Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Laboratuvarları

Araştırma Laboratuvarları

Laboratuvarlarımız ve bölümümüz akademisyenlerinin araştırmaları hakkında detaylı bilgiler üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisinin periyodik olarak yayınladığı kataloglarda da yer almaktadır.

Gelişim Psikolojisi Laboratuvarları:

Gelişim Psikolojisi bireylerin doğumdan ölüme kadar yaşadıkları değişimi inceler. Özyeğin Üniversitesi Gelişim Psikolojisi laboratuvarlarında özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde gerçekleşen sosyal ve bilişsel gelişim incelenir.

1. Çocuk Gelişim ve Öğrenme Çalışmaları Laboratuvarı

Laboratuvarımızın araştırmaları, çocukların gelişimini ve öğrenmesini etkileyen bireysel ve çevresel faktörlere ortaya çıkarmaktır. Çocukların mizaçları ve çevreleri arasındaki etkileşimlerinin onların gelişimlerini nasıl etkilediklerini inceliyoruz. Son araştırmalarımızda, Türkiye’deki diğer araştırmacılarla iş birliği içinde, ev ve sınıf süreçlerinin çocukların sosyal-duygusal ve akademik sonuçlarını nasıl etkilediği üzerinde çalışıyoruz.

Araştırmaya ek olarak, laboratuvarımız ebeveyn ve öğretmenlere çocukların gelişim ve öğrenmelerini desteklemeleri üzerine eğitimler yapmaktadır.

Direktör: Doç. Dr. İbrahim H. Acar 

Websitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/cdll/

e-posta:  cdll@ozyegin.edu.tr

2. Ergenlik ve Gençlik Çalışmaları Laboratuvarı 

Ergenlik dönemine ilişkin yürütülmekte olan bir araştırmamızda ise ergenlerin ebeveynleri ile bilgi paylaşma davranışlarınını belirleyen bireysel ve ailesel faktörler incelenmektedir. Ergenlik çalışmaları olumlu genç gelişimi ve gelişimi destekleyici etmenler üzerine odaklanmaktadır.

Direktör: Doç. Dr. Ayfer Dost-Gözkan

Websitesi: https://ergenlikvegenclik.ozyegin.edu.tr/

eposta: ayfer.dost@ozyegin.edu.tr 

Dil ve Bilişsel Gelişim Çalışmaları:

Araştırmalarımızda dil yetisinin edinimini ve dilin diğer zihinsel süreçlerle ilişkisini gelişimsel ve diller-arası karşılaştırmalı olarak inceliyoruz. Bunun için dilin hem işitsel (konuşma) hem de görsel (işaret, jest) modalitedeki ifadelerini inceleyek dili multimdodal bir iletişim sistemi olarak ele alıyoruz. Araştırmalarımızda farklı gelişimsel dönemlerden (erken çocukluk, okul çağı ve yetişkinlik) ve ana dilleri farklı olan bireylerle (Türkçe, İngilizce, Felemenkçe veya Türk İşaret Dili) davranışsal yöntemler veya göz-izleme deneylerini kullanarak çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda bilişsel süreçlerin ne ölçüde evrensel olduğunu ve ne ölçüde diller-arası çeşitlikten etkilendiğini belirlemeyi amaçlıyoruz.

Direktör: Dr. Ercenur Ünal

Websitesi: https://labs.ozyegin.edu.tr/gelisim/tr/anasayfa/

e-posta: gelisimlab@ozyegin.edu.tr

Sosyal ve Örgütsel Psikoloji Laboratuvarı:

Sosyal ve Örgütsel Psikoloji Laboratuvarında yürütülen çalışmalarda toplumsal ve örgütsel bağlamda meydana gelen davranışların incelenmesine odaklanılmaktadır. Bu kapsamda, deneysel ya da survey tipi çalışmalar yürütülmekte ve örgüt ya da grup bağlamındaki tutumlar, bilişler ve davranışlara ilişkin bilgilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilişsel Bilim Laboratuvarları:

1. ÖzÜ Karmaşık Biliş Laboratuvarı

ÖzÜ Karmaşık Biliş Laboratuvarında akıl yürütme, problem çözme ve bilimsel çıkarım konularında araştırmalar yapılmaktadır. Şu sırada tasarlanan deneyler, insanların iyi tanımlanmış problemler çözerken hipotez geliştirme ve çıkarım yapma süreçlerinde belirsizlik ve hata olasılığıyla nasıl başa çıktığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Amacımız, laborutuvarlar arası işbirlikleriyle davranışsal, bilgisayar modelleme ve beyin-görüntüleme yöntemlerini kullanan araştırmaları birleştirerek bu bilişsel süreçleri daha iyi anlayabilmektir.

2. Algı ve Eylem Çalışmaları

Algı, dikkat ve hareket süreçlerini doğal koşullar altında çalışmaktayız. Bir yandan insanların doğal ve karmaşık sahneleri nasıl algıladıklarını tepkilerini ve bakış desenlerini analiz ederek araştırmaktayız. Bir yandan da plastik el deneyinin katılımcının hareketlerini içeren yeni versiyonlarını geliştirmekteyiz.

İlişki Araştırmaları Laboratuvarı:

Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarı'nın amacı kişiler arası yakın ilişkileri araştırmak ve anlamaktır. Haziran 2014’te kurulmuş olan laboratuvarımızda çift ilişkisi, aile ilişkileri gibi yakın ilişkilerin çocuklarda ve yetişkinlerde duygu, düşünce ve davranışlara etkisini incelemek hedeflenmektedir. Araştırma ekibimiz, projelerimiz ve araştırmalarımıza katılım gibi konularla ilgili bilgileri web sayfamızda bulabilirsiniz.

Websitesi: rrl.ozyegin.edu.tr
Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/rrl.ozu.edu.tr
Twitter Hesabı: https://twitter.com/iliski_lab