Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma

Araştırma

Araştırma Grupları / Laboratvarları

KENT VE KONUT ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI

Sürdürülebilirlik, toplum yararı ve çevre duyarlılığı esas alınarak ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinlerarası araştırma, uygulama ve meslek içi gereksinimlerine yanıt veren güncel bilgi ve teknolojik gelişmleri izleyen ve yansıtmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı

 • Eğitim ve öğretimin desteklenmesi
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinlerarası araştırma yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası toplantılar organize etmek,
 • Ulusal ve uluslararası kısa süreli kurslar düzenlemek,
 • Yayın yapmayı hedeflemektedir. 

Laboratuvarda genelde kent ve özelde konut araştırmaları multidisipliner şekilde yürütülecektir. Üniversitemizdeki bilgi birikiminin ülke ölçeğinde yaygın kullanımınn sağlanması, kamu ve özel sektör etkileşimi içinde bu bilgi birikiminin geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılması sağlanacaktır. 

Kent ve Konut Laboratuvarı çalışmalarını IAPS Kültür ve Mekan Network ile birlikte yürütmektedir.  IAPS CS NETWORK Prof. Dr. Hülya Turgut (Network Koordinatörü) (hulya.turgut@ozyegin.edu.tr ) , Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu (Network kurucu üyesi)(orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr ) , Prof.Dr. Alper Ünlü (Network kurucu üyesi) ((alper.unlu@ozyegin.edu.tr).  Kültür Mekan Ağı 1997 de IAPS (International Association for People Environment Studies) in networklerinden birisi olarak kurulmuştur. IAPS CS Network uluslararası ve ulusal sempozyumlar, ulusal atölye çalışmaları organize etmekte, kitap, makale seçkisi, dergi özel sayısı yayımlamaktadır.

 

İstanbul ve Konut Kültürü  IAPS  Sonsuz Tasarım Katmanları

URL
http://iaps-association.org/networks/culture-and-space/
https://www.facebook.com/IapsCsNetwork
http://www.iaps-culturespace.org/

Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı Direktörü: Prof. Dr. Hülya Turgut (hulya.turgut@ozyegin.edu.tr),  URL: http://labs.ozyegin.edu.tr/urbanandhousing/  

MEKANSAL SİSTEMLER ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Mekansal Analiz Laboratuvarında mimari ve kentsel mekanlarının analizlerinin yapıldığı araştırmaların Space Syntax çalışmaları ile yürütüldüğü laboratuvardır. 

 

 

Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar – Araştırma Projesi - Senior Lecturer (PhD) Ayşe Özbil Torun  – Northumbria University - ayse.torun@northumbria.ac.uk),

Mekansal Sistemler Laboratuvarı Direktörü: Prof. Dr. Alper Ünlü (alper.unlu@ozyegin.edu.tr),   URL: http://labs.ozyegin.edu.tr/spatialsystems/  

KENTSEL MORFOLOJİ DİNAMİK ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI

DRUM (Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar) araştırma grubu, diachronic ya da kentsel ve bölgesel dönüşümlere odaklanır; Coğrafya, Tarih ve Arkeoloji gibi diğer disiplinlerle disiplinlerarası işbirliği de dahil olmak üzere Mimarlar, Kent Planlamacıları ve Kentsel Morfologların uzmanlığını memnuniyetle karşılar.

Araştırma grubu, başkentlerde birtakım ilgili örnek olayları karşılaştırarak, kentsel büyümenin dinamiklerini farklı morfolojik ve coğrafi ortamlarda tanımlamayı amaçlamaktadır. Araştırma grubu, büyük şehirlerin geleceğini tasarlamak için karşılaştırmalı yöntem ve GIS, Uzay Sözdizimi, Tipolojik planlar, Farklı ölçeklerde Conzenian analizi ve farklı kronolojik aşamalar gibi diğer analitik araçları uygular. Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar Laboratuvarı Direktörü: Assoc. Prof. Alessandro Camiz (alessandro.camiz@ozyegin.edu.tr) , URL: http://labs.ozyegin.edu.tr/drum/

SANAL GERÇEKLİK (VR) LABORATUVARI

Sanal Gerçeklik (VR) konsunda araştırmaların, sanal gerçeklik uygulamalarının deneylerinin ve derslerin yürütülmesine uygun olan altyapı ve donanıma sahip laboratuvardır. VR Lab Direktörü: Öğ.Gör. Can Bora Sezer ( bora.sezer@ozyegin.edu.tr) URL: http://vr.ozyegin.edu.tr/

