Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

 

Başvuru ve Kabul Koşulları 

1- Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına 4 yıllık lisans derecesi ile başvurulur.

Lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının, doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomalarının tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuru diploma sahibi tarafından yapılır. Kayıt esnasında tanınırlık ve denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgenin ibrazı gerekmektedir.

2- Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: Tüm adaylar (TC vatandaşları ve yabancı uyruklular) tarafından aşağıdaki sınav sonuç belgelerinden birinin sağlanması zorunludur. Sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri hesaplanırken üniversiteye kayıt olunan tarih dikkate alınır.

 

SINAV

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans

Geçerlilik Süresi (Kayıt tarihinden itibaren)

GRE (Eski Sistem)

En az 610 (SAY)

5 yıl

GRE (Yeni Sistem)

En az 149 (SAY)

5 yıl

ALES*

En az 55 (Herhangi bir puan türü)

5 yıl

 *Doktora, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Dış Hekimliği uzmanlık alanlarında ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adaylarda (YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/1b ve 16/1 maddelerine istinaden) ALES şartı aranmaz, değerlendirmede puan 55 olarak dikkate alınır.

3- İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri hesaplanırken üniversiteye kayıt olunan tarih dikkate alınır.

SINAV*

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans

Geçerlilik Süresi  (Kayıt tarihinden itibaren)

TOEFL-IBT**

En az 66

2 yıl

YÖKDİL/e-YÖKDİL/YDS/e-YDS

En az 55

5 yıl

ÖzÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı***

En az 55

2 yıl

 * Yüksek lisans programına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından üniversiteye kayıt olacağı tarihten en geç iki yıl önce mezun olan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulurlar. 

** TOEFL-IBT için ÜAK'ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi'nin 6/3d maddesi uyarınca, "Sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması" şartı aranır.

*** Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. İngilizce hazırlık okuma şartı ile kabul mümkün değildir.

4- Mezuniyet:

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans

Mezuniyet Not Ortalaması

En az 2.3/4*

Mezun Olunan Bölüm

Herhangi bir lisans programı

* Lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınacaktır. 

 

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci:

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen yabancı uyruklu adayların diplomalarının tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu. 

2. Diploma: Lisans diplomasının usule uygun onanmış fotokopisi. E-devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri de kabul edilir. Başvuru sürecinde henüz mezun olmayan adayların beklenen mezuniyet tarihlerini gösterir bir belge yüklemeleri gerekmektedir.Lisans diplomasının usule uygun onanmış fotokopisi. E-devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri de kabul edilir. Başvuru sürecinde henüz mezun olmayan adayların beklenen mezuniyet tarihlerini gösterir bir belge yüklemeleri gerekmektedir.

3. Denklik: Yurt dışından alınan diplomalar için diplomanın Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik Ofisi'nden alınacak diploma denklik belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi. Öğrenciler, denklik hazır olduğunda öğrenim süreleri içerisinde Üniversiteye iletmekle yükümlüdürler.

4. Diploma Tanınırlık Belgesi: Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu vatandaşların diploma tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.

5. Transkript:Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge gerekmektedir.

6. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi. Kabul edilen sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversite kayıt tarihinde geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

7. Dil Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi. Kabul edilen sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversite kayıt tarihinde geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Yüksek lisans programı başvurularında, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç 2 yıl içerisinde mezun olup, enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce dil bilgileri yeterli bulunan adaylar, İngilizce dil yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulurlar. Bu durumda olan öğrencilerin, öğrenim dillerinin %100 İngilizce olduğuna dair üniversitelerinden yazı sunmaları gerekmektedir.

8. Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir. (ÖzÜ mezunu adayların sadece referans kişi bilgilerini girmeleri yeterlidir. Referans kişilerinin, referanslarını sisteme yüklemeleri gerekmemektedir.)

9. Niyet mektubu: Enstitü tarafından belirlenen konularda kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.

10. Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.

11. Ek Bilgiler: Varsa, adayın, başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).