile çeşitli zihinsel yetiler arasındaki ilişkinin incelemesinde kullanılan yöntemlerle ve bilinci nöral korelatları ile karşılaşır. Bu yaklaşım bilince dair teoriler ve görgül çalışmalar arasında bir denge kurar. 

Ön Koşul: PSY 201

PSY 432

Tutum ve İkna

(3+0) 3 kredi, 6 AKTS

 Bu dersin amacı, öğrencilerin tutum oluşumu ve ikna süreçlerini öğrenmeleri ve bu konularda araştırma yürütmelerini sağlamaktır. Bu uygulamalı ders öğrencilere tutum oluşumunu ve iknayı tanıtır. Dersin konuları şunları içerebilir: tutumlar neden önemlidir, ne yaparlar, nasıl şekillenirler, iknanın temel prensipleri nelerdir.

Ön Koşul: PSY 205 ve PSY 206

PSY 434

Müzik Terapiye Giriş

3+0) 3 kredi, 6 AKTS

Bu ders, kanıta dayalı müzik terapi ve günümüz sağlık sistemindeki yerine odaklanır. Sağlıkta müzik uygulamaları / müzik tıbbı ve müzik terapi tarihi, müzik terapinin hangi alanlarda kullanıldığı ve müzik terapinin müziğin sağaltıcı etkisini kullanan diğer yöntemlerden ayrımı teorik zemini, olgu örnekleri, videolar ve atölyeler üzerinden işlenir.

PSY 490

Araştırma Projesi II      

(Başarılı/Başarısız), 4 AKTS

Bu ders 3. ve 4. sınıf Psikoloji Bölümü öğrencilerine araştırma projesi planlanması ve yürütülmesinde bilgi ve uygulama deneyimi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Dersin ana amacı öğrencilere araştırma sürecinin değişik evrelerinde (örneğin, literatür taraması, araştırma projesi yazımı, araştırma deseni oluşturulması, veri toplanması, veri analizi, sonuçların sunumu) deneyim kazandırmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilere derslerde öğrendikleri psikoloji, araştırma yöntemleri ve istatistik konularındaki bilgilerini uygulama imkanı sunulacaktır.  Dersi veren öğretim üyesinin belirlediği ders gereklilikleri kapsamında öğrenciler devam eden bir projede çalışabilir ya da kendilerinin tasarladığı bir araştırma projesini yürütebilirler. Dersin içeriği ve koşullarıyla ilgili detaylar dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.