MEDYA LABORATUVARI

Medya Laboratuvarı fotoğraf, video, belgesel sinema, film, konusunda araştırmaların, öğrenci çalışmalarının ve derslerin yapılabilmesi için uygun ortam ve donanım sağlamaktadır. Media Lab Direktörü: Dr. Öğretim Üyesi Metin Çavuş (metin.cavus@ozyegin.edu.tr) URL: http://labs.ozyegin.edu.tr/medialab/ 

KULLANICI DENEYİMİ (UX) LABORATUVARI

Kullanıcı deneyimi ve etkileşim deneyimi çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvardır. User Experience (UX) Lab Direktörü: Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karapars - (zeynep.karapars@ozyegin.edu.tr)  URL:

YAPI MALZEMELERİ VE FİZİĞİ LABORATUVARI

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Yapı Malzemeleri ve Fiziği Laboratuvarının kuruluş amacı, yapı bileşenleri alanında araştırma çalışmalarının yürütüldüğü, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde ilgili derslerin verildiği ve gerek kamu, gerekse özel projelerde danışmanlık sağlanan bir platform oluşturmaktır. Laboratuvarın çalışma konuları şu başlıklar altında özetlenebilir:

 • Binalarda Enerji Araştırmaları
  • Enerji etkin bina tasarımı ve yenilenmesi
  • Enerji-maliyet analizleri
  • Yenilenebilir enerji sistemleri
  • İklim değişikliği
  • Maliyet optimum eneji verimli bina tasarım ve yenilenmesi
  • Bina enerji performansı modelleme ve detaylı dinamik simülasyonları
  • Çeşitli bina sertifikasyon sistemleri (LEED, BREEAM, ÇEDBİK, vs. ) için danışmanlık ve enerji modelleme hizmeti
 • Sürdürülebilir Mimari Tasarım
  • Yeşil bina tasarımı
  • Yapı malzemeleri
  • Ekolojik mimari
  • Yaşam döngüsü analizleri
  • İç çevre kalitesi
  • Kullanıcı konforu
 • Binalarda Aydınlatma
  • Doğal ve yapma aydınlatma sistemleri
  • Aydınlatma enerji verimliliği
  • Görsel konfor
 • Yapı Akustiği
 • Yerleşim Ölçeğinde Enerji Verimliliği
  • Akıllı şehirlerde enerji verimliliği
  • Isı adaları
  • Eneji etkin yerleşke tasarımı

Building Physics and Materials Lab Direktörleri: Dr. Öğretim Üyesi Turaj Arda Aşrafi (Touraj Ashrafian), (touraj.ashrafian@ozyegin.edu.tr);Dr. Öğretim Üyesi Neşe Ganiç Sağlam ( nese.saglam@ozyegin.edu.tr): Dr. Öğretim Üyesi Ece Kalaycıoğlu ( ece.kalaycioglu@ozyegin.edu.tr). URL: http://labs.ozyegin.edu.tr/bmplab/

PEYZAJ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI

ÖzÜ Peyzaj Araştımaları Laboratuvarı (LRL), kentsel ve kırsal ortamda sürdürülebilir peyzajın tasarımını kolaylaştıracak teorik ve uygulamalı araştırma platformu üretmeyi amaçlar. Çalşıma bütüncül bakış açısıyla peyzaj karakteristiklerini ve bileşenlerini inceler ve analiz eder. Sağlıklı toplulukları teşvik etmek ve konu alanının epistomolojik kapasitelerini geliştirmek için peyzajın doğal, yarı doğal veya insan yapımı özelliklerini ele alır, planlama ve tasarım konularını içerir. Bu kapsamda, Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı, doğal ve yapılı çevre arasındaki ilişkiler hakkındaki çağdaş statejileri, temel konular ve alt başlıkları kapsamında eğitim, dsinlinlerarası araştırma ve inovasyon yoluyla araştırmayı amaçlar. Konu alanları: Dirençli Kentler, Yeşil ve Mavi Altyapılar, Afet Riski Azaltma,Peyzaj Ekolojisi, Peyzaj Mirası. LRL Lab araştırmacıları: Dr. Öğretim Üyesi Beyza Şat Güngör , (beyza.gungor@ozyegin.edu.tr);Dr. Öğretim Üyesi Doğa Dinemis Aman (dinemis.aman@ozyegin.edu.tr): LRL Direktörü: Dr. Öğretim Üyesi Beyza Şat Güngör (beyza.gungor@ozyegin.edu.tr);  URL: http://labs.ozyegin.edu.tr/lrl/ 

MİMARİ TASARIM ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI

Mimari Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı tasarım yoluyla teorik ve pratik bilgiyi üreten ve nitelikli yaşam çevrelerinin tasarlanmasına katkıda bulunan bir platformdur. Mimari tasarım ortamının farklı aktörlerini bir araya getiren seminer, atölye gibi paylaşım ve üretim ortamları oluşturmak ve mimari tasarım odaklı araştırma projeleri geliştirmek laboratuvarın temel hedeflerindendir. Laboratuvar aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve tasarım sürecinin farklı aşamalarını ve rollerini deneyimlemelerine olanak sağlamayı amaçlamakta ve bu doğrultuda, mimari tasarım ofis simülatörü (MİTOS) ile işbirliği yapmaktadır. Mimari Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı Direktörü: Dr. İlker Fatih Özorhon ( ilker.ozorhon@ozyegin.edu.tr )  lab e-mail: adrlab@ozyegin.edu.tr  URL: http://labs.ozyegin.edu.tr/adr/      

ÖZÜ / IID İSTANBUL ARAŞTIRMA KİTAPLIĞI  

İstanbul ile ilgili kitap, dergi, tez, DVD, broşür, harita, katalogların bulunduğu kitaplıktır. AB4 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı' nda araştırmacı, öğrenci ve öğretim üyelerine izinle açılmaktadır.

ÖZÜ/IID İSTANBUL ARAŞTIRMA KİTAPLIĞI KATALOĞU-Ağustos*2020 

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

 • TUBITAK 1001, "Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar", 2015-2018, yürütücü: Y. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun
 • TUBITAK 3501, “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Edici Yapılaşmış Çevre Etmenleri ile Obeziteyi Önlemek: İlköğretim Öğrencilerinde Okula Yürüyerek Erişim", 2014-2016, yürütücü: Y. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun
 • TUBITAK 1001, "Zaman-Mekânsal Haritalama Yöntemi İle Üniversite Yerleşkelerinde Dış Mekânların Kullanım Sonrası Değerlendirmesi", 2015-2018, yürütücü: Y. Doç. Dr. Özgür Göçer
 • TUBITAK 1001 “Defining the Academic Profile of the Faculty in Architectural Education: Research on Teaching and Learning as a Reflective Practice”.2016-2018, yürütücü: Dr. Öğretim Üyesi Derya Yorgancıoğlu
 • BRITISH COUINCIL, “Designpreneurship: Why Creatives Need to Become Entrepreneurs for Economic Growth and International Competitiveness”, 2017, yürütücü: Prof. Dr. Alpay Er,  

YAYINLAR (ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ)

 • Yazıcı, S., C. Akoğlu, A.Özbil Torun, I. Tekçe, Ü. C. Bayazıtoğlu (Eds.) XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu MSTAS 2015; Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler; Sayısal Tasarım, Malzeme, Başarım Bildirler Kitabı,2015, İstanbul; Özyeğin Üniversitesi Yayınları,ISBN: 978-605-5625-07-8
 • Özorhon, G., İ.F. Özorhon, Ü.C. Bayazıtoğlu (Eds.) ; MİTA 2015, Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu: 21. Yüzyıl Bildiriler Kitabı, 2016, İstanbul, Özyeğin Üniversitesi Yayınları,ISBN: 978-605-5625-08-5.
 • Özorhon, G., İ. Bayraktar (Eds.), MİTA 2018, Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu: Kentlerin Geleceği; 2018, İstanbul, Özyeğin Üniversitesi Yayınları, ISBN; 978-605-5625-12-2

    

 • Hacıhasanoğlu, O., H. Turgut, C. Bayazıtoğlu (Eds.), “Bellek , İzler ve Kent: Şişli Bomonti / Memory, Traces and the City”, 2018, İstanbul; Özyegin Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-5625-11-5
 • Uddin, M. S., M. Şahin, A. Özbil Torun, Ü. C. Bayazıtoğlu (Eds.) , DCA 2016; 2016 Design Communication European Conference Proceedings: Inclusiveness in Design;2016, Istanbul, Özyeğin University Press.ISBN: 978-605-5625-06-1
 •  Turgut, H, G. Özorhon, E. Karahan, D. Mutman, Ü.C. Bayazıtoğlu, İstanbul ve Konut Kültürü: Değişim, Dönüşüm, Devamlılık/ İstanbul and Hosuing Culture: Change, Transformation, Continuity; 2018; İstanbul; Özyeğin Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-5625-14-6

    

 • Friedman, A., E.Aşçıoğlu Selçuk, (Eds.) 2018, Innovative Thinking in Housing; Adaptability and Flexibility in Low Rise Apartment Building Design, Özyeğin University Press, İstanbul, 
 • Çavuş, M., 2019, Yüce ve Yalnız / Sublime and Secluded, Özyeğin Üniversitesi Yayınları